Zawartość strony

 

 

Uwaga 1 na Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny:

 Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Dziś święto Syna i święto Matki: albowiem Dzieciątko Jezus się stawia Panu w kościele, a Panna, Matka Jego ofiaruje dary dla oczyszczenia Swego. — Oto, dwie Tajemnice: Czystość się oczyszcza! Wykupiciel się wykupuje! Dziś też się święcą świece (gromniczkami u nas zwane, a już od przodków naszych, Katolickich Chrześcijan, dla oddalenia Mocą Pana Jezusową uderzenia gromów i piorunów zapalane, którego przez tę świecę zapaloną obcującego z nami, strzegącego nas od wszelkiego złego, mocno wyznajemy), albowiem dziś według słów Symeona pokazała się ,,światłość na oświecenie pogan” tj. Jezus Chrystus w kościele. Przypomnij sobie gromnicę zapaloną, która ci była przy Chrzcie Świętym na znak wiary w Pana Jezusa Chrystusa podana, a wyproś od Pana Boga tę Łaskę, aby światło tej wiary aż do śmierci nigdy w tobie nie zagasło, które przez podaną tobie znowu przy śmierci gromnicę gorejącą cię szczęśliwie przeprowadzi z tego świata do wieczności, z ciemności śmierci do światłości, i chwały wiecznej. — Dziś też rocznica zaprowadzonego w Śląsku towarzystwa wstrzemięźliwości i odpust zupełny dla Wszystkich członków tegoż to towarzystwa, którzy przez wierne zachowanie i odnawianie ślubów Panu Bogu uczynionych na wdzięczną i nieustającą Maryi i Panu Jezusowi ofiarę się przynoszą i w stanie Łaski uświęcającej się znajdują.

***

Uwaga 2 na Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny:

 Źródło: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

W dniu tej uroczystości poświęcane bywają świece, przy nabożeństwie, sprawowaniu Sakramentów Świętych i procesji używane, tak nazwane gromnice, skąd też nazwisko święta: „N. M. Panny Gromnicznej”. Przez gromnice gorejące Kościół Boży wyraża radość, że Jezus Chrystus, prawdziwa światłość, na oświecenie ciemnego człowieka, jak o Nim prorokował dziś Symeon Duchem Świętym natchniony, zajaśniał rodzajowi ludzkiemu, — i błaga Majestat Boski, aby serca wiernych Łaską Swoją oświecał i miłością zapalał, iżby i oni, wzorem Zbawiciela, przez życie świętobliwe przyświecali bliźnim i zagrzewali ich do Chwały Panu Bogu należnej. Używanie świec sięga najdawniejszych wieków Kościoła Świętego; zawsze wierni zapalali je przy obchodzie Tajemnic Boskich, czy to odbywały się w nocy, czy we dnie. Zawsze lampa gorejąca była dla duszy chrześcijańskiej najwyraźniejszym znakiem żywej wiary, niezachwianej ufności, gorącej modlitwy i statecznej miłości Boga, i nic bardziej nad światło nie podnosi wspaniałości obrzędów świętych, które mają ożywiać wiarę i pokrzepiać pobożność człowieka. I dlatego to w rękę konającej podają zapaloną gromnicę, aby, jak ta jasnością goreje, tak i ona gorzała żywą wiarą, nadzieją i miłością, i w takim usposobieniu schodziła z tego świata.

 

 

Nauka na Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (I)

Źródło: Służba Boża 1883

Święto dzisiejsze zowie się Oczyszczeniem N. M. Panny dlatego, że Marya przez posłuszeństwo prawu Mojżeszowemu, 40-go dnia po urodzeniu Syna, stawiła się w kościele Jerozolimskim; w celu oczyszczenia się i złożenia przepisanych ofiar. Nazywane jest takoż Ofiarowaniem Jezusa, gdyż w dniu swego oczyszczenia Najświętsza Matka ofiarowała Syna Swego w kościele, i odkupiła Go, według przepisów Zakonu Starego. Grecy nazywają to święto Hipapante, co znaczy Spotkanie, albowiem święty starzec Symeon i Anna prorokini spotkali Dzieciątko Jezus w świątyni, gdzie było ofiarowane przez pobożnych rodziców. Marya Panna, jako Najświętsza i Najczystsza, nie była objęta prawem oczyszczenia”, jednakże, żeby nie ściągnąć na Siebie pozoru przestępstwa, i nie dać przez to zgorszenia, zachowała je, dając tym przykład doskonałej pokory, posłuszeństwa i miłości zbawienia bliźnich. Naucza takoż matki chrześcijańskie, aby po otrzymaniu dziatek, składały Panu Bogu w kościele hołd czci i dziękczynienia, i poświęcały mu, jako Stwórcy i Panu, wszystkie swe dzieci i całą rodzinę. — Chrystus Pan dobrowolnie wypełniając dzisiaj prawo Starego Zakonu o ofiarowaniu Panu Bogu pierworodnych, w osobie swojej ofiarował Bogu Ojcu wszystkich Chrześcijan, tych pierworodnych, to jest najmilszych i uprzywilejowanych synów Bożych, którzy przez wiarę, nadzieję, i miłość mieli być z nim spojeni.

W dniu Oczyszczenia N. M. P. odbywa się procesja z zapalonymi świecami, na wyrażenie radości, że Jezus Chrystus, prawdziwa światłość świata, zajaśniał rodzajowi ludzkiemu, i w celu ubłagania Pana Boga, aby serca wiernych Łaską Swoją oświecił i zapalił miłością. Przed procesją poświęcają się te świece, które u nas zowią się gromnicami, bo Jezus Chrystus, przez nieoznaczony, zwalczywszy i zgromiwszy dusznego naszego nieprzyjaciela, oświecił nas Boską Swoją Nauką, i Zasługami Swej Męki zapewnił dla nas chwałę, czyli szczęście wieczne w Niebie. I w tym znaczeniu św. Symeon nazwał Chrystusa Pana światłością i chwałą naszą. Stąd bliskiemu skonania chrześcijaninowi daje się w rękę zapalona gromnica: aby on, ożywiwszy w sobie wiarę i ufność ku Zbawicielowi, który jest jego Odkupieniem, czyli światłością mający mu świecić na wieki, nie lękał się śmierci, lecz raczej, jak Św. Symeon, pragnął umrzeć, aby wiecznie już być z Chrystusem Panem. Z tej takoż przyczyny, że gorejąca świeca wyobraża Chrystusa Pana, to Słońce Sprawiedliwości, upowszechnił się pobożny zwyczaj mówienia przy wnoszeniu światła do mieszkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Proroctwo Symeona wyrzeczone do Maryi, iż miecz boleści duszę jej przeniknie, spełniło się mianowicie wtenczas, kiedy stojąc pod krzyżem umierającego syna, współczuła w swój duszy wszystkie jego smutki i boleści — i to ją uczyniło Królową męczenników, jak Ją zowiemy w Litanii. Niezmierną i niepojętą boleść Maryi pod krzyżem zwiększały te okoliczności:

 1. Cierpiał Jej Syn, którego kochała miłością największą, nieskończoną.
 2. Cierpienia Jego były najsroższe i rozciągające się do wszystkich zmysłów i członków.
 3. Cierpienia te były długie.
 4. Godność cierpiącego była najwyższa.
 5. Na niewinnie cierpiącego Jej Syna miotano najsamotniejsze obelgi i bluźnierstwa.
 6. W czasie Męki na krzyżu, Syn Jej od wszystkich był opuszczony.
 7. Ciągle była obecną tej Męce. Dlatego miecz boleści, który przeszył najtkliwszą Jej Duszę, był niejako siedmiosieczny. Stąd zwykle odmawia się 7 pacierzy do Matki Boskiej Bolesnej, stojącej pod krzyżem.

W ogólności zaś, w ciągu całego życia, Marya Panna miała pięć chwil, w niepojętym dla nas stopniu, szczególniej bolesnych, czyli żałosnych; pięć radosnych i pięć chwalebnych (w których okryta została nową chwałą). Ku uczczeniu tych piętnastu tajemnic, dopełnionych na osobie Maryi Panny, zbawienny jest zwyczaj odmawiania modlitwy, z trzech części złożonej zwanej Różańcem.

 

 

Nauka na Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (II)

Źródło: Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

W dniu dzisiejszym obchodzi Kościół Święty uroczystość Oczyszczenia Maryi, gdzie nam przypomina trzy Tajemnice z Życia Tej Świętej Panny:

 1. Oczyszczenie Maryi, według ustaw Starego Zakonu,
 2. Ofiarowanie Pana Jezusa Bogu w Świątyni Jerozolimskiej,
 3. Dziękczynienia starca Symeona i przepowiednie Jego o Panu Jezusie.

Najświętsza Panna, będąc Najczystszą, poddała się prawu Oczyszczenia przez koronę, aby nas nauczyła, z jaką pilnością chować mamy wszystkie Prawa Boskie i Kościelne.

Jezus Chrystus ofiarował Sam Siebie Bogu Ojcu Swemu, jako Ofiarę jedynie sposobną do przebłagania Sprawiedliwości Jego i zgładzenia grzechów ludzkich.

Święty zaś starzec Symeon, ujrzawszy Zbawcę świata Jezusa, składał za to dzięki Panu Bogu, i duchem proroczym przepowiedział mękę Jego, dla zbawienia naszego podjętą.

W dniu dzisiejszym, poświęca Kościół świece Gromnicami zwane, dla przypomnienia nam, jako swym wiernym, że Pan Jezus prawdziwa Światłość, narodziwszy się z Przeczystej Dziewicy Maryi, Swoją Boską Nauką rozpędził ciemności błędu i niedowiarstwa, a dał światło Prawdy i zbawienia.

 

 

 

Litania na Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, Któraś z wielkim niewczasem do Betlejem drogę podjęła, Módl się za nami!

Święta Maryo, Która w żadnej gospodzie nie przyjęta do stajni udać się musiałaś.

Święta Maryo, Któraś z wielką słodyczą Syna Bożego porodziła.

Święta Maryo, Któraś była godna Oczyma Twoimi oglądać Panieński Płód Twój,

Święta Maryo, Któraś nieoszacowany i niezrównany Skarb Twój w pieluszki powiła i w żłobie złożyła,

Święta Maryo, Któraś z niewymowną pociechą spieszących się do żłobeczka pasterzów i Trzech Królów widziała,

Święta Maryo, Któraś pospolitemu prawu chciała być poddaną,

Święta Maryo, Któraś Jednorodzonego Syna Twego w kościele stawiła i ofiarowała,

Święta Maryo, Któraś Sama Siebie na wszelkie prace i utrapienie ofiarowała,

Święta Maryo, Któraś za twoje oczyszczenie parę synogarlic na ofiarę jako uboga oddała,

Święta Maryo, Któraś Syna Najwyższego Boga pięciu pieniążkami okupiła,

Święta Maryo, Któraś z miłą pociechą śpiewania Anny i Symeona słuchała,

Święta Maryo, Której Symeon opowiedział, że miecz boleści przeniknąć miał Duszę Twoją,

Święta Maryo, Panno najczystsza,

Święta Maryo, Panno i Matko,

My grzeszni prosimy Cię, Wysłuchaj nas!

Abyś Macierzyńskie Serce Twoje ku modlitwom naszym skłoniła, prosimy Cię,

Abyś nam we wszystkim potrzebom ucieczką była, prosimy Cię,

Abyś nam doskonałą serca czystość otrzymać raczyła, Ciebie prosimy,

Abyś nas sprawiedliwymi, żarliwymi i nabożnymi uczynić raczyła, Ciebie prosimy,

Abyśmy przez Ciebie Bogu ofiarą się stali, Ciebie prosimy,

Abyśmy Syna Twego zawsze w myśli i sercu nosili, Ciebie prosimy,

Abyśmy przy śmierci z Symeonem zaśpiewać mogli: teraz wypuść, Panie duszę sługi Twego (służebnicy Twojej) w pokoju, prosimy Ciebie,

Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek uprosić raczyła, Ciebie prosimy,

O Matko Pańska, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

℣. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Módlmy się: Wszechmogący i Wieczny Boże, prosimy pokornie Majestatu Twego, aby jako Jednorodzony Syn Twój dnia dzisiejszego w ciele naszym w kościele stawiony jest, tak i my z uniżonym umysłem Tobie się ofiarowali. Przez Tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

Litania na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Gromnicznej

Źródło: Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Panno Patryarchom Świętym obiecana,

Panno przez Proroków przepowiedziana,

Panno z pokolenia Dawidowego pochodząca,

Panno Józefowi sprawiedliwemu zaślubiona,

Panno Bogu nad wszystko przyjemna,

Panno przez Archanioła Gabryela pozdrowiona.

Panno Łaski Bożej pełna,

Panno pomiędzy niewiastami błogosławiona,

Panno Służebnicą Pańską się wyznająca,

Panno Mocą Ducha Świętego zaćmiona,

Panno Emanuela rodząca,

Panno od mędrców ze wschodu nawiedzona,

Maryo Najświętsza, Któraś obrządkom oczyszczenia się dobrowolnie poddała,

Maryo Najświętsza, Któraś Syna Twego w Kościele przedstawiła i Bogu ofiarowała,

Maryo Najświętsza, Któraś przy tej sposobności parę gołębiąt zaniosła,

Maryo Najświętsza, Któraś Jezusa, Syna Twego, w Kościele okupiła,

Maryo Najświętsza, Któraś słowa słodyczy z ust Symeona i Anny usłyszała,

Maryo Najświętsza, Której Serce miecz boleści miał przeniknąć,

Maryo Najświętsza, Matko najczystsza,

My grzeszni Ciebie, o Panno, prosimy, wysłuchaj nas, Maryo.

Abyś Serce Twe Macierzyńskie ku modłom naszym skłonić raczyła,

Abyś we wszystkich potrzebach ucieczką naszą być raczyła,

Abyś doskonałą czystość serca nam wyprosić raczyła,

Abyś nas sprawiedliwymi, gorliwymi i pobożnymi uczynić raczyła,

Abyś nas Bogu Najświętszemu jako godne ofiary przedstawiać raczyła,

Abyśmy za Twoim wzorem Syna Twego najukochańszego w czystym sercu bezustannie nosili,

Abyś nam szczęśliwy zgon wyjednać raczyła,

Abyś nas po śmierci w świątyni wiecznej chwały postawić raczyła,

Abyś wszystkim zmarłym wieczny odpoczynek wybłagać raczyła,

O Matko Pana Zbawiciela naszego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami,  Panie zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Widzieliśmy światło na oświecenie pogan.

R. I chwałę narodu Izraela.

V. Módlmy się. O Boże, któryś chciał, aby Syna Twego Jednorodzonego w naturze ludzkiej Matka Jego błogosławiona w kościele ofiarowała; racz udzielić nam za Przyczyną Tej Przeczystej Panny, abyśmy od wszelkiego grzechu wolni, Przykazania Twoje jak najtroskliwiej zachowali i po śmierci do świątyni wiecznej Chwały domieszczeni byli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Módlmy się. Wszechmogący, Wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

Rozmyślanie modlitewne na Święto Oczyszczenia NMP i Ofiarowania Pana Jezusa

Źródło: Bądź wola Twoja 1900

I.

Święta i nienaruszona Wola Boża, której winniśmy cześć przez poddanie się jej całkowite, objawia nam się dwojako; przez Przykazania, jakie Pan Bóg daje i przez zrządzenia, jakimi nas nawiedza. Lecz nasza buntownicza wola opiera się bezustannie Bogu i pośrednio zwalcza postanowienia Jego: to, które obyczajami rządzi, przez śmiałe zrzucanie jarzma prawa; a to, które wydarzeniami włada, przez szemranie wśród smutnych życia kolei. Dzisiaj, patrzymy na Zbawiciela powierzającego Swemu Ojcu cały bieg życia swojego, i patrzymy na błogosławioną Maryę, która zawsze pokorna i posłuszna, bierze wzór z Syna Swojego drogiego i daje Go dzisiaj wszystkim wiernym publicznie. O, ukaż się nam, o Panno Najświętsza! ukaż się nam, Zbawicielu nasz i ukorzcie przykładem Swoim nasze nieugięte w pysze swej serca. Kto może być wolnym od posłuszeństwa, kiedy mu Pan Bóg Sam się poddał? Jakiż powód znajdziemy, by się wyłamać z pod Prawa, gdy Najświętsza Panna idzie się oczyścić i nie uważa się za zwolnioną z jarzma prawa niewoli, spod którego wyłączoną była całkowicie przez czystość Swą Anielską?

II.

„Duszę Twoją, o Maryo, przeszyje miecz boleści” (Łk 2, 2). O, cóż to za straszne słowa dla Matki! To, co Jej przepowiadają, każe się Jej lękać wszystkiego; to, co wykonywają, wszystko Jej uczuć daje boleść, a jednak… patrzcie, jak jest spokojna w cudownym Swoim milczeniu. Tam, nie pyta się wcale: Cóż to się więc stanie? Tutaj, nie skarży się na to, co widzi. Obawa Jej nie jest ciekawą, Jej boleść nie niecierpliwą. Nie bada przyszłości, nie narzeka na teraźniejsze cierpienia i przez to daje nam przykład dwojakiego poddania się Bogu: przez przygotowanie się zawczasu do wszystkiego, co On postanowi, i przez pokorne poddanie się wszystkiemu temu, co czyni.

Gdybyśmy się całkowicie na Wolę Bożą zdali, znaleźlibyśmy spokój duszy naszej. Nie byłoby dla nas konieczności przykrych, ani przeciwności niepokojących tak bardzo i bylibyśmy do pobożnego Symeona podobni. Życie nie miałoby nic, coby nas doń wiązało; a śmierć tak odrażająca, jaką się dla nas wydaje, straciłaby wszystko, co nas w niej tak przeraża: czekalibyśmy z nim pokornie i spokojnie rozkazów Opatrzności wiecznej, postanawiającej o odejściu naszym, a dopełniwszy wszystkiego, co Bóg na ziemi dopełnić nam rozkazał, bylibyśmy gotowi na wzór świętego starca powiedzieć: „Panie, wypuść teraz sługę Twojego w pokoju” (Łk 2, 29).

 

 

Pozdrowienie na dzień Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu, prawdziwy Boże i Człowieku, przedziwny Synu Maryi.

Bądź pozdrowiona, Maryo Rodzicielko Boska, przedziwna Matko Jezusowa.

Bądź pozdrowiony Święty Józefie, wysokiej świątobliwości, od wieków obrany ojcze mniemany Pana Jezusa, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny.

Bądźcie pozdrowieni, Joachimie i Święta Anno, zacni i ukochani rodzice Maryi Matki Jezusowej. Jak wiele kropli w morzu, jak wiele ziarnek piasku, liścia na drzewie, trawy na ziemi było, jest i będzie, tak wiele razy ustawicznie bądźcie ode mnie pozdrowieni Jezu, Maryo, Józefie Święty, Joachimie Święty i Anno Święta, pozdrawiam Was z całej mojej duszy, ze wszystkich sił moich i ze wszystkiego serca mego. O Jezu dziś ofiarowany, Synu Panienki Maryi, Źródło Łaski i Miłosierdzia, zmiłuj się nade mną nędzną grzesznicą i nad duszami w czyśćcu zostającymi, przez wielowładną przyczynę Maryi, Józefa Świętego, Joachima Świętego i Anny Świętej. Amen.

 

 

Affekty na Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829

 1. Proszę Cię, Panie, o zapał Miłości Twojej, który by nigdy się nie gasił, żadnym grzechem ciężkim ani zagłuszał powszednim.
 2. Daj mi, Panie, oświecenie nauki; i przezorności: mnie i drugim pożytecznej.
 3. Daj mi, Panie, zapał czystości, który by pożarł zapał pożądliwości moich.
 4. Daj mi, Panie, Łaskę, aby w samym skonaniu moim uczynił(a) akt Miłości Twojej i żal nadprzyrodzony.
 5. Proszę Cię, Panie, o Łaskę szczęśliwego skonania w Łasce Twojej, i żebym się z daleka i z bliska na nie przygotował(a).
 6. Daj mi, Panie, jeśli to Wola Twoja, z gromnicą umrzeć, dopieroż proszę o serce, wtenczas Miłością Twoja zapalone.
 7. Pomagam, Panie, prosić tym wszystkim, którzy Cię teraz o szczęśliwą śmierć proszą, nie zapominajcie i mnie w tej modlitwie waszej.
 8. Święci, którzyście bez gromnic z tego świata zeszli jako Męczennicy i inni, proście za mną o szczęśliwe skonanie. Wstawiajcie się i Wy za mną, którzyście z tym porządkiem od Kościoła Świętego, na wieczność szczęśliwą poszli.
 9. Pobłogosław, Panie, szczególnym Błogosławieństwem Twoim, tym gromnicom, przy których tego roku wierni Twoi konać będą.
 10. Oto świece proste i żegnane goreją, moje tylko zimne jest serce.
 11. Błogosław, Panie, sercu mojemu, aby się stało świecą miłością Jezusa i Maryi gorejące.

Affekty.

 1. Oczyszczona Panno, oczyść mnie i wszystkich ze mną duchem złączonych, oczyść cały świat.
 2. Ofiaruję Ci, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, siebie samego(ą) i wszystko, co mam, a ofiaruję Ci affektem Najświętszej Panny, dziś Pana Jezusa w Kościele ofiarującej.
 3. Ofiaruję Ci, Panie, afekty Pana Jezusowe, któremi Ci się dnia dzisiejszego w Kościele ofiarował.
 4. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie dary sługom Twoim na Uroczystość dzisiejszą dane: o których też masz w żywocie świętej pamięci Księdza Kaspra Drużbickiego. Dziękuję Ci, Panie, i za odważne spowiedzi, które często grzeszni na to Święto czynią.
 5. Proszę sobie, Panie, o szczęście, abym też i ja nie umarł(a), aż zobaczę Chrystusa Pana przynajmniej, aż się świat poprawi.
 6. Affektem Symeona, właśnie jakobym już umierać miał(a), mówię, Panie: teraz wypuść sługę Twego, Panie, według Słowa Twojego w pokoju, albowiem widziały oczy moje zbawienie moje, otom Cię, Panie mój, tak wiele razy, w Najświętszym Sakramencie widział(a), Tobą się karmił(a).
 7. Całuję Ręce Twoje Święty Symeonie, które się godne okazały, aby Chrystusa piastowały.
 8. Uproś Święty Symeonie, wszystkim Kapłanom świątobliwość rąk.
 9. Jeżeli zbawieniu mojemu pożyteczne jest, zaprowadź mnie, Panie, aż w starość, a jeżeliby mi to szkodzić miało przed Tobą, skróć dni moje, a w moim pożyciu spraw, abym był(a) w świątobliwości przed Tobą.
 10. Oto Starzec Symeon, Mąż sprawiedliwy i bogobojny przed Tobą, a ja jaki(am)? On oczekiwał pocieszenia Izraela, a mnie co czeka?
 11. Oto dziś o mieczu Twoim, który miał przebić Serce Twoje, prorokuje Błogosławiona Panno, oby on i serce moje przebił, abym się rozkochał(a) w Panu moim Ukrzyżowanym.
 12. A także to rani Syn Twój Boga-Rodzicielko Panno, że Go gołębiętami odkupujesz, przemów do duszy mojej, jako Go cenisz. A u ciebie duszo moja, czy jest też w poszanowaniu Pan Jezus?
 13. Obejrzyj się na ten Kościół, Dobry Jezu, nie w stajni, ale tu urodzić miałeś się, ofiaruję Ci, Dobry Jezu, nakłady Salomonowe na ten Kościół i nakłady przygotowane od Ojca Twego, Dawida.
 14. Dla grzechu ludu Twojego, upadnie ten Kościół, ale za ten jeden wiele innych pobuduje Ci Chrześcijaństwo Twoje, które Ci wszystkie na tym miejscu, na tym przywitaniu ofiaruję.
 15. Razem, Panie, razem ofiaruję Ci wszystkie ofiary tu w tym kościele oddane.
 16. Panie, o którym mówi Symeon, żeś miał być niektórym na upadek, drugim na powstanie, bądźże mi na powstanie wieczne.
 17. Ty, Boga-Rodzicielko Panno, ofiarujesz Ojcu Przedwiecznemu, Syna Twojego, a ja się Wam też Obojgu pokornie ofiaruję, nie odrzucajcie proszę tej nędznej ofiary. Amen.

 

 

Modlitwa na Święto Oczyszczenia NMP

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III 1900

O! z jakążeś radością niegdyś dnia dzisiejszego szła do kościoła, o Najświętsza Maryo Panno, Matko Zbawiciela naszego, gdyś Tego nosiła na rękach swoich na ofiarę Ojcu Niebieskiemu, który był Synem Najwyższego, Którego poczęcie i narodzenie zwiastował Ci Anioł, i którego jako człowieka rzeczywiście za sprawą Ducha Świętego poczęłaś i porodziłaś!

Z jakąż wdzięcznością, z jakimi uczuciami składała Dusza Twoja ofiarę, którąś podług przepisów prawa przyniosła! O gdybyśmy i my zawsze godną ofiarę dziękczynienia i uszanowania mogli składać Bogu, tak wtedy, gdy tu do Jego świątyni przychodzimy, na oddanie Mu czci publicznej, jak i gdy w zakątkach domów naszych przesyłamy przed tron Jego nasze modlitwy! — O! jakże się cieszyła Dusza Twoja, jak mocną wiarą przejęta została, gdy sprawiedliwy starzec Symeon uznawszy w dziecięciu Zbawiciela, wziął je do rąk swoich i wielbiąc Boga, dzięki Mu składał za bliskie wybawienie Izraela! Wtedy na nowo radował się duch Twój w Bogu, Zbawicielu Twoim! Lecz, o Najświętsza Matko Pana mojego! jakże się prędko ta radość w smutek zmieniła, gdy Ci Symeon w duchu prorockim oznajmił przyszłe losy Boskiego Dziecięcia, które boleścią Duszę Twoją jak mieczem przeszyć miały! Przecież pozostałaś stałą i niewzruszoną w ufności Boga. Ach! gdybym i ja w dni pomyślności i smutku, w dni szczęścia i nieszczęścia, stałą w Bogu ufność pokładał(a), Boga tylko trzymał (a) się, nie unosił (a) się w szczęściu, a nie tracił (a) nadziei w nieszczęściu; ufny (a) zaś w Pomoc i Opiekę Jego, nie zeszedł (zeszła) z drogi cnoty, lecz dotrwał(a) w Jego Służbie! O Najświętsza Matko Zbawiciela naszego, wyjednajże mi przez Twoją Przyczynę tę Łaskę u Boga! Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

Modlitwa na dzień Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny.

Matko Boga naszego, czysta Panno, która będąc Najświętszą, uznajesz się za grzesznicę, ofiarę dziś za grzechy oddając, odmień, proszę Cię, intencją, a raczej ofiaruj Bogu Ojcu za nieprawości nasze, Baranka niewinnego Jezusa, któregoś dziś wniosła do kościoła jerozolimskiego; ofiaruj synogarlicę, jedną za winy nasze, drugą za ofiarę serca naszego, od których się nauczymy jęczeć za nieprawości nasze i być prostego serca, według rady Syna Twego, żebyśmy go godni byli piastować z Symeonem, i w niebie miejsce odziedziczyć. Wejrzyj dziś Matko Boska na chrześcijańskie sługi Twoje, oto poświęcają na chwałę Twoją gromnicę; wyrażają, iż jako wosk jest robota pszczół czystych, tak Ty czyste jesteś ręki Boskiej dzieło; znaczą i to, żeś jest pochodnią, oświecającą ciemności i ślepotę grzeszników. Oświecajże nas wtedy najbardziej, kiedy noc śmiertelna zbliżać się będzie, broń nas od wiecznej nocy potępienia, zaprowadź nas do światłości synów Boskich, czego żebyśmy godni byli, zapalaj serca nasze ogniem miłości Boskiej; przy oczyszczeniu Twoim, oczyść nas z najmniejszych skaz grzechowych, a będzie Ci za to cześć wieczna od nas. Amen.

 

 

Modlitwa Kościoła Świętego.

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw to Łaską Twoją, błagamy Cię w upokorzeniu, abyśmy równie tak niewinnymi stawać tu mogli w Twoim obliczu, jak Twój Syn jednorodzony w ludzkim śmiertelnym ciele dzisiejszego dnia niegdyś był Ci stawiony w kościele jerozolimskim. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Modlitwa w dzień Oczyszczenia Najświętszej Mary Panny, czyli Gromnic

Źródło: Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Najświętsza Panno! wzorze anielskiej czystości, któraś przez posłuszeństwo zakonowi, szukała oczyszczenia, uproś nam Łaskę, abyśmy którzy i w ciele i w duszy grzechami zabrudzeni jesteśmy, czym prędzej i jak najczęściej do oczyszczającego Sakramentu Pokuty przystępowali. Wyniszcz w nas przez wzór Twego posłuszeństwa, bezbożną zuchwałość z jaką nie raz święto obrządki Kościoła Bożego przesądzamy i od nich się samopas uwalniamy. Daj nam ducha pokory, abyśmy wierzyli Rozkazaniem Bożym i Kościoła, albowiem z posłuszeństwa zakonowi, a nie z mądrości w Zakonie sądzeni będziemy. A jakoś z męstwem niezłomnym przeniosła Symeonowe proroctwo o krwawym męczeństwie Boskiego Syna Twego, tak zjednaj nam moc od Boga do przenoszenia w pokoju ducha nieszczęść i klęsk wszelakich, które na nas i na miłych sercu naszemu opatrzność Boża zeszłe. Niech pamiętamy, że kto dla Boga i w Bogu cierpi, choćby zaginął w cierpieniach, żyć będzie na wieki we czci cnotliwych i w Niebie u Boga. Amen.

Zdrowaś Marya.

Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże! spraw to łaską Twoją, błagamy Cię w pokorze, abyśmy równie niewinnym i stawać mogli w Twoim Obliczu, jak Twój Syn Jednorodzony, w ludzkim ciele niegdyś był Ci stawiony w świątyni Jerozolimskiej. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Modlitwy w Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: W krzyżu zbawienie: książka do nabożeństwa dla katolików 1892

Modlitwa pierwsza. Pochodnio najjaśniejsza Przedwiecznego Ojca, Chryste Jezu

Pochodnio najjaśniejsza Przedwiecznego Ojca, Chryste Jezu, Któryś dziś dla mnie przez Ręce Panny i Matki w kościele jest ofiarowany, Ciebie pokornie proszę, abyś oczy moje chciał oświecić wewnętrznie, żebym nigdy ciemnością śmierci wiecznej nie zasypiał(a), ale za pośrednictwem Zasług Twoich i Przyczyną ukochanej Matki twojej Maryi, żebym światło wiecznego poznania Twego ujrzał(a), i aby Ogień Boskiej Miłości świecił we mnie i palił się na wieki wieków. Amen.

Modlitwa druga. Wszechmogący i Wieczny Boże, cieszę się z najwyższego upodobania

Wszechmogący i Wieczny Boże, cieszę się z najwyższego upodobania, które masz z Ofiary Syna Twego, Tobie oddanego przez Ręce Najświętszej Maryi, Którego upodobania, abym Ci przemnożył(a) i jego Przykłady doskonale naśladował(a), proszę Najbłogosławieńszej Panny Maryi, aby Ona ciało i duszę moją przez najgodniejsze Ręce Twoje Boskiemu Majestatowi Twemu ofiarowała i zjednała mi Łaskę, abym wszelkie Rozrządzenie Twoje z zupełnym woli mojej poddaństwem przyjął(ęła) i zasłużył(a) przez to, abym w Niebieskim Kościele ofiarowanym(a) Tobie być mógł (mogła). Amen.

Modlitwa trzecia. Najczystsza Matko Boska i Panno Maryo, najszczodrobliwsza i najsłodsza

Najczystsza Matko Boska i Panno Maryo, najszczodrobliwsza i najsłodsza w gorzkościach śmiertelnej utarczki pociecho, złóż i podaj mi Jezusa, gdy będę umierać, abym z sługą Twoim Symeonem schodził(a) w pokoju z tego świata. Gotowy(a)m znosić ten gorzki moment, tę ciężką utarczkę, te wszystkie gorzkości i nudności śmiertelne, lecz wolał(a)bym je znosić z miłości, niżeli jako karę za grzechy moje. Teraz wtedy oświeć mnie, oczyść mnie, abym po zejściu moim z tego świata był(a) przypuszczony(a) do widzenia Syna Twego. Amen.

 

 

Modlitwa w dzień Oczyszczenia NMP, czyli Gromnic

Źródło: Anioł Stróż 1905

O z jakążeś radością niegdyś dnia dzisiejszego szła do kościoła, o Najświętsza Maryo Panno, Matko Zbawiciela naszego, gdyś Go niosła na ręku Swoim na ofiarę Ojcu Niebieskiemu, który był Synem Najwyższego, którego Poczęcie i Narodzenie zwiastował Ci Anioł i którego jako człowieka rzeczywiście za sprawą Ducha Świętego poczęłaś i porodziłaś!

O jakże się cieszyła dusza Twoja, jak mocną wiarą przejętą została, gdy sprawiedliwy staruszek Symeon, uznawszy w Dziecięciu Zbawiciela, wziął Je do rąk swoich i wielbiąc Boga, dzięki Mu składał za bliskie wybawienie Izraela. Wtedy na nowo radował się duch Twój w Bogu Zbawicielu Twoim.

O Najświętsza Matko Zbawiciela naszego, wyjednajże mi przez Twoją przyczynę tę Łaskę u Boga, abym stałą ufność w Bogu pokładał(a), w szczęściu się nie unosił(a), nie utracił(a) nadziei w nieszczęściu, lecz dotrwał(a) w Jego Służbie do końca. Amen.

 

 

Modlitwa w dzień Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Droga do zbawienia 1863

Modlitwa pierwsza. O Przenajświętsza Maryo Panno! Która począwszy i porodziwszy Syna Bożego

O Przenajświętsza Maryo Panno! Która począwszy i porodziwszy Syna Bożego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, poddałaś się przykazaniu oczyszczenia dla naszej nauki i przykładu, daj nam prosimy Cię o Pani nasza! wszelkie Prawa i Przykazania naszego Świętego Kościoła jak najwierniej wypełniać. Spraw, abyśmy wierni i ulegli tymże przykazaniom nie z imienia tylko, ale i z uczynków stali się Katolikami.

Odnosząc do domów naszych te poświęcone gromnice, dozwól nam o Pani nasza ażebyśmy przez nasze dobre uczynki, dążyli do niebieskiej światłości za Twoją najdostojniejszą Przyczyną przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa druga. Maryo Przenajświętsza! Któraś wśród Swego oczyszczenia

Maryo Przenajświętsza! Któraś wśród Swego oczyszczenia, chętnie Swego Syna Jezusa zaofiarowała Bogu, wyproś nam tę Łaskę, abyśmy i my oddani Bogu przez matki nasze, w całym życiu świętobliwie postępowali; a w godzinę śmierci racz nas osłonić Swą Macierzyńską Opieką i ducha naszego oddaj w Ręce Przedwiecznego Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa trzecia. Maryo Przenajświętsza! Któraś w czasie ofiarowania Swego Boskiego Syna

Maryo Przenajświętsza! Któraś w czasie ofiarowania Swego Boskiego Syna, napełniła radością serca Symeona i Anny, ukazując im w swym Jedynaku, światło prawdziwe świata, przeciw któremu wielu powstać miało, raniąc Twe Macierzyńskie Serce; przyjdź i do nas o Pani świata, z Swym Najmilszym Synem! Niechaj On nas oświeca w doczesnej pielgrzymce, a po śmierci radością wiecznego szczęścia w Niebie napełni. Amen.

 

 

Modlitwy na Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

Modlitwa pierwsza. Ojcze Niebieski! Boże Sprawiedliwy i Miłosierny

Ojcze Niebieski! Boże Sprawiedliwy i Miłosierny, cóż ja dziś widzę oczyma wiary w Jerozolimskim kościele? Oto Syn Twój Przedwieczny po przyjęciu natury ludzkiej jako dziecię stawia się dziś w świątyni Twojej; będąc Bogiem czyni z Siebie Ofiarę, będąc Sam Prawodawcą poddaje się prawu, i będąc Odkupicielem chce być odkupionym. Oto Najświętsza Matka zostawszy Mieszkaniem Boskim, nie śmie aż naznaczonego dnia prawem wchodzić do Domu Pańskiego; będąc wybranym czystości naczyniem, stawa między pospolitymi niewiastami do wywodu. Symeon z tęsknością oczekiwanego Zbawiciela w dziecinnej osobie bierze na ręce swoje, błogosławi Pana swojego, Który go tak uszczęśliwił i swoją obecnością cnotliwe jego życie wynagrodził. Ach, Ojcze Niebieski! tego Syna twojego dziś w kościele Jerozolimskim, potem na ostatniej wieczerzy i na krzyżu, a codziennie na Chrześcijańskich Ołtarzach Tobie się ofiarującego i ja Ci także z Kościołem Świętym ofiaruję na przebłaganie za grzechy moje, na uproszenie potrzebnych Łask twoich i doprowadzenie mnie do onego błogosławionego królestwa, gdzie w Trójcy Świętej Jedyny Boże żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa druga. O Najświętsza Boga mojego Matko! 

O Najświętsza Boga mojego Matko! która po porodzeniu Boga, nie zaś człowieka tylko, wszystkie obrzędy i przepisy prawa przy dzisiejszym ofiarowaniu Syna twego zachowałaś; niech za przyczyną twoją nie unikam obowiązków Prawa Boskiego i kościelnego. Niech dziś poświęcane na cześć Imienia twego gromnice, wszystkim konającym, którzy z wiarą, w rękach swych trzymać je będą, zjednają skuteczną łaskę i grzechów odpuszczenie. Daj, abym i ja stosując się do tego chwalebnego zwyczaju od Kościoła Świętego zaprowadzonego, nie umarła bez ujrzeniu światła oświecającego narody. Racz dać Miłosierny Boże, aby w tej chwili strasznej, gdy rozum mój tępić, serce moje ziębnąć, a zmysły moje mieszać się zaczną, świecąca i gorejąca gromnica w rękach moich mogła być świadectwem tej żywej wiary i gorejącej Miłości Boskiej, z którą umierać pragnę. Amen.

Modlitwa trzecia. Zbawicielu nasz, Dzieciątko najniewinniejsze!

Zbawicielu nasz, Dzieciątko najniewinniejsze! Jezu Chryste Boże, Który dla zgładzenia grzechów naszych stawiasz dziś Sam Siebie na Ofiarę, jako poznany jesteś przez Symeona sprawiedliwego i Annę wdową świętą; racz błagam Cię, okazać nade mną Łaskę wielką, aby grzeszne serce me poznało Cię na koniec Boga i Stwórcę swojego; a odwiązawszy się od świata i ciała, aby się już prawdziwą wiarą i prawdziwą miłością na zawsze z Tobą połączyło. Przyczyń się za mną, Matko Boska, Panno Niepokalana, a racz mi wyjednać u Syna Twojego Najmilszego tak doskonałe ku wszystkim rozkazom Kościoła posłuszeństwo, jakiego sama dajesz światu przykład Łaski pełna, Błogosławiona między niewiastami, Przeczysta Rodzicielko Jezusa Chrystusa Pana naszego, Któremu z Ojcem i z Duchem Świętym cześć i Chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwy przy poświęceniu świec zwanych Gromnicami

Źródło: Służba Boża 1883

Panie Jezu Chryste, Światłości prawdziwa, która oświecasz każdego człowieka przychodzącego na ten świat, wylej Twe błogosławieństwo na te świece racz poświęcić one światłem Twej Łaski i zezwolić łaskawie, aby jako te świece zapalone rozpędzają nocne ciemnoty, tak i nasze serca niewidomym ogniem, to jest, światłem Ducha Świętego oświecone, wszelkich występków ślepoty się pozbyły; iżbyśmy oczyszczonymi oczyma duszy mogli to wszystko dostrzegać, co się tobie tylko podoba, a zbawieniu naszemu jest pożytecznym, po przebrnięciu zaś nieskalanymi od ciemnych niebezpieczeństw występnego świata do światłości, która nigdy nie ustaje, przejść zasłużyli.

Panie Jezu Chryste, Któryś dzisiaj w jestestwie ciała naszego między ludźmi Siebie ukazał, a od Matki i mniemanego Ojca w kościele był stawiony, Którego Symeon, czcigodny starzec, oświecony Twym Duchem poznał, na swe ręce przyjął i Tobie błogosławił, spraw łaskawie, abyśmy Łaską Tegoż Ducha Świętego oświeceni i wyuczeni, Ciebie szczerze poznali i stale miłowali. Który z Bogiem Ojcem w Jedności tegoż Ducha Świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

Podczas Procesji.

Antyfona. Przygotuj ozdobny przybytek twój Syjonie, i przyjmij Króla Chrystusa: Rozmiłuj się w Maryi, Ona bowiem jest bramą niebieską: Ona nosi Króla chwały nowej światłości: Ona zostaje niepokalaną Panną, piastując na swych matczynach rękach Syna, który zrodzony z Ojca pierwiej, nim stworzona jest Jutrzenka, i którego przyjmując na swe łono Symeon, prorokował narodom, iż on jest Panem życia i śmierci, a także Zbawicielem świata.

Odpowiedź był wziął Symeon od Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwiej oglądał Chrystusa Pańskiego; a gdy wwodzili Dzieciątko Jezusa do kościoła, wziął je na ręce swoje i błogosławił Boga i mówił: Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, w pokoju.

Gdy wwodzili Dzieciątko Jezusa rodzice Jego, aby za nie uczynili według zwyczaju zakonnego, on wziął je na ręce swoje.

Wchodząc do Kościoła.

Oddali za Niego ofiarę Panu, parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt: Jak napisano jest w zakonie Pańskim. Gdy się wypełniły dni oczyszczenia Maryi według zakonu Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jeruzalem , aby Go stawili Panu.

Chwała Ojcu i Synowi i t. d.

Lud w czasie Mszy podczas Ewangelii i od Podniesienia aż do Komunii, trzyma zapalone świece.

 

Modlitwa Św. Alfonsa Liguori do Matki Boskiej Gromniczej

Źródło: Jezus Marya Józef 1897

Najświętsza Panno Niepokalana, Matko moja, Marya! Do Ciebie, która jesteś Matką Pana mojego, Ucieczką grzeszników, uciekam się dzisiaj ja z wszystkich grzeszników najnędzniejszy(a). Uwielbiam Cię, o chwalebna Królowo, i dziękuję za wszystkie Łaski, któryś mi dotąd wyświadczyła, a najbardziej, żeś mnie wyzwoliła od piekła, na które tyle razy zasłużyłem(am).

Kocham Cię, o Pani najmilsza! I dla tej miłości obiecuję, że Ci zawsze służyć będę i uczynię wszystko, co będzie w mojej możności, ażeby Cię i drudzy kochali. W Tobie pokładam wszystkie moje nadzieje i powierzam Ci zbawienie moje. Przyjmij mnie za sługę (służebnicę) Twego(ją), okryj płaszczem miłościwej Opieki Swojej, o Matko Miłosierdzia.

A gdy jesteś tak przemożna u Boga, zasłoń mnie od wszelkich pokus, albo uproś Łaskę zwyciężania ich aż do śmierci. Ciebie proszę o rzetelną miłość Jezusa Chrystusa. Od Ciebie spodziewam się Łaski szczęśliwej śmierci. O Matko moja, dla Miłości, którą pałasz ku Bogu, wspieraj mnie zawsze, ale osobliwie w ostatniej chwili życia mego. Nie opuszczaj mnie, aż mnie ujrzysz w Niebie błogosławiącym(ą) Cię i wysławiającym(ą) Twe Miłosierdzie po wszystkie wieki. Niech się tak stanie.

Amen.

300 dni odpustu, gdy odmówisz przed Obrazem Matki Boskiej – Pius IX, 7 października 1854r.

 

 

Modlitwy na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej.

Źródło: Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

 1. O przemożna Panno Maryo, przypominam Ci ową radość niewysłowioną, w której od dnia narodzenia Syna Twego oczekiwałaś tego dnia z największą radością, w których pragnęłaś ofiarować Bogu Ojcu Jego i Twojego ukochanego Syna, przez którego, dla którego i w którym przyjął Bóg wszystkie ofiary od początku tego świata. Proszę Cię, o Najświętsza Panno Maryo, racz mi wyjednać tę łaskę, abym gorąco i serdecznie pożądał(a) oglądać Go kiedyś w niebie. Amen.
 2. O przebłogosławiona Panno Maryo, przypominam Ci owo najchwalebniejsze przygotowanie, przez które przysposobiłaś Syna Twego i Siebie i obmyśliłaś w Sercu Swoim, jakimi słowy i z jaką czcią masz ofiarować ukochanego Syna Twego Ojcu przedwiecznemu na Jego chwałę najwyższą i na pożytek całego świata. Proszę Cię, o Najświętsza Panno Maryo, racz mi wyjednać tę łaskę, abym godnie się przygotował(a) na śmierć szczęśliwą. Amen.
 3. O wszelkiej czci najgodniejsza Panno Maryo, przypominam Ci owe żarliwe nabożeństwo i ową wdzięczność, z jaką ukochanego Syna Twego złożyłaś na świętym ołtarzu i zgiąwszy kolana z najgłębszą pokorą wyraziłaś Ojcu Przedwiecznemu podziękowanie, że ze wszystkich niewiast Ciebie jedną wybrał na Matkę jednorodzonego Syna swojego; i jak Go potem ofiarowałaś z taka pobożnością, że choćby kto pobożność wszystkich Świętych do jednego ludzkiego wlał serca, nie mogłaby jeszcze dorównać pobożności Twojej. Proszę Cię, o Najświętsza Panno Maryo, racz ofiarować dnia dzisiejszego tegoż ukochanego Syna Twego za mnie i za wszystkich, za których modlić się powinienem(am), abyśmy otrzymali żywot wieczny. Amen.

 

 

Modlitwa na Święto Panny Maryi Gromnicznej

Źródło: Wianek różany 1853

Zbawicielu nasz, Dzieciątko najniewiniejsze, Jezu Chryste, Boże, który dla zgładzenia grzechów na szych stawisz dziś sam siebie na ofiarę, jako od Symeona sprawiedliwego i Anny wdowy świętej poznany jesteś, racz, błagam, okazać nade mną łaskę wielką, aby grzeszne serce moje poznało Cię na koniec, Boga i Stwórcę swojego, a odwiązawszy się od świata i ciała, aby się już prawdziwą wiara i prawdziwa miłością na zawsze z loba połączyło. Przyczyń się za mną, Matko Boska, Panno niepokalana, a racz mi wyjednać u Syna Swego Najmilszego tak doskonale ku wszystkim rozkazom Kościoła posłuszeństwo, jakiego Sama dajesz światu przykład, łaski pełna, Błogosławiona między niewiastami! Przeczysta Rodzicielko Jezusa Chrystusa, Pana naszego, któremu z Ojcem i z Duchem Świętym cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa na Święto Panny Maryi Gromnicznej

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Źródło: Wianek różany 1853

Modlitwa pierwsza. Do Ciebie, o Maryo, dziś przystępuję

Do Ciebie, o Maryo, dziś przystępuję, i acz nędznikiem(cą) jestem, wszystek (wszystka) się Tobie oddaję. Weź mnie jako własność swoją i z Jezusem zaofiaruj mnie Ojcu Przedwiecznemu, prosząc Go, aby mnie przyjął w posiadanie, przez wzgląd na zasługi Zbawiciela mojego i Twoje.

O Matko moja najdobrotliwsza! dla miłości tego Boskiego Syna, któregoś za mnie złożyła w ofierze, ratuj mnie zawsze i nie odstępuj mnie nigdy. Nie dopuść, abym kiedykolwiek grzechami miał(a) postradać Tego najdroższego Odkupiciela, którego z taką dobrocią zaofiarowałaś na śmierć krzyżową dla zbawienia mojego.

Powiedz Mu, żem ja sługa Twój(a), powiedz Mu, żem w Tobie złożył(a) wszelką nadzieję moją, słowem, powiedz Mu, że chcesz, abym był(a) zbawiony(a), a On Cię wysłucha i będę zbawiony(a) na wieki. Amen.

Modlitwa druga. O z jaką żeś radością niegdyś dnia dzisiejszego szła do Świątyni, o Najświętsza Maryo Panno

O z jaką żeś radością niegdyś dnia dzisiejszego szła do Świątyni, o Najświętsza Maryo Panno, Matko Zbawiciela naszego, gdyś Tego niosła na rękach swoich na ofiarę Ojcu niebieskiemu, który jest Synem Najwyższego, którego poczęcie i narodzenie zwiastował Ci Anioł i którego jako człowieka rzeczywiście za sprawą Ducha świętego przyjęłaś i porodziłaś. Z jakąż wdzięcznością, z jakimi uczuciami składała dusza Twoja ofiarę, którąś podług przepisów prawa przyniosła! Obyśmy zawsze godną ofiarę czci i dziękczynienia mogli składać Bogu, tak wtedy, gdy tu do Jego świątyni przychodzimy, na oddanie Mu czci publicznej, jak gdy w domach naszych przesyłamy przed Tron Jego modlitwy nasze. O jakże się cieszyła dusza Twoja i jak mocną wiarą przejętą była, gdy sprawiedliwy starzec, Symeon, wyznawszy w Dziecięciu Twoim Zbawiciela świata, wziął Je na ręce swoje i wielbiąc Boga, dzięki Mu składał za bliskie wybawienie Izraela. Wtedy na nowo radował się duch Twój w Bogu, Zbawicielu Twoim! Lecz, o Najświętsza Matko Pana mojego! Jakże prędko ta radość w smutek się zmieniła, gdy Ci Symeon w duchu prorockim oznajmił przyszłe losy Boskiego Dziecięcia, które boleścią duszę Twoją jak mieczem przeszyć miały! Przecież pozostała stałą i niewzruszoną Twa ufność w Bogu. Ach! gdybym i ja w dniach pomyślności i smutku, w dniach szczęścia i nieszczęścia, stalą w Bogu ufność pokładał(a), Boga tylko się trzymał(a), nie unosił(a) się zbytnio w szczęściu, a nie tracił(a) nadziei w nieszczęściu. Ufny(a) zaś w pomoc i opiekę Twoją obym nie zeszedł (zeszła) z drogi cnoty, lecz dotrwał (a) w służbie Bożej, do końca. O Najświętsza Matko Zbawiciela naszego, wyjednajże mi przez Twoją przyczynę tę Łaskę u Boga! Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa trzecia. Matko Boga naszego, Najświętsza Panno, Która będąc Najświętszą

Matko Boga naszego, Najświętsza Panno, Która będąc Najświętszą, wyznajesz się jednak pokorną i zwyczajną córką Ewy, ofiaruj Bogu Ojcu za nieprawości nasze Baranka niewinnego, Jezusa, którego dziś przyniosłaś do świątyni jerozolimskiej.

Ofiaruj synogarlicę, jedną za winy nasze, drugą za ofiarę serca naszego. Od nich się nauczymy jęczeć za nieprawości nasze i być prostego serca, według rady Syna Twego tak, abyśmy godni byli Go piastować z Symeonem i posiadać w Niebie.

Wejrzyj dziś, o Matko, na sługi Twoje, trzymające oto poświęconą na chwałę Twoją gromnicę: Przez nią chcemy wyrazić, iż jako wosk jest pracą pszczół niewinnych, tak Ty niewinnym jesteś rąk Bożych dziełem; jej zaś płomień wskazuje, że jesteś pochodnią, oświecającą ciemności świata, Oświecaj że nas wtedy najbardziej, kiedy noc śmiertelna zbliżać się będzie; broń nas od wiecznej nocy potępienia i zaprowadź nas do światłości dzieci Bożych, czego abyśmy godni byli, zapalaj serca nasze ogniem miłości Bożej.

Przy oczyszczeniu Twoim oczyść nas z najmniejszych skaz grzechowych, a w ten sposób staniemy się godni oglądania Boga i Ciebie w Królestwie Niebieskim. Amen

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Gromnicznej

Źródło: Wianek różany 1853

Ojcze niebieski Boże sprawiedliwy i miłosierny, cóż ja to dzisiaj oczyma wiary w Jerozolimskim kościele upatruję? Oto przedwieczny Syn twój stawszy się człowiekiem, małym jeszcze dziecięciem przychodzi do świątnicy, i będąc prawdziwym Bogiem czyni z siebie ofiarę, będąc sam prawodawcą poddaje się prawu, będąc Odkupicielem sam chce być odkupionym. Oto najświętsza Jego Matka zostawszy dawniej mieszkaniem boskim, nie śmie aż naznaczonego prawem po porodzeniu dnia do domu pańskiego wchodzić, nie przestawszy być czystą i niepodległą prawu panną, stawa do wywodu między pospolitymi niewiastami, nie mając nic sobie milszego nad Jezusa, chętnie ofiarując Go na przepowiedzianą śmierć krzyżową! Oto Symeon ogląda z pociechą Zbawiciela, którego z tęsknością oczekiwał, bierze na ręce swoje Boga w osobie Dzieciny, błogosławi Pana swojego, który go tak uszczęśliwił, i jako w nagrodę tego życie mu swoje ofiaruje.

Ach, Ojcze Niebieski! tego Syna Twojego Przedwiecznego dzisiaj w kościele Jerozolimskim, potem na ostatniej wieczerzy i na krzyżu, a codziennie na Chrześcijańskich ołtarzach Tobie się ofiarującego, ja Ci także z całym Kościołem Świętym ofiaruję, i przez całe życie moje na uznanie Twojego Najwyższego nad nami Panowania, na dziękczynienie za wszystkie nam dawane Dobrodziejstwa Twoje, na przebłaganie za grzechy nasze Majestatu Twojego, i na uproszenie potrzebnych łask twoich ofiarować ci chcę i nie przestanę, Synu Boski i Zbawicielu nasz! łączę z zasługami twoimi, cokolwiek kiedy dobrze myśleć, mówić, czynić i cierpieć będę. Duchu Najświętszy! utrzymuj mnie w poświęcającej łasce twojej, bez której Bogu podobać się nie mogę. Trójco Święta Jedyny Boże! spraw, ażeby to pokorne ofiarowanie moje Zasług Syna Twego Tobie miłym było.

O Najświętsza Boga mojego Matko, za przykładem i przyczyną twoją niech dopełniam z wiernością powinności, które na mnie są włożone przez Przykazania Boskie i kościelne. Niech się nie wstydzę obrządków świętych i wszelkiego upokorzenia, niech na ofiarę Bogu nie żałuję i tego, co by mi było najmilszym. O Święty Symeonie! uproś mi przy skonaniu i po śmierci szczęście niewymowne oglądania Jezusa, zjednaj mi należytą i codzienną gotowość rozstania się z tym światem; niechaj oddam słowy i sercem ducha mojego w Ręce Stworzyciela swego.

O Święty Aniele Stróżu! natchnij tych którzy będą przy śmierci mojej, ażeby mi podali do rąk gromnicę dziś poświęconą. Ta gromnica przypomni mi obietnice przy Chrzcie Świętym uczynione, kiedy mi ją dawano do trzymania przez rodziców chrzestnych, kiedy zaś tę gromnicę zapaloną trzymam, oświadczam moją wiarę w Chrystusa, że jest światłością prawą każdego oświecającą. Kiedy przy skonaniu rozum mój słabnąć zacznie, serce zacznie ziębnąć i zmysły moje mieszać się będą, ta gromnica gorejąca w ręku moim niechaj będzie świadectwem, że w żywej wierze i gorącej Miłości Boskiej chcę umierać. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024