Rana Prawej Nogi Pana Jezusa

Nabożeństwo na pięć piątków postnych marcowych do Pięciu Ran Pana Jezusa

 

 

CZWARTY PIĄTEK MARCA.

Do Najświętszej Rany Lewej Nogi Pana Jezusowej

 

 

Źródło: Bractwo nieustającego uwielbjania Najświętszego Sakramentu 1893

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

 

 

UWAGA.

Uwaga. Tę boleść w tej Nodze Pana Jezusowej rozważaj jako i w tamtej. Brygida Święta świadczy, że przy tak gwałtownym wyciągnieniu Nóg Pana Jezusowych na Krzyżu nie jedna mękę, ale tak wiele podjął Pan Jezus, byś ty, człowiecze, statecznie i mężnie przy Nim stać, żeby cię nie oddalało od Jego Miłości i żeby ci Pan Jezus mocy swojej i sił dodał na zwyciężenie pokus i wszystkich przeciwności.

Afekt serdeczny. O Najświętsza Rano Lewej Nogi Pana Jezusa, Zbawiciela mojego! bądź, proszę, mocą i siłą moją, utwierdź mnie, Łaskawy Panie, i umocnij, przeciw wszystkim pokusom i zasadzkom nieprzyjaciół moich, aby mnie żadna przeciwność i śmierć żadna od Twojej Świętej nie oddalała miłości, Tobie, o Rano Przenajświętsza, pokłon oddaję, w Tobie wszystkie przedsięwzięcia moje zakładam, Tobie pragnienia moje i śluby moje prezentuję, aby Krwią Twoją Najdroższą były wzmocnione i utwierdzone: niech kroki moje nie będą poruszone, niech ścieżkami Przykazań Twoich chodzą po wszystkie dni żywota mojego. Amen.

Akt dziękczynienia. Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, dziękuję Tobie, i wiecznie Cię chwalić pragnę, za Ranę i boleść Rany Tej Świętej, w której składam wszystkie moje niedbalstwa, i oziębłości w służbie Twojej Świętej, prosząc pokornie, przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, abyś nagrodzić raczył świętymi swymi uczynkami, cokolwiek dobrego powinien był uczynić, a nie uczyniłe(a)m. Amen.

Akt prośby. Zbawicielu mój Najmiłosierniejszy! dla zasług Rany w Nodze Twojej Lewej, proszę racz mnie wybawić od wszelkiego niebezpieczeństwa grzechowego na duszy i na ciele. Oddaję Tej Ranie Najświętszej wszystkich dobrodziejów moich, rodziców i wszystkich krewnych, oddaję braci i siostry wszystkich trzech zakonów Św. Ojca Franciszka, także wszystkich protektorów i dobrodziejów, przełożonych moich, i tych wszystkich, za których obowiązany(a) jestem modlić się, albo którzy się kiedykolwiek do modlitw moich zalecali, daj nam, Panie, wszystkim Łaskę Twoją Świętą, i co nam widzisz być potrzebnego ku większej chwale Twojej i zbawieniu dusz naszych. Amen.

V. Któryś za nas cierpiał Rany,

R. Jezu Chryste! zmiłuj się nad nami.

V. Módlmy się. Pozdrawiam Cię, Rano Najświętsza Lewej Nogi Pana Zbawiciela mojego, której polecam wszystkich nas grzeszników godnych potępienia i wiecznego odrzucenia, polecam i wszystkich pogan, odszczepieńców, żydów, heretyków, prosząc pokornie przez boleści Twoje: szukaj, szukaj tych błędnych owieczek Twoich, Jezu Najdobrotliwszy, umarłych na duszy przez grzech niedowiarstwa, Łaską Twoją Świętą racz ożywić, a zaślepionych racz oświecić, i do owczarni Twego Kościoła Świętego racz zaprowadzić. Amen.

Modlitwa druga.

O Przenajświętsza Rano Jezusa mojego, któraś jest podjęta dla mego zbawienia, skrusz kamienne serce moje, lodowate zagrzej Miłością Twoją, twardsze nad diament zmiękcz! Oto ja zapamiętały grzesznik nigdy prawdziwie niepokutujący, za dobrodziejstwa Twoje niewdzięcznością oddający, powołaniu memu i Woli Twojej zadość nie czyniący i ślub moich Tobie, Bogu mojemu, poprzysiężonych niezachowujący, żebrzę Miłosierdzia Twego, abyś Krwią Twoją Najdroższą i tą Najświętszą Lewej Nogi Twojej Raną, zapalił oziębłe serce moje, odpuść mnie grzesznemu(ej). Amen.

Modlitwa czwarta o śmierć szczęśliwą.

O Panie Jezu Chryste, na Krzyżu dla mnie konający, przez trzygodzinne konanie Twoje, przez wszystkie boleści i ciężkości, któreś dla mnie, grzesznika(cy), pod ten czas cierpieć raczył, zmiłuj się nade mną, daj Łaskę, abym w ostatnią chwilę śmierci mojej Ciebie Boga mojego wyznawał(a), w Ciebie wierzył(a), Ciebie czcił(a) i całym sercem moim kochał(a), zmartwiałymi ustami moimi Imienia Twego Świętego wzywał(a), oświeć na on czas, Najmiłosierniejszy Jezu, rozum mój wiarą żywą, zapal serce miłością gorącą, a duszę moją z ciała wychodzącą utwierdź w statecznej w Miłosierdzie Twoje ufności. Amen.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya

MODLITWA przy dokończeniu nabożeństwa.

O Panie, Jezu Chryste! przyjmij tę modlitwę w Miłości onej najzacniejszej, w której poniosłeś wszystkie Rany Ciała Twojego Najświętszego; zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi grzesznymi tak żywymi jako i umarłymi. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024