Narodzenie NMP

 

 

 

 

Godzinki o Narodzeniu Najświętszej Panny Maryi

Źródło: Podarek dla czcicieli Maryi 1872

W Imię Ojca  i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Na Jutrznię i Laudes.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą,

Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,

A wybaw nas z grzechów naszych przemocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Wesel się ziemio cała! – wschodzi Gwiazda morza,

Oto się rodzi przyszła Rodzicielka Boża.

Radujcie się Niebiosa! – rodzi się Dziewica,

Która Swoją pięknością Anioły zachwyca.

Cieszcie się wszyscy ludzie! – Matka się nam rodzi,

Co nam gorycze życia pociechą osłodzi.

Błogosławione jesteś pokolenie Judy,

Że Bóg w Twoim potomstwie zbawi wszystkie ludy.

Błogosławiony jesteś rodzie Dawidowy,

Że się na twoim łonie pocznie Zakon Nowy.

V. Duszą i sercem śpiewajmy Chrystusowi Chwałę.
R.W tej świętej uroczystości Bogarodzicy Maryi.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Święta Maryo,/ Królowo Niebieska,/ Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa/ i Pani świata,/ która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz,/ wejrzyj na nas, Pani nasza/ łaskawym okiem Miłosierdzia Twego,/ i uproś nam u Syna Twego miłego/ odpuszczenie wszystkich grzechów naszych,/ abyśmy, którzy teraz Święte Twoje Narodzenie nabożnym sercem rozpamiętujemy,/ wiecznego Błogosławieństwa zapłatę w Niebie otrzymać mogli;/ co niechaj da Ten,/ któregoś Ty, Panno porodziła,/ Syn Twój, a Pan nasz/ Jezus Chrystus,/ Który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Jedyny, Bóg, na wieki wieków./

R. Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R.  Amen.

Na Prymę

Przybądź nam miłościwa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Niechaj się szczycą wszystkie kościoły na ziemi,

Które Marya rozjaśnia cnotami świętymi.

Bo jak piękno co w dziełach stworzenia przyświeca,

W świętym sercu szlachetne uczucia roznieca.

Jak wiarą namaszczony głos Bożego Słowa,

Na zawsze się w pamięci słuchaczów przechowa.

Tak odblask cnót jakimi jaśnieje Marya,

Dotąd się w życiu wszystkich kościołów odbija.

V. Narodzenie jest dzisiaj Świętej Panny Maryi.

R. Której życie chwalebne oświeca wszystkie Kościoły.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Na Tercję

Przybądź nam miłościwa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Wszystkie na Bożym świecie Chrystusa Kościoły,

W Janowym Objawieniu Kościołów Anioły,

Wszystkie siedem świeczników, siedem gwiazd srebrzystych,

Czerpią odbite światło z tych promieni czystych.

Jakimi szczodrze sieje Ona Gwiazda morza,

Niepokalana Panna, Rodzicielka Boża.

Ona Panią tych siedmiu mistycznych Aniołów,

Ona Mistrzynią wszystkich na ziemi Kościołów.

Ona uczy nas własnym wymownym przykładem,

Jak zdążać w progi Nieba za Chrystusem śladem.

Jak dźwigać krzyż męczenny wytrwale i cicho,

Jak nie zabrudzać serca gniewem ani pychą.

V. Dzisiaj jest narodzona Błogosławiona Panna Marya.

R. Której życie chwalebne dało światło światu.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Na Sekstę

Przybądź nam miłościwa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Zawitaj narodzona Królowa wszechświata,

We wszystkie Skarby Niebios bez miary bogata.

Przed Tobą są ubogie tej ziemi Królowe,

Przed Tobą jak przed Panią uchylają głowę.

Zawitaj królująca na górnym Syjonie,

Twoja świetna korona jasnością gwiazd płonie.

Pięknaś jak Jeruzalem, jak słońce wspaniała,

Niezmierzona Twa Władza, nieustanna Chwała.

Wszyscy Święci w Niebiosach to Twoi poddani,

I nas przyjmij za sługi miłościwa Pani!

V. Któraż to jest, która idzie jako słońce, a piękna jako Jeruzalem.

R. Córki Syjon nazwały Ją błogosławioną, a królowe Ją chwaliły.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Na Nonę

Przybądź nam miłościwa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Królowo! spójrz z wysoka – na ziemskiej dolinie,

Patrz, ile tutaj smutku, ile tu łez płynie.

Więcej takich co płaczą, mniej tych co się śmieją,

Częściej walczym z rozpaczą – jak żyjem nadzieją.

Ty jesteś nasze życie, Ty nadzieją naszą,

Z Tobą same gorycze nie tak bardzo straszą.

Do Ciebie więc wołamy wygnani synowie,

Do Ciebie więc wzdychamy z padołu więźniowie.

Obróć na nas te Twoje jaśniejące oczy,

Rozwiej ten czarny smutek co nam serce mroczy.

I otwórz nam powieki po szczęśliwym zgonie,

Na oglądanie Boga, co żył w Twoim Łonie.

V. Z królewskiego rodu Marya narodzona jaśnieje.

R. Której modłami byśmy byli wspomożeni pobożnie Ją prosimy.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Na Nieszpory

Przybądź nam miłościwa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Matko najlitościwsza, Matko Zbawiciela!

Tyś przyczyną naszego w Niebiesiech wesela;

Gdzie płynie miód i mleko wieczystych rozkoszy,

Gdzie szczęścia by najmniejsza obawa nie płoszy

Gdzie smutek już na twarzy nigdy nie powstanie,

Gdzie się w radość obróci żal i narzekanie.

Gdzie wszelką łzę Bóg otrze z wilgotnej źrenicy,

Gdzie umilkną potwarcy, znikną zawistnicy.

Gdzie się już krzyk rozpaczy z piersi nie dobędzie,

Gdzie więcej już choroby i śmierci nie będzie.

V. Przyszły mi pospołu z Nią wszystkie serca.

R. I niezliczoną przytomność przez ręce Jej.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Na Kompletę

Niech nas, Pani! Swą prośbą do Sobie nawróci

Jezus, Syn Twój, a Swój Gniew niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

O Maryo! coś tak czysta jak poranna rosa,

Coś tak piękna jak w maju pogodne Niebiosa.

Coś tak biała jak Hostia przy Świętej Ofierze,

Coś tak cicha jak świętych prostaczków pacierze.

Coś tak słodka jak uśmiech niewinnej dzieciny,

Przybądźże nam na ulgę ostatniej godziny.

Pomóż nam cicho przenieść ostatnie cierpienie,

I zaprowadź do Syna po wieczne zbawienie.

V. Módl się za nami grzesznymi.

R. Teraz i w godzinę śmierci naszej.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Polecenie Godzinek

Z pokłonem, Panno Święta, ofiarujem Tobie

Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.

Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,

A przy śmierci nam słodką Maryą przybyła.

Antyfona

Narodzenie Twoje Święta Bogarodzico Dziewico! zwiastowało wesele dla całego świata; z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Bóg nasz Chrystus, Który znosząc przekleństwo, dał nam Błogosławieństwo i zwyciężając śmierć, żywot wiecznym nam darował.

Lub:

Już Narodzenie Twoje, o Święta Dziewico!

Zwiastowało wesele nam — Boga-Rodzico!

Tyś jutrzenka co słońce wydałaś wspaniałe,

W Bóstwie, świętością, prawdą — doskonałe.

Pana naszego Jezusa i Zbawcę naszego,

Od przemocy szatana, od gniewu wiecznego.

Który niewinną śmiercią, śmierć samą zwyciężył,

A przez swe zmartwychwstanie nam Niebo otworzył.

℣. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Pani! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Sługom Twoim prosimy Cię, Panie, racz Daru Niebieskiej Łaski udzielić, ażeby dla których Narodzenie Syna Twego stało się początkiem zbawienia, tak niechaj dla nich uroczystość Narodzenia Błogosławionej Panny Maryi, będzie pomnożeniem pokoju. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

Narodzenie NMP

 

 

Litania na Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, czci najgodniejsza przy Narodzeniu Swoim, módl się za nami.

Święta Marya, Córko Królewska, z pokolenia Dawidowego,

Święta Marya, Któraś nierównie przeszła przodków Twoich w Łaskach i Darach,

Święta Marya, Któraś się stała ozdobą Twoich rodziców i pociechą serca ich,

Święta Marya, Różo nienaruszona między cierniem, Któraś zapachem Cnót Twoich, cały okrąg ziemski napełniła,

Święta Marya, Niepokalana gołębico, której głos pożądany dał się słyszeć,

Święta Marya, Gwiazdo morska, któraś dzisiaj dla pociechy i zbawienia wszystkich się zjawiła,

Święta Marya, przez Proroków opowiedziana, od Aniołów zwiastowana, przez figury przeznaczona,

Święta Marya, dziś narodzona, jako Królowa świata i pośredniczka miedzy Bogiem i ludźmi,

Święta Marya, Różdżko Aaronowa z korzenia Jessego wynikająca,

Święta Marya, wschodząca Gwiazdo z Jakuba,

Święta Marya, Tronie Salomona z kości słoniowej kosztownie wyrobiony,

Święta Marya, Ty przez Proroków przepowiedziana Córko Ojca Niebieskiego,

Święta Marya, Ty przez Aniołów ogłoszona Matko Syna Bożego,

Święta Marya, Ty częstokroć obrazowo przepowiedziana Oblubienico Ducha Świętego,

Święta Marya, Jutrzenko Niepokalana, dziś wschodząca,

O Najświętsze i najmilsze Dzieciątko Marya,

Od wszelkiego złego, Wybaw nas, Przyczyną Twoją, Nowonarodzona Panno Marya.

Od grzechu wszelkiego,

Od pożądliwości ciała,

Od pożądliwości oczu,

Od pychy żywota,

Od zgorszenia,

Od sideł szatańskich

Od szkodliwego zamieszania sumienia,

Od ducha nieczystego,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od śmierci wiecznej,

Przez prześwietne Narodzenie Twoje,

Przez wysokie oświecenie rozumu Twego,

Przez doskonałe udzielenie Tobie Łask Boskich,

Przez pałającą Miłość Serca Twego,

Przez pociechę, którąś światu przyniosła,

Przez słodkie i zbawienne Imię Marya,

Abyś w sercach naszych przez czystą miłość odrodzić się raczyła. My grzeszni prosimy, wysłuchaj nas, o Marya!

Abyśmy serca nasze na przyjemną Ci kolebkę zgotowali,

Abyś nam z pełności Łask Twoich rozumu i miłości udzieliła,

Abyś nam doskonałości Cnót Twoich udzieliła.

Abyśmy Cię zaraz po Twoim Narodzeniu naśladowali,

Abyśmy słodkie Imię Twoje żyjąc i umierając w ustach zawsze mieli.

Abyśmy przez Ciebie w godzinę śmierci do żywota wiecznego się odrodzili,

O Nowonarodzona Panno!

O Panno w Porodzeniu Najświętsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona. Mądrość zbudowała sobie dom. Od wieków jest przyrządzony. Jeszcze góry ciężką wielkością nie były stanęły, a jam się urodziła. (Prz 8)

℣.  Narodzenie Przenajświętszej Maryi Panny jak najpobożniej obchodźmy.

℟. Aby Sama wstawić się raczyła za nas do Jezusa Chrystusa.

℣.  Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Sługom Twoim, prosimy Cię Panie, Dar Łaski Niebieskiej racz miłościwie udzielić i gdy boskie Macierzyństwo Przenajświętszej Dziewicy stało się zbawienia naszego początkiem, niechże uroczysty obchód Jej Narodzenia, który dziś święcimy, do dostąpienia tegoż Odkupienia Miłosierdzie nam Twoje uprosi. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

℟. Amen.

℣.  Któż jest Ona, która powstaje jako zorze wschodzące?

℟. Piękna jak księżyc, wybrana jak słońce.

℣.  Módlmy się: Prosimy Cię, o Boże, udziel sługom i służebnicom Twoim tę Łaskę, aby jako godność Macierzyństwa przeczystej Panny stała się początkiem zbawienia naszego, Święta uroczystość Jej Narodzenia się pokój zbawienny nam zjednać raczyła; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

℣. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże! któryś chciał, aby chwalebna Matka Twoja, Marya nazwaną była, pozwól prosimy, abyśmy, Którzy słodkiego Imienia Maryi wzywamy, wieczne Twe Błogosławieństwo otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

Narodzenie NMP

 

 

Hymn do Matki Boskiej i przez oktawę (I)

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Dziewico najwyższej Chwały, — Ponad gwiazdy wyniesiona; — Twój Stworzyciel, Twój Syn mały, — Ssie mleko u Twego Łona.

Przez Ewę stracony w zbrodni, — Wracasz płodem swym pożytek; — By w Niebo weszli też godni, —  Otwierasz Rajski Przybytek.

Ty blasku pełna świętości, — Bramo Boża, rajski kwiecie! — Życiem wróconym Dziewicą, — Wesel się zbawiony świecie!

Chwała z Ojcem Tobie Zbawco, — Którego Panna wydała; — Duchem Świętym, Życiodawcą, — Na wieki wiecznie Ci Chwała.

Antyfona do Matki Boskiej

Narodzenie Twoje Bogarodzico, Panno, zwiastowało radość całemu światu; z Ciebie bowiem weszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, który zgładziwszy przekleństwo, udzielił Błogosławieństwa; a pokonawszy śmierć, darował nam życie wieczne.

V. Narodzenie dziś obchodzimy Najświętszej Maryi Panny.

R. Której chwalebne życie uświetnia Kościół Święty.

V. Módlmy się: Boże! któryś przez Narodzenie Maryi Panny, osobliwszej światu całemu pociechy i duchom niebieskim radości udzielić raczył, prosimy Cię, abyśmy przez Przyczynę Tejże Nowonarodzonej Najświętszej Dziewicy wiecznego Chwały Niebieskiej wesela stać się mogli uczestnikami. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Módlmy się: Racz Panie, prosimy Cię, do niebieskiej Łaski uczestnictwa, sługi twe miłościwie przypuścić, aby nas, którym Narodzenie Błogosławionej Panny fundament na zbawienie założyło, uroczyste, a z nabożeństwa postanowione Jej Narodzenie, rozmnożeniem pokoju uweseliło. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

***

 

Hymn na Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (II)

Źródło: Wianek różany 1853

Witaj Królowa Nieba, * I Matka litości! * Witaj nadziejo nasza. * W smutku i żałości.

K’Tobie wygnańcy Ewy * Wołamy synowie, * K’Tobie wzdychamy płacząc * W tarasach więźniowie.

Orędowniczko nasza! * Racz Twe litościwe * Oczy spuścić na nasze * Serca żałośliwe.

Owoc błogosławiony, * Żywota Twojego * Racz pokazać przy zejściu, * Z świata mizernego.

O Łaskawa pobożna, * O Święta Maryo! * Niechaj wszyscy zbawieni * Będą grzeszni i ja.

O Jezu niech po śmierci * Ciebie oglądamy, * O Maryo! uproś nam, * Czego pożądamy.

Pożądamy w wieczności, * Z Tobą mieszkać w Niebie, * Prosząc Aniołów Świętych, * A tym więcej Ciebie.

O Jezu Zbawicielu! * Mój Jezu kochany! * Jezu Słodki i Dobry, * Użycz, co żądamy!

V. Dzisiaj jest Narodzenie Maryi Panny,

R. Której Życie Najświętsze oświeca wszystkie kościoły.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołania nasze mech przyjdą do Ciebie.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Daj, prosimy Cię, Panie! sługom Twoim duszy i ciała cieszyć się zdrowiem, za chwalebną Przyczyną Błogosławionej Maryi zawsze Panny, od teraźniejszego smutku być uwolnieni, i wiecznego dostąpić wesela. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Narodzenie Maryi

 

 

Nowenna ku czci Najświętszej Maryi Panny albo rozpamiętywanie dziewięciu miesięcy, przez które Najświętsza Marya Panna zostawała w żywocie Świętej Anny.

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Uwaga. To nabożeństwo jest zwyczaj odprawiać w Adwencie, zacząwszy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi dnia 8 grudnia, po Spowiedzi i Komunii Świętej rozmyślać za miesiąc pierwszy, i tak rozmyślając za jeden miesiąc (jak wyrażono niżej) przez dni nieustannie dziewięć. Najpierw zacząć następujący:

Hymn

Melodia jak: „A ci którzy już dni itd.“

Zawitaj Matko Przedwiecznego Słowa,

Której nie tknęła wina Adamowa;

W żywocie Anny bez grzechu poczęta

Panienko Święta.

Przystało aby dla Boskiego Syna,

Ni skutek grzechu, ni jego przyczyna,

Powstały w Tobie bez grzechu poczęta

Panienko Święta.

Bóg Cię Łaskami wszelkimi ozdobił,

Gdy Cię za Matkę Sobie przysposobił,

Tak dał Swą Mocą, żeś czystą poczęta,

Panienko Święta.

Więc Cię chwalimy i Tobie śpiewamy,

A Twej przyczyny pokornie żądamy,

Zgładź nasze grzechy, bez zmazy poczęta,

Panienko święta.

Potem dnia pierwszego Nowenny, śpiewa się tą melodią, jak: „Anioł Pański”.

Za miesiąc Grudzień 31 razy następne pozdrowienie:

Zdrowaś Marya, Łaskiś pełna Pan z Tobą. Twoja Łaska niech będzie ze mną.

Błogosławionaś Ty między niewiastami, niech będzie Błogosławiona Anna Święta, Matka Twoja.

Z której bez zmazy poczęta wyszłaś Dziewico Marya, a z Ciebie się narodził Jezus Chrystus Syn Boga żywego. Amen.

Na końcu dodaje się raz: Chwała Ojcu itd.

Dnia  2. za miesiąc Styczeń    razy   31.

»      3.      »  »        Luty            »     28 lub 29;

»      4.      »  »        Marzec       »     31.

»      5.      «  »        Kwiecień    »     30.

»      6.      »  »        Maj             »     31.

»      7.      »  »        Czerwiec    »    30.

»      8.      »  »        Lipiec         »     31.

»      9.      »  »        Sierpień     »     31.

Każdego dnia Nowenny po odśpiewaniu tego pozdrowienia następuje:

Pieśń

Melodia jak „O gospodzie uwielbiona”:

Anno Matko uwielbiona,

Mężem Świętym uszlachetniona,

W Córce jesteś szlachetniejsza,

W Wnuczku ze wszech Swym Najświętsza.

Cna przodkami Joachima,

Szczęśliwsza jest nad wszystkimi,

Z Córki jednak zbyt szczęśliwsza,

Cudniej z Wnuczka najszczęśliwsza.

Panno czysta tak panieńską,

Jako chwałą rodzicielską,

Chwalebnaś jest i cudami,

Chwalebnaś jest wszech cnotami.

Wiecznej Chwały wyniosłości,

Matko zbytniej Łaskawości;

Panno wszech nas litościwa,

Raczże nam być miłościwa.

Odpędź z kraju głód, choroby,

Broń przeciwnej na nas doby,

I coś braci obiecała,

Niech Twa Łaska będzie stała.

Sprzyjaj Matko Twą miłością,

Tym, którzy Cię z wesołością,

Joachima pokolenie,

Chwalą Anny z Niej rodzenie.

V. Módl się za nami Święta Anno.

R. Abyśmy wolnymi byli w tym życiu od wszelkiego złego.

V. Módl się za nami Błogosławiony Joachimie.

R. Abyśmy w dobrych uczynkach aż do śmierci trwali.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Niech będzie Błogosławione słodkie Imię Jezusa Chrystusa Syna Boga żywego i Maryi Panny Niepokalanej, którąś Ty Panie z Błogosławionych Rodziców Joachima i Anny obrać raczył, z której naturę ludzką przyjąłeś. Ciebie pokornie prosimy przez Ich zasługi, aby którzy Służby Twojej i honoru rodziców Twoich strzegą, Łaską Twoją Bożą wsparci, otrzymać mogli pomnożenie pobożności, aby na ciele i na umyśle czerstwi i pożyteczni, po tym mizernym życiu światło Twoje Boskie i Chwałę oglądać mogli. Prośby sług Twoich, Miłosierny Boże, wysłuchaj, abyśmy którzy się przy Poczęciu Boga-Rodzicy Panny Maryi zgromadzamy, za Jej wielowładną Przyczyną od wszelkiego niebezpieczeństwa wyswobodzeni byli.

Boże, któryś serca wiernych Twoich świętego Ducha oświeceniem nauczyć raczył, daj nam w tymże Duchu dobrze zrozumieć, i z tego się zawsze pocieszenia weselić.

Boże, który nie śmierci, ale pokuty pragniesz grzeszników na lud Twój do Ciebie się nawracający łaskawie wejrzyj, abyś który wdzięcznym w Oczach Twoich zostaje, Gniewu Twego karę od niego oddalił. Nie opuszczaj, Wszechmogący Boże ludu Twego w utrapieniu wołającego, ale dla Chwały Imienia Twego, uciśnionym, przybądź łaskawie.

Boże! Który nas od światowych odwróciwszy marności do społeczności powołania Niebieskiego zachęcasz, wnijdź w serca nasze i oczyść je Łaską Twoją, przez którą by na Służbie Twojej trwali, abyśmy Twoją umocnieni Opieką, cośmy z Twojej Pomocy postanowili, wypełnić mogli, a ślubom naszym zadość czyniąc, tych Darów, któreś przy Tobie trwającym obiecał, dostąpili. Racz, Panie! wysłuchać pokorne prośby, odpuść nam winy i udaruj nas pokojem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Po skończonych modlitwach Ksiądz zaczyna resztę pieśni:

Jezu słodki wszech nas, Panie,

Przez Matki Twej ukochanie,

I przez przodków Twych zasługi,

Bądź miłościw na wiek długi. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. Boże wiecznej Chwały, Któryś tytułem najszlachetniejszego Imienia Panny i Matki Syna Twojego Maryi, pokorny i Tobie ulubiony Zakon osobliwie uczcić raczył, i na obronę temuż zakonowi cuda rozmaite raczyłeś wzniecić: racz nam z Łaski Twojej darować, abyśmy, którzy nabożnie tej Najświętszej Panny pamiątkę czynimy, za Jej Przyczyną w życiu niniejszym pomoc, a w przyszłym wieczną radość otrzymać mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą i z Duchem Świętym w Jedności Bóstwa nierozdzielnie żyje i króluje na wieki.

R. Amen.

Tu jeszcze Bractwo dołącza następującą:

Pieśń

Anno, Matko uwielbiona,

Córką zacną zalecona,

Która z Boskiego przejrzenia

Wyższa nad wszystkie stworzenia;

Boga nosić zasłużyła,

Wszystkich świętych przewyższyła;

Wyższa nad Anielskie gminy!

Od pierwotnej wolna winy.

Z królów rodzaju pochodzi,

Sama Króla wieków rodzi;

Stąd ją wszystkie wieki sławią,

I Ciebie w Niej błogosławią.

I my Ciebie dziś sławimy,

Z Matką, z Synem Was prosimy;

Przez zacność waszą tak wielką,

Obdarzcie nas Łaską wszelką.

Panno nigdy niezmazana,

Bogu za Matkę wybrana,

O Marya litościwa,

Raczże nam być miłościwa.

Odpędź z kraju głód i wojny,

Daj nam zdrowie, czas spokojny;

Przez Twoje Poczęcie czyste,

Uproś Łaski wiekuiste.

Chwała Ojcu Przedwiecznemu,

Słowu, a Synowi Twemu.

I Duchowi Najświętszemu,

Od Obu pochodzącemu.

Niech przez Twoje Narodzenie,

Da nam Bóg grzechów zgładzenie;

W Trzech Osobach Jeden Panie!

Załóż sobie w nas mieszkanie.

V. Módlmy się. Boże! Któryś Błogosławionej Annie tak wielką Łaskę dać raczył, że sobie zasłużyła być Rodzicielką Matki Jednorodzonego Syna Twojego; racz nam dać łaskawie: abyśmy, którzy Ją nabożnie chwalimy na ziemi, Pomocy Twojej z Nieba we wszystkim za Jej skuteczną Przyczyną doznawali. Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków. Amen.

Potem śpiewa się lub mówi: Litania do Najświętszej Panny Maryi z modlitwami.

 

 

Narodzenie Maryi

 

 

Modlitwa w czasie Mszy Świętej na uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Witaj Jutrzenko z Łona Niebios wschodząca, która poprzedzasz Przyjście Jezusa, to Słońce Sprawiedliwości! Witaj Maryo, Matko Syna Bożego, naszego Zbawiciela! Witaj Córko Joachima i Anny, bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta, bez grzechu w mieście Nazaret zrodzona. Witaj Gołębico Noego, Różdżkę oliwną pokoju, światu przynosząca. Witaj nowa Ewo, Któraś to naprawiła, co pierwsza matka nasza Ewa zniszczyła. Witaj Niewiasto Święta od Boga jeszcze w Raju obiecana, Któraś miała zetrzeć głowę piekielnego węża uwodziciela i przynieść światu wolność i zbawienie. Witaj Maryo! Ty upragniona od wszystkich i ukochana. Ty Matko nasza najmilsza, Matko pięknej Miłości i słodkiej nadziei. Ty Dziewico czysta, Niepokalana, Święta, pełna Łaski Bożej, Błogosławiona między wszystkimi niewiastami na ziemi. O! jakże Narodzenie Twoje radością napełnia Niebo i ziemię. Ucieszyli się z tego Aniołowie w Niebie, bo w Tobie ujrzeli przyszłą Swą Królową i Panią. Ucieszyli się wszyscy sprawiedliwi w otchłaniach zostający, bo w Tobie znaleźli swoją Wybawicielkę. Ucieszyli się z Twego Narodzenia wszyscy ludzie na ziemi, bo w Tobie otrzymali przyszłą swoją Matkę, Obronicielkę i Opiekunkę przed Bogiem. Tak, Maryo! Ty jesteś Królową Nieba i ziemi. Matką Jezusa Chrystusa i Matką naszą. Otóż my grzeszne i ubogie Twe dzieci, ciesząc się niewymownie z Twego Świętego Narodzenia, błagamy Cię o to, abyś nas zawsze miała w Swojej Macierzyńskiej Opiece, abyś strzegła ciała i duszy naszej od zmazy grzechowej i modliła się do Swego Syna za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

 

Narodzenie Maryi

 

 

Dziewięć pozdrowień na Święto Narodzenia Matki Boskiej

Źródło: Wianek różany 1853

O Maryo, Panno Najczystsza, któraś przed wieki obrana i przejrzana była do Trójcy Przenajświętszej na Matkę Jednorodzonego Syna Bożego; Maryo, którąś od Proroków przepowiedziana była, oczekiwana od Patryarchów, od ludów upragnioną; która jesteś Świątynią wspaniałą, Kościołem żyjącym Ducha Świętego, Słońce bez skazy, albowiem bez grzechu poczęta zostałaś, Pani Niebios i ziemi. Królowo świata:— klękamy pokornie przed Tobą, cześć Ci składając, i z głębi dusz naszych prosimy, racz wskutek wielkiego Miłosierdzia Twego duchownie się narodzie w duszach naszych i mocą słodyczy, pokory, nieskalanej czystości Twojej, zaszczepić w nas wszystkie cnoty do zbawienia potrzebne.

Pozdrawiamy Cię, Najświętsza Panienko, oddajemy Ci dziewięć pokłonów na uczczenie dziewięciu miesięcy, przez które zostawałaś w łonie Matki Twojej Świętej, i ku większej Chwale Twojej mówimy:

I. Ze pochodząc z rodu królewskiego Dawidowego, promieniejąca Chwałą narodziłaś się od Błogosławionej matki Twojej Anny Świętej. Zdrowaś Marya.

II. Pozdrawiamy Cię, Dziecię Niebieskie, gołębico najczystsza, najbielsza, która na zawstydzenie smoka piekielnego, bez zmazy grzechu pierworodnego poczętą zostałaś. Zdrowaś Marya.

III. Pozdrawiamy Cię, Zorzo promieniejąca, która, zwiastując ziemi wschód Słońca Sprawiedliwości, pierwszy jego promień przyniosłaś. Zdrowaś Marya.

IV. Pozdrawiamy Cię, o Wybrana Bożą, która jako słońce bez skazy zabłysłaś na zaćmionej grzechem ziemi. Zdrowaś Marya.

V. Pozdrawiamy Cię, Gwiazdo jaśniejąca niewysławioną pięknością, któraś oświeciła świat pogrążony w ciemności pogaństwa. Zdrowaś Marya.

VI. Pozdrawiamy Cię, mężna Judyto wojująca, która żądło piekieł skruszyłaś, i jako wojsko do boju uszykowane, wszystkie mocy piekielne do ucieczki zmusiłaś. Zdrowaś Marya.

VII. Pozdrawiamy Cię, piękna Duszo Maryi, któraś przed wieki od Boga posiadaną była. Zdrowaś Marya.

VIII. Pozdrawiamy Cię, Panienko najmilsza, wielbimy Twój Święty Żywot i Twoją świętą pokorę i cierpliwość; błogosławimy szczęśliwej chwili Narodzenia Twego. Zdrowaś Marya.

IX. Pozdrawiamy Cię raz jeszcze, o Panienko najukochańsza, ozdobiona wszelkimi Cnotami, nieskończenie przewyższającymi cnoty Wszystkich Świętych, a Która za Poczęciem Ducha Świętego stałaś się Matką Zbawiciela i porodziłaś Słowo Wcielone. Zdrowaś Marya.

Modlitwa.

O Maryo, Panienko najukochańsza, która przez szczęśliwe Narodzenie się Swoje świat pocieszyłaś, Niebo rozweseliłaś, piekło przestraszyłaś, grzesznikom przyniosłaś środek do powstania z grzechów, strapionych obdarzyłaś mocą do cierpliwego znoszenia trosk wszelkich, chorym zdrowie wróciłaś, a wszystkich radością napełniłaś: ożywieni uczuciem najczulszej pobożności, błagamy Cię, abyś, wraz z miłością, która w Sercu Twoim goreje, dziś narodziła się w duszach naszych: odnów w nas gorliwość ku Służbie Twojej; powiększaj coraz miłość nasza ku Tobie: spraw, aby zakwitły w nas cnoty najprzyjemniejsze, najdoskonalsze w pełnych Dobroci Oczach Twoich. O Maryo, bądź dla nas Maryą, dając nam uczuć błogie skutki słodkiego Imienia Twego; niech wzywanie tego Imienia będzie mocą nasza w strapieniach, nadzieją w niebezpieczeństwach, tarczą w walkach przeciw podejściom szatana, podporą nasza i uspokojeniem przy śmierci; niech Imię Maryi będzie miodem dla ust naszych, dźwiękiem harmonijnym dla uszu i radością dla serca naszego. Amen.

 

 

Narodzenie Maryi

 

 

Affekty na Święto Narodzenia Boga-Rodzicielki Panny.

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

 1. Winszuję całemu światu Narodzenia tego, nad które tylko Narodzenie Pańskie, żadnego innego pożyteczniejszego nie było.
 2. Obym był(a) mógł (mogła) o Narodzeniu tym oznajmić Ojcom w Otchłani będącym, już się Narodziła Panna, która ma Boga porodzić.
 3. Winszuję Wam Córki takiej, Święci Joachimie i Anno.
 4. Miał Jan Święty Chrzciciel, jeszcze w żywocie matki zostając; zupełne zażywanie rozumu i rozradował się na przyjście Pana Jezusowe. Cóż dopiero rozumieć mamy, żeś Narodzona Panno, rozumu zażywała, więcże ofiaruję Panu Bogu mojemu akty Twoje, któreś już Bogu wtenczas oddawała.
 5. Mała według Ciała, ale już dojrzała w Łasce Boskiej, Najświętsza Panno, zwyciężyłaś i wtenczas wielu Świętych Wyznawców i Męczenników. Czczę wtedy tę Twoją, przy Twoim Narodzeniu świątobliwość, sercem i myślą.
 6. Przypadam do kolebki Twojej Boga-Rodzicielko Panno; przyjmij mnie za sługę Twojego, od tego czasu Narodzenia Twojego aż do dnia Koronacji Twojej w Niebie, aż na całą wieczność.
 7. Napełnij serce moje nabożnym afektem, w czas Tobie wiadomy; którego przedtem Narodziła się Boga-Rodzicielka Panna, abym go i ja, choć drobnym nabożeństwem uczcił(a).
 8. To Ci, o Słowo Przedwieczne, wszystko wiesz; atoli i ja dosyć czynię powinności wiernego sługi. Więc że Ci oznajmuję nowinę Tobie przed wieki wiadomą: już następuje czas Wcielenia Twojego i upokorzenia w ciele, już się Twoja Narodziła Matka.
 9. Przyklękam przy Twojej kolebce Boga-Rodzicielko Panno, a uprzedzając Anielskie pozdrowienie, do Twego przystępuję ucha: Zdrowaś Łaski pełna.
 10. Uproś mi, Boga-Rodzicielko Panno, u Syna Twojego, (boć czego nie uprosisz, gdy zechcesz), abym i ja był(a) w ciele Aniołem, a pieśń, którą Aniołowie Chrystusowi śpiewać będą, ja teraz zaśpiewam: Chwała na wysokości Bogu.
 11. Przyjmij za wiązanie ode mnie Boga-Rodzicielko Panno, serce to moje, ale i ten, który mnie teraz trapi krzyż.
 12. Obyś nowo Narodzona Panno chciała po dziecinnemu darować mi bogactwa Duszy Twojej, boć dziecię dobrotliwe proszone, a czegóż broni.
 13. Powtarzam Antyfonę Kościelną, Narodzenie Twoje Boga-Rodzicielko Panno, wesele zwiastowało całemu światu. Amen.

 

 

Narodzenie Maryi

 

 

Modlitwa św. Alfonsa Liguor’iego na dzisiejsze święto.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

O Święte i Niebiańskie Dzieciątko, przeznaczone na to, aby być Matką mego Zbawiciela i wielką Pośredniczką nędznych grzeszników, zmiłuj się nade mną! Spojrzyj na mnie niewdzięcznika klęczącego przed Tobą, chroniącego się pod Twą Opiekę, błagającego Cię o zmiłowanie! Prawda, że z powodu mej niewdzięczności względem Boga i Ciebie mogłabyś mnie odrzucić. Ale słyszę jednak, jak mnie wołasz, i wierzę, znając wielkość Miłosierdzia Twego, że nigdy nie gardzisz tym, który się z ufnością udaje do Ciebie. Najwznioślejsza Istoto, gdyż sam tylko Bóg jest wiekszym od Ciebie, a najwyżsi z Niebian wydają się niższymi od Ciebie, Najświętsza ze Świętych, Maryo, otchłani łask wszelkich, pełna Łaski, wspomóż mnie nędzarza. Spraw, abym z grzesznika stał się sprawiedliwym i pozbywszy się wszelkich ziemskich skłonności, zapalił się miłością do Boga. Spraw to, Królowo moja, gdyż jest to w Twej Mocy. Taka jest moją nadzieją, tak niech się stanie. Amen.

 

***

 

Modlitwa w Święto Narodzenia NMP Tomasza a Kempis.

Źródło: Anioł Stróż chrześcianina 1901

Pozdrawiam Cię, Maryo, Łaskiś pełna, Pan z Tobą! Pozdrawiam Cię nadziejo ubogich i Matko wszystkich sierot. O Maryo! gdy moje serce złamane jęczy w bólu i udręczeniu; gdy duszę moją owionie smutek i niepokoje; gdy wicher pokus się zrywa i burza namiętności wybucha z mej piersi; gdy grzechy moje zamykają przede mną drzwi Niebios i pozbawiają mnie Miłości Boga mojego; o! w takiej chwili zamieszania i cierpień, do kogoż mam się uciekać, jeśli nie do Twego Imienia, Błogosławiona Maryo, Pocieszycielko smutnych, i grzesznych Ucieczko jedyna?

O Maryo! Tyś jest prawdziwie tą śliczną Gwiazdą morza, która zbawia wszystkich, co w niebezpieczeństwie zwracają ku Niej swe oczy! Wzywam Cię więc dziś na pomoc moją, o najmiłosierniejsza Matko, i biegnę ku Tobie z ufnością małej dzieciny chroniącej się w objęciach swej Matki. Ach! otwórz mi swoje ramiona! daj mi prawo schronienia się w Twoim Sercu! rzeknij do mnie te słodkie słowa: „Nie bój się! jam jest Orędowniczką twoją; ja mówić będę za ciebie, ja ciebie jak matka pocieszę”.

O Matko moja, wyrzecz te słowa, a spokój do mojej duszy powróci! Przybądź, o Maryo! przybądź z słodyczą nie opuszczającą Cię nigdy i nawiedź mnie w mych troskach. Przyjdź podnieść upadającą we mnie odwagę, przyjdź mi Łaski Jezusa udzielić!

O Matko najłaskawsza! ledwiem Ci wynurzył(a) me troski, a już w duszy pocieszoną i uspokojoną się czuję… Samo Imię Twoje jest już na moje rany balsamem! O drogie Imię Marya! Imię pełne Łaski. Imię, które każde usta z miłością wymawiać powinny, Imię, któremu wszystkie serca błogosławić mają. Imię Anielskie i Niebieskie, bądź moją pociechą w obecnych smutkach moich i moją siłą przeciwko trwogom przyszłości: bądź z uwielbionym Imieniem Jezusa ostatnim Imieniem, jakie wymówię na ziemi. Amen.

 

 

Narodzenie Maryi

 

 

Modlitwa na Święto Narodzenia Najświętszej Panny Maryi

Źródło: Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Modlitwa I.

Z świętą radością przypominamy sobie dzisiaj ów moment Twojego życia, o Najświętsza Maryo Panno, gdy jako Dziecię, według przepisów Starego Zakonu, byłaś Panu przedstawioną, i przez ofiarę odkupioną. Mile zaiste na Ciebie, jako na Święte Niemowlę, spoglądał wtedy z wysokości Bóg Wszechmogący, który Cię do wielkiej godności przeznaczył dla następnych czasów, i łaskawie przyjął te modlitwy i ofiarę, którą Twoi pobożni rodzice, Joachim i Anna, złożyli za Ciebie. Ach! gdy już teraz jesteś u Pana, wyjednajże i nam przez Twoje wstawienie się Łaskę, abyśmy się i my Bogu podobali, aby serdeczne westchnienia i pokorne prośby pobożnych rodziców za swymi dziećmi wysłuchał i ziścił Dobrotliwy Bóg miłosierny, iżby odebrawszy chrześcijańskie wychowanie, w Łasce Jego wzrastać, i we wszem dobrem pomnażać się mogli! Wyjednaj dla nas wszystkich Łaskę u Boga, abyśmy przez wierne współpracowanie mogli się stać godnymi Obietnic Jezusa Chrystusa, i zawsze tak w wieku młodości jako i sędziwości, w Jego Łasce zostawać. Amen.

Modlitwa II.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Śliczna Jutrzenko świata wschodząca, Boga Słońce Sprawiedliwości poprzedzająca, Najświętsza Marya Panno, dziś się rodząca: Tyś jest ową Gołębicą Noego, Różdżkę pokoju przynoszącym światu. Tyś jest owa Niewiasta obiecana w Raju od Boga, która miała zetrzeć kark czartowski i starłaś przy pierwszym poczęciu w żywocie Anny Świętej, i szczycąc się tym Tryumfem, na świat wyszłaś dnia dzisiejszego. Cieszą się z Narodzenia Twego Święci Aniołowie, widząc Swoją Królową, cieszą się Ojcowie Święci przez kilka tysięcy lat w otchłaniach utęsknieni, bo widzą ze krwi swojej Córkę, Która im się stała Matką, porodziwszy im Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Cieszą się grzesznicy, że już mają swoją Obronę, Protektorkę, Opiekunkę i Ucieczkę. Niech Ci za to wieczna cześć i chwała w Niej i przez Nią od nas będzie, Boże; a nam zbawienie, które w Jej Ręce oddajemy, którą obieramy sobie zaraz przy Narodzeniu za Panią, a siebie ofiarujemy za wiernych niewolników, w Niej nadzieję po Tobie, Boże pokładamy. Bądźże naszą Matką, Najświętsza Panno, piastując dusze nasze tymi Rękami, którymiś nosiła Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech się przy Narodzeniu Twoim narodzę Bogu i szczęśliwej wieczności. Niech niegodni synowie Twoi z najukochańszym Synem Twoim Jezusem królujemy na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Kościoła Świętego.

Boże, który chciałeś, aby dziś Najświętsza Marya Panna, mieszkanie Ducha Świętego, w Kościele była ofiarowana, spraw łaskawie, prosimy Cię, abyśmy za Jej Przyczyną stali się godnymi, być Ci przedstawieni w wiecznym Przybytku Twej Chwały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Narodzenie Maryi

 

 

Modlitwa w dzień Narodzenia Najświętszej Panny Maryi

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Boże, Któryś dzisiejszy dzień chwalebnym Najświętszej Maryi Panny Narodzeniem uszczęśliwił, dajże nam go z taką obchodzić  pobożnością, z jakim przez cztery około tysięcy lat z utęsknieniem oczekiwali go Patryarchowie i Prorocy. Ach, Panie! szczęśliwszy to bez porównania dzień nad dni narodzenia najgodniejszych na świecie ludzi, bo w te rodzimy się wszyscy dziećmi Gniewu Twojego, i przez grzech pierworodny niewolnikami czarta, dzisiaj zaś rodzi się Najukochańsza Twoja Ojcze Niebieski Córka, Wybrana dla Ciebie Synu Boski Matka, przysposobiona od Ciebie Duchu Przenajświętszy Oblubienica, i taż rodząc się, zaraz kruszyć zaczyna łeb węża piekielnego. A jeżeli o Boże w Trójcy Świętej Jedyny! w opłakane dni narodzenia naszego powinniśmy cię osobliwszym sposobem wielbić za to, żeś nas żywo sprowadził na świat, dalekoż bardziej w dzisiejszy dzień narodzenia Najświętszej  Maryi Panny, przez którą staliśmy się godnymi odebrać Sprawcę wiecznego życia. Niechże Ci wtedy będą nieśmiertelne dzięki od wszystkich nas ludzi Panie za tak wielkie narodowi ludzkiemu dobrodziejstwo, z którego daj nam tak pożytkować, abyśmy Cię za  nie wielbić mogli na na wieki w Niebie.

Racz się za nami do Boga wstawiać Narodzona dziś tak szczęśliwie Najświętsza Marya Panno. Znasz Ty w nas nieszczęśliwość złych do grzechu skłonności, w ktorycheśmy się urodzili, i w których żyć musim aż do śmierci, uprośże nam skuteczną do ich  przezwyciężenia pomoc: wiesz w jak słabych naczyniach nosimy Skarb Łaski Boskiej wlanej w nas przy naszym przez Chrzest odrodzeniu, sprawujże to Przyczyną Swoją, abyśmy tak drogiego klejnotu przez grzech nie utracili, a także, gdy go kiedy stracimy, przez Świętą Pokutę odzyskać mogli. Zjednaj nam to na koniec, prosimy, i zobowiązujemy Cię przez Błogosławione Twoje Narodzenie, ażebyśmy umierając przynajmniej w tym stanie byli, w ktorymeś ty się urodziła, i żebyśmy zasług życia twego nagrodę oglądali w Niebieskiej Chwale, Amen.

 

***

 

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

O Dziecino Święta! przyszła Matko Boża, przyszła Matko nasza, cześć ci oddajem w Narodzeniu Twoim, z Narodzenia się Twego wszyscy się weselimy i radujemy. Witamy Cię wdzięcznie jako jutrzenkę przed słońcem, po zbyt długiej, zimnej, ciemnej i burzliwej nocy; a z kościołem świętym tak do Ciebie śpiewamy: «Narodzenie Twoje Boga-Rodzico Dziewico! wesele wielkie zwiastowało światu; z Ciebie bowiem wyszło słońce sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz, który zerwawszy przekleństwo, dał Błogosławieństwo, a zwyciężywszy śmierć, dał nam żywot wieczny».

O Joachimie! o Anno! Święci Rodzice Panny Najświętszej, nie wyście sami wymodlili u Boga te śliczne Dzieciątko; wszystkie dusze sprawiedliwe, w otchłani zamknięte, a Boga spragnione, wołały o Rosę tę z Nieba. Cały świat sierota, jękiem żalu i bólu jęcząc przez wieków czterdzieści, wyjęczał sobie u Boga Matkę Miłosierdzia. Ale szczególniej Matka grzechu i zguby ludzkiej, wypłakała Matkę Łaski Bożej i zbawienia świata.

Ciesz się Ewo! któraś Raj utraciła, że z Ciebie powstała nowa Ewa, która nam raj powróciła!

O Błogosławiona Dziewico! o Maryo Święta! o jakże Aniołowie wpatrywali się w Ciebie, widząc w Tobie Niebios Ozdobę i Chwałę! O jakże Trójca Święta wpatrywała się w Ciebie, w arcydzieło swoje! O jakże się nam w Ciebie wpatrywać, Dziecino Święta, śliczna Matko nasza i Królowo nasza?

Bądźże błogosławiona Córko najmilsza Ojca Przedwiecznego! bądź błogosławiona wybrana na Matkę Syna Bożego! Panno wierna, Oblubienico Ducha Świętego, bądź błogosławiona!

 

***

 

Źródło: Droga do zbawienia 1863

O Przenajświętsza Panienko Matko Zbawiciela Pana. Tyś jest Ucieczką grzeszników, Tyś jest Pomocą i wsparciem uciśnionych. Tyś jest jedyna nadzieja rozpaczających. Dziś cały Kościół Katolicki weseli się z Twego Narodzenia, boś Ty jutrzenką, gwiazdą zbawienia naszego, bo przez Ciebie przyszedł na świat nasz Jezus kochany, co nas z niewoli grzechu uwolnił i zgotował nam Królestwo Niebieskie.

O Matko nasza! O Królowo nasza! wejrzyj na prośby i łzy dzieci Twoich i racz nas pojednać z Twoim najmilejszym Synem, a nasze błagalne modlitwy racz zanieść do Stóp Tronu Miłosierdzia Jego. Nie opuszczaj nas w teraźniejszych potrzebach naszych, bądź nam Pomocą u Najmilszego Syna Twego, zasłoń nas przed Jego Sprawiedliwością, a wyjednaj Miłosierdzie Jego. O Matko pociesz nas, bo bardzo płaczemy. O Matko! prowadź nas, bo zginiemy bez Twojej Pomocy. Ucz nas kochać, jak mamy cierpieć, jak się mamy modlić, ażebyśmy cierpieniem i modlitwą wyjednali sobie i wyprosili zbawienie duszy naszej. Amen.

 

***

 

Źródło: Błogosławmy Panu 1891

O Maryo, Panienko najukochańsza, Która Błogosławionym Narodzeniem Twoim pocieszyłaś świat, uradowałaś niebo, przeraziłaś piekło; przyniosłaś upadłym podźwignięcie, strapionym pocieszenie, chorym uzdrowienie, a wszystkim wesele; błagamy Cię jak najgoręcej, ażebyś się duchownie w duszach naszych Świętą Miłością Twoją znowu narodziła; odnów ducha naszego do służenia Tobie, zapal serca nasze do kochania Ciebie; i rozwiń w nas wszystkie cnoty, przez które byśmy się coraz więcej oczom Twoim najłaskawszym upodobać mogli.

O Maryo, bądź nam Maryą, dając nam uczuć zbawienne skutki najsłodszego Imienia Twego; niech wzywanie tegoż Imienia stanie się nam w nieszczęściach ratunkiem, w niebezpieczeństwach nadzieją, w pokusach tarczą, w śmierci odetchnieniem. Niech Imię Maryi będzie nam miodem w ustach, śpiewem w uszach i weselem w sercu. Amen.

 

***

 

Źródło: Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Matko Zbawiciela naszego! o Najświętsza Marya Panno, prawowiernymi będąc, cieszymy się w dzień Twego Narodzenia, gdy wiemy, kto nam się przez ciebie narodził: Jezus Chrystus, nasz Król wieczny, Pośrednik i Zbawiciel. Twoje Narodzenie było jak ranna Jutrzenka zwiastująca dzień bliski, dzień zbawienia, w którym zjawiło się słońce sprawiedliwości, Jezus Chrystus, Bóg nasz i Zbawiciel, który zdjął z nas przekleństwo, a przyniósł błogosławieństwo, który zwyciężył śmierć, a wrócił życie, życie na wieczną szczęśliwość! Z najczulszą wdzięcznością przypominamy sobie dziś ów czas, kiedy Bóg rozpoczął do skutku przywodzić wielkie dzieło naszego Odkupienia, do którego twoje narodzenie było pierwszym usposobieniem. — O! wyjednajże nam, przez swoją przyczynę, u Boga Łaskę, abyśmy to wielkie dobrodziejstwo naszego Odkupienia przez Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, ciągle uznawać i godnie cenić umieli; a przez życie prowadzone według Nauki tegoż Zbawiciela, do otrzymania Jego łaski i szczęśliwości nam tak drogo wysłużonej się usposobili. Amen.

 

***

 

Źródło: W krzyżu zbawienie: książka do nabożeństwa dla katolików 1892

Bądź pozdrowiona Przenajzacniejsza Królowo Pokoju, przenajświętsza Matko Boża przez Przenajświętsze Serce Jezusa Syna Twojego, Księcia Pokoju. Spraw, aby ustał Gniew Jego i niech nad nami panuje w pokoju. Pomnij, o Najmiłosierniejsza Panno Maryo, że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek uciekający się pod Twoją Obronę, błagający o Twoją Pomoc i żebrzący Twego wstawienia się, został kiedy opuszczonym. Taką ufnością ożywiony(a) do Ciebie przychodzę. Nie chciej Matko Słowa Wcielonego gardzić słowami moimi, lecz usłysz je i wysłuchaj — o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryo.

(300 dni odpustu. — Pius IX, 23. wrz.l848.r.).

 

***

 

Źródło: Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Modlitwa w dzień Narodzenia Najświętszej Panny Maryi

Narodzenie Twoje, Najświętsza Maryo Panno, było jak ranna Jutrzenka zwiastująca dzień bliski zbawienia, w którym zeszło nad światem słońce sprawiedliwości, Jezus Chrystus. W rocznicę dnia tego tak nam świętego, wyjednaj od Boga łaskę zupełnego odrodzenia się naszego w duchu, aby się prędzej ziściło na świecie Błogosławieństwo Boże, stało się na ziemi Królestwo Chrystusowe i jedna Owczarnia. A jako w Narodzeniu Twoim, Panno Przeczysta, jaśnieją dwa przymioty: Królowej i służebnicy, i obadwa godzą się w Świętości Powołania Twojego, tak też spraw, abyśmy pozbywszy pychy i próżności, porównani i zjednoczeni w Miłości Syna Twojego, a Zbawiciela naszego, byli przypuszczeni do nagrody obiecanej wzajem się miłującym; przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Marya.

Módlmy się: Błagamy Cię, Ojcze, udziel Łaskę Niebieską dla sług i służebnic Twoich, a jako Przyjście Syna Twojego stało się dla nich Źródłem Zbawienia, tak niech uroczystość Narodzenia Przenajświętszej Matki Jego Maryi Panny zdarzy pomnożenie pokoju; przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

Modlitwa w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP i Narodzenia

Źródło: Wianek różany 1853

Jako prawowierni Chrześcijanie, cieszymy się w dzień Twego Poczęcia i Narodzenia, o Najświętsza Maryo Panno, Matko Zbawiciela naszego, bo wiemy, kto nam się przez Ciebie narodził: Jezus Chrystus, nasz Król wieczny, Pośrednik i Zbawiciel. Twoje Narodzenie było jak ranna Jutrzenka, zwiastująca dzień bliski, dzień zbawienia, w którym zjawiło się Słońce Sprawiedliwości, Jezus Chrystus, Bóg nasz i Zbawiciel, który zdjął z nas przekleństwo, a przyniósł Błogosławieństwo, Który zwyciężył śmierć, a wrócił życie, życie na wieczną szczęśliwość!

Z najczulszą wdzięcznością przypominamy sobie dziś ów czas, kiedy Bóg rozpoczął do skutku przywodzić wielkie dzieło naszego Odkupienia, do którego Twoje Narodzenie było pierwszym usposobieniem.

O wyjednajże nam przez Twoją Przyczynę u Boga Łaskę, abyśmy te wielkie Dobrodziejstwo naszego Odkupienia przez Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa ciągle uznawać i godnie cenić umieli, a przez życie prowadzone według Nauki tegoż Zbawiciela do otrzymania Jego łaski i szczęśliwości nam drogo wysłużonej się usposobili. Amen.

Wszechmogący, Wieczny Boże, Który Ciało i Duszę Błogosławionej Maryi Panny i Matki za sprawą Ducha Świętego przygotowałeś na godne mieszkanie Synowi Twojemu, spraw łaskawie, abyśmy, którzy się cieszymy z Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia, mogli być wolni za Jej przyczyną od wszelkiego złego w życiu i w godzinę śmierci. Amen.

 

 

 

Modlitwa do Dziecięcia-Maryi

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Święte i Niebieskie Dziecię-Maryo! Ty, któraś została przeznaczona na Matkę Odkupiciela mego i na Pośredniczkę biednych grzeszników, zlituj się nade mną. Oto u stóp Twoich jeden(na) z największych niewdzięczników(nic), który(a) ucieka się do Ciebie i błaga Cię o zmiłowanie. Prawda, że niewdzięcznością moją względem Boga i Ciebie zasłużyłe(a)m, abym był(a) przez Ciebie opuszczony(a) i odrzucony(a) na zawsze.

Wiem jednak, że wielkie jest Miłosierdzie Twoje, i że nigdy nie omieszkasz ratować tego (tej), który(a) poleca się Tobie z ufnością. Przeto, Najmilsze Dziecię-Maryo, polecam się dziś Tobie z największą ufnością i proszę Cię, kieruj moim życiem tak, abym kiedyś stał(a) się godnym(ą) oglądania Ciebie w Królestwie Niebieskim. Amen.

Inne modlitwy do Dziecięcia-Maryi

Dziecię-Maryo najszczytniejsza z istot stworzonych, Święta nad Świętymi, Która wyższym nad Siebie widzisz tylko Boga!

O otchłani i pełnio Łaski, poratuj mnie grzesznego(ą), który(a) z własnej winy Łaskę Bożą utraciłe(a)m.

Wiem, żeś tak umiłowaną od Boga, iż Ci On niczego nie odmawia. Wiem także, że Ci miło jest używać Twojej potęgi na korzyść biednych grzeszników.

O Dziecię-Maryo, raczże okazać, jak przemożnym jest przed Bogiem wstawiennictwo Twoje, otrzymując dla mnie światło Ducha Przenajświętszego i płomienie miłości Bożej tak silne, aby one mnie zmieniły z grzesznika w świętego i odrywając serce moje od wszelkich upodobań ziemskich, napełniły je uczuciem najżywszej Miłości Jezusa.

Spraw to, o Dziecię Maryo, bo Ci wszystko możliwym. Spraw to dla Miłości Tego Boga, Który wyniósł Cię do takiego szczytu Chwały, Potęgi i Miłosierdzia. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023