Majowe nabożeństwo

Ratujmy dusze w czyścu cierpiące czyli Krótkie nabożeństwo 1948

 

Kościół wybrał najpiękniejszy czas do wielbienia Najświętszej Panny – miesiąc maj, ten najpiękniejszy w roku, kiedy przyroda budzi się do życia, kiedy sady okryte są białą okiścią kwiecia, ogrody roztaczają upajającą woń bzu, a łąki zielenią się świeżością traw.

Przez cały maj tłumy ludzi śpieszą wieczorem do kościoła, gdzie odprawia się przed ołtarzem Matki Boskiej, przybranym kwiatami, majowe nabożeństwo. Treścią nabożeństwa jest zwykle Litania Loretańska, śpiewana lub czytana, czasem krótka nauka, po czym kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem kornie pochylony tłum. Na zakończenie kościół rozbrzmiewa pieśnią na cześć Matki Boskiej.

Po wsiach, gdzie nie ma kościoła, lud wiejski urządza sobie nabożeństwo majowe przed figurą lub obrazem Matki Boskiej, które dziewczęta przystrajają dzień wcześniej zielenią i kwiatami. Po zachodzie słońca i po skończonej pracy zbierają się kobiety, mężczyźni, dziewczyny, chłopcy i dzieci u stóp Niepokalanej, by odmówiwszy Litanię, śpiewać nieraz do późnej nocy ukochane pieśni na chwałę Królowej Niebios.

 

 

Nauka na miesiąc Maj.

Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko-katolickiej cz. II 1897

 

Jak zaprowadzono nabożeństwo majowe?

Pomiędzy wieloma i najróżnorodniejszymi świętami i nabożeństwami, które ustanowiono na cześć pełnej chwały Matki Boskiej, najdroższym i najulubieńszym jest nabożeństwo majowe, albo też miesiąc Maryi. Nie wystarczało wiernemu ludowi katolickiemu, iż trzykroć dziennie pozdrawiał Maryję i poświęcił jeden dzień tygodnia, tj. sobotę, ku uczczeniu Maryi, chciał on ku temu obrać nadto jeden jeszcze cały miesiąc i to najwięcej uroczy i najulubieńszy, tj. Maj.

Człowiek, zamiast korzystać z niezliczonych darów, jakimi go Pan Bóg obsypuje, ku uczczeniu z wdzięcznością ich Dawcy, nadużywa ich zwykle i wykorzystuje je nawet często z niewytłumaczoną lekkomyślnością do obrazy swego Stwórcy i Pana. Czyni on to także z rozkoszą, jaka mu daje luby miesiąc wiosenny, Maj. W tym to nadobnym miesiącu, gdzie pola, doliny i góry w nową stroją się zieleń, w którym głosy ptaków wznoszą się znów ku chwale Stwórcy, w którym wszędzie nowe budzi się życie i każde czułe serce raduje się pięknością natury i wielbi dobroć, moc i mądrość nieba niebieskiego — w tym to uroczym miesiącu zapomina tylu ludzi o Tym, który im tyle sprawia radości i obraca ten piękny czas na to, ażeby zanurzać się w niedozwolonych rozrywkach i plami swe serce grzechami. Było to mianowicie w końcu ubiegłego wieku, w którym niewiara wyprawiała tak straszliwe spustoszenia, iż się zdawało, jakoby w sercu ludzi wszelka znikła pamięć na Boga. — Smucąc się i bolejąc nad ta lekkomyślnością, niewdzięcznością i zapomnieniem o Bogu, połączyło się w Rzymie kilka dusz pobożnych, z misjonarzem Ojcem Lalomia na czele, w tem postanowieniu, ażeby miesiąc Maj poświęcić czci Królowej niebios.

Podczas gdy na dworze brzmiały bezbożne pieśni, a rozpustni ludzie czas spędzali na tańcu, grze i rozkiełznanej zabawie i żartach, i podczas, gdy wychodziły z ust bezbożników wszelkiego rodzaju bluźnierstwa przeciw Bogu, w tym to czasie zdobiły pobożne dusze ołtarze Maryi kwiatami, padały przed Nią na kolana, wznosiły modły ku Matce miłosierdzia, ażeby przez Swą potężna przyczynę przebłagała bezbożność, lekkomyślność i niewdzięczność, a sprowadziła miłosierdzie Boże na zaślepione dzieci tego świata.

Skoro tylko rozeszła się wiadomość o tym nabożeństwie, powitały ją radośnie wszystkie pobożne dzieci Maryi, a dziś zaledwie jest jedno biskupstwo w Kościele katolickim, w którym by nie zaprowadzono tego pełnego łask nabożeństwa lub go nie obchodzono w gronie pobożnych rodzin.

 

 

Co oznacza miesiąc Maryi?

Miesiąc Maryi oznacza ten czas, który poświęcony jest czci Przenajśw. Dziewicy, rozważaniu Jej pięknych cnót, Jej mocy i dobroci, Jej świętemu życiu na tej ziemi. Jej chwale w niebie i wzywaniu Jej potężnej przyczyny.

Jak winniśmy spędzać miesiąc Maj, ażeby go poświęcić Matce Boskiej?

 1. Jeżeli możemy, bierzmy udział w kościelnym nabożeństwie majowym.
 2. W domu powieśmy w jakiem stosownem miejscu pobożny obraz Maryi i ozdobmy go, o ile można najpiękniej.
 3. Oczyśćmy serce nasze w początku Maja przez skruszone przyjęcie świętych Sakramentów Pokuty i Ołtarza, to samo uczyńmy i w końcu tegoż miesiąca.
 4. W wigilią poweźmijmy przed ołtarzem albo obrazem drogiej Pani dobrą myśl, tj. poświęćmy Jej cały miesiąc, przyrzekając, że go święcie spędzimy i polećmy Jej nasze żądanie, jakie mamy na sercu.
 5. Każdego rana poświęćmy najdobrotliwszej tej Matce wszystkie nasze myśli, słowa i uczynki dnia, a przez Nią i Jej Boskiemu Synowi z tem przedsięwzięciem, że unikać będziemy wszelkiego grzechu.
 6. Codziennie staraj się, jeżeli to jest możliwym, być na Mszy św. i podczas dnia zmówić krótką modlitwę, albo westchnąć do Matki Boskiej lub odmówić Różaniec św.
 7. Najwięcej podobałoby się Matce Bożej a i dla twej duszy byłoby zbawiennym, gdybyś powziął (a) postanowienie wyniszczenia w miesiącu Maju z miłości dla Chrystusa jakiej złej wady lub grzechu, który w sercu twem zapuścił korzenie. W końcu winniśmy starać się o poznanie jakiego głównego błędu i przeciw niemu ustawicznie walczyć.
 8. Codziennie winniśmy rozważać lub czytać coś z życia Matki Boskiej i to, co się tyczy czci Jej. W braku innej książki czytaj, chrześcijaninie (chrześcijanko) po kolei umieszczone w ninieszej książce nauki na uroczystość Matki Bożej.

Co powinno nas zachęcić do poświęcenia w ten sposób miesiąca Maja Matce Bożej?

 1. Cześć i odznaczenie, jakie Bóg Sam wyświadczył Maryi Pannie.
 2. Zasługi, jakie położyła dla naszego dobra Przenajśw. Dziewica, urodziwszy Zbawiciela i czem przyczyniła się z Nim jako Matka dla naszego Odkupienia.
 3. Przykład prawie całego Kościoła katolickiego, który dziś prawie wszędzie to nabożeństwo odprawia.
 4. Duchowna korzyść, którą odnosimy z powyżej przytoczonych ćwiczeń.
 5. Osobliwsza miłość i osobliwsza opieka, jakiej nam jako nagrodę użycza Maryja.
 6. Święte odpusty, których stąd dostępujemy.

Są one następujące: 1. 300 dni odpustu każdego dnia miesiąca Maja, jeżeli na cześć Maryi jakiekolwiek osobne ćwiczenie odbędziemy, odmówimy osobną jaką modlitwę lub jaki akt cnoty wykonany; 2. zupełny odpust raz w Maju w jakimbądź dniu pod zwykłymi warunkami. (Papież Pius VII. 18 Czerwca 1822 r.)

 

 

 

Praktyka na każdy dzień miesiąca Maryi.

Nowy maj dla rodzin –  praktyczny podręcznik nabożeństwa 1903

 

 1. Przede wszystkim odnów się w naśladowaniu cnót Niepokalanej. Odtwarzaj w sobie Jej żywą wiarę, posłuszeństwo, wierne wypełnianie obowiązków, umartwienia, głęboką pokorę, Jej przedziwną czystość. – Przez naśladowanie Serca Niepokalanej, oddasz Maryi najdoskonalszy hołd, będzie to największy dowód miłości, jaki Jej złożysz.
 2. Najusilniej unikaj wszelkiego nawet najlżejszego dobrowolnego grzechu. Im serce czystsze, tym hołdy jego milsze Maryi. Czystość to zdolność miłowania. Dusza biała i świeża jest Królestwem Maryi. Niechaj więc wszystkie twe czynności, ofiarowane Najświętszej Pannie, będą godne przeczystego spojrzenia Dziewicy Niepokalanej.

III. Z duchem skupienia i gorącym pragnieniem oddania czci należnej Sercu Matki Najświętszej, z wielką starannością bierz udział we wspólnych majowych nabożeństwach. – Z większą gorliwością, niż dotychczas, odmawiaj modlitwy do Maryi, a więc: Różaniec Święty, Litanię, Anioł Pański, a „Zdrowaś Maryjo” przed każdą ważniejszą czynnością!

 1. Nie dozwól, by dzień jeden przeminął, byś nie odniósł zwycięstwa nad sobą, choć w jednej rzeczy lub byś nie odmówił sobie czegoś na cześć Maryi, w intencji przypodobania się Jej, np. przez oddanie bliźniemu przysługi, przez unikanie narzekań, przyjmując pokornie uczynioną ci uwagę, przebaczając tym, którzy ci przykrość lub krzywdę sprawili, odmawiając sobie cokolwiek w jedzeniu, ciekawości, itd.
 2. W ciągu dnia uczynić kilka aktów umartwienia własnej woli lub jakich innych, w celu uzyskania łaski, o którą prosimy.
 3. Przystępuj do Stołu Pańskiego codziennie przez cały miesiąc, a jeżeli nie możesz, to przynajmniej w niedzielę i święta. Dobrze będzie przed Komunią Świętą zjednoczyć się z najdoskonalszym usposobieniem Przeczystego Serca Maryi.

VII. Każdego poranku, po przebudzeniu się, oddać się pod wyłączną opiekę Maryi, i wspomnieć z radością, że oto jeden z błogosławionych dni miesiąca Królowej Niebios, w którym wszystko otrzymać możemy, i postanowić spędzić go pobożnie i gorliwie u nóg naszej Matki.

 

 

Modlitwa Strzelista.

Oto dzień, oto miesiąc, który Bóg uczynił i przeznaczył na cześć Bożej Rodzicielki — radujmy się i spędźmy go w uniesieniu wielkiej radości.

 

 

Odpusty na miesiąc Maj.

Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

 

Miesiąc maj jest to najstarsze i najwięcej rozpowszechnione nabożeństwo, trwając przez cały miesiąc. Ta świadomość połączenia z tylu tysiącami, nawet milionami chrześcijan, a uwaga, iż chodzi o cześć NMP., Szafarki wszystkich łask i zmiłowań Bożych, powinna być ustawiczną zachętą do szczególnego poświęcenia tego pięknego miesiąca codziennemu nabożeństwu ku czci Maryi.

Odpusty: 1) 300 dni na każdy dzień maja, gdy kto uczestniczy we wspólnym nabożeństwie majowym, prywatnie albo publicznie Najświętszej Pannie Maryi szczególnymi ćwiczeniami pobożnymi, modlitwami lub aktami cnót cześć oddaje.

2) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu obranym. Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta i modlitwa na intencję Papieża.

Pius VII nadał te odpusty Reskr. Sekr. Memor, d. 21 marca 1815 na dziesięć lat, na zawsze Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 18 czerwca 1822. Pius IX pozwolił Dekr. tejże Św. Kongr, d. 8 sierpnia 1859, aby ten odpust można jeszcze zyskać pierwszego czerwca.

 

Modlitwa w dzień rozpoczęcia Nabożeństwa Majowego

U stóp Maryi 1912

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

O Maryjo bez zmazy poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, Matko nasza! wspomóż nas nędznych, uspokój lękliwych, pociesz płaczących, podnieś upadających, błagaj za ludem, módl się za duchowieństwem, oręduj za pobożną płcią niewieścią. Niechaj wszyscy doznamy Twojej łaskawej pomocy, którzy dziś rozpoczynamy na cześć Boga i chwałę Twoją to nabożeństwo majowe. Przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który żyje i króluje w niebie po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Codzienna modlitwa majowa.

U stóp Maryi 1912

O nadziejo i ucieczko nasza! Maryjo przeczysta, niepokalana Matko Jezusa i Matko biednych grzeszników, do kogóż wołać będziemy na tej ziemi cierpienia; kto zlituje się nad nami, kto otrze łzy cierpiącym, kto biednych poratuje? O najdobrotliwsza Matko! na usta nasze ciągle Twe Imię powraca, ciągle wołamy ku Tobie; „O Maryjo! módl się za nami! o Matko nasza, nie opuszczaj dzieci Twoich”, bo cóż się z nami stanie, gdy nas nie wysłuchasz? 0! to niepodobna Matko najlitościwsza, abyś prośbą twego ludu wzgardzić miała, tego nigdy nie słyszano. Dobroć twego serca do tego nie byłaby zdolną.

A teraz to Twój miesiąc błogosławiony. Teraz, gdy słońce majowe świeci na niebie i ziemi, gdy czas ten Imieniem Twoim Kościół Boży zdobi, teraz z większą jeszcze ufnością, z żywszą wiarą, z miłością gorętszą wszyscy się razem rzucamy do nóg Twoich nadzieję mając, że nie odrzucisz prośby naszej, że litości Twojej nie będziemy wzywać na próżno.

O Maryjo, Królowo niebios i ziemi, Królowo i Matko świata całego, my świat cały polecamy Tobie, lecz nade wszystko błagamy Ciebie, abyś raczyła wejrzeć łaskawie na Kościół Syna Twego na ziemi. Zasłoń go, o Matko! zasłoń Sercem Twoim. Weź w opiekę Twoją Ojca św., kapłanów i wszystkie Chrystusowe sługi. Wyjednaj u Syna Twego, aby na całej ziemi wśród wszystkich narodów zakwitnął pokój bratni i zgoda święta.

My wszyscy Twoim ludem jesteśmy, o Królowo Nieba i ziemi! Zasłoń nas od wszelkiego złego, i wspieraj nieustannie opieką Twoją. Tyś taka piękna, taka czysta, w Tobie zmazy nie ma najmniejszej, Tyś Matka Jego i Oblubienica. Jezus niezawodnie wysłucha Ciebie. O Maryo! o jasny księżycu, o gwiazdo prześliczna, co nam przyświecasz w ciemnościach tego życia, spraw przyczyną Twoją, aby słońce miłosierdzia co prędzej błysło nad nami. Otrzyj łzy nasze wiarą, nadzieją i miłością rozgrzej serca dzieci Twoich; tych którzy daleko od Syna Twego odbiegli, znów do Niego przyprowadź, jak marnotrawne dziatki. Grzesznikom biednym łzy pokuty wyjednaj, chorych uzdrawiaj, strapionych pociesz; spraw, aby ten Twój miesiąc, w którym wszelkie ożywia się stworzenie, był także dla nas czasem odrodzenia się w Bogu.

O Matko nasza! gdy się cała ziemia kwieciem i zielonością pokrywa, gdy słońce teraz świeci tak jasno, czyżby tylko serca nasze ciemne, puste i smutne zostać miały? O Rodzicielko Boża, o Maryjo bez zmazy poczęta! wysłuchaj nas dla miłości Syna Twego, abyśmy Ciebie na tej ziemi w wieczności chwalić i kochać mogli. Amen.

 

 

 

CZYTANIA MAJOWE O CNOTACH MARYI

Czytania majowe o cnotach Maryi przez O. Prokopa Kapucyna wyd. VI 1920

 

 

DZIEŃ 1.

W jaki sposób zamierzamy obchodzić tegoroczny miesiąc Maryi.

 

Przy tegorocznym nabożeństwie majowem, które na cześć najdroższej Matki naszej Niebieskiej, Przenajświętszej Maryi Panny, odprawiać zamierzamy, rozważać będziemy Jej cnoty, a to z następujących powodów:

 1. Święty Augustyn powiada, że najpewniejszym środkiem pozyskania pośrednictwa Świętych Pańskich jest ich naśladowanie. Jakoż, gdy widzą oni, że spełniamy cnoty, których nam przykłady w życiu swoim pozostawili, tem chętniej przyczyniają się za nami. Owóż, chociaż Matka Boża tak jest litościwą, że za każdym bez wyjątku uciekającym się do Niej, wstawia się do Boskiego Syna Swego, jednakże, mówi znowu św. Alfons, nie mogłaby Ona wzbogacić duszę jaką darami niebieskimi, jak tego pragnie, jeśliby widziała ją postępującą wprost przeciwnie, jak sama postępowała. Dlatego nazywa błogosławionymi tych, którzy cnoty Jej naśladują. Te bowiem słowa Pisma Bożego: Błogosławieni, którzy strzegą dróg Moich, Kościół święty w Jej usta kładzie.
 2. W prawdzie co się tyczy cnót Maryi, niewiele szczegółów znajdujemy w Ewangelii. Wszelako, gdy powiedziano tam, że była Łaski pełną, już z tego jednego wiemy, że nie tylko wszelkie cnoty posiadała, ale że nawet każdą z nich, w najwyższym, jaki być może stopniu, była obdarzoną. Stąd święty Tomasz powiada, że każdy inny święty celował w tej lub owej cnocie: ten odznaczał się pokorą, tamten jaśniał anielską czystością, inni miłosierdziem. Lecz Przenajświętsza Panna celowała we wszystkich cnotach, i daną nam jest za wzór najwyższy każdej bez wyjątku cnoty. Maryja była taką, dodaje święty Ambroży, że Jej jednej życie, było najdoskonalszym wzorem cnót dla wszystkich.
 3. Że zaś jedną z oznak prawdziwej miłości jest, gdy staramy się na wzór umiłowanej osoby postępować, więc słusznie upomina nas święty Hieronim, abyśmy, miłując naszą niebieską Matkę, usiłowali Ją naśladować! Wtedy, powiada on, okaże się, że Maryję prawdziwie miłujecie, gdy będziecie starali się o nabycie tych cnót, którymi Ona jaśniała. Ci tylko bowiem i są, i mogą mianować się dziećmi Maryi, mówi już wyżej przytoczony święty Alfons, którzy usiłują cnoty Jej naśladować.

A przeto w ciągu Majowego nabożeństwa naszego, będziemy rozważali cnoty Przenajświętszej Panny, i prosili Ją i błagali, by nam u Syna Swego najdroższego Pana naszego Jezusa Chrystusa, wyjednać raczyła łaski potrzebne do tego, żebyśmy naśladując Jej cnoty, stali się Jej prawdziwemi dziećmi.

 1. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się. O! Maryjo, cnót wszelkich wzorze najwyższy, daj nam przez ten miesiąc Tobie poświęcony, tak cnoty Twoje rozważać, abyśmy starając się naśladować je wedle możności naszej, na zawsze stali się wiernemi i miłemi Tobie dziećmi. Co niech sprawi Syn Twój, najmilszy Pan nasz Jezus Chrystus, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, żyje i króluje Bóg po wszystkie wieki wieków.

Amen.

Na tąż intencję odmówmy: Zdrowaś Marya.

 

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Boże bądź miłościw 1891

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski Bożej,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko Najświętsza,
Matko Bolesna,
Matko Miłosierdzia,
Matko Dobrej Rady
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można
Panno błogosławiona,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo Pokoju,
Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryja… Chwała Ojcu…

ANTYFONA

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszemi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

 1. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
 3. Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Tegoż Chrystusa, Pana naszego.
 4. Amen.

Lub:

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 1. Amen.

Lub:

Ciebie, Panie prosimy, racz nam, sługom Twoim, dać łaskę, iżbyśmy zawsze zdrowiem dusznem i cielesnem weselili się, a za przemożną, przyczyną Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy od utrapień doczesnego żywota uwolnieni, wiekuistą radością cieszyli się. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W czasie Wielkanocnym:

 1. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja
 2. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

 1. Amen.

 

 

MODLITWA do Najświętszej Panny.

Bądź pozdrowiona Przenajświętsza Maryjo, Matko Boża, Królowo Niebieska, Pani świata, Dziewico przeczysta. Tyś Pana Jezusa poczęła bez zmazy, Tyś porodziła Stwórcę i Zbawiciela świata. O Pani moja, Święta Maryjo, ja Twojej łasce i osobliwej straży, wnętrznościom Miłosierdzia Twego dzisiaj i w godzinę śmierci mojej, duszę i ciało moje Tobie polecam, wszystkie moje nadzieje i pociechy, wszystkie smutki i cierpienia, żywot i koniec żywota mego Tobie polecam; a błagam Cię, Matko Miłosierdzia, aby przez Twoją Najświętszą przyczynę i wszystkie Święte Twoje zasługi, wszystkie myśli, słowa i uczynki moje były wykonywane i kierowane według Przenajświętszej Woli Boskiego Syna Twojego. Amen.

 1. Módl się za nami, Święty Józefie!
 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
 3. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, abyśmy przez zasługi Oblubieńca Twojej Najświętszej Matki doznali pomocy, aby czego sami osiągnąć nie możemy, za Jego przyczyną nam było udzielone. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków.

Amen.

Odpusty: 300 dni za każdorazowe odmówienie tej litanii.

Odpust zupełny w następujące 5 świąt Matki Boskiej: Niepokalanego Poczęcia, Narodzenia, Zwiastowania, Ofiarowania (2 lutego) i Wniebowzięcia, za odmówienie codzienne litani wskazanym sposobem. Warunek: Spowiedź Święta, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła i modlitwa pobożna na intencję papieża. (Pius VII, Dekr. Św. Kongr. Odp. 30 Września 1817r.)

Boże! wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, wejrzyj łaskawie na sługę Twego N., któregoś Pasterzem Kościoła Twego postanowić raczył: daj mu, prosimy, ażeby tym, którym przewodzi, słowem i przykładem wiernie dopomagał, i wraz z powierzoną sobie trzodą do wiecznego doszedł żywota.

Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pokornych modłów Twojego Kościoła, skoro pobożność, która je zrodziła, Twoim jest dziełem, i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 1. Panie! nie według grzechów naszych czyń nam!
 2. Ani według nieprawości naszych oddawaj nam!

Módlmy się. Boże, który się winą obrażasz a pokutą przebłaganym bywasz, na prośby ludu Twego żebrzącego łaskawie wejrzyj, a karanie gniewu Twego, na które przez grzech nasz zasługujemy, odwróć. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 1. Amen.
 2. Niech się stanie pokój w Mocy Twojej.
 3. A obfitość we wieżach Twoich.
 4. Módlmy się. Boże! od którego święte pragnienia, dobre rady i sprawiedliwe uczynki pochodzą, daj sługom Twoim on pokój, którego świat dać nie może, aby serca nasze Twoim przykazaniom były oddane, a czasy, od trwogi przed nieprzyjacielem wolne, aby pod Twoją opieką były spokojne. Przez Chrystusa Pana naszego.
 5. Amen.

 

 

Modlitwy codziennie do NMP na każdy dzień miesiąca Maja.

U stóp Maryi 1912

 

DZIEŃ I.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Boże i Ojcze mój! Oto z ufnością staję w dniu dzisiejszym przed tronem łaski Twojej i zanoszę prośbę, abym stamtąd mógł odebrać jakiekolwiek miłosierdzie. Błagam Cię, Ojcze niebieski, abyś miał litość nade mną, tak jakbyś miał litość nad swoim Synem.

O Jezu i Zbawco rodu ludzkiego, Który zapewniłeś Swoje Pośrednictwo, ośmielam się przez Przyczynę dostojnej Twej i naszej Matki, odezwać się do Ciebie z głębokości serca mego:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. (Panie zmiłuj się nad nami.)

Módlmy się: Wieczny Boże! nakazałeś, aby Maryję, Matkę Syna Twojego Jezusa wszystkie narody błogosławioną nazywały, spraw, aby to nabożeństwo Majowe jej czci i sławy poświęcone, a które dziś rozpoczynamy, pomnożyły chwałę Imienia Twojego.

Matko Najświętsza i Niepokalana Dziewico! spojrzyj łaskawem okiem na nas, jako na dzieci do Twego się łona tulące i pobłogosław nam, abyśmy przez gorące modły ku Tobie poznali tę godność, którą Cię Bóg w niebie i na ziemi udarował.

 1. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,
 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Na intencję uproszenia błogosławieństwa Najśw. Maryi Panny, na szczęśliwe odprawienie majowego nabożeństwa. Zdrowaś… itd.

 

 

Modlitwa na zakończenie majowego nabożeństwa.

U stóp Maryi 1912

 

Maryjo, Matko Boga i nasza! oto my dzieci Twoje tu zgromadzone zakończamy dziś nabożeństwo majowe, na cześć Twego Niepokalanego Poczęcia poświęcone. Przyjm je łaskawie, jak również i nas, którzyśmy Ci w szczerości serc takowe poświęcili. Rozciągnij nad nami swą macierzyńską opiekę, udziel nam i napomnień, udziel błogosławieństwa swego i spraw, abyśmy codziennie zwiększali chwałę Boga, a po spędzonem cnotliwie życiu w wieczności obok Ciebie zgromadzić się mogli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za Najwyższego Pasterza i cały kościół katolicki: Zdrowaś Maryja…

 

Modlitwa na miesiąc Maj.

Nabożeństwo do MB Nieustającej pomocy 1904

O Najświętsza Niebios Królowo, Maryjo, Matko Boża i moja Matko najmilsza! Oto ja, nędzne dziecko Twoje, w tym pięknym miesiącu Twoim, maju, przychodzę z pokorą przed Oblicze Twoje i oddaję Ci wraz z wszystkimi Aniołami i Świętymi w Niebie, oraz ze wszystkimi wiernymi dziećmi Twoimi na ziemi pokłon głęboki, wyznając Cię sercem i ustami Matką Bożą, Panią i Królową Nieba i ziemi!

Dziękuję Ci z całego serca mojego za tę najczulszą Macierzyńską Opiekę Twoją, którą mnie od początku życia mojego zawsze otaczałaś! Błagam Cię, o Matko moja najmilsza, racz mi wyjednać przebaczenie wszystkich nieprawości, upadków i niewierności moich, którymi najsłodsze Serce Syna Twego Boskiego, a zarazem i Twoje Serce Macierzyńskie zraniłem(am).

Teraz za Łaską Bożą postanawiam rozpocząć nowe życie i nigdy już dobrowolnie nie być niewiernym(ą).

Uproś mi, o Matko moja najmilsza, u Syna Twojego tę Łaskę, abym Go z całej duszy miłował(a), abym z miłości ku Niemu Wolę Jego Świętą aż do śmierci pełnił(a), a potem za Twą Opieką i Przyczyną mógł (mogła) wnijść do Nieba i miłować Go na wieki. Amen.

 

 

 

Ofiarowanie codzienne na Maj

W sercu Maryi 1942

 

O Maryjo, Matko moja najlepsza, w łączności z wszystkimi wiernymi, którzy Ci hołd składają, z Aniołami i Świętymi, którzy Cię wysławiają, przychodzę oddać Ci cześć, złożyć wszystkie modlitwy i czynności dnia dzisiejszego w intencji: wynagrodzenia, za Kościół Święty i nawrócenie grzeszników. A dla siebie proszę o:

 • Gorące i trwałe nabożeństwo do Serc: Jezusa i Maryi;
 • Łaskę uniknięcia grzechu dobrowolnego;
 • Błogosławieństwo dla pracy i opiekę Twoją nad moją przyszłością.
 • Szczęście duchowe i doczesne dla wszystkich członków mej rodziny, dla wszystkich liczących na moje modlitwy.

O Dziewico Święta, Tobie wszystko poświęcam, pomnij na to, że do Ciebie należę i okaż mi się Matką. Amen.

 

 

 

Modlitwa codzienna na miesiąc maj

Wianek różany 1853

 

Święta Maryjo! wieczna Panno nad pannami, Matko miłosierdzia, Matko łaski, nadziejo wszystkich utrapionych, przez ten miecz boleści, który przeniknął twą duszę, kiedy jedyny Syn twój, Pan nasz, Jezus Chrystus cierpiał mękę śmierci na krzyżu, przez to synowskie uczucie, które Go do zlitowania się nad macierzyńskim Twoim cierpieniem i do powierzenia Ciebie swemu ulubionemu uczniowi, Janowi świętemu, najdoskonalszej ku Tobie miłości dziedzicowi pobudziło, proszę Cię, abyś raczyła się zlitować i dać mi ratunek w ucisku, strapieniu, dolegliwości, nędzy, frasunku i potrzebie, w której się znajduję. O ucieczko biednych niezawodna! o słodka utrapionych pociecho! Matko miłosierdzia najlitościwsza, pocieszycielko smutnych i najdzielniejsza oswobodzicielko od złego wszystkiego! Wysłuchaj prośby moje, spojrzyj na gorzkie łzy mej samotności i nędzy; a ponieważ widzę, że mnie troski i utrapienia z przyczyny grzechów moich uciskają, nie wiem przeto do kogo mam się udać, oprócz Ciebie najukochańsza Pani moja, najsłodsza, najłaskawsza dziewico Maryjo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, prócz Ciebie równej i podobnej człowieczeństwu naszemu. A przeto nakłoń uszy twej łaskawości i twego miłosierdzia ku prośbom moim, a przez miłosierdzie najłaskawszego Syna twego, przez gorzkość którą natenczas cierpiał Syn twój, Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy na górze oliwnej Ojca swego wzywał, iż jeśliby być mogło, by odszedł od Niego kielich męki Jego, przez urąganie, plwanie, naśmiewanie, policzkowanie, przez odzienie Jego dla naśmiewania dane, przez związanie, biczowanie, przez krople potu krwawego, przez bojaźń, tęskność i zasmucenie czasu śmierci Jego, przez hańbę, którą miał, kiedy obnażony na krzyżu wisiał przed Tobą najjaśniejsza dziewico i przed wszystkim ludem, przez cierniową koronę Jego, przez pragnienie i skosztowanie octu z żółcią zmieszanego; przez cierpliwość i milczenie Jego, przez włócznię wrażoną w bok Jego, przez wodę i krew, która z najświętszego boku Jego wypłynęła obficie, przez gwoździe wbite w ręce i w nogi Jego, przez polecenie duszy Jego najświętszej Bogu Ojcu, przez najsłodszego ducha Jego, którego z wielkim wołaniem wypuścił, przez siedem słów Jego najświętszych na krzyżu wymówionych, przez miłosierdzie nad łotrem uczynione, przez śmierć Jego, pogrzeb, przez rozdarcie zasłony świątynnej, przez popadanie się opoki, zaćmienia słońca i księżyca, przez trzęsienie ziemi, przez wstąpienie Jego do piekieł, przez wszystkie dusze, które nawiedzeniem swoim uweselił, przez radość i zwycięstwo z piekielnych nieprzyjaciół zwyciężonych, przez chwalebne zmartwychwstanie Jego, przez ukazywanie się przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu swoim Tobie najświętsza Panno i innym miłośnikom twym, przez chwalebne wniebowstąpienie Jego, gdy z pieniem anielskim swą mocą był podniesiony w niebo, a Ty najłaskawsza Panno, w życiu tym będąc na toś patrzała, przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, którego w serca zwolenników wylał w ognistych językach, a one po okręgu świata długo i szeroko rozesłał, przez straszliwy dzień sądny, w którym przyjdzie sądzić żywych i umarłych, przez męki Jego wszystkie z Tobą na tym świecie rozdzielone, przez słodkość rozmowy, całowania Jego i przez ono niewymowne wesele, kiedyś wzięta była w obliczności Syna twego do nieba, z którym się weselisz bez końca; uwesel serce moje, a wysłuchaj mnie w tej prośbie mej Panno Maryjo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, osobliwie w tym, o co pokornie i nabożnie proszę (tu wymienić łaskę o którą się prosi). Bo jakiem tego pewna, iż On Tobie nic nie odmawiając, Ciebie czci, tak też niechaj poznam łatwiej, rychlej i doskonalej Twoje Najświętsze wspomożenie, według niewymownej Łaski miłościwego serca twego i według woli najsłodszego Syna twego, aby napełnił żądze bojących się Jego i tych, którzy się w Nim kochają. A jako wysłuchujesz, prośby serc ich, tak i mnie racz wysłuchać według potrzeby mojej w tych i we wszystkich rzeczach, o które pokornie najświętszego imienia i wspomożenia proszę, abyś mi otrzymała u Pana Boga najmilszego Syna twego wiarę mocną, chrześcijańską nadzieję pewną, miłość doskonałą, serdeczną skruchę, strumienie łez, czystą spowiedź, godne zadosyćuczynienie, pilną straż od grzechów, wzgardzenie świata, miłość Boga i bliźniego, prawdziwą cierpliwość ku wszystkiemu, co dla miłości Syna twego powinnam znosić, choćby i śmierć najokrutniejszą, jeżeliby była potrzebną wypełnienie ślubów, wytrwanie w dobrych uczynkach, umartwienie woli własnej, lub żywota szczęsne dokonanie, przed skonaniem pokutę gorącą, całość zmysłów z rozumem i dobrą mowę, a duszom zmarłym wieczny odpoczynek, zbawienie i światłość wiekuistą, tudzież żywym, krewnym, przyjaciołom i nieprzyjaciołom, wszystko szczęście, błogosławieństwo boskie, a umarłym żywot wieczny i odpoczywanie w niebie. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *