Codzienna modlitwa majowa.

U stóp Maryi 1912

O nadziejo i ucieczko nasza! Maryo przeczysta, niepokalana Matko Jezusa i Matko biednych grzeszników, do kogóż wołać będziemy na tej ziemi cierpienia; kto zlituje się nad nami, kto otrze łzy cierpiącym, kto biednych poratuje? O najdobrotliwsza Matko! na usta nasze ciągle Twe Imię powraca, ciągle wołamy ku Tobie; „O Maryo! módl się za nami! o Matko nasza, nie opuszczaj dzieci Twoich”, bo cóż się z nami stanie, gdy nas nie wysłuchasz? O! to niepodobna Matko najlitościwsza, abyś prośbą twego ludu wzgardzić miała, tego nigdy nie słyszano. Dobroć twego serca do tego nie byłaby zdolną.

A teraz to Twój miesiąc błogosławiony. Teraz, gdy słońce majowe świeci na niebie i ziemi, gdy czas ten Imieniem Twoim Kościół Boży zdobi, teraz z większą jeszcze ufnością, z żywszą wiarą, z miłością gorętszą wszyscy się razem rzucamy do nóg Twoich nadzieję mając, że nie odrzucisz prośby naszej, że litości Twojej nie będziemy wzywać na próżno.

O Maryo, Królowo niebios i ziemi, Królowo i Matko świata całego, my świat cały polecamy Tobie, lecz nade wszystko błagamy Ciebie, abyś raczyła wejrzeć łaskawie na Kościół Syna Twego na ziemi. Zasłoń go, o Matko! zasłoń Sercem Twoim. Weź w opiekę Twoją Ojca Świętego, kapłanów i wszystkie Chrystusowe sługi. Wyjednaj u Syna Twego, aby na całej ziemi wśród wszystkich narodów zakwitnął pokój bratni i zgoda święta.

My wszyscy Twoim ludem jesteśmy, o Królowo Nieba i ziemi! Zasłoń nas od wszelkiego złego, i wspieraj nieustannie opieką Twoją. Tyś taka piękna, taka czysta, w Tobie zmazy nie ma najmniejszej, Tyś Matka Jego i Oblubienica. Jezus niezawodnie wysłucha Ciebie. O Maryo! o jasny księżycu, o gwiazdo prześliczna, co nam przyświecasz w ciemnościach tego życia, spraw przyczyną Twoją, aby słońce miłosierdzia co prędzej błysło nad nami. Otrzyj łzy nasze wiarą, nadzieją i miłością rozgrzej serca dzieci Twoich; tych którzy daleko od Syna Twego odbiegli, znów do Niego przyprowadź, jak marnotrawne dziatki. Grzesznikom biednym łzy pokuty wyjednaj, chorych uzdrawiaj, strapionych pociesz; spraw, aby ten Twój miesiąc, w którym wszelkie ożywia się stworzenie, był także dla nas czasem odrodzenia się w Bogu.

O Matko nasza! gdy się cała ziemia kwieciem i zielonością pokrywa, gdy słońce teraz świeci tak jasno, czyżby tylko serca nasze ciemne, puste i smutne zostać miały? O Rodzicielko Boża, o Maryo bez zmazy poczęta! wysłuchaj nas dla miłości Syna Twego, abyśmy Ciebie na tej ziemi w wieczności chwalić i kochać mogli. Amen.

 

 

 

 

CZYTANIA MAJOWE O CNOTACH MARYI

Czytania majowe o cnotach Maryi przez O. Prokopa Kapucyna wyd. VI 1920

 

 

DZIEŃ 23.

O cnocie posłuszeństwa Przenajświętszej Panny.

 

Posłuszeństwo jako cnota, jest to uległość nasza najpierw Bogu jako Stwórcy i Panu Najwyższemu, a następnie wszelkiej, przez Boga postanowionej nad nami zwierzchności. Marya i w tej cnocie przedstawia nam wzór najwyższy.

 1. Posłusznym Bogu jest ten, kto spełnia wiernie wolę Jego. Owóż Pismo Święte wyraźnie powiada: Wolą Bożą jest uświęcenie wasze. A przeto im kto świątobliwszy, tern posłuszniejszym jest Bogu. A że Marya była najwyższej, jaka tylko może być, świętości, więc w Niej cnota posłuszeństwa woli Bożej musiała dochodzić do najwyższego stopnia. Toteż Marya spełniała jak najwierniej Wolę Bożą nie tylko wskazaną w Przykazaniach Boskich, lecz i objawioną przez natchnienie Ducha Świętego, co już tak ściśle nie jest obowiązującym. Oto młodziutką jeszcze będąc, skoro przez natchnienie wewnętrzne poznała, że Wolą jest Bożą, aby się Mu na wyłączną służbę poświęciła, bez wahania i niezwłocznie rozstała się z najdroższymi rodzicami, i weszła do grona dziewic przy Świątyni umieszczonych.
 2. W tem świętem zaciszu oddana bogomyślności, opływała w najwyższe pociechy tak, że miejsce to stało się dla Niej jakby rajem ziemskim, i pragnęła nigdy go już nie opuszczać. A jednak, gdy znowu poznała, że jest Wolą Bożą, aby wyszła z niego dla poślubienia Świętego Józefa, i temu się poddała. Na koniec Marya tak dalece miłowała posłuszeństwo, powiada Święty Alfons, że w chwili gdy wyniesioną została do najwyższej godności po Bogu, do godności Rodzicielki Boga, spełnia i wtedy nic innego, jak tylko akt najuleglejszego posłuszeństwa. Bo oto Anioł zwiastuje Jej, że wybraną została na Matkę Zbawiciela, a Marya oświadcza, że chodzi Jej jedynie o spełnienie woli Bożej, i powiada: Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
 3. Niechże, najmilsi, i naszą ulubioną cnotą będzie posłuszeństwo Bogu. Wolę Jego mamy sobie wskazaną w ogólności w Przykazaniach Boskich, a w szczególności w obowiązkach stanu, w jakim się kto znajduje. Spełniajmy więc jak najwierniej wypływające stąd powinności, a tym sposobem każdy z nas wedle możności swojej, będzie naśladował Przenajświętszą Pannę w Jej cnocie posłuszeństwa Bogu. Że zaś najlepiej dowodzimy naszej uległości Woli Bożej, gdy strapienia, jakie spodoba Mu się zesłać lub dopuścić na nas z pokornym poddaniem się Jego Woli, znosimy, więc o to głównie starajmy się. Święty Augustyn powiada, że najwyższa świątobliwość zawisła od zupełnego poddania się Woli Bożej, to jest od doskonałego posłuszeństwa Bogu. Prośmyż Maryę o tę Łaskę.

 

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się. O! Maryo, któraś, ceniąc sobie najwyżej cnotę posłuszeństwa Bogu, tylko Służebnicą Jego się mianowała, gdyś została Matką, daj nam, wiernie służąc Bogu, we wszystkim  być Mu najposłuszniejszymi. Co niech sprawi Syn Twój najmilszy, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Prosząc o Łaskę najwierniejszego służenia Bogu, odmówmy Zdrowaś Marya.

 

 

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Boże bądź miłościw 1891

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski Bożej,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko Najświętsza,
Matko Bolesna,
Matko Miłosierdzia,
Matko Dobrej Rady
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można
Panno błogosławiona,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo Pokoju,
Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

Lub:

 

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

Lub:

 

Ciebie, Panie prosimy, racz nam, sługom Twoim, dać łaskę, iżbyśmy zawsze zdrowiem dusznym i cielesnym weselili się, a za przemożną, przyczyną Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy od utrapień doczesnego żywota uwolnieni, wiekuistą radością cieszyli się. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

W czasie Wielkanocnym:

V. Raduj się i wesel, Panno Maryo, alleluja

R. Bo Zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, Któryś przez Zmartwychwstanie Syna Swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryę dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa na miesiąc Maj.

Nabożeństwo do MB Nieustającej pomocy 1904

O Najświętsza Niebios Królowo, Maryo, Matko Boża i moja Matko najmilsza! Oto ja, nędzne dziecko Twoje, w tym pięknym miesiącu Twoim, maju, przychodzę z pokorą przed Oblicze Twoje i oddaję Ci wraz z wszystkimi Aniołami i Świętymi w Niebie, oraz ze wszystkimi wiernymi dziećmi Twoimi na ziemi pokłon głęboki, wyznając Cię sercem i ustami Matką Bożą, Panią i Królową Nieba i ziemi!

Dziękuję Ci z całego serca mojego za tę najczulszą Macierzyńską Opiekę Twoją, którą mnie od początku życia mojego zawsze otaczałaś! Błagam Cię, o Matko moja najmilsza, racz mi wyjednać przebaczenie wszystkich nieprawości, upadków i niewierności moich, którymi Najsłodsze Serce Syna Twego Boskiego, a zarazem i Twoje Serce Macierzyńskie zraniłem(am).

Teraz za Łaską Bożą postanawiam rozpocząć nowe życie i nigdy już dobrowolnie nie być niewiernym(ą).

Uproś mi, o Matko moja najmilsza, u Syna Twojego tę Łaskę, abym Go z całej duszy miłował(a), abym z miłości ku Niemu Wolę Jego Świętą aż do śmierci pełnił(a), a potem za Twą Opieką i Przyczyną mógł (mogła) wnijść do Nieba i miłować Go na wieki. Amen.

 

 

 

 

Ofiarowanie codzienne na Maj

W Sercu Maryi 1942

O Maryo, Matko moja najlepsza, w łączności z wszystkimi wiernymi, którzy Ci hołd składają, z Aniołami i Świętymi, którzy Cię wysławiają, przychodzę oddać Ci cześć, złożyć wszystkie modlitwy i czynności dnia dzisiejszego w intencji: wynagrodzenia, za Kościół Święty i nawrócenie grzeszników. A dla siebie proszę o:

 • Gorące i trwałe nabożeństwo do Serc: Jezusa i Maryi;
 • Łaskę uniknięcia grzechu dobrowolnego;
 • Błogosławieństwo dla pracy i opiekę Twoją nad moją przyszłością.
 • Szczęście duchowe i doczesne dla wszystkich członków mej rodziny, dla wszystkich liczących na moje modlitwy.

O Dziewico Święta, Tobie wszystko poświęcam, pomnij na to, że do Ciebie należę i okaż mi się Matką. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa codzienna na miesiąc maj

Wianek różany 1853

Święta Maryo! wieczna Panno nad pannami, Matko miłosierdzia, Matko Łaski, nadziejo wszystkich utrapionych, przez ten miecz Boleści, który przeniknął twą duszę, kiedy jedyny Syn twój, Pan nasz, Jezus Chrystus cierpiał Mękę śmierci na krzyżu, przez to synowskie uczucie, które Go do zlitowania się nad Macierzyńskim Twoim Cierpieniem i do powierzenia Ciebie Swemu ulubionemu uczniowi, Janowi Świętemu, najdoskonalszej ku Tobie miłości dziedzicowi pobudziło, proszę Cię, abyś raczyła się zlitować i dać mi ratunek w ucisku, strapieniu, dolegliwości, nędzy, frasunku i potrzebie, w której się znajduję. O Ucieczko biednych niezawodna! o słodka utrapionych pociecho! Matko Miłosierdzia najlitościwsza, Pocieszycielko smutnych i najdzielniejsza Oswobodzicielko od złego wszystkiego! Wysłuchaj prośby moje, spojrzyj na gorzkie łzy mej samotności i nędzy; a ponieważ widzę, że mnie troski i utrapienia z przyczyny grzechów moich uciskają, nie wiem przeto do kogo mam się udać, oprócz Ciebie najukochańsza Pani moja, najsłodsza, najłaskawsza Dziewico Maryo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, prócz Ciebie równej i podobnej człowieczeństwu naszemu. A przeto nakłoń uszy Twej łaskawości i twego miłosierdzia ku prośbom moim, a przez Miłosierdzie Najłaskawszego Syna Twego, przez gorzkość którą natenczas cierpiał Syn twój, Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy na Górze Oliwnej Ojca swego wzywał, iż jeśliby być mogło, by odszedł od Niego kielich Męki Jego, przez urąganie, plwanie, naśmiewanie, policzkowanie, przez odzienie Jego dla naśmiewania dane, przez związanie, biczowanie, przez krople potu krwawego, przez bojaźń, tęskność i zasmucenie czasu Śmierci Jego, przez hańbę, którą miał, kiedy obnażony na krzyżu wisiał przed Tobą najjaśniejsza Dziewico i przed wszystkim ludem, przez cierniową koronę Jego, przez pragnienie i skosztowanie octu z żółcią zmieszanego; przez cierpliwość i milczenie Jego, przez włócznię wrażoną w Bok Jego, przez Wodę i Krew, która z Najświętszego Boku Jego wypłynęła obficie, przez gwoździe wbite w Ręce i w Nogi Jego, przez polecenie Duszy Jego Najświętszej Bogu Ojcu, przez Najsłodszego Ducha Jego, którego z wielkim wołaniem wypuścił, przez siedem Słów Jego najświętszych na krzyżu wymówionych, przez Miłosierdzie nad łotrem uczynione, przez Śmierć Jego, pogrzeb, przez rozdarcie zasłony świątynnej, przez popadanie się opoki, zaćmienia słońca i księżyca, przez trzęsienie ziemi, przez wstąpienie Jego do piekieł, przez wszystkie dusze, które nawiedzeniem swoim uweselił, przez radość i zwycięstwo z piekielnych nieprzyjaciół zwyciężonych, przez Chwalebne Zmartwychwstanie Jego, przez ukazywanie się przez czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Swoim Tobie Najświętsza Panno i innym miłośnikom Twym, przez Chwalebne Wniebowstąpienie Jego, gdy z pieniem Anielskim Swą Mocą był podniesiony w Niebo, a Ty Najłaskawsza Panno, w życiu tym będąc na toś patrzała, przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, którego w serca zwolenników wylał w ognistych językach, a one po okręgu świata długo i szeroko rozesłał, przez straszliwy Dzień Sądny, w którym przyjdzie sądzić żywych i umarłych, przez Męki Jego wszystkie z Tobą na tym świecie rozdzielone, przez słodkość rozmowy, całowania Jego i przez ono niewymowne wesele, kiedyś wzięta była w obliczności Syna Twego do Nieba, z którym się weselisz bez końca; uwesel serce moje, a wysłuchaj mnie w tej prośbie mej Panno Maryo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, osobliwie w tym, o co pokornie i nabożnie proszę (tu wymienić Łaskę o którą się prosi). Bo jakim tego pewna, iż On Tobie nic nie odmawiając, Ciebie czci, tak też niechaj poznam łatwiej, rychlej i doskonalej Twoje Najświętsze wspomożenie, według niewymownej Łaski Miłościwego Serca Twego i według Woli Najsłodszego Syna Twego, aby napełnił żądze bojących się Jego i tych, którzy się w Nim kochają. A jako wysłuchujesz, prośby serc ich, tak i mnie racz wysłuchać według potrzeby mojej w tych i we wszystkich rzeczach, o które pokornie najświętszego imienia i wspomożenia proszę, abyś mi otrzymała u Pana Boga Najmilszego Syna Twego wiarę mocną, chrześcijańską nadzieję pewną, miłość doskonałą, serdeczną skruchę, strumienie łez, czystą spowiedź, godne zadosyćuczynienie, pilną straż od grzechów, wzgardzenie świata, miłość Boga i bliźniego, prawdziwą cierpliwość ku wszystkiemu, co dla miłości Syna twego powinnam znosić, choćby i śmierć najokrutniejszą, jeżeliby była potrzebną wypełnienie ślubów, wytrwanie w dobrych uczynkach, umartwienie woli własnej, lub żywota szczęsne dokonanie, przed skonaniem pokutę gorącą, całość zmysłów z rozumem i dobrą mowę, a duszom zmarłym wieczny odpoczynek, zbawienie i światłość wiekuistą, tudzież żywym, krewnym, przyjaciołom i nieprzyjaciołom, wszystko szczęście, błogosławieństwo boskie, a umarłym żywot wieczny i odpoczywanie w Niebie. Amen.

