Przemienienie Pańskie

6 Sierpnia

 

 

 

 

Godzinki o Przemienieniu Pańskim.

Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Na Jutrznię.

Panie otwórz wargi moje,

A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją!

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,

Panie pośpiesz ku ratunkowi memu!

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu itd.

Hymn.

 1. Witaj Panie przemieniony, — W ciele ludzkim Bóg zjawiony, — Któryś na Taborskiej górze — Był rozjaśniał w jasne zorze.
 2. Cudowne Twe wszystkie sprawy, — Jezu, nasz Panie łaskawy, — Lecz Twe dziwne przemienienie — Jest nad ludzkie zrozumienie.
 3. Tyś będąc Bogiem przed wiekiem, — Stałeś się dla nas Człowiekiem, — Za Twojej Matki przyczyną, – Przemieniłeś wodę w wino.

V. Uwielbiony okazał się przed Obliczem Pańskim.

R. Dlatego cię ozdobą przyozdobił Pan.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najłaskawszy Zbawicielu nasz, Chryste Jezu Panie, prosimy Cię pokornie przez cudowne przemienienie Twoje, zmiłuj się nad nami, przemieli Gniew Twój i karanie w Łaskę, Miłosierdzie i Błogosławieństwo Twoje, przemień wszystkie smutki, utrapienia; choroby, głód, mór, ognie, wojny i wszystko złe w dobre zamień, a racz nam dać wiek spokojny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu Chwała!

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Prymę.

Boże wejrzyj itd.

Hymn.

 1. Witaj słońcem jaśniejący, — W szaty jak śnieg bielejący, — Wziąwszy z Nieba te jasności — A z tej ziemi niewinności.
 2. W Tabor przed swymi uczniami, — Chwałę Bóstwa z jasnościami — Pokazałeś przemienieniem — I Proroków objawieniem.
 3. Chcąc zawsze zostawać z nami, — Kiedyś wieczerzał z uczniami, — Ciałem, Krwią Swą ich karmiłeś, — W co chleb, wino przemieniłeś.

Wiersz i modlitwa jako na Jutrzni.

Na Tercję.

Boże wejrzyj itd.

Hymn.

 1. Witaj Ojcze ukochany, — We wszem dobrze spodobany, — Z którego głos, byśmy Ciebie – Tu słuchali, chcąc być w Niebie.
 2. Pamiątkę tę co dzień wznawiasz, — Gdy się na Ołtarzu stawiasz, — Mieniąc chleb, wino w Swe Ciało, – By się nam Pokarmem stało.
 3. Z synów ludzkich najśliczniejszy, — Stałeś się w najboleśniejszej — Męce dla nas zeszpecony, — Zeplwany, zbity, skrwawiony.

Wiersz i modlitwa jako na Jutrzni.

Na Sekstę.

Boże wejrzyj itd.

Hymn.

 1. Witaj Panie, co z Proroki — Głosisz Twych Mąk złe wyroki, — Gdy z Mojżeszem, Eliaszem — Masz rozmowy tym swym czasem.
 2. Wiecznie będąc nieśmiertelnym, — Stałeś się dla nas śmiertelnym, — Kiedyś wszelkiej Chwały godzien, – Umarł na Krzyżu jak zbrodzień.
 3. Przez Zmartwychwstanie chwalebne — Żałoby ciała pogrzebne — Przemieniłeś w wesołości, – Ranyś ozdobił w jasności.

Wiersz i modlitwa jako na Jutrzni.

Na Nonę.

Boże wejrzyj itd.

Hymn.

 1. Witaj mistrzu apostołów, — Których Tyś wziął z ryb obłowów , — Z tych przybytki Piotr budował, — Przemienienie Twe objawiał.
 2. O Jezu tak przemieniony, – Żebrze lud Twój zasmucony: – Przemień smutki, utrapienia — W radosne nam pocieszenia.
 3. Racz się zmiłować nad nami — Nędznymi Twymi sługami, — Ratuj nas, pociesz strapionych, – Zewsząd biedą uciśnionych.

Wiersz i modlitwa jako na Jutrzni.

Na Nieszpory.

Boże wejrzyj itd.

Hymn.

 1. Witaj Panie, coć uczniowie – Na twarz padli, trwożąc w głowie, — Tyś dotknąwszy, rzekł by wstali — A nic złego się nie bali.
 2. Przemień Gniew Twój i karanie — W Twe nad nami zlitowanie; — Daj zbawienia bezpieczeństwo, – Daj wszelkie błogosławieństwo.
 3. Przemień choroby, boleści, – Niech się w Łasce Twojej mieści, — Kto się do Ciebie udaje, — Niech Miłosierdzia doznaje.

Wiersz i modlitwa jako na Jutrzni.

Na Kompletę.

Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz,

A oddal Gniew Twój od nas.

Boże wejrzyj itd.

Hymn.

 1. Witaj Panie zstępujący – Z góry Tabor a mówiący: — Niech widzenie skryte stanie, — Aż Syn Boży Zmartwychwstanie.
 2. Przemień i nieprzyjacioły, — Byśmy się kochali wspoły, – Odmień nienawiść zazdrości, — W szczerość zgodliwej miłości.
 3. Oddal głód, mór ognie, wojny, – A racz nam dać wiek spokojny, — I wszystko złe w dobre zamień, — Po śmierci daj Niebo. Amen.

Wiersz i modlitwa jako na Jutrzni.

Zalecanie Godzinek.

Z pokłonem, Jezu, proszę, — Przyjmij te godziny — Dla czci Twego Przemienienia — A odpuść nam winy. — Oddajemy się Tobie za życia naszego, — A racz nas doprowadzić do Królestwa Twego.

V. Ten jest Syn mój ukochany, w którym mi się upodobało.

R. Tegoż wy słuchajcie.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże, któryś Tajemnice Wiary przy chwalebnym Przemienieniu Jednorodzonego Syna Twego świadectwem Ojców Świętych potwierdził, i doskonałe przysposobienie nas za synów jasnym głosem spuszczonym z nieba przedziwnie wyraził, racz to sprawić miłościwie, abyśmy dziedzicami z królem chwały zostali w Niebie.

R. Amen.

 

 

Przemienienie Pańskie

 

 

Godzinki o cudownym Przemienieniu Pańskim

Źródło: Nabożeństwo do Przemienienia Pańskiego 1881

Na Jutrznię.

Boże przemień oziębłe me usta do Twej Chwały,

Aby odtąd Miłością Twoją rozgorzały.

Przybądź im na ratunek i na wspomożenie,

Niech wychwalają cudowne Twoje Przemienienie.

Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,

Chwała w Trzech Osobach Bogu Jedynemu.

Jak była na początku, jest i zawsze będzie,

Niech Pańskie Przemienienie ma swój honor wszędzie.

HYMN.

Zstępuje na świat z Łona Ojcowskiego

Syn Jednorodzony Ojca Przedwiecznego,

Rodzi się w stajni Pan nad wszystkie pany,

Co za odmiany!

Któremu w Niebie: Święty, Święty, Święty!

Śpiewają. Chóry, Ten między bydlęty

W ubogim żłobku złożony na sianie,

O Przemienienie!

Którego Niebo ogarnąć nie może,

Szczupłe w stajence ma dla Siebie łoże,

I towarzystwo pierwej z pastuszkami

Niż z Książętami.

Chwała bądź Bogu, Który dla stworzenia

Tak cudownego użył Przemienienia;

Za Jego Dobroć niechaj mu świat cały

Oddaje Chwały.

V. Błogosławiony, który przyszedł w Imię Pańskie.

R. Bóg i Pan zajaśniał nam.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego, któryś dla zbawienia ludzkiego narodu z Łona Ojcowskiego na ten świat zstąpił, i tak się cudownie przemieniłeś, że będąc Bogiem stałeś się Człowiekiem, będąc niecierpiętliwym stałeś się podległym cierpieniom, będąc Synem Ojca bez matki stałeś się Synem Matki bez Ojca; daj nam prosimy Cię, abyśmy, którzy Twoje Najświętsze i Cudowne wielbimy Przemienienie, do nieodmiennej Chwały Twojej przypuszczeni byli. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA LAUDES.

Przybądź Boże łaskawy na me wspomożenie,

Niech wychwalam cudowne Twoje Przemienienie.

Chwała Ojcu itd. jak wyżej.

HYMN.

Budzą o północy pasterzów Anieli,

Opowiadają o czym nie wiedzieli,

Że widzieć będzie Pańskie Przemienienie

Wszelkie stworzenie.

Bóg się narodził, idźcie do stajenki,

Tam Go znajdziecie na Łonie Panienki,

Nie dziwujcie się, że tak jest ubogi,

Choć Bóg nad bogi.

Dla was to czyni, że na mrozie leży,

Bez należytych wygód i odzieży.

Ten, który Niebo okrywa gwiazdami,

Pola kwiatami.

Chwała bądź Bogu itd., jak wyżej.

V. Znajdziecie Dzieciątko położone w żłobie,

R. I Maryę Matkę Jego z Józefem.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, z Przeczystej Maryi Panny narodzony i w ubogim żłobeczku w stajni na sianie położony, od ubogich pastuszków za Zwiastowaniem Anielskim przywitany i uczczony, prosimy Cię pokornie przez to Twoje cudowne Przemienienie, abyśmy Cię w niedostępnej chwale Majestatu Twojego widzieć mogli, tam gdzie żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe aklamacje tak jak wyżej jak po modlitwie na Jutrznię.

N A PRYMĘ.

Przybądź Boże itd.

HYMN.

Od wschodu słońca do Betlejem śpieszą,

Niosąc podarunki serdecznie się cieszą;

Wypytują się w drodze na przemiany:

Gdzie Pan nad pany?

Gdzie Król Żydowski nowo narodzony,

W którym pałacu i sali złożony;

Gdzie są nadworni, gdzie szambelany,

Gdzie Pan nad pany?

Wtem do stajenki wszedłszy od Heroda,

Widzą Dziecinę, co jej za wygoda:

Sługą wół, osioł, łożem garstka siana

Dla tego Pana!

Chwała bądź Bogu itd.

V. Widzieliśmy gwiazdę Jego na wschodzie,

R. I przyszliśmy pokłonić się Jemu.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste! w maleńkim ciele wielki Boże, od Trzech Królów powitany i za Pana Najwyższego uznany, prosimy Cię pokornie przez Twoje cudowne Przemienienie, jakoś przemienił błędy pogańskie Trzech Mędrców w żywą wiarę za jednym gwiazdy oświeceniem, tak też przemień lenistwo nasze i oziębłość w Służbie Twojej w gorące nabożeństwo, żebyśmy za najmniejszym Twoim natchnieniem z żywą wiarą i ochotą do Ciebie śpieszyli, a po zgonie naszym, nie w ubogim żłobku Betlejemskim, ale w górnym Jeruzalem na Tronie w Wiekuistej Światłości na wieki widzieli, gdzie z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki.

R. Amen.

Końcowe aklamacje tak jak wyżej jak po modlitwie na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Przybądź Boże itd.

HYMN.

Już podarunki oddali Królowie,

I bili czołem Święci Monarchowie

Przed Tym, którego uznali za Pana

Na garstce siana.

Już odejść mają, a wtem Anioł z Nieba

Przestrzega, że im nie tędy iść trzeba

Którędy przyszli, i że do Heroda

Wstępować szkoda.

Bóg tak przemienił wasze święte drogi,

Bo Herod dybie na Boga nad bogi,

Ale niżeli zaszkodzi Dziecinie,

Sam prędzej zginie.

Chwała bądź Bogu itd.

V. Napomnieni we śnie, aby się nie wracali do Heroda,

R. Inną drogą wrócili do krainy swojej.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, któryś przemienił drogę powrotną Trzech Mędrców w Betlejem Cię nawiedzających, przestrzegając ich przez Anioła, aby nie wstępowali do obłudnego króla Heroda, czyhającego na Twoją zgubę, przemień prosimy Cię pokornie błędne i kręte ścieżki, po których dotąd postępowaliśmy, a które nas do zguby wiecznej i potępienia doprowadzić mogą, a takimi pod strażą Twoich Aniołów nas prowadź, które zmierzają do Niebieskiej Ojczyzny naszej, w której byśmy Ciebie Jedyne Dobro nasze w Chwale Wiekuistej oglądać i chwalić mogli, gdzie z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz przez nieskończone wieki.

R. Amen.

Końcowe aklamacje tak jak wyżej jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Sekstę.

Przybądź Boże itd.

HYMN.

W dwunastu leciech Dziecina mała

Bez wiedzy Matki w kościele została.

W trzy dni dopiero znajdują Rodzice

Dziecię w świątnicy.

A tu maleńki między Doktorami

Tłumaczy Pismo swymi Ustami,

Dziwią się wszyscy na mądre dowody

Dzieciny młodej!

Czyli się Anioł przemienił w człowieka,

Ze na odpowiedź pytania nie czeka;

Co mają zadać, On wcześnie odgadnie,

Tłumaczy dokładnie.

Chwała bądź Bogu i t. d.

V. Znaleźli Go w pośrodku między Doktorami,

R. Pytającego ich i odpowiadającego.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, któryś wielki smutek Najświętszej Maryi Panny Matki Twojej i Józefa mniemanego ojca w wielką radość przemienił, kiedy Cię po trzech dniach szukania w powrocie z Jeruzalem znaleźli wreszcie w Kościele między Doktorami, prosimy Cię pokornie przez to Przemienienie, abyśmy z tej doliny płaczu i tułactwa do Kościoła wiecznej radości z Tobą dostać się mogli, gdzie z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe aklamacje tak jak wyżej jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Nonę.

Przybądź Boże łaskawy itd.

HYMN.

Do galilejskiej na wesele Kany

Był zaproszony z Matką Pan nad pany,

I wszyscy Jego wybrani Uczniowie,

Apostołowie.

W czasie wesela, gdy wina nie stało,

I gospodarstwo już się turbowało,

Niespodziewanie zachodzi przyczyna

Matki do Syna.

Każe nanosić Jezus wiadra wody,

Dziwna rzecz wszystkim, co będą za gody;

Aż się w momencie w wino przemieniło,

Co wodą było!

Chwała bądź Bogu itd.

V. Każdy człowiek pierwej daje wino dobre,

R. A Tyś dobre zachował do tego czasu.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, któryś pierwszy cud w Kanie Galilejskiej uczynił, gdyś wodę w wino przemienił, prosimy Cię pokornie przez to cudowne Przemienienie Twoje, które nabożnym sercem rozpamiętywamy, abyśmy cierpką wodę tej doczesnej dolegliwości i kłopotów od Ciebie nam podaną chętnie spełniali, która by się nam potem w wino słodyczy i rozkoszy niebieskiej przemieniła. Który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe aklamacje tak jak wyżej jak po modlitwie na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Przybądź Boże itd.

HYMN.

Na górze Tabor Jezus przemieniony,

Jasnym na twarzy słońcem otoczony,

Szaty zaś Jego jak śnieg wybielały,

Pan pełen chwały!

A przecież głosić takiego widzenia

Nie każę uczniom swego Przemienienia,

Pragnąc się z takim oczywistym cudem

Taić przed ludem.

Widzą Uczniowie z tej strony Mojżesza,

Z tej Eliasza, nie wie o tym rzesza.

Bo im przykazał Syn Ojca Wiecznego

Nie głosić tego.

Chwała bądź Bogu itd.

V. Oblicze Jego rozjaśniało jako słońce,

R. Szaty jego stały się jak śnieg białe.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V.  Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! Któryś się przed trzema uczniami na górze Tabor dla większego ich utwierdzenia w Wierze o Bóstwie swoim cudownie przemienił, daj nam prosimy, abyśmy Cię na górze szczęśliwej wieczności w Chwale Wiekuistej oglądać i chwalić mogli, gdzie z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz przez nieskończone wieki.

R. Amen.

Końcowe aklamacje tak jak wyżej jak po modlitwie na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ.

Nawróć nas, Miłosierny Panie nasz, do Ciebie,

Niech widzimy odwrócony Twój Gniew od siebie.

Przybądź Boże itd.

HYMN.

Ten, który jaśniał między Prorokami

Na górze Tabor, już między żydami

Przestrach i patrzeć! bardzo przemieniony

Wszystek skrwawiony!

Wówczas Prorocy przy Nim z obojej strony,

A tu w pośrodku łotrów postawiony.

Tam słońca promień był Mu na odwodzie,

Tu ciernie bodzie.

O jakoś znowu przemieniony

Wszystek zeplwany, wszystek poraniony

Cała przyczyna takowej odmiany,

Żeś Pan kochany!

Chwała bądź Bogu itd.

V. Widzieliśmy Go wzgardzonego i zranionego,

R. Nie było w Nim podobieństwa ani ozdoby.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! przy okrutnej Męce dla Miłości narodu ludzkiego zmieniony, skrwawiony i posiniały, zmiłuj się nad nami przez tak straszne i okropne Przemienienie Twoje, a daj nam stateczność i wytrwanie w cnotach chrześcijańskich, żebyśmy się nigdy od Ciebie do świata, od Miłości Twojej do grzechu nie skłaniali i nie przemieniali, ale Cię jako Miłosiernego Pana bez odmiany kochali i teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe aklamacje tak jak wyżej jak po modlitwie na Jutrznię.

Polecenie Godzinek.

Chwalcie Pańskie Przemienienie.

Przyjmij Boże nasze pienie.

Niech, którzy tu chwalim Ciebie,

Wychwalamy wiecznie w niebie. Amen.

 

 

Przemienienie Pańskie

 

 

Litania do Przemienienia Pańskiego

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu! przy Wcieleniu Twoim przemieniony,

Jezu! Słowo stawszy się Ciałem w nas mieszkające,

Jezu! na Górze Tabor przemieniony,

Jezu! Piotra, Jakuba i Jana na Górę Tabor z Sobą biorący,

Jezu! Którego Twarz zajaśniała jako słońce,

Jezu! Którego szaty stały się białe jako śnieg,

Jezu! z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu z świata rozmawiający,

Jezu! Którego jasny obłok zasłonił z Uczniami,

Jezu! Któremu dał świadectwo Ojciec Przedwieczny,

Jezu! Któryś przykazał Apostołom, aby nie wyjawiali widzenia aż po  Zmartwychwstaniu Twoim,

Jezu! na Mękę Twoją, z Góry Tabor zstępujący,

Jezu! w Najświętszym Sakramencie przemieniony,

Jezu! chleb i wino pod postaciami Sakramentalnymi w Ciało i Krew przemieniający,

Jezu! Pokarmie Najświętszy, Który dajesz życie,

Jezu! przy Męce Twojej przemieniony,

Jezu! przy Śmierci Twojej okrutnej przemieniony,

Jezu! przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony,

Jezu! Któryś przemieniony w Osobę Ogrodnika, płaczącej Magdalenie się ukazał,

Jezu! Któryś się przemienił w Pielgrzyma przed Uczniami idącymi do Emaus,

Jezu! przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony,

Jezu! przemieniony, chwałą i godnością Ukoronowany,

Jezu! przemieniony, chwało i żywocie nasz,

Jezu! przemieniony, wszelkiego pragnienia naszego ostatni terminie,

Jezu! przemieniony, dolegliwości życia naszego miłosiernie przemieniający,

Synu Boże Ciebie prosimy, Przepuść nam, Panie.

Synu Boży Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie,

Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył, Prosimy Cię Panie.

Abyś złe skłonności serca naszego odmienić raczył,

Abyś serca nasze bojaźnią świętych sądów Twoich przerazić raczył,

Abyś choroby i dolegliwości w radość zamienić raczył,

Abyś smutki serca naszego w wesele przemienić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który przemieni ciało podłości naszej na wizerunek ciała jasności Swojej (Flp 3).

V. Korona złota na Głowie Jego,

R. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.

V. Módlmy się: Boże! któryś Tajemnice Wiary Świętej przy chwalebnym Jednorodzonego Syna Twego Przemienieniu, świadectwem Ojców Świętych umocnił, i przysposobienie nas za Synów Twoich, z jasnego obłoku wychodzącym głosem, cudownie wskazał: spraw łaskawie, abyśmy Tego Króla chwały współdziedzicami się stali, i tejże chwały byli uczestnikami. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

R. W Majestacie na prawicy Ojca Przedwiecznego siedzący. Amen.

 

***

 

Litania o Przemienieniu Pańskim (II)

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, któryś się przemienił będąc Bogiem, stając się człowiekiem, Przemień utrapienia nasze w pożądane pociechy!

Jezu, któryś się przemienił na górze Tabor dla utwierdzenia Wiary Świętej o prawdziwym Bóstwie Twoim

Jezu, któryś się przemienił przy ostatniej wieczerzy, gdyś chleb i wino przeistoczył w prawdziwe Ciało Swe i Krew Przenajświętszą,

Jezu, któryś się przemienił czasu Męki Swojej, gdyś był Ranami i sinościami oszpecony,

Jezu, któryś się przemienił przy chwalebnym Zmartwychwstaniu uwielbionego Ciała Twego,

Jezu, któryś przemienił smutek Najświętszej Panny, Matki Twojej, i świętego Józefa, gdy Cię znaleźli w kościele,

Jezu, któryś dla prośby Matki Twej, przemienił w Kanie Galilejskiej wodę w wino,

Jezu, któryś przemienił smutek króla w radość, gdyś jego syna uzdrowił,

Jezu, któryś przemienił trwogę Apostołów w spokój, gdyś burze na morzu słowem uśmierzył,

Jezu, któryś przemienił smutek niewiasty w radość, gdyś ją od krwotoku uzdrowił,

Jezu, któryś przemienił smutek Jaira w radość, gdyś jego córkę wskrzesił,

Jezu, któryś przemienił Maryę Magdalenę z jawnogrzesznicy w najostrzejszą pokutnicę,

Jezu, któryś przemienił smutek setnika w radość, gdyś jego sługę uzdrowił,

Jezu, któryś przemienił smutek wdowy w Naim, gdyś jej syna wskrzesił,

Jezu, któryś przemienił smutek dziesięciu trędowatych w radość, gdyś ich z trądu oczyścił,

Jezu, któryś przemienił smutek Marty i Maryi w radość, gdyś ich brata Łazarza cztery dni w grobie leżącego wskrzesił,

Jezu, któryś przemienił Zacheusza, celnika, krzywdziciela, iż w czwórnasób krzywdę uczynioną wynagrodzić postanowił,

Jezu, któryś przemienił smutek Najświętszej Panny Maryi i Apostołów w radość, gdyś Zmartwychwstał,

Jezu, któryś przemienił smutek Magdaleny i innych pobożnych niewiast, gdyś się im po Zmartwychwstaniu ukazał,

Jezu, któryś smutnym Apostołom obiecał zesłać Ducha Świętego i z nimi być aż do końca,

Jezu, któryś przemienił największego prześladowcę Wiary Świętej Szawła, w najgorliwszego Apostoła Pawła,

Jezu, któryś przemienił bojaźń Apostołów w odwagę, męstwo,

Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie!

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, Wybaw nas, Panie!

Od zatwardziałości serca,

Od gniewu i zapalczywości,

Od trwania w niepokucie,

Od świętokradztwa,

Od grzechu lubieżności,

Od wszelkiego złego przypadku,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od śmierci wiecznej,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twego,

Przez Przemienienie Twoje na górze Tabor,

Przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu ołtarza,

Przez okrutne Męki Twoje i śmierć krzyżową,

Przez chwalebne Zmartwychwstanie Twoje,

Przez przyczynę Przenajświętszej Matki Twojej,

Abyś nas w Wierze Świętej utwierdzić raczył, Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy zawsze Głosu Twego słuchali,

Abyśmy Twoje Miłosierdzie wszędzie ogłaszali,

Abyśmy się zawsze z Wolą Twoją Świętą zgadzali,

Abyśmy Ciebie w cierpliwości naśladowali,

Abyśmy przez cierpienia w tym życiu za grzechy nasze odpokutować mogli,

Abyś nam krzyż za Tobą dźwigać dopomógł,

Abyś nam jarzmo słodkim, a ciężar lekkim uczynił,

Abyś nas w pracach i trudach zasilić raczył,

Abyśmy mogli przezwyciężyć nasze namiętności,

Abyśmy mogli zawsze poskromie nasze złe pożądliwości,

Abyś nam dopomógł wytrwać w dobrem aż do końca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Wypuścisz Ducha Twego, a będą stworzone, a odnowisz oblicze ziemi. Ale gdy odwrócisz oblicze Twe, zatrwożą się, odejmiesz ducha ich i ustaną, i w proch się obrócą.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Jezu Nazareński, Królu Żydowski! zmiłuj się nade mną, zakryj mnie i zasłoń od nieprzyjaciół moich. Jakoś się zakrył na on czas, gdy Cię żydzi kamienować i z góry zepchnąć chcieli; tak też mnie grzesznika zakryj i zasłoń od uszu, języka, rąk, broni, i od wszystkich nieprzyjaciół dusznych, aby mi nie szkodzili. Puść strach, bojaźń, wstyd, na nieprzyjacioły moje. Rozkaż Aniołowi Świętemu Stróżowi mojemu, niech mnie strzeże i broni, aby na mnie i pomieszkanie moje żadne nieszczęście i zła przygoda nie padła. Jezusie! Książę Pokoju, Pociecho wszystkich utrapionych w Tobie ufających, zmiłuj się nade mną, daj, mi Łaskę i Błogosławieństwo Twoje Boskie, pokój duszny i cielesny, zgodę, miłość, jedność ze wszystkimi ludźmi na świecie.

O Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Boże! jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu, Abrahama z rąk Chaldejczyków, Lota od ognia siarczystego, Józefa z rąk braci jego, lud Izraelski z niewoli egipskiej, Dawida króla z ręki Saulowej, Zuzannę z potwarzy, Judytę z ręki Holofernesowej, Daniela z lwiej jamy, Jonasza z brzucha wielorybiego, Piotra od utonięcia i z rąk Herodowych, Pawła z więzienia i inszych wielu z wielu dziwnych i trudnych rzeczy wybawiłeś; tak Panie Jezu Chryste powstań i mnie sługę Twego z mocy nieprzyjaciół moich, z potwarzy i prześladowania ich wyrwij. Najmiłosierniejszy Panie, a zmiłuj się nade mną i wysłuchaj głos jęczenia mego, a ulżyj ciężkości i u trapienia serca mego odejmij ode mnie, daj mi miłościwe pocieszenie, i po śmierci duszne zbawienie, a nieprzyjaciołom moim uznanie i upamiętanie. O co wszystko proszę Cię, przez zasługi Żywota Twego, przez Mękę i Śmierć Twoją Najświętszą, przez zasługi Najświętszej Panny Maryi, Matki Twojej, i przez zasługi Świętych Sług Twoich, dla których z Dobroci Twej wiele cudownych rzeczy uczyniłeś i którycheś z wielkich i trudnych niebezpieczeństw wybawił, we wszystkim utwierdzał i pomoc Twoją dawał. Tak i mnie niegodnemu, przez przyczynę ich, racz dać grzechów odpuszczenie, Łaskę Swoją Najświętszą ze wszelką pociechą, ze wszelkim Błogosławieństwem ku Chwale Twej Najświętszej, ku potrzebie mojej wiecznej i doczesnej. Na ostatek daj mi też Łaskę, abym z tego padołu płaczu został przeniesiony do Przybytków Niebieskich, gdzie nie będzie śmierci, ani smutku, ani boleści, gdzie wieczna radość i wesele panuje. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków.

R. Amen.

 

***

 

Litania do Przemienienia Pańskiego (III)

Źródło: Nowa książka do nabożeństwa dla Polek 1842

Panie ! usłysz nas, Panie wysłuchaj nas.

Ojcze, Synu, Duchu Święty, zmiłuj się nad nami.

Zbawco świata, któryś się cudownie przed Uczniami Twoimi na górze Tabor przemienił, Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!

Panie, przemień nieczułość i samolubstwo serc naszych, a napełnij je miłością ku Tobie i bliźnim.

Panie, przemień obojętność naszą dla sprawy zbawienia w szczerą gorliwość.

Panie, przemień opieszałość naszą w cnocie i Religii w skwapliwość i niezmordowany zapał, abyśmy, na sąd Twój wezwani, mogli złożyć rachunek z Łask i Darów Twoich.

Panie, przemień świat nasz, pełen błędów i niesłuszności, w ziemię prawdy, sprawiedliwości i pokoju.

Panie! przemień wątpliwość naszą w żywą i silną wiarę.

Panie, przemień gniew, niechęć i wszelkie nieprzyjazne uczucia w życzliwe i braterskie chęci dla bliźnich; pozwól nam przebaczać tym którzy nas obrażają, i błogosławić tych, którzy nas nienawidzą.

Panie! przemień chciwość i nienasycone żądze nasze w błogi pokój i zaspokojenie.

Panie! przemień nieużytość naszą w litość i miłosierdzie.

Panie, przemień dumę, wyniosłość i wzgardę dla niższych, w łagodność i pokorę doskonałą.

Panie! przemień zaślepienie występnych, niechaj przejrzą, a ulękną się przewinień swoich

Panie, przemień zazdrość i złorzeczenia w odgłosy życzliwości i błogosławieństwa.

Panie, przemień zatapianie się w zbytkach i uciechach światowych w rozwagę i upamiętanie.

Panie, przemień rozpacz nędznych i strapionych w słodką ufność ku Tobie.

Panie, przemień zwątpienie w zdychających do Ciebie w ucisku w mocną nadzieję pomocy Twojej.

Panie, przemień samotność wdów i sierot opuszczonych od ludzi w szczęśliwe obcowanie z Tobą przez szczerą i serdeczną modlitwę.

Panie, oto głodni i spracowani wyciągają do Ciebie ręce, przemień ich niedostatek w nasycenie i w wdzięczność ku Tobie.

Panie, oto smutni i strapieni gorzkimi łzami skrapiają ziemię, przemień gorycz ich w pociechę, a okaż im zmiłowanie Twoje.

Panie, oto chorzy jęczą w boleściach i cierpieniach, przemień ich cierpienia w zdrowie i spokojność.

Panie, przemień szemranie i niecierpliwość naszą w pobożne oddanie się Woli Twojej.

Panie, daj nam laskę, abyśmy ukochali krzyż, jak Ty swój ukochałeś, przemień nas grzeszników w pokutujących.

Od grzechu zbrodni, wybaw nas, Panie.

Od nienawiści i zemsty,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od zaraźliwych chorób,

Od powodzi i pożarów,

Od niechęci w spełnianiu powinności chrześcijańskich,

Od oziębłości ku Bogu,

Od wszelkiej szkody na ciele i duszy,

Zbawicielu nasz, który, nieznających Ciebie, w gorliwe sługi Twe przemieniasz, przemień Gniew Swój w Łaskę i Miłosierdzie, a grożące nam przygody w trwałą pomyślność i pokój.  Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!

Panie! błogosław światu całemu! Błogosław zwierzchność naszą we wszystkich zamiarach ku dobru naszemu dążących.

Błogosław urodzaje ziemi i prace rolników,

Błogosław domy i rodziny nasze,

Błogosław starców za cierpienia długiego życia, za cnoty ich i ich potomstwa,

Błogosław małżonkom, by godnie i cierpliwie jarzmo życia dźwigali.

Błogosław rodziców, by bogobojnie dziatki swoje chowali, i przewodniczyli im przykładem,

Błogosław dzieci, by poddanymi i łagodnymi  były przestrogom rodziców,

Błogosław kapłanów, którzy nas prowadzą drogą życia wiecznego,

Błogosław bogatych, którzy się zbiorami swymi z ubóstwem dzielą,

Błogosław ubogich, którzy niedostatek z cichą pokorą znoszą

Błogosław sługi wierne i poczciwe

Błogosław całą ziemię i wszystko co jest na niej, aby po całym świecie rozeszła się Chwała Imienia Twego

Panie! odmień ducha naszego, abyśmy się stali godnymi Łask i Dobrodziejstw Twoich

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, błogosław nas Panie!

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją !

R. A wołanie moje niech do Ciebie dojdzie!

V.  Módlmy się. O Panie! Boże Wszechmocny! zwróć ucho na wołanie nasze, przemień nas grzesznych w wierne sługi Twoje, i pozwól na Drodze Twojej wytrwać do końca doczesnego życia.

R. Amen.

 

 

Przemienienie Pańskie

 

 

Koronka o Przemienieniu Pańskim

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

 1. Jezu! jakoś się przemienił, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem nie przestając być Bogiem; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz…  Zdrowaś Marya…. Chwała Ojcu..

 1.  Jezu! jakoś się przemienił na górze Tabor dla utwierdzenia Wiary Świętej o prawdziwym Bóstwie Twoim; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz…  Zdrowaś Marya…. Chwała Ojcu…

 1. Jezu! jakoś się przemienił przy Ostatniej Wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w prawdziwe Ciało i Krew Swą Przenajświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz…  Zdrowaś Marya…. Chwała Ojcu..

 1. Jezu! jakoś się przemienił czasu Męki Swojej, gdyś był Ranami i sinościami oszpecony, i będąc Bogiem Nieśmiertelnym, umarłeś za nas na Krzyżu; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz…  Zdrowaś Marya…. Chwała Ojcu..

 1. Jezu! jakoś się przemienił przy chwalebnym Zmartwychwstaniu uwielbionego Ciała Twego, gdyś pocieszył Matkę Swoją Najświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki, strapienia i dolegliwości moje w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz…  Zdrowaś Marya…. Chwała Ojcu..

Ofiarowanie Koronki

Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie nasz Jezu Chryste! ofiaruję Tobie te pacierze moje do Przemienienia Twego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem złośliwym! a przez pięciorakie Najświętsze Przemienienie Twoje, racz Gniew Twój i Twoje karanie sprawiedliwe przemienić nade mną w Łaskę, w Miłosierdzie i Błogosławieństwo Ojcowskie; wszelkie smutki, strapienia, przeciwności moje, przemienić mi w radość, wesele i pociechę zbawienną; racz wszystko złe, na jakie zasłużyłem, przemienić Miłosierdziem Swoim, w dobre i szczęśliwe; nieprzyjaciół i ich złości, chytrości i nienawiści, w przyjaźń i szczerość, aby Ciebie Boga mego nie obrażali. O to osobliwie Ciebie Boga proszę i żądam pokornie, abyś ich raczył przemienić; racz mnie samego najniegodniejszego grzesznika przeciw Tobie Ojcu najlepszemu, przemienić łaską Twą w wiernego i gorliwego sługę i naśladowcę Twojego, abym na Miłosierdzie Twoje w życiu tym zasłużywszy, we wszystkim pokornie i z wdzięczności Woli się Twojej zawsze poddawał, i do błogosławionego Królestwa Twego był przyjęty, który z Ojcem i z Duchem Świętym Bóg w Trójcy Przenajświętszej żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Modlitwa.

Przez pięciorakie Przemienienie Twoje Boskie, Jezusie Panie! racz się nade mną zmiłować, a przemień Gniew Twój i karanie w Łaskę, w Miłosierdzie i Błogosławieństwo Twoje Przenajświętsze, przemień wszystkie frasunki, smutki i utrapienie w wesele i pociechy duszne i doczesne; przemień wszystko złe w dobre, nieprzyjacioły i ich złości, chytrości i nienawiści w przyjaźń i szczerość, aby Cię Boga mego nie obrażali. Oto osobliwie Ciebie, Boga mego proszę i żądam pokornie, abyś ich raczył przemienić, mnie niegodnego z Łaski Twej wysłuchać, jeżeli jest Wola Twoja Przenajświętsza. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Przemienienie Pańskie

 

 

Modlitwa przed obrazem Przemienienia Pańskiego.

Źródło: Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

W uroczystość Przemienienia Twojego, Zbawicielu Chryste Jezu! błagam Cię w upokorzeniu, błagam przed Obrazem, który szczególniejszymi Łaskami udarować raczyłeś; błagam na miejscu, na którym liczni sprawiedliwi Opieki, Miłosierdzia i Pomocy Twojej doznali; którzy uradowani wśród uwielbień z pociechą wracali do domów swoich. Ach, Panie! wejrzyjże i na mnie litościwym okiem Twoim! przemień mnie z grzesznika(cy) na sprawiedliwego(ą), zmień serce moje oziębłe, gnuśne, na pałające Miłością Twoją! Wzbudź we mnie zamiłowanie Przykazań Twoich; przemień mnie na osobę cierpliwą, łagodną, przebaczającą, cnotliwą, pracowitą, na osobę z gruntu serca pobożną! O Boże! sprawże to, abym zupełnie dobrym(a) wrócił(a) do domu; iżby wszyscy spoglądając na moją przemianę, na porzucenie wad moich i poprawę życia mojego, jako skutek Łaski i Miłosierdzia Twego, uwielbiali Święte Imię Twoje! Lecz, gdy Cię błagam, o Boże! o poprawę, o życie świątobliwe, przyjmijże łaskawie i prośbę o moje potrzeby doczesne: ulżyjże mi, o Panie! w moich cierpieniach, uśmierz bóle choroby mojej, wyjaw moją niewinność, przemień serca zagniewanych na mnie osób! Błagam Cię o te łaski przez Mękę i Śmierć Twoją, przez przyczynę i zasługi Wybranych Twoich. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

***

 

Modlitwa do Pana Jezusa przed Jego cudownym obrazem.

Źródło: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Boże Wszechmogący, Stwórco i Rządco wszystkiego! wierzę, iż wszędy i zawsze jesteś obecny! lecz dozwól miłosiernie, Ojcze mój i Panie! iżbym z większą jeszcze i doskonalszą, jak gdziekolwiek, miłością i ufnością, chwaliła Cię i czciła w tym miejscu, które Ci się upodobało szczególniejszymi Bóstwa Twego Łaskami uświęcić. Wierzę, Panie! z całej duszy mojej, iż jak od początku i zawsze czyniłeś i okazywałeś cuda, od żadnego stworzenia niepojęte i niezbadane; tak i dziś, i na nieskończone czasy, tąż samą Władzą i Wszechmocnością Bóstwa Swego, podobnież one sprawiać i okazywać możesz: boś Ty jest przedwieczny i najmocniejszy, Stworzyciel i Pan wszystkiego; którego Wielmożność i Chwała nie znają miary, ni kresu, i będą bez końca, jak są, tak i były bez początku: i Rozkazanie Twoje zawsze wszechwładne i straszne; i Miłosierdzie Twoje nigdy nieprzebrane. Jakżeby, Panie! mogła wiara moja w Twe cuda kiedykolwiek osłabnąć, gdy jestem nieustannie cudami Twymi otoczona: gdy wszystko, na co spojrzę, co usłyszę, czego się dotknę, nie czym innym, jak Twoim cudem; gdy każde moje tchnienie, każde serca mego uderzenie, każdy myśli mojej obrót i użytek, jest tak jawnym, a tak niezbadanym cudem Twoim! Pan, który to wszystko uczynił, jestże podobna, aby czegokolwiek uczynić i ziścić nie mógł? I będzie rozum ludzki w niedołęstwie swoim tak zarozumiały i obłąkany, iżby o jakiejkolwiek sprawie Twojej, o jakimkolwiek cudzie Twoim, śmiał wątpić, i rzec przed sobą: być nie może! on, który tyle tylko pojąć tu i widzieć zdoła, że nic nie pojmuje, i nie wie? O Boże Wszechmogący! w tym Świętym Miejscu Twojego upodobania, i Twoich Łask szczególnych i widomych, korzę się przed Majestatem Twym najgłębszą modlitwą ducha mego, i żebrzę u Ciebie miłosierdzia! Wierzę, Panie! wiarą moją żyję, wiarą moją spodziewam się i pocieszam się! lecz błagam Cię, pomnóż wiarę moją, a uczyń ją jeszcze doskonalszą, uczyń ją w dobre i przyjemne Tobie uczynki obfitą: Boże Święty, Boże Przedwieczny! obdarz mnie tą Łaską. Niech wiara moja będzie tak żywa i skuteczna, jak była wiara Twych Patryarchów i Proroków, Twych Apostołów i Męczenników: jak była wiara ucznia Twojego, gdy zawołał: „Pan mój, i Bóg mój!“ O Boże i Panie mój, Jezu Chryste! ulituj się nade mną niegodną według wielkości Miłosierdzia Twego, a ratuj mnie we wszelkich potrzebach i pragnieniach moich, nie według mój prośby, lecz według Woli Twej Najświętszej, i na zbawienie duszy mojej: abyś ją litościwie do Królestwa Twego doprowadzić raczył, gdzie w społeczności Ojca i Ducha Świętego, Bóg w Trójcy jedyny żyjesz na wieki. Amen.

 

 

Przemienienie Pańskie

 

 

Modlitwa do Przemienienia Pańskiego

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Niepojęty wielki Boże! któż obejmie i pojmie Dzieła Wszechmocności Twojej! Kto przeliczy Dzieła Miłosierdzia Twego? Cóż jest u Ciebie niepodobnego, co Wszechmocności Twojej kosztują cuda? Miłość przemieniasz w nieprzeliczone Twory, śmierć przemieniasz w żywot wieczny! Korzy się przed wielkością Twoją rozum mój, a serce Miłosierdziu Twemu się oddaje. Iluż to grzeszników wysłuchałeś, ilu strapionych pocieszyłeś, ilu chorych uzdrowiłeś, nikomu nie odmówiłeś pomocy, każdego obiecałeś wysłuchać, kto z wiarą i miłością udaje się do Ciebie. Dlaczegóż Panie nie ubłagaliśmy Cię jeszcze, dlaczego nie przemieniłeś niedoli naszej? Bo mało świętości w życiu naszym, mało wiary i miłości w modlitwach naszych. Oddaleni myślami i uczynkami od Ciebie, skądże możemy wziąć siły do modlitwy, cóż pomogą ustami a nawet łzami oświadczane prośby, jeżeli serce oddane drobiazgom, dalekie od Ciebie, uczynkami modlić się nie będzie.

O Panie! poznaję, jak daleko jestem od Ciebie, wiem, że powinienem oczyścić pierwej serce i myśli swoje, zanim modlitwa moja stanie się godną wysłuchania; jednakże, o Panie mój, wołam do Ciebie, pociesz mnie, przemień niedolę i boleść moją, bo wielkie jest miłosierdzie Twoje. Błogosław nam, Panie! Jakoś przemienił sąd i karanie na grzeszników w łaskę i miłosierdzie, zstępując z Nieba dla zbawienia naszego uczyń cud nad nami grzesznymi, ratuj nas w upadku naszym, przemień boleść i niedolę naszą, bo wielkie niepojęte i nieskończone jest Miłosierdzie Twoje.

Jakoś przemienił Twoją Boską Naturę w naturę ludzką dla zbawienia naszego, — tak przemień boleść i niedolę naszą, bo wielkie jest Miłosierdzie Twoje.

Jakoś przemienił drogę Trzech Króli, aby do przewrotnego Heroda nie wracali, —

Jakoś przemienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej, —

Jakoś przemienił wieczną noc ślepego i światłem dziennym go obdarzył, —

Jakoś przemienił niemoc córki księcia, przywracając jej zdrowie, a strapionemu ojcu radość, —

Jakoś przemienił trwogę Apostołów Twoich, uspakajając nawałnicę morską, —

Jakoś przemienił łzy i boleść sióstr Łazarza w radość wielką, przywracając do życia ukochanego brata, —

Jakoś przemienił choroby i nędze tylu kalekom i tylu trędowatym, którzy za dotknięciem Twej Wszechmocnej Ręki uzdrowienie cudowne otrzymali, —

Jakoś przemienił przy Ostatniej Wieczerzy chleb i wino w Ciało i Krew Twoją, aby nam możność łączenia się Tobą na zawsze zostawić, —

Jakoś przemienił żal i smutek Matki Najświętszej i Uczniów Twoich po Śmierci Twojej w radość i wesele, gdyś się im Zmartwychwstały okazał, —

O Jezu, Boże i Zbawicielu nasz! z głębi uciśnionej duszy wołamy do Ciebie, błogosław, ratuj nas w potrzebach naszych, pociesz nas i przemień boleść i niedolę naszą, bo wielkie jest Miłosierdzie Twoje.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

Modlitwa kościelna na Święto Przemienia Pańskiego

Źródło: Boże bądź miłościw 1890r.

Boże! Któryś Tajemnice Wiary Świętej przy chwalebnym Jednorodzonego Syna Twego Przemienieniu, świadectwem Ojców Świętych umocnił, przysposobienie nas za Synów Twoich głosem spuszczonym z obłoków cudownie oznaczył; dozwól łaskawie, abyśmy tego Króla chwały współdziedzicami i wiekuistej chwały uczestnikami stać się mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Odpust 5 lat. Odpust zupełny na zwykłych warunkach, kiedy ta modlitwa jest pobożnie odmawiana codziennie przez miesiąc. (Św. Kongr. Odp. dnia 14 grudnia 1889r.; Pen. Ap. dnia 26 marca 1936r.)

 

 

Przemienienie Pańskie

 

 

Modlitwa ku uczczeniu Przemienienia Pańskiego.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

O Panie, któryś w Tajemnicy chwalebnego Przemienienia Boskiego Twego Syna raczyłeś sprawić, by prawdziwość Świętej Katolickiej Wiary zajaśniała pełnością światła, a głosem Twym rozlegającym się z obłoku przedziwnie raczyłeś potwierdzić zupełne przybranie nas w synostwo, użycz nam, prosimy Cię pokornie, byśmy stali się kiedyś współdziedzicami tegoż Króla Chwały i ażebyśmy w Twej wiecznej szczęśliwości udział mieć mogli. Amen.

Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitewki ze skruszonym sercem i nabożnie. Odpust ten może być ofiarowany za dusze czyśćcowe. Leon XIII, Reskr. Św. Kongr. Odp. Dn. 14 grudnia 1889r.

 

 

Przemienienie Pańskie

 

 

Modlitwy do Przemienienia Pańskiego

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Synu Boski Chryste Jezu! od Ojca ulubiony, światu objawiony, idę z Tobą na gorę Tabor, żebym się napatrzał wielkiej chwały Twojej, i z niej jaśniej poznał, żeś jest prawdziwym Bogiem moim, i zapatrzywszy się na Twarz Twoją śliczną, jasną jako słońce, i w Tobie się zakochał serdecznie jako w najśliczniejszym z synów ludzkich i najgodniejszym miłości, abym skosztowawszy jakoś jest Dobry, mówił sobie, że dobrze mi przy Tobie być i w Sercu Twoim dla mnie otwartym mieszkać. Adoruję ja utwierdzony w wierze te bóstwo Twoje objawione światu, a proszę Cię przez Twoje Przemienienie, przemień mnie złego w dobrego, oziębłego w gorącego Serafina, przemień wszystkie niesmaki moje w zadowolenie rozpędź jasnością twarzy Twojej wszystkie moje smutki, serce utrapione odmień w wesołe. Zgoła daj mi Chryste Jezu przez zasługi Świętych Mojżesza, Eliasza, Piotra, Jana i Jakuba, uczestników tak pięknego widzenia, żebym przy Przemienieniu Twoim stał się inszym na i uszy i na ciele, żebyś mi tylko Ty Boże odtąd smakował i Chwała Twoja; żebym też i ja zasłużył sobie widzenie Cię w Królestwie Niebieskim na wieki. Amen.

 

***

 

Źródło: Nowa książka do nabożeństwa dla Polek 1842

Zbawco świata! Synu ukochany Boga żywego, ukaż się oczom mojej wiary w takim blasku w jakim się Uczniom Twoim na górze Tabor ukazałeś; niech myśl o chwale i świetle Twoim owieje duszę moją i ocuci ją z uśpienia w którym się tak często pogrąża. — O Boże! pozwól, by ten glos wołający z obłoku brzmiał nieustannie w uchu moim, i zachęcał mnie do wypełniania gorliwie powinności prawdziwego(ej) Chrześcijanina(nki). – Pragnę, o Panie! jako Piotr pragnął wznieść Ci w mym sercu mieszkanie, przyjmij je i racz strzec przybytku Twego, by cudzych nie czcił bogów, i nie przeniewierzył się Tobie! Amen.

 

***

 

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Zbawicielu nasz Chryste Jezu! jak podziwne jest Przemienienie Twoje, gdyś się na Górze Tabor przed trzema wybranymi Uczniami w chwale Bóstwa Twego i w Jasności Niebieskiej okazał! Przemieniłeś się w obecności Uczniów Twoich najmilszych, abyś ich od światowych wspaniałości oderwał, w wierze utwierdził i w nich pragnienie radości niebieskiej wzbudził. Przez tę Tajemnicę Przemienienia Twego prosimy Cię pokornie, użycz nam tej Łaski, abyśmy serca nasze od znikomych uciech światowych oderwali, a za Tobą na górę doskonałości się wznieśli. Daj nam, o Jezu! już tu na świecie poznać, jak słodki jesteś wszystkim tym, którzy Ci wiernie służą.

O Jezu, Synu Boga Żywego! Prawdziwy Pokarmie duszy, jako się przemieniłeś przy Ostatniej Wieczerzy, gdyś chleb i wino w Prawdziwe Ciało i w Prawdziwą Krew Twoją Przenajświętszą przemienił, abyś dusze nasze na drodze do żywota wiecznego posilił: użycz nam to łaskawie, abyśmy, którzy do unikania złego i do pełnienia dobrych uczynków sił dostatecznych nie mamy, za częstym i godnym przyjmowaniem tego Najświętszego Sakramentu do zwyciężenia wszelkich trudności na drodze cnoty zasileni byli.

O Jezu, Zbawicielu świata! Tyś zstąpił z Nieba na ten padół płaczu, wyniszczył Samego Siebie, a przyjąwszy postać sługi, stałeś się na podobieństwo ludzi. Tyś Sam Siebie poniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. Przez to Przemienienie Twoje w czasie Męki i Śmierci Krzyżowej, prosimy Cię pokornie, abyś i nasze serca przemienił, abyśmy którzy grzechami obżarstwa i nieczystości Cię krzyżowali, odtąd żądze cielesne poskramiali, krzyż nasz za Tobą dobrowolnie nieśli, a  przez to na nagrodę w Niebie sobie zasłużyli. Amen.

O Zbawicielu nasz Chryste Jezu, Zwycięzco piekła i śmierci! Jak wspaniale przemieniłeś się przy Zmartwychwstaniu Twoim, gdyś w Ciele uwielbionym i śmierci niepodległym z grobu powstał! Użycz i nam tej Łaski, abyśmy, którzy w grobie nieprawości ciężkim kamieniem grzechów przywaleni leżymy, za Twoją Pomocą ten ciężar zrzucili, duchownym sposobem przez pokutę zmartwychwstali, już więcej do grzechu nie upadali, ale w dobrem aż do końca wytrwali. Amen.

O Przedwieczny Synu Boga Żywego! przez Najświętsze Przemienienie Twoje proszę Cię, racz Gniew Twój i karanie Twoje sprawiedliwe przemienić dla mnie w Łaskę, Miłosierdzie i w Błogosławieństwo Ojcowskie. Wszystkie zaś smutki i utrapienia racz przemienić w radość i pociechę zbawienną. Racz mnie samego, najniegodniejszego grzesznika, przemienić Łaską Twoją w wiernego sługę Twojego, abym we wszystkim pokornie Woli Twojej się poddawał, a po zgonie moim do Królestwa Twego był przyjęty. Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

 

***

 

Źródło: Bądź pozdrowiona nabożeństwo całoroczne 1903

O mój Najdroższy Jezu, błagam Cię najpokorniej, klęcząc u stóp Świętego Ołtarza, racz, Panie, wejrzeć na mnie litościwym Okiem, a przemień mnie grzesznego w wiernego i sprawiedliwego sługę Twego; zmień oziębłe serce moje i zapal je ogniem Boskiej Miłości Twojej; wzbudź w duszy zamiłowanie Świętych Przykazań Twoich; przemień wszystkie wady i ułomności moje w cierpliwość, łagodność, pracowitość i szczerą pobożność. O, Stwórco i Zbawicielu mój! dodaj mi dość siły i wytrwałości, abym zdołał zmienić i poprawić życie moje, pokonać złe skłonności i unikać wszelkich okazji do grzechu; aby wszyscy, widząc w tej przemianie mojej skutek Łaski i Miłosierdzia Twego, wielbili święte Imię Twoje. Przyjmij także łaskawie, Boże mój, pokorne modły moje, jakie o potrzeby doczesne przed Tron Twój zanoszę; ulżyj mi, Panie, w moich smutkach i cierpieniach, osłodź gorzkie zawody, oddal kłopoty i troski, broń od zwątpienia i rozpaczy, daj zdrowie duszy i ciała, daj spokój i czystość serca, wyjaw moją niewinność, przemień serca zagniewanych na mnie osób. Błagam Cię o tę Łaskę przez Mękę i Śmierć, przez cudowne Przemienienie Twoje, przez przyczynę i zasługi Wybranych Twoich. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

 

 

Przemienienie Pańskie

 

 

Modlitwa o szczęśliwość wieczną do Przemienienia Pańskiego.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

O Panie, raczyłeś w tajemnicy chwalebnego Objawienia Twego Boskiego Syna dać nam poznać w całym blasku prawdę świętej katolickiej wiary i w cudowny sposób Twym grzmiącym z obłoku głosem potwierdzić zupełne przyjęcie nas za swe dzieci, daj nam więc także, pokornie Cię prosimy, abyśmy się stali kiedyś współdziedzicami chwały Króla niebieskiego i mogli wziąć udział w Twojej wiecznej szczęśliwości. Amen.

Odpust: 100 dni raz dziennie.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *