Suche Dni

 

 

 

 

Litania na czas kwartałowy, czyli Suchedni

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami!

Najświętsza Panno, Orędowniczko stanu duchownego,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.

Wszystkie Święte Chóry Błogosławionych Duchów Niebieskich,

Wszyscy Świeci Patryarchowie i Prorocy,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści,

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy,

Wszyscy Święci Doktorowie Kościoła Świętego,

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy,

Wszyscy Święci i Święte Boże,

My grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas, Panie.

Jezu Kapłanie, według porządku Melchizedecha, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Wiekuisty Kapłanie, Któryś przeniknął Niebiosa,

Jezu, Kapłanie wielki użalający się nad naszą krewkością,

Jezu, Najświętszy, niewinny, niepokalany, od grzesznych wyłączony, nad wszystkie Niebiosa wywyższony, wielki Kapłanie,

Aby Duchem Twoim Przenajświętszym rządzeni Biskupi, żadnemu niegodnemu rąk nie wkładali, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Aby żaden inny, jedno ten, który jak Aaron powołany, nie przystąpił do Ołtarza,

Aby się wielką rozwagą zastanawiali nad Łaską, która przez włożenie rąk Biskupa otrzymują,

Abyś godnych robotników do Winnicy i na żniwo Twoje posyłać raczył,

Aby czas rekolekcyjny z pożytkiem odbywali,

Aby w nauczaniu świętej bojaźni Bożej przed Tobą się stawili i pamiętali, że tylko Jezus jest ich Dziedzictwem,

Aby ci, którzy z pośród ludzi są wybrani, i na kapłanów postawieni, swoje dary i Święte Ofiary godnie Ci przynosić mogli,

Aby w czasach, w których żyjemy, jak najusilniej za Dom Twój Święty i Chwałę Twoją obstawali,

Abyś ich Darem świętej czystości obdarzyć, i w nim go utrzymywać raczył,

Aby w słowie mocni, a w obyczajach zawsze nieskażeni byli,

Aby się stali wiernymi Szafarzami Tajemnic Bożych,

Abyś Ducha Twojego Świętego zesłać i postać ziemi odnowić raczył,

Aby nie tylko przez samo święcenie, lecz i w duchu dla zbudowania ludzkiego i ozdoby Kościoła Świętego kapłanami stać się mogli,

Abyś raczył rozkrzewiać to nabożeństwo kwartałowe, według Ducha i żądania Kościoła,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

MODLITWA.

Wszechmogący Wieczny Boże, Który Duchem Twoim Świętym Kościół rządzisz i uświęcasz we wszystkich Jego członkach; racz wysłuchać modlitwy, które z pokorą do Ciebie wnosimy za wszystkie stany duchowne, aby za Pomocą Łaski Twojej, wszyscy kapłani i duchowni, wiernie Tobie służyć mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa powszechna w suchedni i w każdej dolegliwości przed wystawionym Przenajświętszym Sakramentem.

Źródło: Katolicka książka missyjna czyli Przewodnik do życia 1856

Wierzę w Ciebie, Boże: żeś jest Jedyny w Istocie, a Troisty w Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty; że dobre nagradzasz Niebem, a złe karzesz piekłem, albo Czyśćcem; że Jezus Chrystus za mnie umarł i że jest przytomny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza; wierzę także wszystko, cokolwiek Święty Kościół Rzymsko-Katolicki przykazuje, prócz którego nie masz innej drogi do zbawienia. W tej Wierze żyć i umierać pragnę.

Najdobrotliwszy Boże, mocno ufam, że mi przez nieskończone Zasługi gorzkiej Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mego, wszystkie grzechy moje odpuścisz, Łaski do dobrego udzielisz i żywot wieczny darować raczysz: a tę nadzieję mam dlatego, żeś mi to Sam przyobiecał, Który  jest Wszechmogący, nieskończenie wierny, Dobrotliwy i Miłosierny. W tej nadziei żyć i umierać pragnę.

Najmiłościwszy Boże: miłuję Cię z całego serca i ze wszystkich sił moich i nade wszystko: żeś mnie Ty pierwej umiłował i rozlicznymi Dobrodziejstwami obsypał; ale daleko bardziej dlatego, że Ty jako Najwyższe Dobro, największej miłości godzien jesteś. Z Miłości Twojej miłuję także bliźnich moich jako siebie samego. A w tej miłości żyć i umierać pragnę.

Litościwy Boże: żałuję z całego serca mego za wszystkie grzechy moje, żem Ciebie, Dobro Nieskończone, które nade wszystko miłuję, obraził. Brzydzę grzechami moimi, i za pomocą Łaski Twojej nie chcę Cię więcej obrażać. Przebacz wiec, Panie, odpuść, Boże mój; jako i ja dla Miłości Twojej z serca odpuszczam wszystkim, którzy mnie obrazili. Nie gardź żalem moim, że jest niedoskonały, ale go litościwie wzmóż we mnie, podnieś i uzupełnij. Boże, bądź miłościw mnie nędznemu grzesznikowi. Amen.

 

 

Modlitwy w Suche dni.

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Cztery razy w roku trafiają się suche dni, w Środę na pamiątkę, iż Chrystus w ten dzień od Judasza był sprzedany, w Piątek na pamiątkę, iż Chrystus Jezus na Krzyżu umarł, w Sobotę, że w ten dzień Marya Panna i Apostołowie byli smutni z powodu śmierci Jezusa Chrystusa.

Chwalę Cię, wielbię Cię, wywyższam Cię, Panie Boże mój! i jakiekolwiek mi sposoby Kościół Święty do chwały Twojej podaje, chwytam się ich, żebym Cię ustawicznie chwalił(a), kochał(a), czcił(a), boś tego ze wszystkich miar godzien. A jak Sam jesteś nieskończonej godności, tak i sposoby chwalenia Ciebie w sercu chrześcijańskim są, i niech będą nieskończone. Nie tylko wtedy Cię chwalę, Wszechmogący Boże! niegodnymi modlitwami moimi, ale i postem; nie tylko duszą i sercem, ale i ciałem martwiąc je powściągliwością. Przez co wyrażam, że cztery części roku poświęcam na Chwałę Twoją, jako i cały rok, i całe życie moje. Wyrażam i to, iż pokutę za złości moje i rozpamiętuję Chryste Jezu od Judasza wydanie Twoje, Śmierć okrutną, smutek Maryi i Apostołów, z Śmierci Twojej pochodzący. Zmiłuj się nade mną, Panie Boże Miłosierny! a daj się mi szczerze nawrócić do Ciebie, kochać Cię całą istotą, pościć za grzechy i zasłużyć sobie na zbawienie duszy. Amen.

 

***

 

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

W upłynnionym czasie trzech miesięcy o jak wiele popełniłem grzechów, jak wiele opieszałości względem powinności stanu mojego! Lecz Ty, Najłaskawszy Ojcze, nie ustawałeś obsypywać mnie niegodnego tak wielkimi Dobrodziejstwami, i wyświadczać mi dobre za złe, którym co dzień Twój Boski Majestat obraziłem.

Odpuść, Panie! odpuść mi i daruj mi wszystkie przewinienia moje. Użycz mi czasu do pokuty, abym mógł życie moje poprawić, i w dobrem zawsze postępować. To ja mocno przedsiębiorę i ufam, że za pomocą Łaski Twojej to wszystko wypełnię.

Dzięki Ci składam, o Boże Dobroci Nieskończonej, za tak wielką cierpliwość, z którą dotąd moją pokutę i poprawę życia oczekiwałeś, także i za wszystkie dobrodziejstwa tak co do ciała jak i do duszy mojej, któreś z Twojej Szczodrobliwości na mnie niewdzięcznego zlewać raczył. Nie odwracaj Twarzy Twojej ode mnie, ani nie ustawaj, wspierać mnie na przyszłość Darami Łaski Twojej. Nie za mnie samego tylko proszę, ale za wszystkich ludzi, osobliwie za tych, za których modlić się powinien jestem, abyś im grzechy odpuścić i obfitością wszelkiej Łaski obdarzyć raczył.

Zlewaj Błogosławieństwo Twoje na role, aby urodzaje ziemskie zachowane i rozmnożone były, a nas dziatki Twoje wspieraj Łaską Twoją, abyśmy w owoce sprawiedliwości obfitowali.

O co Cię ale przede wszystkim błagam, o Ojcze Miłosierdzia, i Boże wszelkiej pociechy, abyś udzielić raczył Kościołowi Twojemu godnych sług, pasterzy według Serca Twojego, kapłanów wiernych i niepokalanych, boć żniwo jest wielkie, lecz pracowników mało.

Proszę Cię, Panie, Ojcze Najłaskawszy, poślij pracowników do żniwa Twego, pracowników niewinnych i prawdziwie pokutujących; pracowników, których Ty Sam powołałeś, którzy by przez drzwi wstąpili, którzy by w Zakonie Twoim we dnie i w nocy badali, a co czytają, by wierzyli, co zaś wierzą, by nauczali i sami wypełniali.

Poślij pasterzów, którzy by umiejętnością czystą, wiarą prawą i Duchem Świętym byli napełnieni. Poślij pasterzów, którzy by Cię tak miłowali, jako Cię Święci Twoi Apostołowie Piotr i Jan miłowali, a którzy by trzodę tak kochali, jakoś ją Ty, o Dobry Pasterzu, ukochał. Amen.

 

 

Modlitwa na uproszenie powołania i innych Łask Boskich dla Kapłanów, zwłaszcza w Soboty suchedniowe, kiedy Kościół na Kapłanów poświęca

Źródło: Brewiarzyk Tercyarski 1880

Panie Jezu Chryste! który powiedział: Żniwo wprawdzie jest wielkie, lecz robotników mało”, prosimy Cię, jakoś rozkazał, a prosimy jako własnego Pana tych żniw: raczże na nie przymnażać wybranych i przysposobionych od Ciebie Samego pracowników. Wszak Twój Kościół Święty jest Winnicą Twoją, Panie! Wzywałeś do niej przez wszystkie wieki; nie przestawajże i do końca świata wzywać tych, którzy by w niej ochotnie i pożytecznie pracowali. O Jezu i Panie nasz! nazwałaś się Sam drzwiami do tej owczarni Twojej, której jesteś Dobrym Pasterzem: niechajże do niej przez Ciebie Samego wchodzą ci wszyscy, którzy mają paść i od wilków piekielnych bronić nas owieczki Twoje. Możesz i racz zapobiegać temu, Boże, aby kto miał inaczej wchodzić na dostojność kapłańską tylko chyba wezwany będzie, jako Aaron. Ty, Panie, Który poznajesz serce ludzkie, wskazuj Kościołowi Świętemu tych, których wybrałeś Sam do usług Ołtarza i rządzenia duszami ludzkimi. A że z wybranych na kapłaństwo i przysposobionych od Ciebie Samego Apostołów znalazł się jeden świętokradca; między tylu tysiącami apostolskich Kapłanów, nie dopuszczajże, o Panie, tak strasznego przykładu; nie dopuszczaj, ażeby który z poświęconych do sprawowania Sakramentów, nauczając drugich ludzi, miał być sam odrzucony! Ach Boże! utwierdzajże Kapłanów Kościoła Twojego w Łasce Twojej, która im jest dana przez rąk kładzenie. Przerażaj ich serca bojaźnią, aby się lękali Sądu, który ma się zaczynać od Domu Bożego. Utrzymuj ich w wstrzemięźliwości i czujności przeciwko krążącemu na pożarcie ich lwu piekielnemu. Wzbudzaj w nich ducha apostolskiego, aby w modlitwie i usłudze Boskiego Słowa pilnymi byli. Spraw, iżby to sami pełnili, czego nauczać będą, aby się nikt nie ważył mówić o nich co złego. Niech zawsze będą ich obyczaje przykładne, nauki pożyteczne, modlitwy Bogu miłe i ofiary Tobie przyjemne. O Panie! uprzedzaj ich w błogosławieństwach Twoich! błogosław, co błogosławić będą rozwiązuj, co rozwiążą i doprowadź ich z nami do szczęśliwej wieczności. Amen.

 

 

Modlitwa w suche dni o dobrych kapłanów.

Źródło: Książka modlitewna i kancyonał dla pospolitego ludu katolickiego. – Wyd. 10 1864

Modlitwę tą odmawiają kapłani z ludem w Suche Dni po Mszy Świętej parafialnej i w poprzedzającą te dni niedzielę po kazaniu.

Panie Jezu Chryste, Boski nasz Zbawicielu i najlepszy Pasterzu trzody Twojej! Ty wczoraj i dzisiaj, wiecznie ten Sam. Tyś już Izraelitów, lud Twój wybrany, Twój Kościół silną ręką wyprowadził z niewoli Egipskiej, jak jego wódz szedłeś przed nim w słupie ognistym na obłokach, dałeś mu w majestacie wielkim Prawo Twoje Święte na górze Synaj, upokorzyłeś nieprzyjaciół jego przed nim i zaprowadziłeś go do krain obiecanego! Już w Starym Zakonie ustanowiłeś ludowi Twojemu dał wodzów i królów według Serca Twego i tak częstoś go przez Proroków i kapłanów Twoich Świętych, którzy by mu Wolę Twoją oznajmiali i onego do Ciebie prowadzili; a przyszedłszy Sam jako wieczny Pasterz! kapłan na ziemię, szukałeś troskliwie straconych owieczek, abyś je do owczarni Ojca Twego przyprowadził. Tyś się za nie jako błagalną Ofiarę na Krzyżu ofiarował, a wyszedłszy walecznie z grobu Twego i powróciwszy do Chwały Ojca nie zostawiłeś nas sierotami, aleś zesłał Ducha Świętego na Apostołów, którym na cały świat iść kazałeś, aby na Twoim miejscu byli nauczycielami, pasterzami, ojcami i kapłanami Twojej drogo odkupionej trzody.

Ale Zbawicielu Boski! Ty po dziś dzień jesteś Oblubieńcem Kościoła Twojego, Głową Ciała Twego na ziemi, fundamentem Domu od Ciebie zbudowanego, naszym Pośrednikiem, a Orędownikiem u Ojca. Będąc na ziemi w postaci ludzkiej, miałeś serdeczne użalenie nad strapionym i błąkającym się jako owce bez pasterza ludem, mówiąc: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało; proścież wtedy Ojca, aby posłał robotników do winnicy!“ Ty każdego czasu i dzisiaj posyłasz robotników do żniwa Twego, i udzielasz im przez wkładanie rąk biskupich Ducha Świętego. Wejrzyj wtedy na nas okiem łaskawym, którzy na wzór pierwszych chrześcijan przez post i pokutę serca nasze z grzechu oczyszczając, do Ciebie wołamy, abyś nas nie zostawił sierotami, ale zesłał na tych, których na kapłaństwo obrałeś, Ducha Świętego, jakoś Go zesłał na Apostołów i uczniów Twoich. Gdy im Biskup księgę Ewangelii podaje, wspomagaj ich, aby nam słowo twoje z żarliwością apostolską opowiadali. Z Olejem Świętym, którym namaszczeni bywają, daj im Ducha pobożności, mądrości i miłości. Z odzieniem kapłańskim daj im czystości serca, żywota oraz sił, aby jarzmo swoje chętnie i cierpliwie nosili.

Racz też i na nas wylać Ducha dziecinnego, Ducha pokory i miłości, abyśmy ich zawsze jako szafarzów Tajemnic Świętych, jako posłów miłosierdzia i pokoju, jako pośredników naszych u Ciebie, jako pasterzów i ojców naszych oglądali, a uszanowanie i zaufanie nasze im darowali. — Boże! Któryś jednych obrał za Apostołów, a drugich za Proroków; jednych Ewangelistów, a drugich za Pasterzów i Nauczycielów, abyśmy wszyscy, w różnych powinnościach pracując, tylko jednym ciałem byli, o Jezusie! Który Głową nas wszystkich jesteś Sam, daj nam Twej Łaski, abyśmy, złączywszy się wszyscy do jednego ciała z Tobą jako członki tegoż ciała sobie według możności wzajemnie służyli, a tak sprawić mogli, aby tym sposobem całe ciało, Twój Kościół Święty codziennie rosło i w miłości się mnożyło. Niechże się między sobą coraz więcej jednoczymy, jak Ty z Ojcem Twoim Jeden jesteś, Bóg na wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Wszechmogący Wieczny Boże i Panie panujących! Któryś nam dla ustanowienia Kościoła Twojego, rządzenia nim i w jedności Wiary utrzymania, prawych rządców i opiekunów dusz naszych ustanowił, a między nimi Najwyższego Kapłana i całego świata chrześcijańskiego Pasterza, prawego następcę Św. Piotra, ze swoimi na Stolicy Rzymskiej następcami utworzył, udziel im, prosimy Cię i całemu Duchowieństwu Katolickiemu Łaski Twojej skutecznej, aby dla Twej jedynie Chwały, dla dobra całego Kościoła i naszego zbawienia, dusze nasze pokarmem zdrowym i pożywnym zasilali, obowiązku swego tak słowem jak i przykładami święcie dopełniali, Religię Chrześcijańską z błędów oczyszczali, oczekujących Miłosierdzia Boskiego w nawróceniu się swoim ożywiali, Prawdy zaś Katolickie usilnie rozszerzali; abyśmy pod ich przewodnictwem spokojnie, jednomyślnie i pobożnie, jako wybrane owieczki żyć mogli. Przez Jezusa Chrystusa Syna Twego, a Pana naszego, Któremu wraz z Tobą i Duchem Świętym niech będzie cześć, Chwała i uwielbienie, po wszystkie wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Przystąpię do Ołtarza Bożego 1932

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia Twojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów: ,,Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście przeto Pana żniwa, ażeby zesłał robotników na żniwo Swoje”. — Oto przystępujemy do Ciebie z gorącem pragnieniem i błagamy Cię usilnie: Racz zesłać robotników na żniwo Twoje, ześlij godnych kapłanów do Świętego Twojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do Twej Świętej Służby wezwałeś, Głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali; strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im Ducha rady i mocy, Ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich Duchem Twej świętej bojaźni, ażeby Łaską kapłaństwa obdarzeni i słowem i przykładem nas nauczali postępować drogą Przykazań Twoich i doprowadzili nas do błogosławionego połączenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024