 

 

Modlitwa na zakończenie majowego nabożeństwa.

U stóp Maryi 1912

Maryo, Matko Boga i nasza! oto my dzieci Twoje tu zgromadzone zakończamy dziś nabożeństwo majowe, na cześć Twego Niepokalanego Poczęcia poświęcone. Przyjm je łaskawie, jak również i nas, którzyśmy Ci w szczerości serc takowe poświęcili. Rozciągnij nad nami Swą Macierzyńską Opiekę, udziel nam i napomnień, udziel błogosławieństwa swego i spraw, abyśmy codziennie zwiększali Chwałę Boga, a po spędzonym cnotliwie życiu w wieczności obok Ciebie zgromadzić się mogli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za Najwyższego Pasterza i cały Kościół Katolicki: Zdrowaś Marya…

 

 

 

ZESTAW PIEŚNI NA NABOŻEŃSTWO MAJOWE:

 

 

BRZMI CICHEJ GODZINY

 1. Brzmi cichej godziny, * Przez góry, doliny, * Dzwonku, twój głos; * Brzmij Pannie Maryi, * Nieś pozdrowienie Jej * Aż do Niebios.
 2. Bo Ona Łask pełna: * Niebo i ziemia ma * Pokłon Jej dać; * Chcę też Jej dzwonkiem być, * Ją pozdrowieniem czcić, * Ją miłować.
 3. Pan Bóg wszechmogący * Nas pocieszający, * On jest z Tobą; * Królowo Niebieska, * Nasza Pośredniczko * Bądź też ze mną!
 4. Panno, wysławiona, * Spraw niech Twa Dziecina, * Nam tu sprzyja, * Tyś błogosławiona, * Bez grzechuś poczęta, * O Marya.
 5. Wiatr wieje łagodny, * Zanosi me modły * Ku Niebiosom; * Bądź przy mnie Marya, * W życiu i śmierci ja * Chcę być z Tobą.
 6. Dzwoneczku, przez swój głoś,* Wprowadź mnie do Niebios, * Do mej Matki, * Jak ja Cię pozdrawiam, * Pozdrów, Maryo, tam * Mnie raz w Niebie. Amen.

 

 

BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA

 1. Była cicha i piękna jak wiosna, * Żyła prosto, zwyczajnie jak my. * Ona Boga na świat nam przyniosła * I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. * Ref.: Matka, która wszystko rozumie, * Sercem ogarnia każdego z nas. * Matka zobaczyć dobro w nas umie, * Ona jest z nami w każdy czas.
 2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, * By niepokój zwyciężyć i zło. * Trzeba ciepła, co życie ozłoci, * Trzeba Boga, więc ludziom * Nieśmy Go, tak jak Ona. * Refren.
 3. Życie niesie za sobą cierpienie, * Zewsząd krzyże, zawody i ból, * Serce ludzkie wśród mąk i udręczenia, * Ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha.* Refren.

 

 

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE

 1. Chwalcie łąki umajone, * Góry, doliny zielone; * Chwalcie cierniste gaiki, * Źródła i kręte strumyki.
 2. Co igra z morza falami, * W powietrzu buja skrzydłami, * Chwalcie z nami Panią świata, * Jej dłoń nasza wieniec splata.
 3. Ona dziel Boskich koroną, * Nad Anioły wywyższoną; * Choć jest Panią Nieba, ziemi, * Nie gardzi dary naszymi.
 4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, * Ptaszęta słodkim kwileniem. * I co czuje i co żyje, * Niech z nami sławi Maryę!

 

 

CZEŚĆ MARYI, CZEŚĆ I CHWAŁA

 1. Cześć Maryi, cześć i chwała, * Pannie Świętej cześć, * Śpiewaj śpiewaj dziatwo mała, * Hołd jej spiesz się nieść. * Śpiewaj śpiewaj dziatwo mała, * Hołd jej spiesz się nieść.
 2. Jej to ręce piastowały * Tego co ten świat * Stworzył wielki i wspaniały, * Syn Jej a nasz brat. * Stworzył wielki i wspaniały, * Syn Jej a nasz brat.
 3. On jak Matkę Ją miłował, * Posłusznym Jej był, * Każde słowo Jej szanował, * Chociaż Bogiem był. * Każde słowo Jej szanował, * Chociaż Bogiem był.
 4. Dziatki lube jeśli chcecie, * Błogi żywot mieć, * Jako Święte Jezus Dziecię, * Maryę chciejcie czcić. * Jako Święte Jezus Dziecię, * Maryę chciejcie czcić.
 5. Niewinność, cichość, pokora, * To Maryi strój. * Przez nie miła Niebios Córa, * Łask zyskała zdrój. * Przez nie miła Niebios Córa, * Łask zyskała zdrój.
 6. Przez nie w gwiaździstej koronie * Osadził Ją Bóg * Na wysokim Niebios Tronie, * W Aniołach ma sług. * Na wysokim Niebios Tronie, * W Aniołach ma sług.
 7. Obraz Maryi, dziatwo droga, * W sercu zawsze noś * O Opiekę Matki Boga, * Zawsze, zawsze proś. * O Opiekę Matki Boga, * Zawsze kornie proś. Amen.

 

 

DZISIAJ POZDRAWIAMY MARYO CIEBIE

 1. Dzisiaj pozdrawiamy Marya Ciebie, * Jak Cię pozdrawiają anieli w niebie, * Zdrowaś, zdrowaś Panno Marya.
 2. Boś Ty jest Matuchna Syna Bożego, * Tyś jest Cesarzową świata całego, * Tyś jest godną Marya tego.
 3. Tobie się kłaniają chóry anielskie, * Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie, * Ciebie prosi i plemię ludzkie.
 4. Nawet Trójca Święta szanuje Ciebie, * Bo największe miejsce dała Ci w niebie, * Posadziła najbliżej siebie.
 5. Co za wielkie szczęście Panno dla Ciebie, * Gdy Bóg Ojciec córką mianuje Ciebie, * I najwyżej wywyższył w niebie.
 6. Syn Ojca wiecznego Jezus kochany, * Matką Cię nazywa, Panno nad panny, * Wywyższył Cię nad wszystkie stany.
 7. A Duch Przenajświętszy jak Ci hołduje, * Swą Oblubienicą Ciebie mianuje, * Żeś Najświętsza serce me czuje.
 8. I my też, Marya, k’Tobie wołamy, * Przed Twoim obrazem wszyscy klękamy, * Wysłuchaj nas, Ciebie prosimy.
 9. Tyś naszą ucieczką, Panno Marya, * Matkąś nam jest dana od Twego Syna, * Garniemy się do Twego Łona.
 10. Przyjmij o Marya nas grzeszne dziatki, * Kiedy się garniemy jak do swej Matki, * Udzielże nam hojnej Twej Łaski.
 11. Udziel nam Marya Twojej miłości, * Przejednaj nam Syna za nasze złości, * Ratujże nas przy naszej śmierci.
 12. Jeszcze upraszamy Marya Ciebie, * Kiedy nasze ciała złożymy w grobie, * Dusze nasze przyjmij do Siebie.
 13. By Cię tam chwaliły i Twego Syna, * Na wieki wieków w niebie Matko jedyna, * Zdrowaś, zdrowaś Matko jedyna. Amen.

 

 

JUŻ OD RANA ROZŚPIEWANA

Już od rana rozśpiewana * Chwal, o duszo Maryę, * Cześć jej świątkom, cześć pamiątkom * Co dzień w niebo niech bije! * Cud bo żywy nad podziwy, * Jej wielmożność u Boga; * Panna czysta, Matka Chrysta, * Przechwalebna, przebłoga.

Chwałaż, chwała niech wspaniała * Krewkość w sercu ukróci; * Niech łaskawie w świata wrzawie * Ujmie sprośnych tu chuci. * Refren.

Serce rośniej w cześć rozgłośniej, * Dźwięków Maryi nieś krocie; * Świat w niemocy, świat sierocy, * Odmieniła w żywocie. * Refren.

Hej Hosanna! Nieustanna! * Grzmieć chórami wielkimi; * Pełna łaski niech odblaski * Swe rozstrzela po ziemi. * Refren.

Myśl i zmysły, czem rozbłysły, * Czem w miłości nabrzmiały, * Wstańcie wtórem, wznieście chórem * Matki Boskiej pochwały! * Refren.

Ewy wina z Gospodzina * Nas wygnała Ogrójca, * Wierna sługa, Matka druga, * Och! przejedna nam Ojca. * Refren.

Obłąd Ewy spłodził gniewy, * Rozbrat z Bogiem rodzaju, * Marya znowu w posłuch słowu * Dała drogę do raju. * Refren.

O! całego niewieściego * Rodu chlubo i chwało! * Tyś wybranka, kwiecie wianka * Twego niebo splatało. * Refren.

Panno słodka! zstąp do środka, * Kędy chwalcy Ci mili; * Obmyj dusze, by po skrusze * Ciebie wiecznie chwalili. * Refren.

Panno w Niebie, Panno! z Ciebie * Umniejszenie nam kary; * W Twoje Imię nas nie imie * Wąż, łupieżca on stary. * Refren.

O beztroska Matko Boska! * Czuwaj, prosim u bramy; * Z Ciebie w męce śmierci jeńce * Wyzwolenia czekamy. * Refren.

O Królowo! Tyś na nowo * Światu rozradowaniem; * Z Twej opieki na wiek wieki * W chwale niebios dostaniem. * Refren.

W Twej Dobroci świat się złoci * Słońcem dobrej nowiny; * Mgła wiekowa już się chowa, * Odzwierciedla doliny. * Refren.

Przez Cię czarta pycha starta, * I na wszystkie plemiona * Tyś otucha znów dla ducha, * Panno błogosławiona! * Refren.

Świętych Święty nad książęty * Król, Maryą ocienia; * Słowo-Ciało, w niej mieszkało, * Słowo-Ciało zbawienia. * Refren.

Maryo, proszę, na rozkosze * Nie bacz tutaj człowieka; * Ucisz wolę, uśmierz bole, * Zło, co w sercu dopieka. * Refren.

Jako Matka do ostatka * I mnie poleć Synowi! * Niech na toni świata chroni, * A w rozbiciach ułowi. * * Refren.

Twa przewaga gniew przebłaga, * Że mnie uzna za dziecko; * I on dawny wróg niesławny * Nie ukosi zdradziecko. * Refren.

Bądź ochłodą i osłodą * Tym, co wiernie i stale * Twoje świątki i pamiątki * Podawają tu w chwale. * Refren. Amen.

 

 

JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ (Mel. Gwiazdo śliczna wspaniała)

 1. Już się zbliżył miesiąc Maj, * Już rozkwita ziemski kraj, * Dziś swej Matce i swej Pani * Każdy cześć i chwałę daj.
 2. Ptaszęta się radują, * Maryi wyśpiewują, * Bo i one Matce Bożej * Wdzięczność swą okazują.
 3. Łąki, pola i gaje, * Wszystko Jej cześć oddaje, * Bo co tylko jest na ziemi, * Jej Opieki doznaje.
 4. Wszystkie miasta ze wsiami * Brzmią Maryi pieśniami, * I każdy z pokorą woła: * Módl się, Matko, za nami!
 5. I my, śliczna Jutrzenko! * O Najświętsza Panienko, * Do Ciebie się uciekamy, * Błogosław nas Swą ręką.
 6. Gdy nas dotknie grzechów cios, * Słyszym Matki naszej głos, * Pójdźcie do mnie moje dzieci, * Osłodzę wasz przykry los.
 7. My też z płaczem biegniemy, * Litości Twej żebrzemy, * Zmiłuj się Matko nad nami, * Niech wiecznie nie giniemy.
 8. Tyś bez zmazy poczęta, * Tyś Matka nasza święta, * Ciebie z pokorą błagamy, * Skrusz grzechów naszych pęta.
 9. Każdy czuje dobroć Twą, * I wszyscy Cię Matką zwą, * Wołasz na nas, pójdźcie dzieci, * Niech mnie usta wasze czczą.
 10. My też wszyscy biegniemy, * Kochać Cię szczerze chcemy, * Przyjmij chętnie modły nasze, * Które ofiarujemy.
 11. Boś Ty czysta Dziewica, * Tyś łask Boskich skarbnica, * Jesteś pełna łaski Bożej, * Świat się Tobą zachwyca.
 12. Tyś niebu, ziemi droga, * Przeczysta Matko Boga, * Matko Jezusa Chrystusa * Ratuj, gdy przyjdzie trwoga.
 13. Ty się przyczyń za nami, * Niegodnymi sługami, * Aby nas Syn Twój nie karał, * Tak ciężkimi plagami.
 14. Uproś nam pokój złoty, * Pociesz biedne sieroty, * I naucz nas naśladować, * Twoje Anielskie cnoty.
 15. A gdy będziem umierać, * Racz na nas o Panno wspierać, * Byśmy Boga w Trójcy świętej, * Mogli w niebie wychwalać.

 

 

MARYĘ POZDRAWIAĆ TRZEBA (Mel. Wesoły nam dziś dzień)

Maryę pozdrawiać trzeba: Alleluja, Alleluja. * Wesel się, Królowo nieba: Alle — Alleluja.

Matko Słowa wcielonego: Alleluja, Alleluja. * Chowałaś Syna Bożego: Alle—Alleluja.

Wielceś się nas rozżaliła: Alleluja. Alleluja. * Lecz smutność się przemieniła: Alle – Alleluja.

Który pod sercem Twem mieszkał: Alleluja, Alleluja, * Bóg Człowiek Jezus Zmartwychwstał: Alle – Alleluja.

Kad śmiercią zwycięstwo zyskał: Alleluja, Alleluja, * Nam drogę z grobu torował: Alle — Alleluja.

Uproś dla ludu wiernego: Alleluja, Alleluja, * Skarb czasu wielkanocnego. Alle— Alleluja,

Bo jest dziedzictwo to Jego: Alleluja, Alleluja, * Źródłem żywota wiecznego: Alle — Alleluja.

Jak Synowi się kłaniamy: .Alleluja, Alleluja, * Tak Rodzicielkę witamy: Alle—Alleluja.

Bądź chwała Panu naszemu: Alleluja, Alleluja, * Ojcu i Synowi Twemu: Alle — Alleluja.

Wraz i Duchowi świętemu: Alleluja, Alleluja, * Bóstwu nigdy pojętemu: Alle— Alleluja. Amen.

 

 

MARYO MATKO! GDY POZDRAWIAM CIEBIE (Wiersz Ojca Św. Leona XIII)

Maryo, Matko! gdy pozdrawiam Ciebie, * To taka słodycz tryska w duszy mojej, * Żem nigdy nie syt, o Matko ma w niebie! * Wciąż bym powtarzał: „Zdrowaś” ku czci Twojej!

Kiedy nade mną pokusy zawieją, * Gdy się uzbroi przeciw mnie duch złości, * Tyś mą rozkoszą, Tyś mą jest nadzieją, * Tyś ponad wszystkie droższa ma miłości!

Bo kiedy tylko napadną mnie wrogi, * A Ty mnie Matko weźmiesz na Swe łono. * Wnet zniknąć muszą wszystkie dusze trwogi, * Moja Ty tarczo, pociecho, obrono!

Gdy się śmierć zbliży, Matko w tej godzinie, * Nie opuszczaj mnie z potężnej Opieki, * Gdy Pan mnie wezwie, a to życie minie, * Weź mnie do Siebie, do Nieba na wieki!

Stopą Swą starłszy duszy mojej wroga, * Wprowadź ją w chwały i szczęścia podwoje, * Oddaj szczęśliwą w ręce Stwórcy Boga!… * Pomnij, ach pomnij, żem ja dziecię Twoje!

 

 

O MARYA! JUŻ KWITNĄ ŁĄKI A Z KWIATAMI (Mel. Alleluja! Żyw już jest)

O Marya! * Już kwitną łąki a z kwiatami * Radość w sercu się rozkwita; * Zaświeciło niebo z gwiazdami, * Przyjście błogiej wiosny wita. * Wdziękiem Maja kwitnie chwała * Tej co światu Zbawcę dała. * O Marya, o Marya, o Marya!

O Marya! * Gdzie Twe kościoły i zakony * I gdzie dzieci boskie żyją; * I gdzie z wież dźwięczą głośne dzwony, * Tam też głośniej serca biją: * Cześć Maryi, cześć 1 chwała * Tej co światu Zbawcę dała. * O Marya, o Marya, o Marya!

O Marya! * Już Maj zawitał i świat ożył, * Słońce błysło, pękły lody, * Ziemi łono Pan Bóg otworzył, * By wśród życia i swobody. * Głośno brzmiała cześć i chwała, * Tej co światu Zbawcę dała, O Marya, o Marya, o Marya!

O Marya! * I ziemia głosi Imię Twoje, * Ciebie niebo opowiada: * I Tobie pszczółek brzęczą roje, * Tobie ptasząt nucą stada: :,: Cześć Maryi, cześć i chwała, * Która światu Zbawcę dała. :,: O Marya, o Marya, o Maiya!

O Marya! * A myśl się nasza stroi kwiatem, * A uczucie gwiazd światłością, * I pośród świata i nad światem * Chcemy Twoją żyć miłością, * Cześć Maryi cześć i chwała, * Która światu Zbawcę dała. :,: O Marya, o Marya, o Marya!

 

 

SŁOWICZKI JUŻ ŚPIEWAJĄ

 1. Słowiczki już śpiewają, * Wesoły nastał Maj. * I kwiaty pokrywają * Ziemię jak Boży raj! * I my Ci zaśpiewamy, * Zdobimy Cię kwiatami! * Maryo, Maryo, o Maryo!
 2. Bądź od nas pozdrowiona * Jako majowy kwiat, * Imieniem nad imiona. * Co chwali cały świat, * Ty kwitniesz, śliczny kwiecie, * Jak w zimie tak i w lecie! * Maryo, Maryo, o Maryo!
 3. Tyś ogród Panu Święty, * Obfity w kwiatów strój, * Zewsząd dla zmaz zamknięty, * W nim tryska cnoty zdrój, * Kwiat z Ciebie nam przychodził, * Gdy Chrystus Pan się zrodził, * Maryo, Maryo, o Maryo!
 4. Racz przyjąć nasze pienie * Na ten majowy czas, * Wyjednaj nam zbawienie * I zawsze proś za nas; * Błogosław Twoje dziatki * Błogosławieństwem Matki! Maryo, Maryo, o Maryo!

 

 

TYSIĄC RAZY POZDRAWIAMY CIEBIE

 1. Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie, * O Marya Matko Jezusa, * Tyś ozdobą na wysokim Niebie, * Ciebie czci i wielbi ma dusza. * Ty po Bogu jesteś zawsze pierwszą, * Tobie cześć i chwałę najprzedniejszą, * Anieli Święci oddawają. * Królową Cię Swą nazywają. * Królową Cię Swą nazywają.
 2. Przybądź nam na pomoc Matko nasza, * Wszyscy ufnym sercem żądamy, * Tyś jedyna Opiekunka nasza, * Już innej po Bogu nie mamy: * Więc chwałę Tobie przyśpiewujemy. * Uwielbiać Imię Twoje pragniemy, * Jak przystoi po Bogu Tobie, * Chcemy Cię chwalić w każdej dobie. * Chcemy Cię chwalić w każdej dobie.
 3. Bóstwo od wieków Ciebie obrało * Za Matkę Swojemu Synowi, * Aby przezeń się zbawienie stało * Nędznemu na ziemi ludowi: * Tak Syn Boży, Syn Twój ukochany * Podjął krzyż, mękę i ciężkie, rany, * Cierpiąc na tej ziemi boleści. * Uczynił to dla nas z miłości. * Uczynił to dla nas z miłości.
 4. Tyś na Syjonie jest utwierdzona. * Przebywasz w mieście poświęconym, * W przody Nim byłaś na świat zrodzona. * Jaśniałaś światłem niezgaszonym. * Teraz kosztujesz wiecznej radości, * Jako Królowa niebieskiej włości, * Bowiem tak Istność rozrządziła, * Aby z Nim żyła Córka miła. * Aby z Nim żyła Córka miła.
 5. O najśliczniejsza Pani Libanu, * Nad chór Aniołów wywyższona, * Śliczny Cyprys górnego Syjonu, * A w Kades palmo podwyższona. * O ty różo Jerycha wspaniała, * Twą piękność zna niebo, ziemia cała: * O Gwiazdo ranna najjaśniejsza. * Oliwo woń piękną mająca. * Oliwo woń piękną mająca.
 6. O lilijo w cierniu najpiękniejsza, * Miły zapach światu wydajesz, * Tyś nad kwiaty wszelkie ozdobniejsza, * Plemieniu ludu pomoc dajesz, * Ciebie nad słońce, księżyc i gwiazdy. * Matko wynosi, wielbi człek każdy: * Istniejącą bramę niebieska, * Czci, wyznawa Panią Anielską. * Czci, wyznawa Panią Anielską.
 7. Zdrowaś Pani Królowa Najświętsza, * Tyś jest Matką nienaruszoną; * Świątynio Trójcy najdostojniejsza. * Już od wieczności wyzwolona: * Mądra Panno, Córko Boga zacna. * Tęczo w obłokach wielce przezacna; * Wzniesiony tronie Salomona, * Przecudne Runo Gedeona. * Przecudne Runo Gedeona.
 8. Któżby więc mógł wszystkę sławę Twoją. * Na tym świecie zdolnie opisać, * Którą Bóg Syn Twój przez Łaskę Swoją, * Raczył Tobie w Niebie darować: * Gdyby wszystkie światowe języki, * Wznosiły chwałę Twoją w okrzyki, * I to by wszystko nic nie było, * Co by Twej chwale wystarczyło. * Co by Twej chwale wystarczyło.
 9. Przed Twym Obrazem, o Matko Pana, * Przyjmij prośby któreć składamy. * Niegodni grzeszni zgiąwszy kolana. * Wyjednaj nam, czego żądamy. * Trwogi, nieszczęścia, smutku, strapienia * Uchowaj, a broń nas od zginienia; * Bowiem ważna Twoja Przyczyna. * Wszystko nam wyjedna u Syna. * Wszystko nam wyjedna u Syna.
 10. Uproś nam miłość, nadzieję, wiarę, * W cnotliwym żywocie wytrwanie, * Odwróć od nas głód, mór, wojny, karę, * Daj dobre życia dokonanie; * Jak przyjdzie stanąć nam przed Sędziego, * I oddać Mu rachunek z całego * Żywota, natenczas o Pani, * Zastaw nas Twoimi piersiami. * Zastaw nas Twoimi piersiami.
 11. Racz uprosić wszystkim Bożą Łaskę, * By nie widzieć rozgniewanego. * Oraz by grzesznik nie wpadł w niełaskę, * Sędziego słusznie karzącego. * Abyśmy tu w doczesnym żywocie, * Z Bogiem żyjąc kochali się w cnocie; * Z naszych się grzechów spowiadali, * I za nie z skruchą żałowali. * I za nie z skruchą żałowali.
 12. Wszyscy Święci oraz Święte Boże, * Raczcie się przyczyniać za nami. * Niech wstawienie wasze nam pomoże, * Łączciesz Swoje głosy z naszymi; * Byśmy się tam z wami oglądali, * I niebieskich rozkosz zażywali, * Bogu cześć i Maryi dali, * I w Niebie wiecznie królowali. * I w Niebie wiecznie królowali. Amen.

 

 

ZDROWAŚ MARYA, BOGA RODZICO

 1. Zdrowaś Marya, Boga Rodzico, * Błagamy Ciebie, Święta Dziewico, * Niech Łaska Twoja zawsze nam sprzyja, * Módl się za nami, * Zdrowaś Marya!
 2. Wśród czystych duchów, w Obliczu Pana, * Tyś Przenajświętsza, Niepokalana. * Jak pośród kwiatów wonna lilija, *Jak wśród gwiazd zorza, * Zdrowaś Marya!
 3. Panno przeczysta, Panno bez zmazy, * Broń nas od chorób, strzeż od zarazy; * Ty jak Edenu wonna Lilija. * Oczyść powietrze, * Zdrowaś Marya!
 4. Ty coś Chrystusa w Łonie poczęła, * Pokorą życia wśród nas słynęła; * Chroń nas od pychy, wdzięczna Lilija, * Daj bratnią miłość. * Zdrowaś Marya!
 5. Ty coś karmiła świata zbawienie, * Ty nam jak Matka daj pożywienie, * Niech brak żywności nas nie zabija, * Broń nas od głodu, * Zdrowaś Marya!
 6. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna, * Przez twe łzy gorzkie, Matko jedyna, * Oddal śmiertelność, co lud zabija, * Broń nas od moru, * Zdrowaś Marya!
 7. Ty, coś płomieni innych nie znała, * Tylko Miłością Bożą gorzała; * Spraw, niechaj pożar dom nasz omija, * Broń nas od ognia, * Zdrowaś Marya!
 8. Panno pokorna, łagodna, cicha, * Spraw, niech pokojem kraj nasz oddycha, * Niech się niezgoda wśród nas nie zwija, * Broń nas od wojny, * Zdrowaś Marya!
 9. Ty coś ubóstwem była odziana, * Chroń od chciwości, cechy szatana * Zasłoń od nędzy, co lud zabija, * Daj mierność w życiu. * Zdrowaś Marya!
 10. Matko Najświętsza, Niepokalana, * Twoja Opieka nam pożądana, * I Twoja Łaska niechaj nam sprzyja! * Módl się za nami! Zdrowaś Marya!
 11. Królowo Nieba, wśród Cherubinów, * Usłysz pokorny głos ziemi synów, * Co się do tronu Twojego wzbija, * Ratuj nas, Matko! * Zdrowaś Marya!
 12. Niech nasze ziemskie znikną cierpienia, * Spuść nam z niebiosów gwiazdkę zbawienia; * Niechaj zgryzota dom nasz omija, * Zasłoń Swą Tarczą. * Zdrowaś Marya!
 13. Błogosław ziemię i ojczyste łany, * Cele godziwe i kraj ukochany; * Błogosław naród , wdzięczna lilia, * Któregoś Królową. * Zdrowaś Marya!
 14. Dzięki Ci Matko, na klęczkach składamy, * Za to, co w życiu z Twojej Łaski mamy; * Niech Twoja litość na zawsze nam sprzyja, — Wspomóż nas wiernych, * Zdrowaś Marya!
 15. W maju[1] Twój ołtarz lud zdobi kwiatami, * Święci go pieniem, modlitwą i łzami. * Ach Matko droga, wdzięczna lilia, * W życiu i śmierci: * Zdrowaś Marya!

[1] Poza miesiącem maj śpiewa się: W Święta Twój ołtarz lud zdobi kwiatami.

 

 

 

© salveregina.pl 2023