Nawiedzenie NMP

 

 

 

 

Litania na święto Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi I

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Panno pełna Łaski,

Matko, Ty, błogosławiona między niewiastami,

Matko, Ty, najszczęśliwsza w Owocu Żywota Twego,

Matko, Ty, któraś Godność Twoją, nawiedzając Elżbietę, upokorzyła,

Matko, Ty, któraś Elżbiecie tak wielką radość sprawiła,

Matko, Ty, któraś w jej domu tak wiele dobrego czyniła,

Matko, Ty, któraś była przyczyną, iż Jan Święty poprzednik się uświęcił w żywocie Matki swej,

Matko, Ty, któraś Elżbiecie Świętej będąc Matką Boga Najwyższego w pokorze służyła,

Matko, Ty, któraś pełna wdzięcznej radości Pana wielbiła,

Matko, Ty, któraś cały dom Zacharyasza błogosławieństwem napełniła,

My grzeszni Ciebie Panno prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.

Abyś nam prawdziwą pokorę i przychylność wyprosić raczyła, prosimy, wysłuchaj nas, o Maryo.

Abyś nam niezwłoczną gotowość w posługiwaniu bliźniemu udzielić raczyła,

Abyśmy razem z Tobą Pana wielbili i wychwalali,

Abyś nas w smutkach i utrapieniach nawiedzić raczyła,

Abyś pomieszkania nasze strzec i błogosławić raczyła,

Abyś nas w godzinę śmierci Twoim odwiedzeniem zaszczycić raczyła,

Abyś wszystkim w Bogu spoczywającym wieczne odpocznienie wyjednać raczyła,

O Maryo, błogosławiona Matko Boska,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Panie zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Błogosławionaś Ty między niewiastami.

R. I Błogosławion Owoc Żywota Twego.

V. Módlmy się: Sługom Twoim, prosimy Cię Panie, racz obficie udzielić Daru Łask Niebieskich, aby jak Przenajświętszej Panny Maryi Macierzyństwo Boskie stało się początkiem zbawienia naszego, tak żeby i Nawiedzenia Jej uroczystą pamiątką, którą obchodzimy, nawiedzenie serc naszych Łaską Ducha Świętego nam wyjednała. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

* * *

 

Litania na Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny II

Źródło: Wianek różany 1853

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, osobliwszą pociechę przynosząca Elżbiecie Świętej, Módl się za nami.

Święta Maryo, któraś godność swą uniżyła przy nawiedzeniu Elżbiety Świętej,

Święta Maryo, któraś się stała przyczyną uświęcenia Janowego w żywocie matki,

Święta Maryo, któraś cały dom Elżbiety Świętej napełniła błogosławieństwem,

Święta Maryo, któraś krewnej twojej przez trzy miesiące z miłością służyła,

Święta Maryo, któraś Elżbietę Duchem Świętym napełniła,

Święta Maryo, któraś od Elżbiety błogosławioną między niewiastami nazwana jesteś,

Święta Maryo, której Elżbieta powiedziała, że: Błogosławiony jest Owoc Żywota Twego,

Święta Maryo, któraś na pochwały Elżbiety odpowiedziała: »Wielbi dusza moja, Pana«,

Święta Maryo, Matko Najwyższego Boga,

Od wszystkiego złego, Wybaw nas przyczyną Twoją Najświętsza, Maryo Panno.

Od wszelkiego grzechu,

Od wszelkiego niebezpieczeństwa,

Od zlej i niespodzianej śmierci,

Od zasadzek diabelskich,

Od ducha wyniosłości,

Od szukania próżnej chwały,

Od gniewu, zazdrości i wszelkiej złej woli,

Od nieczystości,

Od śmierci wiecznej,

Przez pokorne Nawiedzenie Twoje,

Przez uprzykrzoną podróż Twoją przez góry Judzkie,

Przez łaskawe wnijście Twoje w dom Zachariasza,

Przez miłe pozdrowienie i rozmowy z Elżbietą Świętą,

Przez usługi Twoje wyświadczone Elżbiecie Świętej,

Abyś nas w godzinę śmierci miłościwie nawiedzić raczyła, My grzeszni prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam prawdziwą pokorę i łaskawość zjednać raczyła,

Abyś w serca nasze ochotną Służbę Twoją zaszczepić raczyła,

Abyś nas we wszelkich smutkach i troskach niebieskimi pociechami napełniła,

Abyś nam czystość i nienawiść do grzechu uprosić raczyła,

Abyś serca nasze Boskim Błogosławieństwem napełnić raczyła,

Abyś duszom wiernym zmarłym wieczny odpoczynek zjednać raczyła,

Błogosławiona Matko i Panno,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

℣. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, użycz nam sługom Twoim Łaski Darów Niebieskich, aby którym Narodzenie Panny Najświętszej stało się początkiem zbawienia, uroczysta pamiątka Nawiedzenia przyniosła przymnożenie pokoju. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, Który z Tobą i Duchem Świętym w Jedności Bóstwa żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Nawiedzenie

 

 

Hymn do Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Oto Uroczystość głośna, — Dziś z Maryi – nam wesele;— Pieśń uwielbienia radosna,— Brzmi dla Niej w całym Kościele.

Uwierzyła Aniołowi,— Duch święty w Niej cudem płonie;— Matką się Bożą stanowi,— Słowo Ojca dźwiga w łonie.

Śpieszysz w krainę górzystą,— Cieszyć się tam przy Elżbiecie;—Ta spotyka Pannę czystą,—Objęciem najtkliwszym w święcie.

I w uścisku świętych Matek,— Wnet żołnierz poznał Hetmana;— Z dwóch zbliżonych w łonie dziatek,— Jan podskokiem wita Pana.

Gdy na Elżbietę Duch spłynie,— Woła wśród błogiego stanu:—“Błogosławionaś Ty w Synie,— Któraś uwierzyła Panu!”

Niech wykrzykują Niebiosy,—Niech ziemia nuci z rozkoszą,— I przepaście mórz niech głosy — Chwały Boskiej wiecznie wznoszą.

Ojcu, Synowi, Duchowi— Jedności, co wiecznie trwała,— Co w Bogu Trójcę stanowi,— Niech będzie wieczysta chwała. Amen.

Antyfona

Źródło: Skarb chrześcijanina albo Zbiór modlitw nabożnych X. P. Skargi 1855

Nawiedzenie dzisiejsze wiekuistej Panny Matki Bożej Maryi, uroczystą pamiątką obchodzimy; z której wspaniałość Majestatu Bożego światu się okazała. Alleluja.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: O Panie Boże, któryś obrać raczył panieński żywot, miasto pałacu w którym byś przebywał, daj nam to prosimy Cię, abyśmy Jej obroną będąc opatrzeni, za Twoją zaraz sprawą, do wesołego obchodzenia byli usposobieni. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

* * * 

 

Hymn

Źródło: Wianek różany 1853

Wielbi dusza moja, Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, albowiem On Najświętszą Maryę przy poczęciu od grzechu pierworodnego uwolnił i niepoliczonymi Łaskami ozdobił.

Wielbi dusza moja, Pana, albowiem On uweselił świat Narodzeniem Najświętszej Panny i dał Imię zbawienne, Marya.

Wielbi dusza moja, Pana, albowiem On przyjął Najświętszą Maryą, ofiarowaną w kościele i Świętym Aniołom służyć Jej kazał wiernie i pilnie.

Wielbi dusza moja, Pana, albowiem On Najświętszą Maryę Józefowi zaślubioną w nienaruszonym Panieństwie zachował.

Wielbi dusza moja, Pana, albowiem On Maryę wybrał za Matkę ukochanemu Synowi Swemu i z niej chciał, aby się począł za sprawą Ducha Świętego.

Wielbi dusza moja, Pana, albowiem On nawiedził Elżbietę Świętą przez Maryę i napełnił ją wielą Błogosławieńtwy i Łaskami.

Wielbi dusza moja, Pana, albowiem chciał, aby Najświętsza Marya porodziła z radością Syna Twego od Aniołów i pasterzy uczczonego.

Wielbi dusza moja Pana, albowiem On chciał, aby przez ręce Najświętszej Maryi Syn Jego był ofiarowany w kościele, i żeby ona napełniona była nowymi Łaskami.

Wielbi dusza moja Pana, albowiem On chciał, aby Najświętsza Marya przy Męce wespół z Synem cierpiała i w Jej boleściach utwierdzić Ją raczył.

Wielbi dusza moja, Pana, albowiem On Najświętszą Maryę do Nieba wziąwszy nad Chóry Anielskie wyniósł.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,

Jak była na początku teraz i zawsze na wieki wieków. Amen.

 

 

Nawiedzenie

 

 

Rozmyślanie z modlitwą w dzień Nawiedzenia Matki Bożej

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

«A powstawszy Marya w onych dniach, poszła na góry z skwapieniem, do miasta Judzkiego, i weszła w dom Zacharyaszów i pozdrowiła Elżbietę.» Anioł Pański oznajmił Maryi, że Elżbieta krewna Jej poczęła Syna w starości swojej. Marya poszła ją nawiedzić. Nie poszła nie wierząca sprawdzać przepowiednię Anioła, lecz poszła wierząca weseląc się ze Słowa Bożego i spiesząc z posługą miłości: bo Łaska Ducha Świętego odwłoki nie zna, mówi Ambroży Święty. A cóż Ją do kwapienia się z posługą miłosierną przynaglało, jeśli nie miłość, którą w Swym Sercu żywiła? Mówi Bernard Święty.

Ileż to Łask z Maryą weszło w dom Elżbiety! Ileż to Łask Bożych na tę rodzinę spłynęło przez Maryę, która począwszy w żywocie Swym Syna Bożego, stała się, jak Ją nazywa Bernard Święty, wodociągiem wody zbawienia, przez który by zawsze wszystkie Łaski Boże na ludzie spływały.

«Skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skończyło dzieciątko w żywocie Jej: i napełniona jest Duchem Świętym Elżbieta (Łk 1, 41). Nie tylko Elżbieta napełniona Duchem Świętym, ale i Dzieciątko w żywocie Jej uświęcone i Duchem Świętym napełnione, od radości skoczyło, i z łona Elżbiety dało świadectwo o Słowie Bożym w Łonie Maryi. Pierwsze to i najcudowniejsze proroctwo i świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie Panu. Tym niesłychanym cudem okazał Bóg, że Wszechmocność Łaski złożył w Maryi, czyniąc Ją Łask Swoich Skarbcem i podskarbim.

Marya przez Poczęcie w Swym przeczystym Łonie Syna Bożego, stała się na zawsze rolą Skarb w Sobie mającą, o której Chrystus Pan mówi w Ewangelii Świętej. Tą rolą, mówi Św. Bonawentura jest Marya, w której Skarb Boga Ojca ukryty jest. Marya Skarbem Łask Bożych! Marya skarbniczką Jezusa Chrystusa! Marya rozdawczyni Darów Bożych! W Rękach Twoich, Maryo, są wszystkie skarby zmiłowania Pańskiego! Nikt zbawionym nie jest, tylko przez Ciebie! Nikt darów Bożych nie ma, tylko przez Ciebie!

Więc, o Maryo! z nędzy i ucisku wołamy do Ciebie: nawiedź nas strapionych, nawiedź nas wygnańców; oświeć nas, pociesz i do Syna Twego doprowadź nas! a skończy się wygnanie i wróci raj łaski z którego grzechy nasze wygnały nas. I napełniona jest Duchem Świętym Elżbieta, i zawołała głosem wielkim i rzekła: «Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławion Owoc Żywota Twego! A skądże mnie to, że przyszła Matka Pana mego do mnie? Albowiem oto jak się stał głos pozdrowienia Twego w uszach moich, skoczyło od radości dzieciątko w żywocie moim. A Błogosławionaś, któraś uwierzyła, albowiem spełni się to coć jest p wiedziano od Pana.» Słuchajmy co Marya odpowie na to uczczenie, które się Jej należało jako Matce Bożej. Przed Aniołem zwiastującym Jej od Boga Macierzyństwo Boże, mając być Matką Bożą, nazwała się służebnicą Pańską; jakże się teraz nazwie przed ludźmi, Matką Bożą już będąc?

«I rzekła Marya: Wielbi dusza moja Pana: i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na niskość służebnicy swojej.» O, pieśni nad wszystkie pieśni! która w tych słowach wylatujesz z serca Maryi, by z głębi Jej duszy śpiewać przez wieki Chwałę Boga, a ludziom zbawienie! O, Maryo! nie ukryjesz Twej Chwały głosząc Chwałę Bożą i będziesz zawsze najwidniejsza, boś najpokorniejsza!

Ty się zawsze nazywasz służebnicą Pańską, my Cię zawsze Panią stworzenia wszelkiego zwać będziemy: Ty mówisz tylko o niskości Twojej, my śpiewać będziemy o tej wysokości nad wszystkie wysokości ziemskie i niebieskie do jakiej Cię Bóg podniósł, «gdy wejrzał na niskość służebnicy Swojej.»

Słuchajmy co dalej śpiewa, co przepowiada Marya:

“Albowiem odtąd Błogosławioną zwać Mnie będą wszystkie narody”. Dlaczego? czy dla Niej Samej? Nie dla Niej, ale dla Samego Boga, do którego wszelką Chwałę odnosi, jak wszelką od Niego wzięła: “Albowiem uczynił Mi wielkie rzeczy, który możny jest i Święte Imię Jego”. Jakież to wielkie rzeczy? czemu nie mówisz, Maryo? Bo niewymowne! Dla tych to wielkich rzeczy, o Maryo! ktokolwiek do Chrystusa uzdrawiającego, do Chrystusa nauczającego, do Chrystusa wskrzeszającego, do Chrystusa grzechy gładzącego, do Chrystusa za nas na krzyżu umierającego, do Chrystusa własnym Ciałem karmiącego, własną Krwią ochładzającego, w uniesieniu miłości i wdzięczności zawoła z ową niewiastą: “Błogosławiony Żywot, który Cię nosił: i piersi któreś ssał”, błogosławiąc Jezusa i Ciebie też, o Maryo! błogosławić będzie! “Błogosławioną Cię zwać będą wszystkie narody”, żeś wszystkim narodom żywot i Chwałę porodziła. I słusznie błogosławiona: bo przez Cię spływa Błogosławieństwo. na wszystkie narody; boś wszystkim narodom przyniosła Miłosierdzie Boże, które nam opiewasz: “A Miłosierdzie Jego od narodu do narodu, bojącym się Jego”: a my dodamy: boś Ty Matką Miłosierdzia, jakoś Sama rzekła: „Jam jest Matką miłosierdzia, a Miłosierdzie Syna Mnie Miłosierną uczyniło” (Objaw. Św. Brygidy).

O Służebnico Pańska, a Pani świata! O Służebnico Pańska, a Królowo nasza! O Służebnico Pańska, a Matko Miłosierdzia! uczyń nas służebnikami Twoimi, a płać nas na wieki Miłosierdziem Pańskim!

„We mnie wszelka Łaska drogi i prawdy, we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty” (Ekkl. 24, 25). Słowa te Mędrca Pańskiego zupełnie przypadają do Maryi. Chrystus jest Dawcą Łaski, Chrystus jest Drogą, Prawdą i Żywotem; Chrystus jest Mistrzem cnoty; a Marya Matką Chrystusową: dlatego też i te jeszcze słowa mądrości stosują się do Niej: « Kto mnie najdzie, najdzie żywot i wyczerpnie zbawienie od Pana” (Ks. Przysłów 8, 36). Przez Maryę Bóg nam dał Jezusa, to jest żywot: Marya więc jest przez Boga źródłem żywota, i tylko z tego źródła, to jest z Maryi, wyczerpnąć możemy zbawienie od Pana. Stąd Św. Metodiusz zawołał: O błogosławiona! „Tyś uświęcenia naszego początkiem, środkiem i końcem!” W tym źródle żywota każdy czerpać może. Marya wszystkich wzywa, wszystkich oczekuje, żadnym grzesznikiem nie gardzi. Czymże się to dzieje, że mając niewyczerpane źródło, że mogąc zeń zawsze czerpać, że tak często czerpiąc czerpaliśmy tak mało?… Oto tym, że czerpiemy w naczynia, od ognia grzechu bardzo popękane: więc najobfitsze na wet łaski prędko wyciekają; jak to Marya raczyła okazać dobrej słudze swojej Marii Wiliam. Strzeżmyż się grzechu jak ognia; a jeśliby wpadł w duszę naszą, w to naczynie Łaski Bożej, wnet go zalejmy łzami pokuty; a do Maryi wołajmy, by szpary serc naszych zalutowała ogniem Swojej Miłości.

O Maryo! nawiedź nas, nawiedź nas, Maryo! a potokami Łask Bożych obmyj nas z grzechu, ogarnij nas i porwij do Boga, abyśmy się stali naczyniami czystymi, zdrowotni, wybranymi na balsam Łask Bożych, na Dary Ducha Świętego. “Przy Tobie są bogactwa, abyś ubogaciła te, którzy Cię miłują” (Ks. Przysłów 8, 18.21). „Przez Ciebie, nędzni, odziedziczamy Miłosierdzie, niewdzięczni Łaskę, grzesznicy przebaczenie, słabi siłę, ziemscy Dary Niebieskie, śmiertelni żywot, wygnańcy ojczyznę” (Św. Augustyn). Pospiesz więc do nas, my spieszymy do Ciebie! Amen.

 

 

Nawiedzenie

 

 

Affekty na Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

  1. Obym był(a) za Tobą idąc do domu Zachariaszowego, mógł (mogła) iść Boga-Rodzicielko Panno, sercem i afektem za Tobą idę, krokami Twoimi ozdabiam wszystkie chodzenie moje, którem czynił(a); albo czynić będę, na większą Chwałę Bożą.
  2. Pragnę służyć ochotnie bliźnim moim według stanu mojego, gdy widzę, że dla uświęcenia Jana Świętego, idzie z prędkością Matka Boga mojego.
  3. Winszuję Ci, Janie Święty, uświęcenia w żywocie matki Twojej.
  4. Czemuż się nie rozraduje dusza moja, przyjmując Cię, Panie, w Najświętszym Sakramencie? Jako na przyjście Twoje rozradował się w żywocie Jan Twój.
  5. Pragnę sobie pokory Elżbiety Świętej; pragnę przywitać Matkę Boga mojego tak, jako Ją przywitała Elżbieta Święta, mówiąc: A skądże mi to, że Matka Boga mojego przychodzi do mnie? ale kiedyż Ty Boga-Rodzicielko Panno przyjdziesz do mnie? kiedyż mnie nawiedzisz?
  6. Choć niewidomie, przynieś do mnie Boga-Rodzicielko Panno, Pana Jezusa, aby już też mnie uświęcił. Oby choć jedna Święta Komunia, szczęście mi to przyniosła, aby mnie, Pan mój, uświęcił, wiecznym już uświęceniem.
  7. Ofiaruję Ci, Panie, prace Boga-Rodzicielki Panny podjęte w usługowaniu Elżbiecie; i onymi ozdabiam usługi tych, którzy bliźnim, którzy mnie kiedyżkolwiek wygodzili, wygadzać będą.
  8. Panie, któryś przy przytomności Jezusa i Maryi, w dzień Narodzenia Świętego Jana, usta Zachariasza ojca Jego rozwiązał, rozwiąż i związki ust moich, abym we wszystkich pociechach i utrapieniach; nabożnie Tobie mówił(a): Błogosławiony Pan Bóg.
  9. Odmów Magnificat od Boga-Rodzicielki Panny złożony, jako i pacierz Chrystus złożył, tak i Ona złożyła modlitwę tę świętą Magnificat. Ponawiam Ci, Panie, nabożeństwo Najświętszej Panny, które miała; gdy tę Modlitwę natenczas mówiła.
  10. Sercem i afektem, zwracam się do tego sługi Twojego, gdzieżkolwiek żyjącego, któregoś Ty, Panie, Sobie obrał na nawrócenie duszy uczyniłeś go Mężem Apostolskim, więcże mowę moją do niego zwracam: przez wnętrzności Miłosierdzia Boga naszego, oświecaj tych, którzy w ciemnościach i cieniu śmierci siedzą. Amen.

 

 

Nawiedzenie

 

 

Modlitwa Św. Alfonsa Ligorego na Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Źródło: Miesiąc maj poświęcony czci Najświętszej Marji Panny 1931

O Królowo moja, jakże bardzo spieszysz się, żeby nawiedzić dom Elżbiety i poświęcić go; racz wstąpić do biednego domku duszy mojej! Spiesz się, Maryo, Ty znasz ubóstwo moje, znasz niebezpieczeństwa, jakie mi grożą. Złe skłonności moje, złe nałogi moje, dawne grzechy moje, to wszystko ściska moje serce, zatruwa je i grozi mi śmiercią wieczną. O Szafarko Łask Bożych! Ty możesz serce moje wzbogacić, Ty możesz je ze wszystkich chorób uleczyć! Ach, nawiedzaj mnie często, a osobliwie w godzinę śmierci mojej! Amen.

 

 

Nawiedzenie

 

 

Modlitwa na cześć Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi

Źródło: Brewiarzyk Tercjarski oo. Franciszków wyd. 7 1931

Bądź pozdrowiona, najdostojniejsza Królowo Pokoju, Najświętsza Matko Boża. Przez Najświętsze Serce Jezusa, Syna Twego, Książęcia Pokoju, ucisz Gniew Jego i niech nad nami panuje w pokoju. Pomnij, o Najmiłosierniejsza Panno Maryo, iż nigdy nie słyszano, aby miał być opuszczony, kto pomocy Twojej wzywał. Tą ufnością ożywiony(a), śpieszę do Ciebie. Nie chciej, Matko Słowa, odrzucać próśb moich, lecz je litościwie wysłuchaj i przyjmij, o łaskawa, o dobrotliwa, o słodka Panno Maryo. Amen.

Odpusty: 1) 300 dni na każdy raz. 2) Odpust zupełny raz w miesiącu w dniu dowolnie obranym dla tych, którzy ją raz przynajmniej na dzień przez miesiąc jeden odmawiali. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła i modlitwa przez czas jakiś według intencji Ojca Świętego.

Odmów powyższą modlitwę przez 9 dni jako Nowennę.

 

 

Nawiedzenie

 

 

 Modlitwa na Święto Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi

Źródło: Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Przypominamy sobie owo Nawiedzenie Twoje, o Najświętsza Maryo Panno! jakim udarowałaś krewną Twoją Elżbietę, wkrótce po radosnym zwiastowaniu Ci przez Anioła, że będziesz Matką Zbawiciela świata. Święte było i pełne Tajemnic to Nawiedzenie; Maryja i Elżbieta—Matka Chrystusa i Matka Jana Chrzciciela — Matka Króla i Matka Jego poprzedziciela i oznajmiciela: Elżbieta, oświecona od Ducha Świętego, na pierwszy rzut oka uznała w Tobie Matkę Pana swojego, i w uniesieniu natchniona z wysoka wyrzekła owe słowa pamiętne: „Błogosławiony owoc żywota Twego! a skądże mnie to, że przyszła Matka Pana mego do mnie?“

Ty zaś napełniona Duchem Świętym, uwielbiłaś Pana owym pieniem, w którem Go Kościół codziennie uwielbia, i uwielbiać będzie aż do końca wieków: „Wielbij duszo moja Pana, a duch mój rozradował się w Bogu, Zbawicielu moim, iż wejrzał na niskość służebnicy swojej: albowiem odtąd Błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. Bo wielkie mi rzeczy uczynił Ten, który jest potężny, i Święte Imię Jego. A Miłosierdzie Jego trwać będzie od pokolenia do pokolenia, dla tych, którzy się Go boją. Pokazał Moc Ramienia Swego, a pysznych w sercu rozproszył. Złożył mocarze z stolicy, a wyniósł pokorne; łaknących napełnił dobrami, a bogacze z niczym wypuścił. Przyjął łaskawie Izraela, sługę Swojego, wspomniawszy na Miłosierdzie Swoje; jako mówił do ojców naszych, do Abrahama, i plemienia jego przed wieki“. W te słowa cześć i chwałę w tym dniu składałaś Panu, o Najświętsza Maryo Panno!

Tak wielbiłaś Wszechmocność, Dobroć i Miłosierdzie Boga! Obyśmy za twoim przykładem zawsze godnie chwalili i wielbili Pana Boga naszego! Obyśmy równie godnie, jak Ty, dzięki składali Bogu za wszystko dobre, którego doznaliśmy tak względem duszy, jak ciała! O gdybyśmy wśród pomyślności zawsze uznawali Boga za sprawcę naszego szczęścia, i kochali Go z głębi serc naszych nad wszystko! Uprośże nam tę Łaskę, o Matko Boża! u Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa.

Wzorze i zbiorze przepaścistej pokory Maryo Panno, która będąc Matką Boga Wszechmogącego, Najświętszą Królową i Panią świata, nawiedzasz Świętą Elżbietę. Zdajesz się iść Sama w tę podróż, a przecież nie Sama idziesz, idzie Pan z Tobą, Aniołowie, wszystkie cnoty, a głównie niewinność Twoja. Ścigam ja sługa Twój (Twoja) niegodny(a) Ciebie, Pani moja, całuję Twe ślady, prosząc, aby jakoś Janowi poświęcenie przyniosła, tak mnie Łaskę uświęcającą wyjednać raczyła, iżbym porwawszy więzy grzechów, stał(a) się godnym(ą) nazwy chrześcijanina. Nawiedź i mnie Matko Najświętsza w dzień utrapienia; oddalaj wszystko ode mnie wtenczas, kiedy najbardziej Opieki Twojej Świętej będę potrzebował(a). Przy moim żegnaniu się z tym światem, duszę moją wziąwszy w Ręce Macierzyńskie, oddaj Bogu, który Ciebie przed wieki obrał Sobie za Matkę, a nam na przyjaciółkę i ucieczkę. Pokaż skutki Opieki Twojej, żebyśmy przez Ciebie zbawienie mieli. Przez Chrystusa Syna Bożego Który wiecznie króluje, a Ciebie za pokorę koronuje wieńcem Chwały. Amen.

Modlitwa Kościoła Świętego.

Boże! Który dzisiejszą uroczystość przeznaczyłeś ku czci Syna Twojego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, Matki Jego: użycz łaskawie, abyśmy, którzy z pociechą obchodzimy pamiątkę jej pokory i radości przy owym nawiedzeniu Elżbiety, mogli się zawsze stawać uczestnikami tejże pokory i radości. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Nawiedzenie

 

 

Modlitwa w dzień Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Przenajświętsza Panno, któraś dla oddania uczciwości starszej krewnej Swojej, daleką odbywając podróż, akt pokory, a razem i czyn miłości dopełniła, spraw łaskawie, abyśmy w uprzejmej jednych ku drugim przyjaźni zgodę znaleźli. Również błagamy Cię Pani Matko nasza, abyś niewinność fałszywie oskarżonych wyjaśnić, a niesłusznie prześladowanych Twoją Opieką ochronić raczyła. Zachowaj wzajemną ufność małżonków; nie dopuszczaj, aby zazdrość lub podejrzliwość roztrącała zgodny stosunek rodzin, a szczególniej, zachowaj nas, Matko Najświętsza od grzechu nieuzasadnionego bliźnich oskarżania i wydawania niesprawiedliwego sądu i wyroku, przypominając sumieniom naszym słowa Zbawiciela: iż kto sądzi, będzie sądzonym. Niechaj przeto w nas zawsze miłosierdzie przeważa, abyśmy się stali godnymi Miłosierdzia Bożego i dostąpili zbawienia dusz naszych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Marya…

Módlmy się. Boże! Który dzisiejszą uroczystość przeznaczyłeś ku czci Syna Twojego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, Matki Jego, użycz łaskawie abyśmy z pociechą obchodząc pamiątkę Jej pokory i radości przy nawiedzeniu Elżbiety Świętej, zostali uczestnikami tych zasług, które pokorą Sobie zjednała; przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Nawiedzenie

 

 

Modlitwa w dzień Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Przedwieczny Synu Boski, który ledwieś i się w czasie z Ducha Świętego Człowiekiem począł w żywocie najczystszej Panny, natychmiast Ją wzbudziłeś do spiesznego bieżenia z tobą w dom Elżbiety, ażebyś zostającego jeszcze w jej wnętrznościach Jana z grzechowej zmazy oczyścił, i uświęcił: wejrzyjże też ku wspomożeniu memu, a pospieszaj ku ratunkowi memu, a osobliwie gdy cię w Najświętszym Sakramencie przyjmować mam do serca mego. Wszakże mi wtenczas pozwalasz więcej, niżeli temu Św. Chrzcicielowi Twojemu, który cię tylko miał ludziom opowiadać, i wodą chrztu swego obmyć: więc tym bardziej racz mnie oczyszczać z moich nieprawości: Racz wpierw, Panie, uświęcać Sobie przybytek duszy mojej, niżeli do niej przyjdziesz przez  Najświętszą Komunią.

Ach najczystsza Boga mojego Matko! i Tyści dzisiejszym Elżbiety nawiedzeniem do tego się przyczyniła, co tam w ten czas Bóg sprawił: albowiem Tyś tam Poczętego w Tobie zaniosła Zbawiciela: na przyjście, i na głos Twój wzruszyło się z radości dziecię Jan wnętrznościach matki, i sama Jego matka Elżbieta Duchem Świętym w tenże czas stawszy się napełniona, błogosławiła cię, i Jezusa Owoc Żywota Twego. O najbłogosławieńsza Matko! kiedykolwiek przyjdzie mi przyjmować w Komunii Syna Twojego, Zbawiciela mojego, przybądźże i Ty zjednać u Niego oczyszczenie z grzechu, i uświęcenie Łaską duszy mojej. Niechże wtedy usłyszę łaskawy głos Twój za mną do Boga, a dusza moja wzruszy się we mnie gorętszą pobożnością, i uzna przez żywą wiarę w Sakramencie Najświętszym, jako Elżbieta z Janem w Żywocie Twoim utajonego Pana. O Świętsza nad wszystkie Panno! która stawszy się Matką Boską, usługowałaś z pokorą i miłością, od dzisiejszego dnia przez trzy miesiące Elżbiecie Świętej: Nie odstępujże  i mnie z Jezusem Twoim nigdy, a osobliwie  w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

Nawiedzenie

 

 

Modlitwa w dzień Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Panno Niepokalana i Błogosławiona, ponieważ jesteś rozdawczynią Łask Bożych, jesteś przeto moją nadzieją i nadzieją wszystkich ludzi.

Bezustannie składam dzięki Stwórcy, że mi dał poznać sposób, jakiego użyć powinienem(nam) dla otrzymania łask niebieskich i dostąpienia zbawienia, tym jesteś Ty sama, o Przenajświętsza Matko Boga mojego; gdyż wiem, że mam dostąpić zbawienia, naprzód przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a następnie za Twoim pośrednictwem.

O Pani moja, Ty któraś tak śpieszyła, aby nawiedzeniem Twoim uświęcić dom Elżbiety, racz także pośpiesznie nawiedzić lichy domek duszy mojej.

Ty wiesz lepiej ode mnie, jak dusza moja jest nędzna i jak pełną ziemskich upodobań, zgubnych nałogów; jak skalaną grzechami, które są dla niej niemocą śmiertelną.

W Twojej jest mocy uzdrowić ją zupełnie i wzbogacić Łaskami. O Rozdawczyni Łask Bożych, nawiedź mnie przeto za życia, lecz przede wszystkim nawiedź przy śmierci, gdyż wtedy Opieka Twoja będzie mi jeszcze potrzebniejszą.

Nie wymagam i nie zasługuję wcale na to, żebyś mnie tu na ziemi nawiedzić miała obecnością widzialną, jak to uczyniłaś tak wielkiej liczbie sług Twoich, którzy nie byli tak niegodnymi i niewdzięcznymi sługami, jakim(ą) ja jestem.

Dość dla mnie, bym kiedyś mógł (a) stanąć przed Tobą w Królestwie Niebieskim, abym Cię tam mógł (mogła) lepiej miłować i składać Ci dzięki za wszystkie Dobrodziejstwa, jakie mi wyświadczyłaś.

Dopóki żyję, dość szczęścia dla mnie, byś mnie nawiedziła Miłosierdziem Twoim; dość mi, byś się modliła za mną i wyjednała mi zbawienie wieczne. Amen.

Modlitwa druga

O Maryo Najświętsza! módl się za mną i polecaj mnie zawsze Twemu Boskiemu Synowi. Ty lepiej znasz ode mnie nędzę i potrzeby duszy mojej.

Wszystek oddaję się w ręce Twoje, a tylko proszę Boga Najwyższego, aby przez zasługi Zbawiciela mego, Jezusa Chrystusa, udzielił mi Łask, o jakie prosisz Go dla mnie.  Poproś więc, o Matko najmilsza, poproś dla mnie o to, co sądzisz, iż jest najzbawienniejszym.

Prośby Twoje zawsze skutku dostępują. Są to prośby Matki do Syna, który Cię tak niezmiernie miłuje, i który rad wielce spełnić cokolwiek żądasz, aby Cię przez to więcej uczcić, oraz objawić wielką miłość, jaką jest ku Tobie przejęty.

I na tym zakończę, o Panno Najświętsza! Tobie się polecam z duszą i ciałem i mam po Bogu największą w Tobie nadzieję, że mnie wysłuchasz i zbawisz. Amen.

 

 

Nawiedzenie

 

 

Modlitwy na Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

Modlitwa pierwsza.

Przedwieczny Synu Boży, który po Poczęciu się Swoim z Ducha Świętego, w Żywocie Najczystszej Panny, wzbudziłeś Ją Mocą Twego Bóstwa do odwiedzenia domu Świętej Elżbiety, ażebyś zostającego jeszcze w żywocie Jej Świętego Jana, z grzechowej zmazy oczyścił i uświęcił, wejrzyjże ku wspomożeniu memu, a osobliwie, gdy Cię w Przenajświętszym Sakramencie będę przyjmować, racz mnie w tej chwili oczyścić ze wszelkich grzechów sprośności, uświęć me serce na swój święty przybytek, rządź mną i kieruj aż do śmierci. Amen.

Modlitwa druga.

Matko radości i Miłosierdzia, Maryo Panno! na przyjście i głos, której wzruszyło się z radości dziecię, Jan Święty, we wnętrznościach swej matki Elżbiety Świętej, pociesz mnie we wszelkich smutkach i kłopotach moich, nie opuszczaj mnie w przygodach tego żywota nędznego, lecz niech usłyszę łaskawy głos Twój za mną do Boga, o Panna pełna litości, a dusza moja wzruszy się we mnie gorętszą pobożnością i uzna Cię przez żywą wiarę w Przenajświętszym Sakramencie, tak jak Elżbieta Święta z Janem Chrzcicielem dnia dzisiejszego uznali Cię za Pana i Boga, chociaż w Żywocie jeszcze będącego. O Święta i pełna pokory Panno! która stawszy się Matką Boską, usługiwałaś z pokorą i miłością przez, trzy miesiące od dnia dzisiejszego Świętej Elżbiecie, nie odstępuj i mnie do Ciebie uciekającą i pod Twoją Opiekę oddającym(ą) się teraz i aż na wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *