Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami, przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym o ile tylko mogę, nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną, stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?.. Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 9.

Krwi Chrystusowa, oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

 

Krew Jezusa Ofiarującego się za nas Bogu Ojcu we Mszy Świętej, jak to widzieliśmy w poprzednim rozmyślaniu, jest Ofiarą błagalną za cały świat składaną, zarówno skuteczną dla sprawiedliwych jak i grzeszników, z tą jednak różnicą: iż pierwszym, odpowiednio do ich usposobienia, przynosi coraz wyższy stopień uświęcenia i utwierdzenia w dobrem, a drugim — jest wyjednaniem Łaski pobudzającej do przebłagania Majestatu Boskiego i do oczyszczenia się z grzechów śmiertelnych. To oczyszczenie skuteczne znajdujemy w Sakramencie Pokuty, jedynie z obfitości zasług Krwi Chrystusowej czerpiącym moc swoją cudowną.

W Piśmie Świętym, będącym Nauką Samego Zbawcy naszego, o działalności Krwi Przenajdroższej w sprawie naszego przed Panem Bogiem usprawiedliwienia, znajdujemy co następuje „Krew Jezusa Chrystusa Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (J 1, 7);…i obmył nas z grzechów naszych we Krwi Swojej” (Ap 1, 5);…w którym mamy odkupienie przez Krew Jego odpuszczenie grzechów” (Kol 1, 14);bez wylania Krwi nie bywa odpuszczenie” (Hbr 9, 22). A ponad te świadectwa Apostołów, mamy jeszcze Boskie, Samego Prawodawcy naszego Jezusa, słowo: „ta jest Krew Moja… która za wielu będzie wylana, na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28) .

Czemu jednak, obok niezrównanej hojności Krwi Przenajdroższej dla zbawienia naszego przelanej, Pan Jezus skarży się na jej nieskuteczność, gdy przez usta Psalmisty z rzewnym wyrzutem pyta: „Quae utilitas in Sanguine Meo? Cóż za pożytek we Krwi Mojej?” (Ps 29, 10)

Jakoby mówił: cóż za pożytek, żem zstąpił na tę ziemię, żem podjął urąganie i zelżywości, żem Krzyż poniósł na zbitych Ramionach i na Nim w obnażeniu zawieszony, Krew do ostatniej kropli wytoczyłem, gdy mimo to wszystko, tyle dusz ginie tą Krwią nie odkupionych?…

W przytoczonych powyżej Słowach Pana Jezusa, mówiącego o Krwi Swojej: która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, nie upatrujmy wykluczenia współdziałania człowieka w sprawie jego duchowego oczyszczenia; gdyż Chrystus powiedziawszy: będzie wylaną za wielu, wskazał tym samym jawnie, że nie wszyscy z tego odpuszczenia Mocą Krwi Najświętszej zjednanego, korzystać będą mogli. Albowiem z naszej strony, koniecznie jeszcze do tego potrzeba: serca pokutującego, skruszonego i uniżonego (Ps 51, 19); do czego Sam Zbawiciel groźbą nawołuje: „jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie (Łk 13, 5); a ku czemu, w świadectwie najmilszego Ucznia Jego, znajdujemy jasno określony sposób: „Jeślibyśmy się spowiadali grzechów naszych: wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze, i oczyścił nas od wszelakiej nieprawości” (J 1, 9).

Gdyby tu na świecie było gdzie cudowne źródło, leczące wszelkie choroby ciała i zapewniające czerstwość zdrowia i długie życie, ileż to starań, ile trudów, ile najcięższych prywacji podjąłby każdy, żeby się tam choć raz w życiu dostać i w onych skutecznych obmyć wodach?—A Pan Jezus w Sakramencie Pokuty zostawił właśnie taką zdrowo dawczą kąpiel, ze Krwi Swojej Najdroższej nam zgotowaną; taki życiodajny Zdrój, zabezpieczający duszy naszej żywot wiekuisty; i to nie w pewnej tylko okolicy, nie w jednym punkcie świata, lecz we wszystkich stronach i na tylu miejscach, ile jest konfesjonałów i w nich zasiadających następców Apostołów, którym dał najwyższą władzę duchowną mówiąc: „których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a których zatrzymacie, są zatrzymane” (J 29, 23).

Czymże się jednak dzieje, iż mając w Spowiedzi tak łatwą pomoc do oczyszczenia się z grzechów i zapewnienia sobie żywota wiecznego, wcale z niej nie korzystamy, lub niedbale się do niej sposobiąc, odpowiednich owoców nie odnosimy?… Głównym jaki zaznaczyć można powodem, że nie wszyscy pożytek z Krwi Chrystusowej w Sakramencie Pokuty odnoszą, jest: zaślepienie u jednych, lekkomyślność u drugich. Pierwsi — nie pomnąc jaką szkodę duszy swojej przynoszą, uciekają i stronią dobrowolnie od Tego oczyszczającego Zdroju; drudzy, — nadużywają takowego, nie ceniąc Go skutkiem oswojenia należycie. Gdybyśmy wszyscy starali się lepiej pojąć całą szkaradę i złość grzechów, przez które stajemy się godnymi potępienia, gdybyśmy szczerzej wniknęli w całą okropność piekła, jakie za występki nas czeka, a głębiej zastanowili się nad wielkością Miłosierdzia, które Syna Bożego do Wcielenia i przelania Krwi za nas zniewoliło, inaczej zaiste sposobilibyśmy się do tego Sakramentu. Z jednej strony, pewność mąk wiekuistych broniłaby nas od lekceważenia win naszych i zaniedbywania pokuty; z drugiej — Krew Zbawiciela ocaliłaby nas od rozpaczy i dodawałaby nadziei otrzymania przebaczenia.

„Gdy się gotujesz do Spowiedzi, uczył pewien świętobliwy kapłan, zstąp duchem w bezdeń piekielną i przyjrzyj się dobrze miejscu, jakie ci grzechy twoje niechybnie tam zgotowały; potem wznieś się myślą do Nieba i zobacz, że Jego niepojęte rozkosze, są dla nieprawości twoich przed tobą zamknięte… Skoro zaś widokiem piekła struchlały i utraty Nieba przerażony, nie będziesz się miał kędy w swej trwodze zatrzymać i odpocząć, — rzuć się z całą miłością znieważonego Boga do stóp Krzyża na Golgocie, skąd ciepły strumień świeżej Krwi z Ran Zbawiciela twego spływający, pobudziwszy cię do żalu i skruchy doskonałej, otworzy w sercu twoim przystęp zbawiennej nadziei w nieskończone Miłosierdzie Boże“.

O! pragnij duszo moja, jak najczęściej słyszeć Boskie Słowa rozgrzeszenia, usty namiestnika Chrystusowego przy Spowiedzi Świętej wymawiane; wyobrażaj sobie w onej wielkiej chwili kiedy cię Kapłan rozgrzesza, że rosa Krwi Jezusowej spływa obficie na ciebie ku oczyszczeniu twej duszy; a pochylona u konfesjonału, jak gdyby u stóp Krzyża Zbawicielowego, powtarzaj wielokrotnie z głębi skruszonego serca, to westchnienie dzisiejsze:

O Krwi Chrystusowa, oczyszczająca sumienie nasze, oczyść mnie. Amen.

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą, Jezusa Chrystusa Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *