Piotr i Paweł

 

 

 

 

 

Sposób nabożeństwa, które może odprawiać każdy w ciągu roku, kto chce zasłużyć na opiekę Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Źródło: Nabożeństwo do świętych apostołów Piotra i Pawła 1930r.

I. Nawiedzać często grób Świętych Apostołów, albo kościół, w którym się przechowuje osobliwsza jaka pamiątka.
II. W każdą środę, w dzień naznaczony szczególnie na ich cześć, odprawiać jakiekolwiek nabożne ćwiczenie np.: spowiadać się i komunikować, umartwiać ciało, czynić jałmużnę, wstrzymywać się od jakiej uciechy, acz godziwej, i tym podobne.
III. Mieć w mieszkaniu ich obraz, pod którym codziennie odprawiać do nich modły z dodaniem Ojcze nasz… i Zdrowaś Marya… modląc się do Nich zwłaszcza za Kościół Święty.
IV. Można naznaczyć sobie pewne dni w które osobliwie należy ćwiczyć się w nabożeństwie przepisanym, a to z intencją doskonałego naśladowania Świętych Apostołów, lub otrzymania jakiej
Łaski od Nich, według potrzeby każdego odprawiającego nabożeństwo.
V. Odprawiać Nowennę do Świętych Apostołów Piotra i Pawła, do której nadał odpust zupełny Klemens XIV Papież. Nowenna rozpoczyna się 20 czerwca, a kończy się w przeddzień uroczystości.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Litania do ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła

Źródło: Głos wygnańca 1916

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami,

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle,

Prawdziwi przyjaciele Boga,

Mocne filary Kościoła Jezusowego,

Stateczni obrońcy prawdziwej wiary,

Zwierciadła dobrego przykładu,

Pochodnie jaśniejące wszelkich cnót,

Pierwsi książęta Kościoła,

Święty Piotrze, któremu Pan nasz Jezus Chrystus dał klucze od Nieba i postanowił Głową widzialną Kościoła Swego,

Święty Pawle, którego Pan Jezus Chrystus, jako osobliwe naczynie wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii św.,

Święty Piotrze, któryś gorzko opłakiwał upadek swój,

Święty Pawle, któryś z prześladowcy tak wielkim światłem Kościoła został,

Święty Piotrze, którego Anioł z więzienia uwolnił,

Święty Pawle, któryś dla wiary największe prześladowania wycierpiał,

Święty Piotrze, któryś głową ku ziemi obróconą ukrzyżowany został,

Święty Pawle, któryś dla Wiary Świętej ścięty został,

Święty Piotrze i Pawle, dwie niezwyciężone podpory Kościoła Bożego,

Wielcy Bohaterowie Wiary,

Którzyście za przykładem Pana naszego Jezusa Chrystusa całkiem się poświęcili dla zbawienia dusz ludzkich,

Którzyście krwią swoją Świętą Wiarę zatwierdzili,

Naczynia wybrane świątobliwości,

Przez trudy i owoce Apostolskiej pracy Waszej, prosimy Was, módlcie się za nami.

Przez chwałę, której teraz obydwaj w Niebie zażywacie,

Abyśmy także do Chwały Niebieskiej kiedyś dostać się mogli,

Abyśmy Wiarę Świętego Kościoła Katolickiego niezachwianą dotrzymali,

Aby wszystkich kapłanów i sposobiących się do służby Kościoła Świętego Bóg Łaską Swoją Przenajświętszą wspierać raczył,

Aby małżeństwa w poprzysiężonej wierze, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny we wzajemnej ku sobie przychylności Bóg utrzymywać raczył,

Abyśmy od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowani byli,

Abyśmy od wszelkiego niebezpieczeństwa duchowego, w ostatniej godzinie życia uwolnieni byli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Tyś jest Piotr.

R. A na tej opoce zbuduję Kościół Mój.

V. Módlmy się. Boże! któryś Błogosławionemu Piotrowi, Apostołowi Twojemu dając klucze Królestwa Niebieskiego, dałeś także moc najwyższą związywania i rozwiązywania, daj prosimy, abyśmy za przyczyną Jego z więzów grzechów naszych rozwiązani byli.

V. Tyś jest naczynie wybrane Święty Pawle.

R. Kaznodzieją prawdy na całym świecie.

V. Módlmy się. Boże! któryś przez opowiadanie Świętego Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego czcimy pamiątkę. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

Św. Piotr Apostoł

 

 

Litania do Św. Piotra Apostoła ułożona z Pisma Świętego przez X. Kłagiewicza, Biskupa Wileńskiego

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846r.

Nowy złoty ołtarzyk 1874r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Chrystusowa. Módl się za nami.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś na wezwanie Chrystusa Pana wszystko opuścił i poszedł za Nim.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś Przemienienie Pańskie na Górze Tabor widział, i tamże głos Ojca Niebieskiego słyszał.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś na Słowo Chrystusowe po morzu chodził.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś pierwszym między Dwunastu w Ewangelii nazwany.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś Chrystusa Pana Synem Człowieczym mianującego się, pierwszym Synem Boga żywego być wyznał.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: którego Chrystus Pan Piotrem, to jest, Opoką przezwał.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: którego Chrystus Pan przezwawszy Opoką, rzekł dalej: i na tej opoce zbuduję Kościół mój, którego bramy, to jest, mocy piekielne nie zwyciężą.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któremu Chrystus powiedział: że piekło wywrze całą moc swoją przeciw niemu; aby jednak wiara Jego nie ustała, prosił zań Ojca Swego.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któremu Chrystus zlecił utwierdzać w Wierze braci swoich, to jest, Kościół Święty.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któremu Chrystus Pan trzodę wiernych Swoich, tymi słowy: paś owce Moje, paś baranki Moje, do strzeżenia powierzył.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: który tęż samą trzodę po całej ziemi rozmnożoną, przez następców swoich pasiesz, i do końca świata paść nie przestaniesz.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któremu Chrystus dał klucze Królestwa Niebieskiego.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: który na Ostatniej Wieczerzy, nie chciałeś przez pokorę, ażeby Chrystus Pan Tobie nogi umył.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś podczas modlitwy Chrystusowej z innymi dwoma Apostołami w Ogrójcu się znajdował.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś z Chrystusem do więzienia, i na śmierć pójść ochotnym się pokazał.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś przy pojmaniu Chrystusa, do obrony gotowym się stawił.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś z nagłej bojaźni zaprzawszy się Chrystusa Pana, grzech Twój gorzko opłakiwał.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: którego najpierwej Chrystus Pan o Swoim Zmartwychwstaniu uwiadomić rozkazał.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś usłyszawszy o Zmartwychwstaniu, sam z Janem Świętym do grobu pośpieszył.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś Chrystusa prawdziwie Zmartwychwstałego z radością oglądał, i uznał bez powątpiewania.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś z Góry Oliwnej po Wniebowstąpieniu Pańskim do Jerozolimy ze współuczniami powrócił, w Wieczerniku się zamknął.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś tamże trwając na modlitwie z Matką Chrystusową i innymi wiernymi, Ducha Świętego oczekiwał i odebrał.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś przełożonych żydowskich i cały lud najmocniej przekonywał: że Jezus Nazareński jest obiecanym Mesjaszem, Odkupicielem świata i Synem Bożym.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś kapłanom i przełożonym żydowskim, zabraniającym przepowiadać Chrystusa, śmiało odpowiedział: że mając na to rozkaz Boży, Pana Boga raczej, niż ludzi słuchać należy.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś za modlitwą Kościoła Świętego dwa razy przez Anioła z więzienia był wybawiony.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś, gdy się modlił wespół z wiernymi za Kościół Święty, miejsce to na Twoją się modlitwę wzruszyło.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: na którego napomnienie Ananiasz i Zafira, za rozmyślne i świętokradzkie oszukanie, padli na ziemię i skonali.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś Symona czarnoksiężnika za świętokupstwo surowo zgromił.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś modląc się z Pawłem Świętym w Rzymie, tegoż czarnoksiężnika lud zwodzącego, i po powietrzu latać chcącego, samym wspomnieniem Imienia Jezusowego, na ziemię strącił.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś chromego od urodzenia, chodzić nie mogącego, tymi słowy: w Imię Jezusa Nazareńskiego, wstań i chodź, uzdrowił.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś umarłą niewiastę, imieniem Tabitę, przez modlitwę do życia przywrócił.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś mimo przechodząc, samym cieniem swoim chorych uzdrawiał.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś dwunastego Apostoła na miejsce Judasza wybrać doradził, i wybrano Macieja Świętego.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś w Jerozolimie na zgromadzeniach i radach Apostolskich przewodniczył.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś Świętego Jakuba pierwszym Biskupem Jerozolimskim uczynił.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś przez ochrzczenie Korneliusza Setnika, wszystkim poganom do Kościoła świętego wrota otworzył.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś w towarzystwie Jana Świętego dla bierzmowania, czyli utwierdzania nowo nawróconych, do Samarii poszedł.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś w Antiochii Stolicę Apostolską założył.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś nawróciwszy w Azji wiele narodów, do Rzymu się obrócił, Stolicę papieską ustanowił, i przez dwadzieścia pięć lat nią rządził.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś w Rzymie prac Twoich Pawła Apostoła towarzyszem miał.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś Marka Świętego z Ewangelią z Rzymu do Aleksandrii posłał: i tą drogą światło wiary chrześcijańskiej do Egiptu i dalszej Afryki wprowadził.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś tegoż Ewangelistę pierwszym Biskupem Aleksandryjskim ustanowił, i przez to Aleksandrię także Stolicą Apostolską uczynił.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś z Rzymu w rozmaite strony świata uczniów Twoich na opowiadanie Ewangelii i założenie Kościołów, posyłał.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś następcą po sobie na Stolicy Rzymskiej Świętego Linusa zostawił.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś mając być do krzyża przybitym, a przez pokorę nie chcąc równać się z Chrystusem, prosił, aby Cię głową na dół ukrzyżowano.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: któryś rozstając się z Pawłem Świętym, gdy was razem na śmierć prowadzono, serdecznie się z nim pożegnał, i tegoż samego dnia z Nimże w Rzymie męczeńską koronę odniósł za Chrystusa.

Święty Piotrze, Książe Apostołów: my trzoda pasterstwa Twego.

Bądź nam miłościw, Boże nasz! Przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw: Wysłuchaj nas, Panie!

Abyś nas za przyczyną Piotra Apostoła Twego, strażą Aniołów Świętych otoczyć raczył. Prosimy Cię Panie!

Abyś nas z więzów grzechowych oswobodzić raczył.

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył.

Abyś nas w Wierze i Służbie Twojej Świętej i w Łasce utwierdzić raczył.

Abyś nam zgodę, wzajemną miłość i wszelkich cnót pomnożenie darować raczył.

Abyś błądzących na drogę prawdy naprowadzić raczył.

Abyś narody niewierne w ciemności błędów zostające, światłem Wiary Świętej obdarzyć raczył.

Abyś podług obietnicy Chrystusa, Syna Twego, wszystkich w jedną Owczarnię i pod jednego Pasterza zgromadzić raczył.

Abyś nas po przebyciu życia doczesnego, z Tobą wiecznym Pasterzem w Kościele Niebieskim połączyć raczył.

Synu Boży! Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Módlmy się. Boże ! któryś Błogosławionemu Piotrowi Apostołowi Twemu, powierzywszy klucze Królestwa Niebieskiego, związania i rozwiązania władzy udzielił, spraw miłościwie: abyśmy za jego modlitwami, od więzów grzechów naszych byli oswobodzeni. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Spraw, wszechmogący Boże! ażebyśmy wierni Twoi, którzy się błogosławionego Piotra Apostoła Twego opieką zaszczycamy, za przeważną Jego przyczyną od wszelkiego złego byli wybawieni.

Nakłoń, Panie, łaskawego ucha na prośby nasze, które wspominając błogosławionego Piotra Apostoła, do Ciebie zasyłamy: abyśmy, którzy w sprawiedliwości naszej ufać nie możemy, tego, który się Tobie podobał, modlitwami wspomożeni byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Litania do św. Piotra, Książęcia Apostolskiego, Patrona szczerze pokutujących

Źródło: Modlitewnik nakładem Józefa Pisza 1732

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze Niebieski Boże, Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Trójco Święta Jedyny Boże,

Jezu Chryste, Synu Boga żywego,

Święta Marya, Matko Jezusowa, Módl się za nami.

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś na powołanie Chrystusowe wszystko opuścił i za Chrystusem poszedł,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś między Apostołami pierwszym od Chrystusa Pana uznany,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś Syna Człowieczego najpierwszy Chrystusem Synem Boga żywego być wyznał,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś klucze Królestwa Niebieskiego od Chrystusa Pana otrzymał,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś od Chrystusa Piotrem to jest opoką nazwany,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któremu Chrystus Pan powiedział: Piotrze, Tyś jest Opoka, na tej Opoce zbuduję Kościół Mój, którego bramy piekielne nie przemogą,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś przy Przemienieniu Chrystusowym na górze Tabor był,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś głos Najświętszy Boga Ojca “Ten ci jest Syn Mój Najmilszy, Tego wysłuchajcie” słyszał,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któremu Chrystus, po Ostatniej Wieczerzy najpierw nogi umywał,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś był z Chrystusem do więzienia i na śmierć gotowy,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś Malchiusowi słudze arcykapłańskiemu ucho prawe uciął,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś gorzko przez trzy dni, trzykrotnego zaprzania się Chrystusa płakał,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś trzeciego dnia po śmierci Chrystusa, w grobie z skwapliwością szukał,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś Chrystusa Zmartwychwstałego prawdziwe wyznał,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś był od Pana Jezusa po trzykroć (jeśli Go miłujesz więcej niż inni) pytany,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś od Chrystusa trzodę Jego, owce i barany do pasienia tobie porzucone mile przyjął,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś od Chrystusa śmierć tobie opowiedzianą usłyszał,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś Chrystusa w Niebo wstępującego widział,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś dwunastego Apostoła na miejsce Judasza obrać postanowił,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś po wzięciu Ducha Świętego pierwsze kazanie czyniąc, do Chrystusa trzy tysiące ludzi nawrócił,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś powtórnym kazaniem do Chrystusa pięć tysięcy ludzi nawrócił,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś najpierwszy do ciemnicę wtrącony był,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś Ananiasza i Saphirę, dla ich świętokradztwa nagłą śmiercią pokarał,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś Św. Jakuba mniejszego Apostoła, Biskupem Jerozolimskim postanowił,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś Symona czarnoksiężnika o świętokradztwo surowymi słowy zgromił,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś w Antiochii Kościół Panu Bogu i Stolicę swą najpierw założył,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś Korneliusza Poganina ochrzcił, i wszystkim poganom do Kościoła wrota otworzył,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś po wtóre do więzienia wtrącony, a stamtąd za modlitwą Kościoła, przez Anioła wyprowadzony,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś Roku dwunastego po wzięciu Ducha Świętego Kościół Panu Bogu w Rzymie zbudował, i tam Stolicę swoją osiemnastego stycznia przeniósł,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś z Rzymu na wszystkie Kraje świata, Uczniów swoich dla rozsiewania Ewangelii Świętej rozesłał,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś przed śmiercią swoją Następcę swego Św. Sylwestra, na Papiestwo naznaczył,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś po dziewięciu miesięcy więzienia, śmiercią swoją męczeńską Chrystusa uwielbił,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś do krzyża był gwoździami przybity, i do góry nogami z krzyżem postawiony,

Święty Piotrze, Książe Apostołów, któryś od samych katów, głową świata całego, przez postawienie głowy z krzyżem ku ziemi uczyniony,

My grzeszni twoimi sługami, i twoją trzodą jesteśmy, Zasługami Twoimi ratuj nas, Ciebie prosimy: wysłuchaj nas, Panie.

Bądź Miłościw wszystkim nam, w jedności Wiary Świętej pod zwierzchnością Piotra Św. zostającym,

Boże Miłosierny racz nam grzechy odpuścić, i racz nas do prawdziwego żalu oraz pokuty przyprowadzić,

Boże Miłosierny racz Kościół Twój Święty rządzić i zachować od przeciwników Jego,

Boże Miłosierny racz Namiestnika Twego na Stolicy Piotra Św. zostającego i wszystkie Duchowne stany w Świętej pobożności utwierdzić, i zachować,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

MODLITWA

Święty Piotrze, wybrany Apostole Boży, któryś wyznał Syna Bożego; a przetóż na twojej Wierze, jako na Opoce zbudował Pan Swój Kościół, i dał Ci klucze Królestwa Niebieskiego, i moc związania i rozwiązania grzechów. Tyś jest Pasterz trzody, tyś wzór wiary, przykład pokutujących, Kościoła Świętego Nauczyciel, Wrotny Niebieski, Wspomożyciel upadłych, Przyjemca dusz. O Wielebny Ojcze! przez to twoje wywyższenie, które masz nad innych Apostołów, przyczyń się za nami do Pana Boga, aby Swoją Mocą i Twoim Urzędem, nasze wszystkie grzechy były odpuszczone, i abyś nas raczył wpuścić do Raju. Racz nam uprosić u Pana Boga prawej pokuty skruszenie, jakiejś sam też miał, kiedyś po zaprzaniu Swojego Mistrza gorzko płakał. A jako Cię wyrwał z ręki Herodowej, i ze wszystkiego oczekiwania ludu żydowskiego: tak też, aby Pan Bóg przez prośby Twoje dostojne, raczył mnie wyrwać z rąk nieprzyjaciół moich, widomych i niewidomych: a po skończeniu tego żywota, by mnie raczył tam przywieść, gdzie on będzie Pasterzem wiecznym. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się: Boże, któryś Kościół Twój na tym Piotrze, jako na jakiej Opoce umocnił, prosimy Cię pokornie, racz nam dać, abyśmy którzy się gruntujemy na przyczynach Jego, w nadziei naszej nie byli omyleni, ale tak umocnieni, żeby i forty piekielne nas nie przezwyciężyły: Który żyjesz i królujesz; z Jezusem Chrystusem, w społeczności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Litania do Św. Pawła Apostoła

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Życie katolickie 1891r.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

Święty Pawle Apostole, któryś w drodze do Damaszku do Jezusa galilejskiego nawrócony został,

Święty Pawle Apostole, któryś z prześladowcy, najwierniejszym sługą Pana Jezusa został,

Święty Pawle Apostole, prawdziwy przyjacielu Boga,

Święty Pawle Apostole, nazwany przez Jezusa Chrystusa „Naczyniem wybranym”,

Święty Pawle Apostole, drugi Książęciu Kościoła,

Święty Pawle Apostole, na opowiadanie Ewangelii poganom, od Samego Pana Jezusa powołany,

Święty Pawle Apostole, towarzyszu prac Apostolskich Świętego Piotra,

Święty Pawle Apostole, pochodnio gorejąca i jaśniejąca w Kościele Bożym,

Święty Pawle Apostole, któryś dla Wiary największe prześladowania wycierpiał,

Święty Pawle Apostole, niezwyciężony Sługo Pana Jezusa,

Święty Pawle Apostole, mocny Filarze Kościoła Jezusowego,

Święty Pawle Apostole, stateczny obrońco prawdziwej Wiary,

Święty Pawle Apostole, wielki Bohaterze Wiary Świętej,

Święty Pawle Apostole, wzorze pokory,

Święty Pawle Apostole, zwierciadło dobrego przykładu,

Święty Pawle Apostole, gorzko opłakujący dawne winy swoje,

Święty Pawle Apostole, za przykładem Pana Jezusa, dla zbawienia dusz ludzkich całkiem poświęcający się,

Święty Pawle Apostole, krwią swoją Wiarę Świętą stwierdzający,

Święty Pawle Apostole, za naukę, którą opowiadałeś, na męczeństwo z radością idący,

Święty Pawle Apostole, na potwierdzenie prawdziwości Wiary Jezusa Chrystusa, przez Ciebie różnym narodom opowiadanej, śmierć męczeńską z weselem przyjmujący,

Święty Pawle Apostole, któryś dla Wiary Świętej ścięty został,

Święty Pawle Apostole, któryś pałał żarliwością zbawienia dusz ludzkich,

Przez trudy i prace Apostolskie Twoje — prosimy Cię, przyczyń się za nami!

Przez szczęśliwe wybraństwo Twoje na Apostoła narodów,

Przez Chwałę, której teraz w Niebie używasz,

Abyśmy Wiarę Świętą Kościoła Katolickiego, niezachwianą dotrzymali, — uproś nam u Boga.

Abyśmy wielką gorliwością dla zbawienia dusz pałali,

Abyśmy także do Chwały Niebieskiej kiedyś dostać się mogli,

Abyśmy powierzone nam dusze z wielką miłością wzorem Twoim pielęgnowali, karcili i nauczali,

Aby wszystkich kapłanów i sposobiących się do Służby Kościoła Świętego, Bóg Łaską Swoją Przenajświętszą wspierać raczył,

Aby małżeństwa w poprzysiężonej wierze, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny w wzajemnej ku sobie przychylności, Bóg utrzymywać raczył,

Abyśmy od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowani byli,

Abyśmy od wszelkiego niebezpieczeństwa duchownego w ostatniej godzinie życia uwolnieni byli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Tyś jest naczynie wybrane Święty Pawle,

R. Na roznoszenie prawdy po całym świecie.

Modlitwa.

Boże, któryś przez opowiadanie Św. Pawła, mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego Opieki Tego, którego czcimy pamiątkę. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Litania do Św. Pawła Apostoła II

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.

Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.

Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata. Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Królowo Nieba i ziemi,

Królowo Apostołów,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.

Święty Pawle, módl się za nami,

Święty Pawle, mniejszy od Piotra w dostojeństwie, większy od Niego w Apostolstwie równy Mu świętością,

Święty Pawle, Zmartwychwstałego i Mesjasza żyjącego na wieki głoszący narodom,

Święty Pawle, którego posługa i męczeńska śmierć wydala obfite owoce,

Święty Pawle, któryś w dobrych zawodach wystąpił, bieg ukończył, wiary ustrzegł,

Święty Pawle, któryś otrzymał wieniec sprawiedliwości,

Święty Pawle, któryś Twą nauką i miłością objął cały świat,

Święty Pawle, coś Sam Miłosierdzia Bożego dostąpił,

Święty Pawle, któremu objawił się Syn Boży,

Święty Pawie, który byłeś „naczyniem wybranym” Chrystusa,

Święty Pawle, który byłeś kaznodzieją, apostołem i nauczycielem narodów,

Święty Pawle, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami,

Święty Pawie, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła,

Święty Pawle, któryś podjął więzienia i trudy,

Święty Pawle, który rany i niebezpieczeństwa znosiłeś,

Święty Pawle, który za życia byłeś porwany do Nieba,

Święty Pawle, któryś chwalebnie wypełniał Swe powołanie,

Święty Pawle, którego Bóg wybrał Sobie na narzędzie,

Święty Pawle, powołany do misji głoszenia Słowa Bożego wśród narodów,

Święty Pawle, któryś Ewangelię o Jezusie głosił poganom,

Święty Pawle, niosący Dobrą Nowinę o Jezusie innym narodom,

Święty Pawle, Apostole pogan,

Święty Pawle, głoszący całą prawdę Ewangelii,

Święty Pawle, sieczony rózgami i kamienowany,

Święty Pawle, w niebezpieczeństwach od własnego narodu,

Święty Pawle, w niebezpieczeństwach od pogan,

Święty Pawle, w niebezpieczeństwach na pustkowiu,

Święty Pawle, w pracy, umęczeniu i na czuwaniu,

Święty Pawle, w głodzie i pragnieniu,

Święty Pawie, w licznych postach,

Święty Pawle, w zimnie i nagości,

Święty Pawle, mimo trudności i przeciwności,

Święty Pawle, któryś po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwał wieńca sprawiedliwości,

Baranku Boży, któryś zdobył Pawła prześladowcę, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, któryś Pawła jako Apostoła rozsławił, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, któryś Pawła jako Męczennika ukoronował, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Ty jesteś naczyniem wybranym, Święty Pawle Apostole,

R. Który głosisz prawdę po całym świecie.

V. Módlmy się: Panie nasz, Boże, któryś wybrał Świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło Wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Responsorium na cześć Św. Piotra Apostoła

Skarb łask czyli zbiór odpustów i modlitw 1855

 

Formuła łacińska:Formuła polska:
 1. Si vis patronum quaerere, * Si vis potentem vindicem, * Quid jam moraris? Invoca * Apostolorum Principem.

Ref.: O sancte coeli Claviger, * Tu nos precando subleva; * Tu redde novis pervia * Aulae supernae limina.

 1. Ut ipse multis poenitens * Culpam rigasti lacrymis, * Sic nostra tolli poscimus * Fletu perenni crimina. * R.: O sancte coeli.&c.
 2. Sicut fuisti ab Angelo * Tuis solutus vinculis, * Tu nos iniquis exue
  Tot implicatos nexibus. * R.: O sancte coeli. &c.
 3. O firma Petra Ecclesiae, * Columna flecti nescia, * Da robur et constantiam, * Error fidem ne subruat. * R.: O sancte coeli. &c.
 4. Romam tuo qui sanguine * Olim sacrasti, protege; * In teque confidentibus * Praesta salutem gentibus. * R. O sancte coeli. &c.
 5. Tu rem tuere publicam, * Qui te colunt, fidelium, * Ne laesa sit contagiis, * Ne scissa sit discordiis. * R.: O sancte coeli. &c.
 6. Quos hostis antiquus dolos * Instruxit in nos, destrue; * Truces et iras comprime, * Ne clade nostra saeviat. * R.: O sancte coeli. &c.
 7. Contra furentis impetus * In morte vires suffice, * Ut et supremo vincere * Possimus in certamine. * R.: O sancte coeli. &c.
 8. Gloria Patri, &c. * R.: O sancte coeli. &c.
 

 1. Chcesz przed Bogiem mieć Patrona * I w nim swego opiekuna, * Piotra więc wzywaj Świętego, * Książęcia Apostolskiego. * Refren: Ty się za nami przyczyniaj, * Ostrą ścieżkę nam urówniaj, * Stąd do nieba wysokiego, * Który masz klucze do niego.
 2. Niech nasza wina zostanie * Każda, jak Twoje zaprzanie, * Łzami pokuty zroszoną, * Litościwie odpuszczoną. *
 3. Jak Ty niegdyś skrępowany * Przez Anioła rozwiązany, * Tak niech grzechami splamieni, * Przez Cię będziem oczyszczeni. *
 4. Opoko, na której Kościół * Chrystusa Swój początek wziął, * W walce z błędem daj wytrwałość * W wierze niewruszoną stałość. *
 5. Rzym krwią Twoją zrumieniony, * Niech będzie przez Cię strzeżony; * I ludy, co w Cię ufają, * Niechaj Łaski Twej doznają. *
 6. Opiekunem będzie nad Państwem, * Które Cię wiatry poddaństwem * Wielbiło. – W nim wyniszcz złości, * Niezgody, niegodziwości. *
 7. Przez Cię niech będą zniszczone * Sidła na nas zastawione, * Stłum wściekłość nieprzyjaciela * Dusz naszych uwodziciela. *
 8. Gdy reszta życia ucieka, * A czart przy śmierci dopieka, * Twa pomoc niech nam zawita, * I wieczne szczęście rozkwita. *
 9. Niech brzmi Ojcu i Synowi, * Również Świętemu Duchowi * Radosny śpiew, chwała wieczna, * Gdzie szczęśliwość już bezpieczna! *

 

Antyfona.

Tu es Pastor ovium, Princeps Apostolorum tibi traditae sunt claves regni coelorum.Ty jesteś pasterzem owiec i Księciem Apostołów: Tobie są oddane klucze Królestwa Niebieskiego.

 

V. Tu es Petrus.

R. Et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.

V. OREMUS. Apostolicis nos, Domine quaesumus, beati Petri Apostoli tui attolle praesidiis: ut quanto fragiliores sumus, tanto ejus intercessione validioribus auxiliis foveamur; et jugiter apostolica defensione muniti, nec succumbamus vitiis, nec opprimamur adversis. Per Christum, &c.

V. Tyś jest Piotr.

R. I na tej Opoce zbuduję Kościół Mój.

V. Modlitwa. Prosimy Cię, o Panie! wywyższ nas za Apostolską Opieką Św. Piotra Apostoła, abyśmy tym bardziej Jego przyczynieniem wzmocnieni byli, im więcej ułomnościom poddani jesteśmy; i przy nieustannej Apostolskiej pomocy ani występkom ulegali, ani nieszczęściem znękani zostali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

V. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Responsorium na cześć Św. Pawła Apostoła

Skarb łask czyli zbiór odpustów i modlitw 1855

Formuła łacińska:Formuła polska:
 1. Pressi malorum pondere * Adite Paulum supplices, * Qui certa largus desuper * Dabit salutis pignora. * R.: O grata coelo Victima, * Doctorque, amorque gentium, * O Paule, nos te vindicem, * Nos te patronum poscimus.
 2. Nam tu beato concitus * Divini amoris impetu, * Quos insecutor oderas, * Defensor inde amplcteris. * R.: O grata. &c.
 3. Non te procellae, et verbera, * Non vincla, et ardor hostium, * Non dira mors deterruit, * Ne sancto adesses coetui. * R.: O grata. &c.
 4. Amoris eja pristini * Ne sis, precamur, immemor, * Et nos supernae languidos * In spem reducas gratiae. * R.: O grata.
 5. Te destruantur auspicje * Saevae inferorum machinae, * Et nostra templa publicis * Petita votis insonent. * R.: O grata. &c.
 6. Te deprecante floreat * Ignara damni charitas, * Quam nulla turbent jurgia, * Nec ullus error sauciet. * R.: O grata. &c.
 7. Qua terra cumque diditur, * Jungatur uno foedere, * Tuisque semper afflat * Salubre nectar litteris. * R.: O grata. &c.
 8. Det velle nos quod imperat, * Det posse Summus Arbiter, * Ne fluctuantes horridae * Caligo noctis obruat. * R.: O grata. &c.
 9. Gloria Patri, &c. R.: O grata. &c.
 1. Wśród trosk i nieszczęść kolei, * Idźcie do Pawła w nadziei, * Zrządzi On losy odmienne, * Da z Niebios Dary zbawienne. * R. O wdzięczna Niebu ofiaro! * Co oświecasz ludy wiarą: * O Pawle! którego czcimy, * Bądź nam obrońcą prosimy.
 2. Cudem do Boga zwrócony, * Świętąś miłością znaglony, * Którycheś wprzód prześladował, * Tycheś teraz umiłował. * R.: O wdzięczna itd.
 3. Ani cię burze, więzienia, * Ni katowni zagrożenia, * Ni złość ludzka, ni śmierć sroga, * Rozłączyła od sług Boga. * R.: O wdzięczna itd.
 4. Miłość niech Cię dawna nęci, * Byś nas zawsze miał w pamięci: * Niech duch cnoty osłabiony, * Będzie Łaską w nas wzmocniony. * R.: O wdzięczna itd.
 5. Niech za Twą ważną przyczyną, * Zamachy piekła zaginą: * A nasze święte kościoły, * Niech brzmią Bogu śpiew wesoły. * R.: O wdzięczna itd.
 6. Za Twoim świętem wstawieniem, * Miłość niech gore płomieniem: * Niech jej nie tłumią złe względy, * Ani swary, ani błędy. * R.: O wdzięczna itd.
 7. By bez różnicy świat cały, * W jedności wiary był stały, * Takiej nauczy się sztuki, * Z twojej przesłodkiej nauki. * R.: O wdzięczna itd.
 8. Niech prawa Boskie kochamy, * Oneż wiernie zachowamy: * Dalecy od grzechów złości, * Unikniem piekła ciemności. * R.: O wdzięczna itd.
 9. Chwała Ojcu i Synowi, * Oraz Świętemu Duchowi: * Jak przedtem, zawsze i ninie, * Niechaj na wiek wieków słynie. * R.: O wdzięczna itd.

Lub:

 

Responsorium na cześć Św. Pawła Apostoła

 1. Co macie ciężkie strapienie, * Do Pawła o pocieszenie * Spieszcie! Niebo błogosławi * Przezeń i w nim pomoc stawi. * Refren: Narodów nauczyciela, * Pragnieniem za obroniciela * I zastępcę mieć u Boga * Pawła! Gdy trwoga.
 2. Ty miłością zapalony * Miecz Twą ręką podniesiony * Na srogie prześladowanie * Zwracasz ku naszej obronie. * Refren.
 3. Burze, chłosty, udręczenia, * Wstrzymać od dobrze czynienia * Nie mogły Cię, ni przeszkodzić * Na pomoc biedzie przychodzić. * Refren.
 4. Dziel Twą miłość zawsze z nami, * Łaski nieba promieniami * I nadzieją nas obdarzaj * Grzesznych w cnotliwych przetwarzaj. * Refren.
 5. Aby, gdy duchy piekielne * Przez modlitwy Twoje dzielne * Rozpędzisz; dom Boga, tłumem * Został napełnion zbawionym. * Refren.
 6. I miłość przy Twej opiece * Niech napełni każde serce * Zwadę, błędy precz oddali, * A do cnoty je zapali. * Refren.
 7. Jeden związek niech nas łączy, * Z listów Twoich niech się sączy * Źródło życia duchownego, * Dla zbawienia nas wiecznego. * Refren.
 8. Sędzio świata, Boże wielki! Miłym niechaj czyn nasz wszelki * Tobie będzie z Twej miłości * Umieść w szczęśliwej wieczności. * Refren.
 9. Niech brzmi Ojcu i Synowi * Również Świętemu Duchowi * Radosny śpiew, chwała wieczna, * Gdzie szczęśliwość jest bezpieczna. * Refren.

 

Ant. Vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus, et regibus, et filiis Israel.Antyfona. Ten jest narzędziem moim wybranym, do opowiadania imienia mojego poganom, królom i dzieciom Izraela.

 

V. Ora pro nobis S. Paule Apostole.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui beato Apostolo tuo Paulo, quid faceret ut impleretur Spiritu Sancto, divina miseratione praecepisti: ejus dirigentibus monitis, et suffragantibus meritis concede, ut servientes tibi in timore, et tremore coelestium donorum consolatione repleamur. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

V. Módl się za nami Święty Pawle Apostole.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże! któryś w Miłosierdziu Twoim Boskim, Św. Pawłowi Apostołowi rozkazał, co by miał czynić, iżby Duchem Świętym napełniony został; użycz najłaskawiej, abyśmy przy zachowaniu Jego napomnień i przy pomocy Jego zasług i z bojaźnią i drżeniem Ci służyli i pociechą darów niebieskich napełnieni byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

NABOŻEŃSTWO do Świętych Apostołów Piotra i Pawła w wielkim ołtarzu, uprzywilejowanym odpustem zupełnym od Św. Stolicy Apostolskiej.

Nabożeństwo do świętych apostołów Piotra i Pawła 1887

ANTYFONA.

Tyś jest Pasterzem owiec, Książęciem Apostołów, Tobie oddane są klucze Królestwa Niebieskiego.

Tyś jest Naczyniem wybranym Św. Pawle, opowiadaczem prawdy po wszystkim świecie.

V. Postanowisz je Książęty nad wszystką ziemią.

R. Pamiętni będą Imienia Twego, Panie.

Módlmy się: Boże, którego Prawica Błogosławionego Piotra chodzącego po wałach morskich, by nie był pogrążon, podniosła, a współ Apostoła Pawła, po trzykroć tonącego z głębokości morskich wybawiła: wysłuchaj nas litościwie, abyśmy za obydwu zasługami, wiecznej chwały dostąpili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa na uroczystość Świętych Piotra i Pawła Apostołów.

Źródło: Katolik w modlitwie Opole 1882

Modlitwa kościelna.

O Boże, któryś dzień dzisiejszy śmiercią męczeńską Twoich Świętych Apostołów Piotra i Pawła uświęcił, użycz Twemu Kościołowi, ażeby szedł za wszystkim za przepisami tych, od których wiara prawdziwa swój pożytek wzięła, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. O Boże, któryś Św. Piotra z ubogiego rybaka, książęciem Apostołów i Głową Kościoła uczynił; prosimy Cię, abyś za Jego przyczyną raczył nas uczynić prawdziwymi owieczkami Owczarni Swojej. Pozwól nam słuchać Jego głosu, iść za Jego nauką, i chodzić Jego ścieżkami, abyśmy kiedyś na to Niebieskie Pastwisko dostać się mogli, gdzie Ten Najwyższy Pasterz Jezus Chrystus, którego miejsce Piotr Święty, na ziemi zastępował; będzie wybranych Swoich karmić błogosławionym widzeniem Boga i napawać ich po wszystką wieczność niewypowiedzianym weselem. O Ty, wybrane naczynie, Św. Pawle, któryś Imię Pana Jezusa do pogan i królów zanosił, i za Niego tak wiele cierpiał, i niczym się od Jego Miłości odwieść nie dozwolił; odbyłeś jako Żołnierz Chrystusowi doskonałą walkę; ogłaszałeś jako powszechny Nauczyciel prawdziwą Wiarę po wszystkich miejscach i dlategoś otrzymał od Boga Sprawiedliwego koronę sprawiedliwości. Ach! módl się też za mną do Pana Boga, ażebym ja, który jestem naczyniem gniewu i hańby, mógł się stać naczyniem chwały ozdobionym cnotami chrześcijańskimi. A ponieważ cały nasz żywot jest ustawiczną walką, wyjednaj mi więc, ażeby wedle Twej nauki, uzbrojony należycie w tarczę wiary, w przyłbicę nadziei, w zbroję miłości, tudzież w miecz Słowa Bożego, pokonał wszystkich nieprzyjaciół zbawienia mojego, ażebym się nie pozwalał przez żaden smutek od Miłości Pana Jezusa oddalać, a na koniec, abym mógł otrzymać tę koronę żywota, którą ty się zdobisz, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa ofiarowania się do Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Źródło: Nabożeństwo do świętych apostołów Piotra i Pawła najprzedniejszych obrońców całego chrześcijaństwa 1887

O Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, oto ja N. obieram Was, dziś i na zawsze, za szczególnych Opiekunów i Obrońców moich; i najpokorniej weselę się, równie z Tobą Święty Piotrze, Książe Apostołów, żeś jest tą Opoką, na której Bóg zbudował Swój Kościół; jak niemniej i z Tobą Święty Pawle, że Cię Bóg obrał na Swe Naczynie wybrane, i na Kaznodzieję Prawdy po całym świecie.

Uproście mi, błagam Was, wiarę żywą, nadzieję mocną, miłość doskonałą, zupełne oderwanie się od siebie, wzgardę świata, cierpliwość w przeciwnościach i pokorę w pomyślności, gorliwość w modlitwie, czystość serca, prostą intencję w wszelkim uczynku, staranie i pilność w wykonywaniu obowiązków mojego stanu, stałość w dobrych postanowieniach, zdanie się na Wolę Bożą, i ostateczną w Łasce Bożej wytrwałość; ażebym za przyczyną Waszą, i przez chwalebne zasługi Wasze, pokonawszy pokusy świata, czarta i ciała, stał(a) się godnym (godną) stanąć przed Obliczem Najwyższego, a wiecznego Pasterza dusz, Pana naszego Jezusa Chrystusa, by Go kochać i posiadać wiecznie. Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya…, Chwała Ojcu…

Odpusty: 1) 100 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonem i nabożnie. Ojciec Święty, Pius VI, Brewe od 28 lipca r. 1778, pozwolił 100 dni odpustu wiernym Chrystusowym, którzy by raz na dzień odmawiali powyższą modlitwę, dodając do niej 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya, i Chwała Ojcu.

2) Odpust zupełny w jakąkolwiek uroczystość Świętych Piotra i Pawła lub w jeden z dziewięciu poprzedzających lub z ośmiu następujących po nich dni dla tych wiernych, którzy prawdziwie skruszeni wyspowiadają się i przyjmą Komunię Świętą, nawiedzą pobożnie kościół i przy tym odmówią w sposób powyższy rzeczoną modlitwę za Kościół Święty i za Najwyższego Pasterza. (Pius VI. Reskr. Sekr. Memor. d. 28 lipca 1778. Potw. Pius IX. Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 18 czerwca 1876).

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa do Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Źródło: Nabożeństwo codzienne 1857

Filary niewzruszonego Kościoła Bożego, Święty Piotrze i Pawle Apostołowie, winszuję wam, że ten honor macie od Boga i świata, i uczą się z przykładu waszego przez trudności, prace i cierpienia, zarabiać sobie na wiekuistą zapłatę. Ty najpierwszy Św. Piotrze! rybaku dusz ludzkich, ułów duszę moją w morzu nieprawości tonącą, oddaj ją Bogu. Tyś był przedtem trzciną chwiejącą się, potem stałeś się opoką Kościoła świętego, uproś mi być statecznym w Miłości Boskiej, w wierze niewzruszonym, w przeciwnościach cierpliwym, i abym umarł z Tobą na krzyżu dla Ukrzyżowanego Jezusa mojego. Niech i ja nie po trzech, ale i po milionowych zaprzaniach się Boga, nawrócę się szczerze do Niego, bez powrotu do grzechu.

Także i Ty, Pawle Święty! naczynie wybrane, noszące Imię Boskie przed narodami, uczyń mnie naczyniem pełnym Łaski Boskiej, cnót i błogosławieństwa; jesteś nauczycielem narodów, nauczże i mnie znać i kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci. Niech nic z tobą nie znam, tylko Jezusa i to ukrzyżowanego. Byłeś prześladowcą Chrystusa wpierw nienawistnym, potem miłośnikiem takim, że wycierpiawszy wiele dla Niego, głowę podałeś pod miecz na utwierdzenie wiary Chrystusowej i Jego Nauki; w czasie śmierci Swojej wyznałeś w Trójcy Jedynego Boga, kiedy po trzykroć głowa twoja ucięta od ziemi podskoczyła. Święci Apostołowie, niech wiarą od was budowaną, Miłością Boską i nadzieją utwierdzony, żyję i umieram Bogu, a potem z Nim króluję na wieki. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwy na dzień Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

MODLITWA I.

O Boże! Który poświęciłeś ten dzień przez męczeństwo Twoich Apostołów Świętych Piotra i Pawła, uczyń Kościołowi Twojemu Łaskę, aby naśladował wiecznie i we wszystkim nauki tych, od których otrzymał pierwszo swe zaprowadzenie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA II.

Podpory niewzruszone Kościoła Bożego, Święci Piotrze i Pawle Apostołowie, przyczyńcie się za nami grzesznymi u Pana, który nam dał wiekuistą zapłatę. Racz mi uprosić Piotrze Święty, abym był(a) w Miłości Boskiej gorliwym(ą), w wierze niewzruszonym(ą), i abym wraz z Tobą umiał(a) się poświęcić dla Ukrzyżowanego Jezusa naszego, niech i ja nie po trzykrotnym, lecz niezliczonym odstąpieniu i zdradzeniu Boga, nawrócę się szczerze ku Niebu, bez powrotu do grzechu. Pawle Święty, naczynie wybrane, noszący Imię Pańskie przed narodami, racz uprosić dla mnie, abym został(a) naczyniem Łaski i Błogosławieństwa Boga, naucz mnie znać, a kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci. Niech nic wraz z Tobą nie mam tylko Jezusa Ukrzyżowanego, niech wiarą od was wzmocniony(a), miłością i nadzieją Boską przez modlitwy wasze utwierdzony(a), żyję i umieram w Bogu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa na uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Źródło: Módlmy się czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

O wielcy Święci! przyjdźcie w pomoc grzesznej duszy mojej! Cudowne było nawrócenie twoje Pawle Święty! a rozum Twój do dziś dnia uwielbiany, nie oparł się wierze, rozjaśnił ja tylko. Panie Boże mój! daj mi gorącą wiarę we wszystkie Tajemnice Święte, których rozum mój pojąć nie może — miłość i wiara są jedynym zbawieniem duszy naszej, udziel mi ich jako Świętemu Pawłowi udzielić raczyłeś, niech światło rozumu służy mi na lepsze pojmowanie prawd religijnych, a nie na pychę pogardzającą Wiarą. O Panie Boże, tak wielki, tak niepojęty we wszystkich dziełach i tworach Twoich, obym mógł na wzór dzisiejszych Apostołów Twoich z nieograniczoną miłością i wiarą wielbić Cię po nieskończone wieki wieków. Amen.

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa w uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Panie Jezu Chryste, który nad zebraniem prawowiernego ludu chrześcijańskiego, Piotra Św. Apostoła, Twoim postanowiłeś Namiestnikiem, a w jego pracach i męczeństwie, Nauczyciela narodów Pawła świętego dałeś mu za towarzysza; ja się przez prace, trudy, więzienia, kajdany, prześladowania i katownie, przez śmierć męczeńską i wszystkie zasługi, a także przez wielowładną przyczynę dzisiejszych świętych Apostołów, serdecznie upraszam: miejże w nieustannej opiece ten zebrany z całego świata Kościół Twój Święty, w którym podaną od Ciebie Samego Naukę wiary i obyczajów, Ci Święci Apostołowie na wszystkie strony rozszedłszy się, swym głosem obwieścili, cudami niewątpliwymi utwierdzili, i krwią Swoją męczeńską podpisali. Ufam prawda w Twojej, Panie i Boże Opatrzności i mocno wierzę: że ugruntowanego na Świętych Apostołach Kościoła Twego same bramy piekielne nie przemogą: ale że oprócz srożących się Nań nieprzyjaciół, własne tej powszechnej wierzących Matki dzieci z wnętrzności Jej wygryzać by się czasem może chcieli: nie do-puszczajże tego, Ojcze nasz, kochany Jezu. O Boże! oddalaj od urodzonych w Chrześcijaństwie ludzi wszelkie rozumienia tchnące niedowiarstwem, i niezbożnością, podbiiaj niewiernych rozumy pod posłuszeństwo Wiary Chrystusowej, wzbudzaj w wszystkich pojętność, i posłuszność ku wyrokom Ewangelii, daj z nas każdemu w Jednej Świętej Katolickiej i Apostolskiej Wierze godnie żyć, i zbawiennie umierać. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa według słów Św. Pawła.

Źródło: Przed oczy Twoje Panie XIXw.

Chociażbym wszelką znał mądrość na ziemi,

I jak Cheruby języki jakimi,

Mówił i śpiewał jak w Anielskim chorze,

A miłości bym nic miał, nic mi nie pomoże.

 

Choćbym i mienie dał między ubogie,

I więzy poniósł i męczarnie srogie,

Cudami słynął: przeniósł górę w morze,

A miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

 

Wiara, nadzieja i miłość świat trzyma,

Ale nad miłość nic wyższego nie ma;

Wiara, nadzieja, proroctwo ustanie.

Ale Twojej Miłości wieczne panowanie.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwy do Świętego Pawła Apostoła.

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Pierwsza modlitwa.

Święty Pawle, Apostole pełen gorliwości, uproś nam głęboką wiarę, niewzruszoną nadzieję, gorącą miłość do Chrystusa, abyśmy mogli z Tobą powiedzieć: „Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus.” Pomóż nam stawać się świadkami jego prawdy pośród mroków naszych czasów; oddanymi synami i córkami Jego Kościoła. Z Tobą wielbimy Boga, naszego Ojca: „Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie, przez wszystkie wieki wieków.” Amen.

Druga modlitwa.

Święty Pawle Apostole, który głosiłeś Ewangelię całemu światu, zwróć łaskawe spojrzenie także na nas. Wszystkiego spodziewamy się po twoim orędownictwie u Jezusa Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów.
Spraw, o Nauczycielu Narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie Wybrane, uległe odpowiadanie łasce Bożej, aby ona w nas nie pozostała bezowocna.
Spraw, abyśmy coraz lepiej Cię poznawali, kochali i naśladowali; abyśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa.
Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, aby wszyscy poznali i uwielbiali Boga i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie.
Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie ufamy naszej niemocy, przez Twoje miłosierdzie spraw, aby nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo Świętego Pawła, naszego Nauczyciela i Ojca. Amen.

Trzecia modlitwa.

Najwyborniejsze naczynie mądrości, najcelniejszy obrońco prawdy, najznakomitszy Wyznawco miłości, Pawle Święty: Ciebie ja proszę, przyczyń się za mną, do Jezusa Chrystusa Zbawiciela mojego, aby On nie pamiętając na grzechy moje, którymi obrażałem Jego, raczył serce moje oświecić światłem Prawdy, Mądrości, i Miłości, żebym nie nie rozumiał(a), tylko Samego Jego względem Onego, bliźniego miłować, Jemu służyć, i Jego Chwałę opowiadać. Amen.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, któryś Miłosierdziem Twoim, z Pawła prześladowcę i syna zgubionego, uczynił naczynie wyborne mądrości, i związkiem miłości, przyciągnąwszy Go do Siebie, światłem Prawdy Świętej oświecił i z bluźniercę w Nauczyciela i Doktora, osobliwie pogan, przemienił, racz też to w nas sprawić z Łaski Twojej za przyczyną Jego, abyśmy Wolę Twoją: w tym mizernym żywocie zrozumieć, i światło Prawdy Twojej my grzeszni zobaczyć mogli, i otwórz oczy serca naszego, abyśmy się do Ciebie zupełnie nawrócili, i tu Łaski, a potem Chwały wiekuistej dostąpili. Który żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Czwarta modlitwa.

Chwalebny Pawle Apostole, wybrane narzędzie zbawienia narodów poza Izraelem. Jezus Cię nawrócił, gdy chciałeś wyniszczyć pokornych wyznawców Jego Ewangelii. Chrystus był Twym życiem, a śmierć wielkim zyskiem, bo ufność złożyłeś w obietnicy Pana. Razem z Twoim Mistrzem, przybity do krzyża, umarłeś dla świata i jego zmienności. Wejrzyj dzisiaj na nas i pomóż swym braciom dochować wierności lasce objawienia, przyjąć całym sercem radosną nowinę, że krew Jezusowa ludzi z Bogiem jedna. Z Tobą się korzymy przed Ojca mądrością i z Tobą wielbimy Syna, grzesznych Zbawcę. Przyzywamy Ducha, by wszystkich zjednoczył w Kościele Chrystusa jako Jego członki. Amen.

Piąta modlitwa.

Panie Boże, Ty w przedziwny sposób powołałeś świętego Pawła Apostoła do szerzenia Ewangelii, spraw, niech wiara w Jezusa, Pana i Zbawcę, którą głosił pośród narodów, przenika cały świat, a Kościół niech będzie jej ogniskiem i odważnym heroldem we współczesnym świecie. Amen.

Szósta modlitwa.

Święty Pawle Apostole, wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przyniosą współczesnemu światu gorący powiew żywej wiary i miłości. Spraw, abyśmy gorliwiej poznawali i uwielbiali Jezusa Chrystusa . Drogę, Prawdę i Życie. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła.

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Święty Pawle, naczynie wybrane, noszące Imię Pańskie przed narodami, uczyń mnie naczyniem godnym Łask Boskich i cnót wszelkich. Ty Święty i wzorowy Nauczycielu narodów, naucz mnie znać i kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci. Niech niczego nie posiadam, razem z Tobą, prócz Jezusa i to ukrzyżowanego, którego Ty będąc przedtem największym prześladowcą, później najgorliwiej za Boga i Odkupiciela królom, książętom i narodom ogłosiłeś. Ty, który z prześladowcy stałeś się naśladowcą; z pełnego nienawiści przeciwnika, gorliwym zwolennikiem: zamiast kamienowania i męczenia Chrześcijan, sam zostałeś głową i założycielem wielu Kościołów w Azji i pomocnikiem prac świętego Piotra w Rzymie, i któryś na ostatek za Chrystusa głowę swą świętą pod miecz katowski podał; dozwól mi łaskawie korzystać z Twych nauk dla wiernych w Twych listach podanych, żyć podług nich, i położyć mą duszę za Tego, który Ci się w światłości Niebieskiej, do Damaszku jadącemu, pokazał, Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Akty do Św. Pawła Apostoła

Źródło:  Cały złoty ołtarz 1829r.

Święty Pawle z Szawła, od Chrystusa z Nieba, do serca i uszu mówiącego, nawrócony Apostole, którego świątobliwości pierwszy był początek, Panie, co chcesz, abym czynił; nawróćże i mnie, a uproś mi, żebym to wszystko czynił(a), co Bóg mój chce ze mnie do upodobanej Woli Swojej. Miłosierny Dobry Jezu, i Stwórco mój, proszę Cię przez Serce Świętego Pawła, proszę Cię, przez Serce Twe, z którego dla zbawienia mego, do ostatniej kropli wyszła Krew i Woda, nawróć mnie szczerze, abym tylko to mówił(a), to myślał(a), to kochał(a), co Ci się podoba. Naucz serce moje, tę miłość pojąć, którąś przykazał kochać Ciebie, Boga, ze całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił i myśli swojej, a bliźniego swego, jako siebie samego, wtenczas Cię kochać całym sercem będę. Święty Pawle, stawajże przy mnie i pilnuj Ty, żeby wszystkie moje sprawy były na zbawienie. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła o cnotę cierpliwości

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Chwalebny Święty Pawle, Ty z prześladowcy chrześcijan stałeś się gorliwym Apostołem, a chcąc dać poznać Odkupiciela Jezusa aż do krańców świata, cierpiałeś więzienia, biczowania, kamienowania, rozbicia na morzu i wszelkiego rodzaju prześladowania, a w końcu swą krew przelałeś aż do ostatniej kropli. Uproś nam, abyśmy choroby, cierpienia i nieszczęścia życia doczesnego poczytywali za łaski Bożego miłosierdzia; aby przeciwności życia nie oziębiły nas w służbie Bożej, lecz uczyniły coraz wierniejszymi i gorliwszymi. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła o Łaskę naśladowania Jezusa

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Jak doskonale naśladowałeś, Święty Pawle Apostole, Boskiego Nauczyciela cierpieniem twoim! Ale jak dalecy my jesteśmy od tego przykładu – ze względu na nasz lęk, który wypełnia nas, gdy patrzymy na nasze krzyże i umartwienia! Wygody i przyjemności życia stały się naszym celem, zapomnieliśmy o tym, że chcąc iść za Chrystusem, trzeba wziąć swój krzyż, a przecież nikomu nie jest łatwo go nieść. Nie dopuszczaj, prosimy ciebie, abyśmy dalej żyli w ten sposób, zapal nas do naśladowania twego przykładu; a jeżeli nie będziemy mieć tyle serca, abyśmy biegli, tak jak ty, na przyjęcie krzyża, przynajmniej niech będziemy w stanie przyjmować z pogodną twarzą te przykrości, które się nam zdarzają codziennie. Nośmy je z radością i wytrwajmy tak, jeśli tego potrzeba – aż do śmierci, abyśmy cierpiąc z Chrystusem i z tobą na ziemi, zasłużyli z Chrystusem na uczestnictwo w wiecznym dziedzictwie w niebie. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła za naród

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Święty Pawle, Nauczycielu narodów, spójrz miłościwie na nasz naród i jego dzieci. Twoje serce rozszerzyło się, by przyjąć wszystkie narody w pocałunku pokoju.

Teraz z nieba miłość Chrystusowa przynagla cię do oświecania wszystkich światłem Ewangelii i do umocnienia królestwa miłości. Wzbudź powołania, umocnij pracowników ewangelicznych, spraw, by wszystkie serca były uległe Boskiemu Mistrzowi. Obyśmy odnajdywali coraz bardziej w Chrystusie Drogę, Prawdę i Życie i świecili Jego blaskiem wśród świata oraz szukali zawsze Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości.

Święty Apostole, oświecaj nas, umacniaj i błogosław nam wszystkim. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa na rok Św. Pawła

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Poniższą modlitwę, zawierającą prośbę o dobre owoce Roku Św. Pawła, można odmawiać przy różnych okazjach po Mszy świętej lub w czasie nabożeństw.

Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś Św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie. Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską św. Pawła odważnie włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji i Mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem Św. Pawła w roku jubileuszowym

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Boże, nasz Ojcze, za wstawiennictwem Św. Pawła, prosimy, uświęcaj nasze rodziny, by stawały się środowiskiem wychowania do życia chrześcijańskiego Zapal w sercach młodych pragnienie głoszenia ewangelii Jezusa i służby Tobie na wzór Św. Pawła. Poślij Swojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów, autentycznych świadków Twojej Miłości. Spraw, aby nasz Kościół w tym roku poświęconym Św. Pawłowi wzrastał w miłości ku Tobie i ku braciom.

 

 

Piotr i Paweł

 

 

Koronka do Świętego Pawła Bł. Jakub Alberione, założyciel Rodziny Św. Pawła

Źródło: Życie katolickie 1891r.

 1. Uwielbiam Cię, Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone Świętemu Pawłowi przez nawrócenie go z zawziętego prześladowcy na gorliwego Apostoła Kościoła. A Ty, o wielki Święty, uproś mi serce uległe Łasce, zupełne nawrócenie z mej głównej wady i całkowitą przemianę mego życia w Jezusie Chrystusie.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

2. Uwielbiam Cię, Jezu, że wybrałeś Apostoła Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa. A Ty, o Święty Pawle, drogi mój Ojcze, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, ażebym mógł znać, kochać, służyć jedynie Jezusowi i poświęcić Jego chwale wszystkie moje siły.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

 1. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez Świętego Pawła dałeś nam przykład i zachętę do doskonałego posłuszeństwa. A Ty, o wielki Święty, wyjednaj mi pokorną uległość względem wszystkich moich przełożonych i przekonanie, że przez posłuszeństwo zwyciężę moich nieprzyjaciół.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

 1. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez uczynki i słowa Świętego Pawła natchnąłeś mnie prawdziwym duchem ubóstwa. A Ty, o wielki Święty, uproś mi ducha ewangelicznego ubóstwa, ażebym naśladując cię na ziemi mógł towarzyszyć ci i w chwale niebieskiej.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

 1. Uwielbiam Cię, Jezu, że dałeś Świętemu Pawłowi serce pełne miłości do Boga i Kościoła i że dzięki jego gorliwości zbawiłeś wiele dusz. A Ty, mój Przyjacielu, wyproś mi pilność w apostolstwie, w modlitwie, w dawaniu dobrego przykładu, w działalności i w apostolstwie słowa, przez co mógłbym zasłużyć na nagrodę przyobiecaną dobrym apostołom.

Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ty powołałeś Świętego Pawła Apostoła do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom. Spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023