Wniebowzięcie

 

 

 

 

Godzinki o Wniebowzięciu Najświętszej Panny Maryi

Źródło: Podarek dla czcicieli Maryi 1872

Na Jutrznię.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa Panno ku pomocy,
A wybaw nas z grzechów naszych przemocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn (Mel. Zawitaj Pani świata)

Otwórzcie się Niebiosa – wyjdźcie na spotkanie,

Wszystkie Anioły Pańskie, i Wszyscy Niebianie.

Idzie Wasza Królowa zasiąść na Stolicy,

Obok Monarchy wieków, po Jego Prawicy.

Wyjdźcie Mieszkańcy Nieba ze śpiewem wesela,

Wprowadźcie na obłoki Matkę Zbawiciela.

V. Wzięta jest Marya do Nieba.
R. Cieszą się Aniołowie, chwaląc błogosławią Pana.
V. Pani! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Święta Maryo,/ Królowo Niebieska,/ Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa/ i Pani świata,/ Która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz,/ wejrzyj na nas, Pani nasza/ łaskawym Okiem Miłosierdzia Twego,/ i uproś nam u Syna Twego miłego/ odpuszczenie wszystkich grzechów naszych,/ abyśmy, którzy teraz Święte Twoje Wniebowzięcie nabożnym sercem rozpamiętywamy,/ wiecznego Błogosławieństwa zapłatę w Niebie otrzymać mogli;/ co niechaj da Ten,/ Któregoś Ty, Panno porodziła,/ Syn Twój, a Pan nasz/ Jezus Chrystus,/ który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Jedyny, Bóg, na wieki wieków./

R. Amen.

V. Pani! wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R.  Amen.

Na Prymę

Przybądź nam miłościwa … itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Oto idzie Przeczysta – jasna jako zorza,

Gdy po nocnej kąpieli wybiegnie z wód morza.

Wstępuje na obłoki cicho i wspaniale,

Wszystkie tłumy Niebianów dziwią się Jej Chwale.

Sam Najświętszy Syn Boży uprzejmie Ją wita,

I słodko odpowiada, o co się Go pyta.

Miejsce Sam Jej gotuje, i Tron brylantowy,

Godna Królowa Tronu, Tron godny Królowej.

V. Wstał Król naprzeciwko Niej i ukłonił się i usiadł na stolicy Swojej.
R. I postawiono stolicę Matce Królewskiej.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Na Tercję

Przybądź nam miłościwa … itd. jak na Jutrznię.

Hymn

O Królowo! coś przeszła przez tyle Boleści,

Zaczem doszłaś szczęśliwa do tak wielkiej cześci.

Już się skończyły Twoje na ziemi cierpienia,

Teraz czeka Cię Tryumf i radosne pienia.

Którymi Twoje Imię Anioły rozgłoszą,

Wiatry posłańce Boga w przestrzeń Je rozniosą.

Twoja Chwała Niebiosa i ziemię obiegnie,

Twój Majestat obszary wszechświata zalegnie.

V. Panna Marya wzięta jest do nadpowietrznego mieszkania.
R. W którym Król królów siedzi na gwiaździstym Tronie.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Na Sekstę

Przybądź nam miłościwa … itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Jesteś Błogosławiona w nieskończone wieki!

Jak dawny czas ubiegły, jak przyszły daleki,

Jak obszerne są Nieba – jako gwiazdy liczne,

Jak najwyższe pod słońcem góry niebotyczne.

Tyle i więcej jeszcze – więcej nieskończenie,

Twoja wielkość przewyższa wszelkie pomyślenie.

V. Pójdź z Libanu Oblubienico Moja.
R. Pójdź z Libanu będziesz koronowana.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Na Nonę

Przybądź nam miłościwa … itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Królowo! cóż powiemy o Twojej wielkości?

Gdy nas przygniata ogrom własnej nikczemności.

Choć człowiek od Aniołów mało umniejszony,

W biesiadzie do Niebieskich stołów przypuszczony.

Nie pojmie Twej wielkości, tak jak nicość bytu,

Nie doścignie rozumem Twej chwały zenitu.

V. Wyniesiona jest Święta Boża Rodzicielka.

R. Ponad Chóry Aniołów do Królestwa Niebieskiego.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Na Nieszpory

Przybądź nam miłościwa … itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Jak wielki jest słup dymu co bucha z wulkanu,

Jak okiem nieprzejrzany obszar oceanu,

Tak wielką Twoja wonność wznosi się przed Panem,

Tyś jest wszelkiej piękności jednym oceanem.

Wszystko co święte, piękne, w Tobie wzoru szuka,

Ciebie wielbi pobożność – Ciebie wielbi sztuka.

Tyś ideałem dobra – ideałem cnoty,

Tyś Stolicą Mądrości – pałac Bóstwa złoty.

V. Przyjął z wonnością Pan zapach wdzięczności.
R. I rzekł: nie będę więcej złorzeczył ziemi.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Na Kompletę

Niech nas, Pani! Swą prośbą do Siebie nawróci
Jezus, Syn Twój, a Swój Gniew niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa … itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Królowo wielowładna! co w Twojej potędze

Rządzisz Anioły Nieba, gromisz piekła jędze.

Pochodzisz z królów ziemi, a w Niebieś Królową,

Której jedno u Syna skuteczniejsze słowo,

Niźli innych wybranych modlitwa usilna,

Nasza nadzieja w Tobie nie będzie omylna;

Przemów tylko za nami do Syna Twojego,

A więcej nam nie trzeba do szczęścia wiecznego.

V. Bramy Nieba przez Ciebie są nam otwarte.
R. Która dzisiaj chwalebna z Aniołami tryumfujesz.

Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Polecenie Godzinek

Z pokłonem, Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te Godzinki ku większej czci Twej, i ozdobie.
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci skuteczną nam Obroną była.

Niektórzy tak zakończają, czyli polecają każde godzinki:

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie,

Te Godzinki ku większej Twej Chwały ozdobie.

Prosząc byś nas zbawienną drogą prowadziła,

I w tym życiu skuteczną nam Obroną była.

Byś u Syna Swojego uprosiła zdrowie,

I szczęśliwość i Łaski, których nie wysłowię;

Broń od moru, powietrza, od ognia i wojny,

Niech nasz żywot pędzimy cichy i spokojny.

Prowadź nas drogą cnoty, a odwracaj z grzesznej,

Stawaj w obronie naszej w chwili niebezpiecznej.

A szczególniej w chorobie i w chwili konania,

Żebrzemy Twej Litości, Twego zmiłowania,

Gdy życie nasze odda już ostatnie tchnienie,

Przyjm je jako modlitwę, wyjednaj zbawienie.

Antyfona

Któraż to jest, Która wstępuje jako jutrzenka, piękna jak księżyc, wybrana jak słońce.

Lub:

Cóż to za piękność do Nieba wstępuje,

Jako Jutrzenka światło nam wskazuje.

A jako księżyc w ciemnościach oświeca

I jako słońce blask wszędzie roznieca.

V. Wyniesionam w górę, jako drzewo cedrowe na Libanie.

R. I jako Cyprys na górze Syonie.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Przepuść, Panie! grzechom ludu Twego; abyśmy którzy podobać Ci się z uczynków naszych nie możemy, za wstawiennictwem Matki Syna Twojego, Pana naszego, byli zbawieni. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Litania na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Któraś usilnie do Syna swego pragnęła, Módl się za nami.

Święta Marya, Któraś niewymownie uweselona była widząc Syna Twego Zmartwychwstałego uwielbionego,

Święta Marya, Któraś była napełniona radością widząc Jednorodzonego Syna Twego, chwalebnie do Nieba wstępującego,

Święta Marya, Któraś z pragnienia rozdzielenia się z tym światem prawie omdlewała,

Święta Marya, Któraś śmierć, jako posła wzywającego Cię do szczęśliwej wieczności z radością przyjęła,

Święta Marya, Której Serce z wielkiej Miłości zachwycone było,

Święta Marya, Której Dusza z niepojętego pragnienia złączenia się z Chrystusem z Panieńskiego Ciała wyszła,

Święta Marya, Której Ciało jako Przybytek Najwyższego, skazie żadnej nie podległo,

Święta Marya, Której Ciało z Duszą się znów złączyło i do Nieba przeniesione jest,

Święta Marya, Któraś od Syna najukochańszego wspaniale przyjęta i do Nieba zaprowadzona,

Święta Marya, Którą Ojciec Przedwieczny jako Córkę przyjął,

Święta Marya, Którą Duch Święty jako wybraną Oblubienicę przywitał,

Święta Marya, Którą Trójca Przenajświętsza jako Królowę Nieba i ziemi ukoronowała,

Święta Marya, przez Której przyczynę wszystkie Dary i Łaski na nas spływają,

Święta Marya, Któraś całe Niebo pociechą napełniła,

Święta Marya, Któraś jest przed Majestatem Boskim wielowładną Orędowniczką naszą,

Święta Marya, Któraś jest wierną Obronicielką w ostatnim skonie naszym,

Święta Marya, Królowo całego świata,

Od wszego złego, Wybaw nas za Przyczyną Twoją, Panno Chwalebna.

Od wszelkiego grzechu,

Od nagłej i złej śmierci.

Od zasadzek nieprzyjacielskich,

Od pożądliwości cielesnych,

Od rozpaczy i nieufności,

Od strwożenia serca przy ostatnim skonie,

Od wszelkiego powątpiewania w Artykułach Wiary.

Od gniewu, zazdrości i nienawiści,

Od mąk piekielnych,

Przez najszczęśliwsze Zaśnienie Twoje,

Przez radosne powstanie Twoje od umarłych,

Przez chwalebne Wniebowzięcie Twoje,

Przez wywyższenie Twoje nad Chóry Anielskie,

Przez ukoronowanie Twoje Królowo Niebieska,

Przez niepojęte Radości i Chwałę Twoją,

Abyś nas od wszystkiego złego uwolnić raczyła, co Ci się w nas nie podoba, My grzeszni prosimy Cię, wysłuchaj nas, Pani.

Abyś nas we wszystkich smutkach cieszyła i umacniała,

Abyś nam przeciwko siłom nieprzyjacielskim Obronicielką być raczyła,

Abyś nam szczęśliwą śmierć zjednała,

Abyś w nas w godzinę śmierci, wiary, nadziei i miłości przymnożyła,

Abyś nas po śmierci do Nieba prowadziła,

O najjaśniejsza Królowo nasza!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V.  Módlmy się: Święta Maryo, Boża Rodzicielko, Panno najgodniejsza, prawdziwa Pocieszycielko wszystkich opuszczonych, do Ciebie wołających, przez onę pociechę, Którąś napełniona była kiedyś z Duszą i z Ciałem do Nieba wzięta była, bądź Pocieszycielką duszy mojej, a spraw Przyczyną Twoją u Przedwiecznego Ojca i Syna Twego Jednorodzonego, abym w On Dzień, kiedy Mu ścisły rachunek oddawać będę, przez Ciebie ujść mógł (mogła) Wyroku wiecznego potępienia, a z Wybranymi Pańskimi do radości wiekuistych przypuszczony(a) był(a).

R. Amen.

MODLITWA DRUGA.

Najchwalebniejsza Królowo Nieba i ziemi wybrana i ukochana Matko Boska Maryo, upadam pokornie do Nóg Twoich, płaczliwie prosząc o Macierzyńskie Twoje Błogosławieństwo, niech o najbłogosławieńsza od Boga między wszystkimi niewiastami Panno od Ciebie na duszy i ciele ubłogosławionym(ą) będę, zjednaj mi Łaskę u Syna Twego Jezusa, abym Mu tak służył(a) na ziemi, ażebym do wiecznej Chwały z Tobą dostać się mogła.

R. Amen.

MODLITWA TRZECIA.

Bądź pozdrowiona najchwalebniejsza Królowo i wielka Pani Nieba i ziemi, Maryo, Którą Bóg Ojciec jako ukochaną Córkę Swoją wielką władzą udarował i nad wszystkie stworzenia wywyższył, którą Bóg Syn, jako najdostojniejszą Matkę Swoją, niebieską jasnością objaśnił; Bóg Duch Święty ogniem Miłości wiecznej zapalił, Ciebie pokornie proszą przyjmij mnie za wiernego(ą) sługę Twoją, abym tej pożądanej był(a) nadziei, że gdzie Ty jesteś, o wielka Pani, tam i najmniejszy(a) sługa Twój (służebnica Twoja) był(a) na wieki.

R. Amen.

 

 

Wniebowzięcie NMP

 

 

Litania na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi (II)

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

O Maryo, najchwalebniejsza Królowo Nieba i ziemi, módl się za nami.

O Maryo, Któraś serdecznym pragnieniem żądała za Synem Twoim Boskim,

O Maryo, Której Życie dogorzało płomieńmi najszczerszej Miłości Boskiej,

O Maryo, przy Której końcu Żywota byli przytomni Apostołowie Święci,

O Maryo, Którą Jezus Najświętszy zaszczycił nawiedzeniem Swoim,

O Maryo, Którą pozdrowiły Chóry Niebieskie,

O Maryo, Któraś Duszę Twą Najświętszą oddała w Ręce Stworzyciela,

O Maryo, Której Ciało Dziewicze przy odgłosie pieni Anielskich do grobu złożone zostało,

O Maryo, Której Ciała Apostołowie Święci później w grobie nie znaleźli,

O Maryo, Której Ciało przez zgniliznę nie zostało naruszone,

O Maryo, Któraś z Ciałem i Duszą do Nieba wzięta,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od przesadnej przywiązałości do rzeczy stworzonych, wybaw nas Wstawieniem Twoim!

Od nieumiarkowanego smutku nad utratą przyjaciół naszych,

Od niepokojących podszeptów szatana,

Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała,

Od nieszczęśliwej śmierci w grzechu,

Przez najszczęśliwsze skończenie Twoje,

Przez chwalebne Wniebowzięcie Twoje,

Przez ukoronowanie Twoje na Królowę Nieba,

Przez niewymowną Radości Twoje i Chwałę,

My grzeszni prosimy Cię, wysłuchaj nas!

Abyś nas we wszystkich uciskach i smutkach pocieszyć i wzmacniać raczyła,

Abyś nas od zdrady i chytrości złych duchów zachować i bronić raczyła,

Abyś nam szczęśliwą i świątobliwą godzinę śmierci uprosić raczyła,

Abyś nam w godzinę śmierci zupełne odpuszczenie grzechów naszych uprosić raczyła,

Abyś nas po śmierci naszej w radości niebieskiej umieścić raczyła,

O najchwalebniejsza Królowo Wszystkich Duchów Niebieskich,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Wyniesiona jest dzisiaj najchwalebniejsza Matka Boska.

R. Nad Chóry Anielskie w Krainie Niebieskiej.

V. Módlmy się. Prosimy Cię, o Boże, racz przebaczyć grzeszności sługom Twoim, abyśmy, którzy niezdolni jesteśmy przez własne uczynki pozyskać upodobanie Twoje, uratowani zostali przez wszechwładną przyczynę Rodzicielki Syna Twojego, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje prawdziwy Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Bądź wiecznie błogosławion i pochwalon, Panie Jezu Chryste, żeś Najświętszą Matkę Twoją ku Chwale Zmartwychwstania wzbudził i do Królestwa Twego przeniósł; daj nam tu w Niebie z Chwały Jej weselić się. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

Hymn do Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O jakże świecisz Chwały błyskawicą, — Szczepie królewski, Córko Dawidowa! —Mieszkasz wyniesiona, Maryo, Dziewico! — Nad Niebios Chóry, jako ich Królowa.

Twe Macierzyństwo wciąż Dziewictwem płonie, — Przybytek Pana jaśniejący Chwałą, — W czystym i świętym zgotowałaś Łonie; — Zrodził się Chrystus i przywdział Bóg Ciało.

Świat Syna Twego czci jak Zbawiciela, — Wszelkie kolano słusznie przed Nim klęka; — Spłyń nam przez Niego, Ty światło wesela, — Niech mocna grzechu zasłona w nas pęka.

Spraw to, światłości Ojcze, prosim Ciebie, — Przez Twego Syna i Ducha płomienia, — Co z Tobą społem żyjąc w jasnym Niebie, — Wszelki wiek tworzy, rządzi i odmienia.

 

 

 

 

Antyfona do Matki Boskiej

Źródło: Skarb chrześcijanina albo Zbiór modlitw nabożnych X. P. Skargi 1855

Dzisiejszego Dnia, Przenajdostojniejsza Panna i Matka Boża Marya wstępuje do Nieba: radujcie się, Alleluja, albowiem z Chrystusem panuje na wieki. Alleluja, Alleluja.

V. Wywyższonaś Święta Boża Rodzicielko.

R. Nad Chóry Anielskie do Niebieskiego Królestwa.

V. Módlmy się. Najświętsza Maryo, Boża Rodzicielko, Panno najgodniejsza, prawdziwa Pocieszycielko wszystkich opuszczonych do Ciebie wołających! Przez ową pociechę, którąś napełniona była, kiedyś z Duszą i Ciałem została wzięta do Nieba. Bądź Pocieszycielką duszy mojej i spraw Przyczyną Twoją u Jezusa, Syna Twego, abym w On Dzień Sądu Ostatecznego, kiedy Mu ścisły rachunek zdawać będę z życia mego, przez Ciebie mógł (mogła) ujść Wyroku potępienia wiecznego, a z Wybranymi Pańskimi do radości wiekuistej mógł (mogła) być dopuszczony(a).

R. Amen.

O nasza Droga Pani, Wybawicielko niewolników, módl się za nami.

(200 dni odpustu raz na dzień. Pius X, 1906.)

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Pienia Aniołów i ludzi Wniebowziętej

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Pójdź, wszystka piękna, Przyjaciółko moja, — Pójdź z gór Libanu, bądź koronowana, — Z dwunastu gwiazd koroną, — Niepokalana, — W świecie niech zabrzmi wieczna Chwała Twoja, — Boś Ty nad wszech Świętych Święta, —Wniebowzięta.

Tyś przez wiecznego Ojca przejrzana, — Za Matkę przedziwną Jego Synowi; — Oblubienicę czystą Jego Duchowi, —Trójcy Najświętszej Przybytkiem wybrana, — Boś jedyna wśród wszystkich bez zmazy poczęta, — Wniebowzięta.

Witaj, zawitaj, Królowo Nieba, — Śpiewają Chórem Niebiescy Duchowie, — Cześć Ci głoszą i Chwałę, Cherubinowie, — Królowę Niebios uczcić nam potrzeba, — Żeś najgodniejsza, nad Anioły Święta, —Wniebowzięta.

Ciebie czci, wielbi Sama Trójca Święta, — Tobie Niebo całe u Nóg się ściele; — Narodów wszystkich Chwało, wesele; — Ach, przyjm mnie do Siebie, zgładź mych grzechów pęta, — Któraś wybrana Przeczysta i Święta, — O Wniebowzięta! Amen.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w czasie Mszy Świętej

Źródło: Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Najświętsza z ludzi, Najczystsza Panno i Matko Boga Wcielonego, dziś z wielkim Tryumfem do Nieba wchodząca, jako Królowa Nieba i ziemi, od Trójcy Przenajświętszej ukoronowana, z Duszą i Ciałem na Tronie Wiecznej Chwały posadzona, Ziemio Święta, wyżej nad Niebiosa wyniesiona! winszuję Ci tego wiecznego szczęścia, któregoś przez Swą niewinność i Miłość Boską dostąpiła. Królujże z Bogiem, Królowo świata. Ciesz się z ukochanym Synem, Pocieszycielko nasza, ale nie zapominaj o nas na tej ziemi zostających.

Wszak znasz nędzę naszą, boś jest kość z kości naszych, i widziałaś wszystkie niedostatki nasze, mieszkając z nami lat sześćdziesiąt trzy. Kocha Cię i koronuje Ojciec Przedwieczny, jako miłą Córkę Swoją, koronuje Cię Syn jako Matkę, koronuje Duch Święty jako Oblubienicę Swoją.

Cała Trójca Święta szacuje Cię jako Dzieło najpiękniejsze Rąk Swoich i wszystko dla Ciebie uczyni, byłeś za nami wniosła przyczynę. Przypomnij tylko Synowi Twemu Zasługi Swoje, Prace, Siedem ciężkich Boleści: wiem, że w niczym Ci nie odmówi, da wszystko dla nas sług Twoich, aby Ci pokazał Wdzięczność i Miłość Synowską, a nam Miłosierdzie. Bądźże nam Patronką naszą, Najświętsza Maryo Panno! polecaj sprawę zbawienia naszego Jezusowi Zbawicielowi i Sędziemu naszemu, żebyśmy ocaleni byli w godzinę śmierci i na Dniu Sądnym. Pociągnij za Sobą serca i myśli nasze do rzeczy niebieskich, a potem nas samych, żebyśmy już nie docześnie, ale wiecznie Ciebie chwalili w szczęśliwej wieczności, którą nam daj Boże! przez Zasługi Maryi. Amen.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Rozważanie o Wniebowzięciu NMP z modlitwą

Źródło: Książka do nabożeństwa dla katolickich chrześcijan ks. J.A. Schneidera, Wrocław 1811

Twoje rozstanie się z światem, Błogosławiona Panno! cóż było innego, jeżeli nie przejściem do Chwały, którą Ci Twój Syn przygotował? Oczekiwałaś rozstania się tego, z nadzieją najczystszej wiary jako dopełnienia celu Twoich życzeń, jako wezwania do złączenia się z Twoim Synem, którego Ci przez Śmierć okrutną wydarto. Teraz już oglądasz, na Prawicy Ojca siedzącego Twego Syna, któremuś aż pod Krzyż towarzyszyła; oglądasz niegdyś odrzuconego, w całym Majestacie Swego Bóstwa; niegdyś wzgardzonego, widzisz otoczonego Niebieskimi Duchami i Sprawiedliwymi wszystkich wieków, którzy Mu Chwałę oddają; umierającego niegdyś w najokropniejszych mękach, jako Pana nieśmiertelności, jako Sędziego świata. Przyjętą zostałaś od Niego z największą Miłością usłużnego Syna, Który Ci teraz oddaje koronę sprawiedliwości, której pomiędzy wszystkimi śmiertelnymi, najgodniejszą byłaś. Teraz otrzymujesz za czystość i niewinność Twego Życia, nowe nieskończone Życie; za Twoją pokorę wywyższoną jesteś nad wszystkie stworzenia; za Twoją pobożność i Bojaźń Pańską, wiecznego widzenia Boga dostępujesz; za Twoje poddanie się Woli Najwyższego, nigdy niezmiennej szczęśliwości; za Twoją wierność w zachowaniu Łaski Boga, dostąpiłaś prawa wyjednania Łaski tym, którzy jako Twoi czciciele, jako naśladowcy Cnót Twoich, w Tobie swą ufność pokładają. Wiemy: że chcąc kiedyś być uczestnikami Twojej Szczęśliwości, iż tą drogą iść musimy, która Ciebie tam zaprowadziła. Pobożne, cnotliwe życie i szczęśliwa wieczność są rzeczy od siebie nieoddzielne. Twe Przyczynienie się wszystko może u Twego Syna. Połącz je z naszymi modłami, abyśmy Łaską Jego wzmocnieni, wszystkie przeszkody zbawienia przezwyciężyli i kiedyś jak Ty, mieli szczęście, przyjętymi być do Jego Królestwa. Amen.

O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w Dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Tryumfu i Chwały Twej Przenajświętszej Matki. I jakiż hołd uwielbienia naszego dodajemy do tej uroczystości? Chyba te kwiaty i te pęczki ziół i kłosy zboża naszego złożymy pod Nogi Najukochańszej Matce naszej, zamieniając kwiaty polne na kwiaty cnót naszych. O Matko nasza nie pogardzaj takimi darami, a patrząc na skruszone serca nasze, pobłogosław te kwiaty, te zioła i te zboża nasze żebyśmy z nich mogli nosić wianek cnót chrześcijańskich, którym ozdobieni zasłużylibyśmy oglądać Ciebie w przyszłym życiu. Amen.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Modlitwa przy poświęceniu ziół

Źródło: Służba Boża 1883

Wszechmogący Wieczny Boże, Który Niebo, ziemię, morze i wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne Słowem Twoim z niczego stworzyłeś, i Któryś rozkazał ziemi wydawać rośliny i drzewa dla użytku ludzi i zwierząt, i każdej z osobna, dla odrodzenia samej siebie owoc mieć rozkazał; także Który z niewysławionej Dobroci Twojej rozkazałeś, aby rośliny służyły nie tylko na pokarm żyjącym, lecz takoż i lekarstwo na choroby ciała, Ciebie pokornie myślą i usty, i prosimy, abyś te różnego rodzaju zioła i owoce, łaskawie błogosławił, i oprócz przyrodzonej nadanej im własności przez Ciebie, Błogosławieństwem Twoim nowe Łaski na nie zlał, aby w Imieniu Twoim przeznaczone do użytku ludzi i zwierząt, stały się obroną, od wszelkich chorób i przeciwności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Boże! któryś przez sługę Twego Mojżesza rozkazał synom Izraelowym, aby snopy nowych zbóż i owoce najlepszych drzew znosili do kapłanów dla pobłogosławienia, i aby weselili się przed Tobą, Panem Bogiem swoim, przyjmij łaskawie błagania nasze i zlej na nas obfitość Twego Błogosławieństwa, i na te snopy nowych zbóż, jagód, ziół, i na ten zbiór owoców, które z wdzięcznością Ci przedstawiamy, i w Imię Twoje na tej uroczystości je błogosławimy, i spraw, aby gdziekolwiek one się znajdować będą, służyły za lekarstwo i obronę ludziom, stadom i bydlętom roboczym, przeciwko chorobom, zarazom, wrzodom, truciznom, żmijom i innych jadowitych zwierząt ukąszeniom, także przeciwko pokusom i zdradom szatańskim. Tak, iżbyśmy ze snopami dobrych uczynków stali się godnymi przypuszczenia przed Oblicze Twoje, przez Zasługi Błogosławionej Maryi Panny, Której uroczystość Wniebowzięcia dziś obchodzimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Affekty na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

 1. Jakoż się smucić nie mam, gdy Matka Boga mojego, z tego świata schodzi! Ale także, jakoż się i weselić nie mam, a Ona z wygnania tego, z Synem Swoim i Bogiem wita.
 2. Rad(a)bym Ci, Dobry Jezu, ponowił(a) radości, któreś miał przy przyjściu Matki Twojej do Nieba, ale i Tobie, Matko Boga mojego, gdyż Syna Tam Twego witała.
 3. Życzył(a)bym sobie uczuć zasmucenia, ale i nabożeństwa, które mieli Apostołowie przy Matki Bożej konaniu, śmierci, pogrzebie, Wniebowzięciu. Żegnam się z Tobą, Boga-Rodzicielko Panno, żegnaniem, jakim Cię żegnali Apostołowie, oddaję się Tobie oddaniem, jakim oni Kościół, siebie tych, których nawrócili, szczególniej oddawali. Pragnę powtórzyć te słowa, które Oni mówili: prosząc Cię, abyś je Imieniem Ich, Panu Jezusowi powiedziała.
 4. Obym mógł (mogła) usłyszeć muzykę, która Ci grała na Wniebowzięcie Twoje Boga-Rodzicielko Panno, abym choć tym środkiem lód serca mojego roztopił(a).
 5. Całuję Panie miejsce skonania Boga-Rodzicielki Panny, a przez Jej skonanie upraszam sobie, abym ostatni moment życia swego w Łasce Twojej skończył(a).
 6. Obym ja był(a) mógł (mogła) widzieć tę Procesję, która zabiegała Najświętszej Pannie do Nieba idącej, nigdy przedtem takiej nie było! Bo i gdy Chrystus do Nieva wstępował, nie wyszedł naprzeciw Niemu Chrystus drugi, a teraz jako nabożnie rozumieć się może, wyszedł naprzeciw Boga-Rodzicielce Pannie. A po moją duszę, jaka też procesja wynijdzie?
 7. Radujmy się wszyscy w Panu; dzień Święty odprawiając, na honor Boga-Rodzicielki Panny, radujcie się Obywatele Niebiescy, bo już z Wami żyje Matka Syna Bożego. Radujmy się i my na ziemi, dla Matki Bożej i Pani naszej chwały.
 8. Oznajmuję i wam dusze w Czyśćcu pozostałe, Panieńskiego Wniebowzięcia radości, obym wam mógł (mogła) pomóc, abyście i wy dziś w dzień ten Wniebowzięcia Najświętszej Panny, Onęż w Niebie przywitali.
 9. Nieszczęśliwi potępieńcy, którzyście poczęli Najświętszej Pannie służyć, a służyć przestaliście; a cieszylibyście się byli z Wniebowzięcia Najświętszej Panny, z którego radują się Anieli i chwałą Syna Bożego.
 10. Chrystus wstępując na wysokości, prześladowaną wiódł niewolę; prowadź i nas Boga-Rodzicielko Panno za Twoich z Nieba więźniów, prowadź i niewolnictwo tych, którzy na tę dzisiejszą Uroczystość, z grzechu śmiertelnego powstali.
 11. Ponawiam Boga-Rodzicielko Panno śluby Świętego Ojca, Świętego Ignacego, dziś od niego i od jego Towarzyszów uczynione: ponów Boga-Rodzicielko na Zakon ten, Błogosławieństwa Twoje.
 12. Ponawiam Ci, Boga-Rodzicielko Panno, śluby, którychkolwiek królów dnia dzisiejszego, albo którego innego, za Królestwa swoje uczynione. Ponawiam i ślub Jana Kazimierza, za Polskę uczyniony, która jest z tak wielu miar Twoja.
 13. Ani myśleć potrafię, ani śmiem o tych afektach, z którymi Cię przywitał Syn Twój, Ty Jego. Dziękuję Mu jednak jako najpokorniej, najusilniej, za Miłość i Honor, który Ci wyświadczył.
 14. A o cóż najpierw Wniebowzięta Najświętsza Panno prosiłaś Syna Twojego, niepochybnie o Błogosławieństwo Kościołowi. A przyszedłem(szłam) że Ci i ja też na myśl, Tobie Matko Boga mojego? jeżelim przyszła, niech to skutkiem uznam, jeżelim nie przyszła, niech Ci dziś na pamięci stanę, który(a) z Łotrem Dobrym wołam Pamiętaj na mnie, boś przyszła do Królestwa Twojego.
 15. Winszuję Królowi Tryumfującemu, pomnożenia Chwały własnej, którą ma z przytomności Najświętszej Panny.
 16. Jeżeli Najświętsza Panno, gdybyś była dotąd żyła, pragnęlibyśmy byli i chcielibyśmy byli, za Łaską Boską, uznawać Cię? oto tego szczęścia nie mamy! Nagródź nam to, żeś nam przytomności Twojej zniknęła.
 17. Odchodząc Pan nasz Jezus, rzekł: że nie miał sierotami swoich zostawić, że miał posłać obiecanego Ducha Świętego. A Ty nas komu, jako sieroty zostawiasz? Cóż nam też ześlesz, o Matko Boża, do Nieba podwyższona. Jak wywyższona jesteś, że już i do Nóg Twoich dosiąc nie mogę! Bo Cię obtoczyli Święci Boży! Oto już umilknę Boga-Rodzicielko Panno, bo Ci nic godnego do Ciebie mówić nie potrafię; to tylko powtarzam: Boga-Rodzicielko Panno, Panno Boga-Rodzicielko. Amen.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Modlitwa Św. Alfonsa Ligorego na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Źródło: Miesiąc maj poświęcony czci Najświętszej Marji Panny 1931

O Najsłodsza Królowo i Matko! Tyś już ziemię naszą biedną opuściła i znajdujesz się w Królestwie Swoim, gdzie jako Królowa ponad wszystkie Chóry Anielskie wyniesiona jesteś. My biedni grzesznicy wiemy bardzo dobrze, że nie zasługujemy na to, żebyś na tym grzesznym i smutnym świecie zostawała z nami. Ale silnie w to wierzymy, że mimo Chwały Swojej, o nas nędznych nie zapominasz, i że masz Miłosierdzie nad nami, biednymi dziećmi Ewy. O Najświętsza Panno, zwróć z wysokiego Tronu Swego Miłosierne Oczy Swe na nas, i miej litość nad nami! Amen.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Modlitwa św. Bernarda do Matki Boskiej.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

Chwalebna Królowa Niebios! Patrz, nasze najgorętsze życzenia towarzysza Ci dzisiaj do tronu Syna Twego, a przynajmniej z daleka, Błogosławiona Dziewico, idą za Tobą. Objaw światu Swą Dobroć, objaw Łaskę, której doznałaś u Boga. Wybłagaj Swymi świętymi modłami przebaczenie winowajcom, uzdrowienie chorym, siłę małodusznym, pociechę strapionym, pomoc wszystkim, zostającym w niebezpieczeństwie. I nam, sługom Twoim, którzy w tym uroczystym i radosnym Dniu przyzywamy Twego Najsłodszego Imienia, Królowo nasza, niech raczy udzielić Swej Łaski Jezus Chrystus, Twój Syn, a Pan i Bóg nasz, któremu cześć i chwała na wieki. Amen.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Powinszowanie trzech minut Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

Winszuję Ci, Najświętsza Panno szczęśliwej minuty, Którąś miała kiedyś się poczęła w żywocie Anny Świętej, proszę Cię przez tę szczęśliwą minutę, racz mnie pocieszyć w tym o co Cię proszę. — Zdrowaś Marya itd.

Winszuję Ci, Najświętsza Panno szczęśliwej minuty, Którąś miała, gdyś poczęła Syna Bożego, proszę Cię przez tę szczęśliwą minutę, racz mnie pocieszyć w tym o co Cię proszę. — Zdrowaś Marya itd.

Winszuję Ci, najświętsza Panno szczęśliwej minuty, Którąś miała kiedyś do Nieba z Duszą i ciałem wzięta była, proszę Cię przez tę szczęśliwą minutę, racz mnie pocieszyć w tym o co Cię proszę — Zdrowaś Marya itd.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Uwaga i modlitwa na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

Na uroczystość dzisiejsza odczytać należy modlitwy, które Sama Matka Boska objawiła jednemu słudze Swemu, mówiąc: „Nic milszego uczynić mi nie może każda dusza, jak mi pomagać w dziękczynieniu Trójcy Przenajświętszej za Łaski niepojęte, którem odebrała podczas Mego Wniebowzięcia, albowiem od Ojca Przedwiecznego byłam wyniesioną nad wszystkie Chóry Najbłogosławieńszych Duchów. Po wtóre, od Boga Syna byłam udarowaną najwspanialszą Mądrością nad wszystkie Anielskie talenty. Po trzecie, od Ducha Świętego takim nadmiarem Miłości byłam napełniona, że wymówić i pojąć tego niepodobna”.

MODLITWA DO BOGA OJCA.

Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd. Chwała Ojcu.

Ja Ciebie uwielbiam, Przedwieczny Ojcze z całym Twoim Dworem Niebieskim, za Boga i Pana mojego uznaję, oraz nieskończenie dziękuję Imieniem Najbłogosławieńszej Panny Maryi, Twojej najukochańszej Córki, za wszelkie Łaski Jej świadczone, a najosobliwiej, za ową Władzę, Którąś Jej dał po Jej Wniebowzięciu.

(Tu uczyniwszy głęboki pokłon, zmów:)

Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd. Chwała Ojcu itd.

MODLITWA DO BOGA SYNA.

Ja Ciebie czczę i uwielbiam, Przedwieczny Synu z całym Twoim Dworem Niebieskim, za Pana Boga i Odkupiciela mojego uznaję, oraz nieskończenie dziękuję Imieniem Najbłogosławieńszej Maryi, Matki Twojej najukochańszej, za wszelkie Łaski Jej świadczone, a najosobliwiej, za ową Mądrość, Którąś Ją oświecił po Jej Wniebowzięciu.

(Tu uczyniwszy pokłon, zmów:)

Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd. Chwała Ojcu itd.

MODLITWA DO BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO.

Ja Ciebie czczę, Najświętszy Duchu Pocieszycielu, za Boga i Pana mojego uznaję, oraz nieskończenie dziękuję z całym Twoim Dworem Niebieskim, Imieniem Najbłogosławieńszej Maryi Panny, a Twojej najukochańszej Oblubienicy, za wszelkie Łaski Jej świadczone, a osobliwie za ową. najdoskonalszą Boską Miłość, Którąś zapalił Najczystsze Jej Serce w chwili najchwalebniejszego Jej Wniebowzięcia, i pokornie Ciebie proszę na Imię Tejże Twojej Najmilszej Oblubienicy, abyś mi dał Łaskę odpuszczenia wszystkich grzechów moich, od pierwszej chwili, jakim tylko mógł (mogła) zgrzeszyć, aż do teraźniejszego czasu, żałuję za nie najszczerzej, z przedsięwzięciem nie obrażania więcej Majestatu Boskiego, także przez wysokie Zasługi i najskuteczniejszą Opiekę Tejże Samej Oblubienicy Twojej, pokornie Cię proszę, abyś mi udzielił najdroższego Daru Łaski Twojej, Boskiej Miłości, objawieniem owej światłości i osobliwych środków, przez które Przedwieczna Opatrzność Twoja przeznaczyła mnie zbawienie wieczne. Amen.

Tu trzeba trzy razy mówić następującą modlitwę:

Święta Maryo, Wszyscy Święci i Święte Boże, niech przyczynią się za nami do Pana, ażebyśmy zasłużyli być od Niego wspomożeni i zbawieni. Amen.

MODLITWĄ DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY.

Ja Ciebie czczę i uwielbiam, Najświętsza Królowo Niebieska, Pani i Opiekunko całego świata, jako Córkę Przedwiecznego Ojca, jako Matkę Twego Najmilszego Syna, i jako Oblubienicę najprzyjemniejszą Ducha Przenajświętszego. A upadłszy do Nóg Twego wielkiego Majestatu, z jak największą pokorą, proszę Cię przez ową Miłość Boską, przez Którą byłaś wysoko podniesiona przy Twoim Wniebowzięciu, abyś mi wyświadczyła tę Łaskę i Miłosierdzie, a przyjęła pod Twoją najbezpieczniejszą, najpewniejszą Obronę, oraz zapisała mnie w liczbę owych najszczęśliwszych sług Twoich, których wyrażonych w Panieńskim nosisz Sercu. Zlituj się Pani i Matko moja Najłaskawsza, weźmij pod Twoją Opiekę to nikczemne serce, weźmij rozum, pamięć, wolę, wszystkie zmysły i siły moje tak umysłowe jako też i cielesne. Przyjmij usta, ręce i nogi, a kieruj nimi według upodobania Syna Twego, ponieważ ja użyciem ich pragnę Jemu czynić Chwałę nieskończoną. A przez ową Mądrość, Którą Cię oświecił Syn Twój Najukochańszy przy Twoim Wniebowzięciu, upraszam, abyś mi zjednała oświecenie, żebym mógł (mogła) poznać siebie, moje grzechy i moją nikczemność, a osobliwie początek tychże grzechów moich, jakie są: namiętności duszy i pożądliwości ciała, abym się nimi mógł (mogła) brzydzić i odpędzać je od siebie; daj mi jeszcze, o Matko Litościwa, światło na poznanie zasadzek nieprzyjaciela piekielnego i jego natarczywości tak ukrytych jak i oczywistych, osobliwie zaś, Najmiłosierniejsza Matko, proszę Cię o Łaskę N. (tu wymień Łaskę o którą prosisz).

Potem mówić następujące wiersze:

Panno osobliwa, * Matko Litościwa * Obdarz nas cichością, * I świętą czystością.

MODLITWA.

Sług Twoich, prosimy Cię, Panie! odpuść nieprawość abyśmy, którzy z uczynków naszych podobać się Tobie nie możemy, za przyczyną Matki Syna Twego zbawienie otrzymali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Niech nas strzeże i błogosławi Wszechmocny i Miłosierny Pan, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Proście Najświętszej Panny, Świeci Patronowie moi (Święte Patronki moje), aby nam uprosiła dobrą śmierć i pokój między Pany chrześcijańskimi.

Skuteczność tego nabożeństwa każdy dozna, kto zechce przez rok jeden na uczynioną przez siebie intencję odmawiać powyższe modlitwy, byleby ta prośba służyła do zbawienia.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Trzy modlitwy na cześć Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

1. Uwielbiam Cię z całego serca, o Panno Najświętsza nad wszystkie Chóry Aniołów i Świętych w Niebie wywyższoną, jako Córkę Ojca Przedwiecznego i poświęcam Tobie duszę moją i wszystkie jej władze.

Zdrowaś Marya.

2. Uwielbiam Cię z całego serca, o Panno Najświętsza nad wszystkie Chóry Aniołów i Świętych w Niebie wywyższoną, jako Matkę Jednorodzonego Syna Boskiego, i poświęcam Tobie ciało moje z wszystkimi jego zmysłami.

Zdrowaś Maryo.

3. Uwielbiam Cię z całego serca, o Panno Najświętsza nad wszystkie Chóry Aniołów i Świętych w Niebie wywyższoną, jako najukochańszą Oblubienicę Ducha Świętego i poświęcam Tobie serce moje i wszystkie jego affekta, błagając Ciebie, abyś mi otrzymała u Trójcy Przenajświętszej wszystkie Łaski potrzebne do zbawienia mego.

Zdrowaś Maryo.

300 dni odpustu za każdorazowe odmówienie, a odpust zupełny raz w miesiąc, jeżeli je kto co dzień odmawiał. Te odpusty można ofiarować za dusze w Czyśćcu będące. Papież Leon XIII.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Modlitwy w dzień Wniebowzięcia NMP

Źródło: Błogosławmy Panu 1891

O Maryo Najświętsza, przemożna Opiekunko moja! która w Niebie za Chwałę Sobie poczytujesz być Orędowniczką ludzi, wyrwij mnie z rąk nieprzyjaciela piekielnego i przywróć na Łono Boga i Stwórcy mojego. O Panno Przenajświętsza, Która w obecności Apostołów umarłaś, wyjednaj mi Łaskę, abym Tobie oddał(a) ostatnie wetchnienie moje i od Świętych Patronów(ek) moich do Nieba został zaprowadzonym(ą).

3 Zdrowaś Marya

O Maryo najchwalebniejsza, którą Syn Twój Jezus w ostatnią godzinę Obecnością Swoja ucieszył, uproś mi Łaskę, abym Zbawiciela mojego w ostatnia godzinę w Przenajświętszym Sakramencie przyjąć zasłużył. Przemożna Opiekunko moja, o Maryo Najświętsza, która jesteś Orędowniczką wszystkich ludzi i tak troskliwie nad ich zbawieniem pracujesz, spraw, aby wspomnienie o grzechach, których popełniać nie przestaję, nie było mi powodem do rozpaczy, ale było mi pobudką do skruchy i pokuty, do poprawy życia i postępowania w drodze chrześcijańskiej doskonałości.

3 Zdrowaś Marya

O Maryo najmiłościwsza, przemożna Opiekunko moja! Która Wniebowzięta nie przestajesz litościwym Okiem spoglądać na pozostałe na ziemi dzieci Twoje i chcesz być od nich błaganą, wyjednaj mi ducha prawdziwej pobożności i spraw, abym Cię wzywał(a) w każdej chwili życia mojego, a szczególniej w straszliwej godzinie śmierci. Panno najchwalebniejsza! Któraś Ducha Swego w Ręce Jezusa oddała, spraw, abym i ja za Twoją Pomocą złożył(a) duszę moją na Łono Jego Miłosierdzia, abym w Miłości Jego trwał(a) podobnie jak Ty, całe życie i we wszystkim miał(a) na celu wykonanie Woli Jego Przenajświętszej. Amen.

3 Zdrowaś Marya

***

Źródło: Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Do Nieba wzięta, Najświętsza Matko, Nieba i ziemi Królowo, Córko Ojca Przedwiecznego, Matko Zbawiciela a za życia pokorna Służebnico Trójcy Przenajświętszej, z tego więc tytułu Pani nasza, Matko i Siostro nasza! wspomnij na sługi Twoje, dzieci i braci, tutaj na ziemi żyjące, a ulitowawszy się ich nędzy, spuść im Promień Łaski z Górnego Syonu, gdzie wieki wieków żyjesz i królujesz, a wspomóż ich w upadku i ciężkim strapieniu. Przed wszystkimi atoli darami Miłosierdzia Twojego, o jeden głównie Cię prosimy: abyś nam wyjednała Łaskę rozpalenia serc naszych gorącą miłością Boga i pragnieniem pomnożenia Jego Chwały na ziemi. Widzisz Najświętsza Panno, iż wierni Twoi i żarliwi słudzy są celem prześladowania zawziętej i zaślepionej tłuszczy. Daj im więc siłę i odwagę, uzbrój ich piersi pancerzem Miłości Bożej, aby w walce wytrwali; osłoń ich skroń szyszakiem wiary, aby śmiało stawili czoło fałszowi i pokusom; opatrz ich stopę ostrogą żarliwości, aby leniwych do Służby Bożej pobudzali, a daj im nade wszystko serce prawowierne i czyste, słowo z wiary i z ducha, a czyn poważny, skuteczny i budujący. Wspomagaj wiernych jałmużną Łaski Twojej, obdarzaj ich dusze niezłomną stałością. Prosimy Cię też, o Pani nasza, szczególniej o Pomoc dla duchownych, naczelników i pasterzy w Kościele Bożym. Prosimy Cię o opatrzenie nas dobrymi i żarliwymi kapłanami. Prosimy Cię o utwierdzenie nas wszystkich w Wierze, o wytrwanie przy Niej stale, choćby też za Nią zdrowie i życie położyć wypadło. Nie opuszczaj nas, Matko Miłosierdzia Wniebowzięta, aż do chwili, w której uwolnieni od pokus ziemskich zdążymy za Tobą na Łono Ojca naszego w Niebie otwarte nam, przez Miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Zdrowaś Marya.

***

Źródło: Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

Maryo! Najświętsza moja Matko, rękoma Aniołów do Nieba wzniesiona, Cześć Ci i Chwała! O bądź uwielbioną, Królowo Nieba całego! Królowo Aniołów i ludzi, Matko Najświętsza, z prostotą dziecka do Ciebie dziś biegnę, a padając przed Tobą, witam Cię z radością w tym stanie uwielbienia i chwały, i proszę, nie daj mi zapomnieć, że mam Matkę najtroskliwszą w Niebie i że Niebo jest moją także Ojczyzną.

Spraw to, Najświętsza Dziewico, iżbym pamiętał(a) zawsze, że kiedyś tego Nieba mam być mieszkańcem(nką) i że powinienem(nam) wprzódy być Święty(ą) na ziemi, zanim będę Błogosławiony(ą) w Niebiosach! Odrywaj więc, Matko, serce moje od ziemi, a kieruj je ku Niebu; daj mi zasmakować w modlitwie! bo przez modlitwę jaśniej poznam Boga i Ciebie, o Matko moja droga, i wiekuiste szczęście zachwyci duszę moją.

O Maryo! Królowo Nieba i ziemi! Która nas dziś do Ojczyzny Niebieskiej uprzedzasz, proszę Cię przez oną Radość, Która Cię tam wywyższoną nad wszystkie Chóry Anielskie ogarnęła na wieki, uproś mi Łaskę Ducha Świętego, iżby mną rządził i bronił, w obowiązkach moich oświecał, a w wypełnianiu Przykazań Bożych i w naśladowaniu Cnót Twoich Świętych utwierdzał. Uproś mi, Matko Najświętsza, Twoją pokorę, czystość, posłuszeństwo i miłość. Uproś mi pogardę świata, wytrwanie w dobrem, pokonanie woli własnej i spraw to, o Maryo Błogosławiona, ażebym po życiu bogobojnym zasłużył(a) na śmierć szczęśliwą i dostąpił(a) żywota wiecznego, gdziebym Tobie, Królowo Niebieska, za Opiekę nad sobą wiecznie dziękował(a) wraz z Tobą wychwalał(a) Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Źródło: Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Wszechmogący, Wieczny Boże, któryś Najświętszej Maryi Panny Ciało tak uformował za sprawą Ducha Świętego, ażeby się godnym stało mieszkaniem Synowi Twojemu; wierzę i wyznaję z Kościołem Świętym, iż nie tylko Jej Świętą Duszę, ale i Ciało Błogosławione w Niebo wziąłeś do Przybytków Wiecznych. Nie dopuściłeś, o Panie! aby Najświętsza z Świętych Twoich miała ulegnąć powszechnej ludziom skazitelności; owszem, jako Ci ta Najbłogosławieńsza Panna i Matko na tym świecie służyła ze wszystkich sił Ciała i Duszy, tak zupełnym to w niebie nagrodziłeś Jej Błogosławieństwem.

Dziękuję Ci, ile mogę, o Boże mój! za tak wysokie uwielbienie Jedynej z wszystkich ludzi, Maryi. Ale jakże Ci się za to odwdzięczę, żeś Ją niemniej dlatego z Duszą i Ciałem Przeczystym wziął do Nieba, aby się tam za nami do Ciebie poufale wstawiała! Ach, Panie i Ojcze nasz Niebieski! dałeś nam wprawdzie Syna Twego na Obrońcę i Pośrednika w Niebie, abyśmy się do Ciebie przez Niego udawali; ale że nas niegodnych trwoży Jego Majestat Boski, poufalszy do Niego uczyniłeś nam przystęp przez Wniebowziętą Matkę Jego. A jakoś Ją tam nad wszystkich Aniołów wywyższył, tak pragniesz tego, o Boże, abyśmy Ją tu także godnie czcili i Jej Przyczyny wzywali.

Otóż ja z pokorą i ufnością dziecinną udaję(emy) się do Ciebie, Święta Boża Rodzicielko! Wspominamy z słodką pociechą przywilej Twój, jako Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus oddał Ci w osobie Jana Świętego, Ucznia Swego, pod Krzyżem nas za dziatki, a Ciebie nam za Matkę. Poucza nas Wiara Święta, jako Ci był posłuszny na tym świecie, i dlatego będzie On Ci posłusznym także i w Niebie. Okaż się nam Matką i pokornymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, tak wiecznych jako i doczesnych, które Ty teraz u Boga najlepiej widzisz.

Ty widzisz wszystkie niebezpieczeństwa życia i zbawienia naszego, wpośród których zostajemy, a sami ich nie poznajemy. Więc od tych i od wszelakich złych przygód, Twoją do Syna kochanego przyczyną racz nas wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona! O Pani nasza, Orędowniczko nasza! Synowi Twojemu nas zalecaj, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas oddawaj! Spraw to przez Łaskę, Którąś zasłużyła, i przez Miłosierdzie, Któreś zrodziła, ażeby Syn Twój, Pan nasz Jezus Chrystus, Który przez Cię stał się uczestnikiem słabości i nędzy naszej, przez Ciebie także przyjąć nas raczył do uczestnictwa Chwały Swojej. Amen.

***

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

Ach, Maryo! nic nam nie może dać obrazu Twej wielkości i Chwały, i bogactwa, i wesela, i szczęścia, chyba Imię Twoje po Imieniu Jezus Najpiękniejsze, Najmożniejsze, Najłaskawsze, Najsłodsze. Tron Twój, z którego królujesz Niebu i ziemi, wyniesiony nad wszystkie Trony Błogosławionych, nad wszystkie Trony Duchów Niebieskich, które Syn Twój, jako ziarnka pereł potoczył pod Nogi Twe, Malko! I nie masz nic Tobie równego w Niebiosach, ani nic wyższego, jedno Sam Bóg, a Syn Twój Najmilszy: i to właśnie pomnaża i nieskończenie rozmnaża radość Matczynego Serca Twojego. O Matko trzykroć przedziwna! największą Chwałą po oglądaniu Boga, jest widzenie Ciebie. Tyś po Bogu największą Chwałą i weselem naszym! Tyś po Bogu największa Nadzieja nasza. O Błogosławiona! czyż dlatego, żeś w takiej Chwale i tak szczęśliwa miałabyś zapomnieć nędzy Twych dziatek? O! nigdy, nigdy tak wielkie Miłosierdzie, tak wielkiej nędzy naszej zapomnieć nie może. Wielkim było Twe Miłosierdzie cierpiącej na ziemi, lecz daleko większym królującej w Niebie. Więc gdyś się nie wahała dać nam na ziemi Boleści Twoich, czyżbyś się wahała dać nam Twe Radości w Niebie? Niech Cię kto chce prosi o rzeczy doczesne: bo i te w Twoim Ręku; my Cię tylko o wieczne, Matko! prosić będziem: o grzechów odpuszczenie za Przyczyną Twoją, o naprawę żywota, o śmierć dobrą i o widzenie Ciebie i Syna Twojego. Dziś Go nam ubłagaj; a po tym wygnaniu racz nam Go ukazać z bliska, od stóp Tronu Twego, jak można najbliżej; o Łaskawa! o Miłosierna! o Słodka Panno Maryo! O trzykroć Błogosławiona i przedziwna Boga-Rodzico, Dziewico! Amen.

***

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Święta Maryo! Królowo Niebieska, Pani świata, Przeczysta i Błogosławiona Pana i Zbawicieła naszego Rodziciclko, która jesteś do Nieba Dziś wzięta, racz pozwolić, abyśmy Cię niegodni słudzy Twoi, serdeczną modlitwą błagali i przemożną u Syna Twego Przyczynę Twoją sobie zjednali, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

***

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Wszechmogący Wieczny Boże! Któryś Najświętszej Maryi Panny Ciało, za sprawą Ducha Świętego uczynił godnym Mieszkaniem Syna Twojego, wierzę z Kościołem Świętym, iż nie tylko Jej Świętą Duszę, ale i Ciało Błogosławione do Nieba wziąłeś do Przybytków Wiecznych. Pokażże się nam Matką, i pokornymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, tak duchownych jak i doczesnych, które Ty teraz w Bogu najlepiej poznajesz. Od wszelkich złych przygód, Twoją u Syna kochanego Przyczyną, racz nas wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona! O Pani nasza, Orędowniczko nasza! Synowi Twojemu nas zalecaj, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas oddawaj! Spraw to przez Łaskę, Którąś zasłużyła, ażeby Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, Który przez Cię stał się uczestnikiem słabości i nędzy naszej, przez Ciebie także przyjąć nas raczył do uczestnictwa Chwały Swojej. Amen.

***

Źródło: W krzyżu zbawienie: książka do nabożeństwa dla katolików 1892

Trójco Święta, Jedyny Boże, oddaję Ci cześć, i nieskończone składam dzięki, za Dobroć i Łaskę udzielonąNajświętszej Pannie Maryi, że chwalebnie Wniebowziętą została. W Imieniu Tej Przeczystej Dziewicy błagam Cię o przebaczenie mych grzechów, od lat młodości aż do dnia, dzisiejszego popełnionych, o udzielenie mi wytrwałości w poprawie, i udzielenie światła i pomocy, którymi Trójco Jedyny Boże postanowiłeś mnie zbawić i do Siebie pociągnąć. Amen.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Modlitwy w do Matki Bożej Wniebowziętej

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Najchwalebniejsza Panno, najmiłosierniejsza Matko, dziś ja grzesznik(ca) niegodny(a), z ufnością wielką upadam do Błogosławionych Stóp Twoich, pokornie i ze łzami prosząc, abyś do Najmilszego Syna Twego, za mną się wstawiła. Proś Go, najukochańsza Matko moja, o odpuszczenie wszystkich grzechów moich. Jeżeli Ty mnie wysłuchasz, wysłucha i Syn Twój Najmilszy, Jezus. Jeżeli Ty odwrócisz się ode mnie, Jezus nie przebaczy win moich.

Nie odrzucaj modlitwy mojej i pociesz grzeszną duszę moją, żeby w grzechach nie pozostawała, ale w Łasce Syna Twego żyła, a Ciebie teraz na ziemi, a kiedyś w Niebie wiecznie chwaliła. Amen.

Modlitwa druga do Matki Boskiej

O Pani Najmiłościwsza i Matko nasza! Otóż wyszedłszy ze świata tego, wstąpiłaś do Królestwa Niebieskiego i wyniesiona zostałaś nad wszystkie Chóry Aniołów na Krółowę Nieba, według tego, co Kościół Święty mówi o Tobie: “Wyniesiona jest Święta Boża Rodzicielka nad Chóry Anielskie do Niebieskiego Królestwa”.

Wiemy dobrze, jako nędzni grzesznicy nie byliśmy godni posiadać Cię na tym w ciemnościach pogrążonym padole. Lecz i o tym wiemy, że pomimo Twego wywyższenia, nie zapomniałaś o nędzy naszej, i że wśród tak niezmiernej Chwały, nie tylko nie wyrzekłaś się litości nad nami, lecz Serce Twoje jeszcze większe Miłosierdzie okazuje nad biednymi potomkami Adama. Zwróć przeto, o Maryo, ze szczytu Najwyższego Tronu, na którym panujesz, zwróć ku nam one Miłosierne Oczy Twoje i ulituj się nad nami.

Pomnij, że opuszczając ziemię, przyrzekłaś o nas pamiętać. Wejrzyj wtedy na nas i poratuj nas. Patrz, ile to nawałnic i niebezpieczeństw ciągle na nas uderza i uderzać nie przestanie aż do ostatniej chwili życia naszego.

Przez Zasługi Twego Błogosławionego Zaśnięcia, o Matko Najmilsza, wyjednaj nam wytrwałość w Miłości Bożej, abyśmy w stanie Łaski zeszli z tego świata i mogli kiedyś ucałować Stopy Twoje w Niebie, łącząc się z Aniołami, kochać Cię i uwielbiać Macierzyńską Dobroć Twoją po wszystkie wieki. Amen.

 

 

Wniebowzięcie

 

 

Testament Najświętszej Panny Wniebowziętej

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

Dziecię Moje najdroższe. Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci w spadku Moją: nienawiść do grzechu; dla uniknięcia którego, gdybym była musiała się wyrzec Macierzyństwa Bożego, zaprawdę powiadam tobie, że wołałabym była nie zostać Matką Boga Mojego; tych zatem, co grzeszą, miłować nie mogę; dziecko Moje prawdziwe, nigdy rozmyślnie nie grzeszy, upadnie czasem, ale jakby znienacka, dla ułomności właściwej jego naturze.

Święta Marya! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję tobie: czystość Moją, jej to zawdzięczam, że Łono moje stało się godnym Przybytkiem Słowa Wcielonego; im czystszym przeto będziesz, tym obfitsze Łaski Boże i Dary spłyną na ciebie, tym ściślej się złączysz z Bogiem twoim Odkupicielem.

Święta Boża Rodzicielko! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: pokój mej duszy; nic go we Mnie nigdy naruszyć nie mogło, gdyż się zasadzał na doskonałym usposobieniu, jakim opatrzył Mnie Ojciec Przedwieczny. Zakwitnie pokój ten błogi w twej duszy, jeśli będziesz pilnie umartwiał swe zmysły; walczyć i zwyciężyć potrzeba, ażeby wnijść do pokoju Królestwa Bożego.

Święta Panno nad pannami! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moją żarliwość o zbawienie dusz ludzkich. Naucz się ode Mnie nic nie szczędzić, by tylko Bogu dusze współbraci pozyskać; dla ich zbawienia, nie tylko, że ofiarowałam pragnienia Moje i modły, ale poświęciłam Krew Moją własną w Osobie Syna Mojego; Sama bowiem na Krzyż wydałam tego Jezusa, Który był przedmiotem najgorętszej i najczulszej Mojej Miłości.

Matko Chrystusowa! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moją żarliwość o Chwałę Boga twojego. Żadna sprawa prócz Boskiej nie obeszła Mnie nigdy; Cześć Boża tylko cieszyć i rozweselać Mnie mogła, a Jego obraza jedynie zdolną była udręczyć Serce Moje; chciej się wyrzec na zawsze widoków osobistych, a takaż żarliwość przeniknie twą duszę.

Matko Łaski Bożej! Módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: pełność Darów Ducha Świętego. Dlatego je posiadałam obficiej i doskonalej niż Wszyscy Święci Pańscy razem, że więcej do ich przyjęcia byłam usposobioną. Bóg Cię nimi napełni w miarę jak oczyszczając swe serce wypróżniać je będziesz ze wszystkich doczesnych skłonności.

Matko najczystsza! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję tobie: samotność wewnętrzną. Dnie całe spędzają z Bogiem sam na sam, a żadne stworzenie nigdy nie przeszkodziło Niebiańskiemu Obcowaniu naszemu. Wydal z umysłu i serca wszystko co ziemskie, abyś pozostał samowolnym, a Bóg przyjdzie i w tobie zamieszka.

Matko nienaruszona! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: czystość Intencji Moich. Boga tylko jednego miałam zawsze na celu. Podobać się Jemu, ulegać we wszystkim Jego Woli Najświętszej, spełnić dokładnie Boże Zamiary, oto, ku czemu dążyłam w każdej chwili Życia Mojego: idź w Moje ślady. Ukocha cię Jezus twój Drogi Zbawiciel. Intencje twoje będą wówczas czystymi, jeśli z serca na zawsze wyrzucisz: wzgląd na opinię ludzką, widoki osobiste i miłość twą własną.

Matko najśliczniejsza! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci Moją: samotność zewnętrzną. Odosobniona od świata, zawsze byłam daleką od wszelkich rozrywek i zabaw światowych. O ile możności i ty się oddalaj od świeckich towarzystw, pokochaj samotność, w niej bowiem znajdziesz Syna Bożego i Mnie twoją Matkę; w niej cię czekamy, o dziecię Me drogie! w niej obcować z tobą będziemy.

Matko niepokalana! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: radość Moją wewnętrzną, która tak była zupełną i doskonałą, jak ścisłym było połączenie się Moje z Bogiem. Przywiąż i ty swe serce jedynie do Boga; On tylko przynosi ze Sobą ową radość, która uszczęśliwia człowieka; stworzenie zaś nic, oprócz goryczy i udręczenia nie potrafi dać tobie.

Matko najmilsza! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moją w Bogu nadzieję. Nigdym się nie spodziewała wsparcia od żadnego stworzenia, ani w Sobie ufności nie pokładała. Bóg tylko Jeden podporą był Moją. Złóż swoją nadzieję w Opatrzności Jego troskliwej i czułej, a skutki Miłosierdzia Jego bez granic ujrzysz wkrótce na sobie.

Matko przedziwna! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zoslawuję tobie: posłuszeństwo Moje. Żyć pod posłuszeństwem, uważałam za szczęście, i miałam Sobie za zaszczyt ulegać ludziom,  jeśli w ich rozkazach Wolę Bożą widziałam. Poddawaj się chętnie swym przełożonym tak duchownym, jako też świeckim, i nie zważając na przeciwieństwa, jakie mógłbyś w nich napotkać, pamiętaj zawsze, że wszelka władza od Boga pochodzi.

Matko Stworzyciela! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moje nabożeństwo do Tajemnicy Odkupienia. Z Łaski Boga Mojego i Ja w Niej udział przyjęłam, a pamięć ustawiczna na ten Cud Miłosierdzia Bożego, poczyniła we Mnie skutki zadziwiające. Na tę Tajemnicę pamiętny, wyraź Ją głęboko na sercu i nad Nią się zastanawiaj tak, żeby się stała upodobanym przedmiotem twoich rozmyślań.

Matko Odkupiciela! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moją roztropność. Nią prowadzona obierałam zawsze to, co lepszym było i doskonalszym; jeśli Nią rządzić się będziesz i pójdziesz za Jej światłem niemylnym, wybór twój również doskonałym będzie, unikniesz własnych przywidzeń i zbytecznego w postanowieniach i przedsięwzięciach pośpiechu.

Panno roztropna! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moje milczenie. Łaska rozlana była na wargach moich, Duch Święty kierował Ustami Moimi, i nigdy ani jednego niepożytecznego słowa nie powiedziałam. Oto jest sposób doskonałego zachowania milczenia.

Panno czcigodna! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moją pokorę, Całe Me Życie było ustawicznym takowej dowodem. Im Więcej do Łaski Swej Bóg Mnie podnosił, tym bardziej się poniżałam w Swojej nicości, z upodobaniem znosiłam wzgardę ludzi, dla których wielkość Moja była ukrytą. Poniżaj się ciągle przed Bogiem i ludźmi, i nigdy nie wychodź ze stanowiska swojego, a tym jest nicestwo.

Panno wsławiona! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci Moją: Opiekę Potężną jest Ona zaprawdę; i nie ma na tej biednej ziemi grzesznika, któryby nie mógł do Mnie się uciec. Lecz, żeby wasza ucieczka skuteczniejszą była, do nabożeństwa, jakim ku Mnie pałacie, dodajcie jeszcze naśladowanie Cnót Moich.

Panno można! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci Moją: łagodność. Namaszczenie Łaski Bożej tak przepełniło Mi Duszę, żem nigdy nie doświadczyła uczucia przykrego, cierpkiego. Nie dawaj tym uczuciom przystępu do serca swojego, a sama słodycz odzywać się będzie w każdym słowie twoim.

Panno łaskawa! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: żywą wiarę, która była podstawą całego postępowania Mojego. Uległość Moja Słowu Bożemu była tak prędką i stałą, jak dotąd przykładu nie było i odtąd nie będzie. Ustal się w wierze, i na niej bardziej się opieraj niźli na twoim rozumie i roztropności, niźli na łaskach nawet nadprzyrodzonych.

Panno wierna! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: przykład Cnót Moich. Oto jest zwierciadło, które dzieci Moje kochane zawsze mieć przed sobą powinni. Kto Rysy Moje na sobie usiłuje wyrazić, ten się staje doskonałym Obrazem Syna Mojego.

Zwierciadło sprawiedliwości! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: jednostajność umysłu, która we Mnie była nienaruszoną, bo poddając jak najzupełniej naturę Moją Łasce Bożej, zapatrywałam się jedynie na Wolę Pana Mojego. Chwyć się tego sposobu, a pokój duszy nadziemski niezachwianie w tobie trwać będzie.

Stolico mądrości! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: pamięć po sobie. Zachowaj ją pilnie, jakoby Mój Wizerunek, którybyś ciągle miał przed oczyma swoimi. Ona będzie rozniecać twoją żarliwość, a napełniając twą duszę niewypowiedzianą pociechą, stanie się dla ciebie Źródłem Łask wszelkich.

Przyczyno naszej radości! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Swoje skupienie. Nigdym się nie wdała w żadną sprawę doczesną, chyba że za szczególniejszym Natchnieniem Ducha Świętego. Oto wzór doskonałego skupienia, które wewnątrz gromadzi wszystkie siły umysłu i serca i wszystkie zlewa na Pana i Boga naszego.

Naczynie wybrane! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moją pogardę do świata. Uważając na Boga, miałam za istne nicestwo wszystkie dostojeństwa i godności światowe, poszanowanie, cześć, sądy i wszelką mowę ludzką. Ucz się poznawać Boga, a zapewne nic oprócz Niego szacować nie będziesz.

Naczynie poważne! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Swoją skromność, która tak doskonale urządziła Duszę Moją i Ciało, że wszystko we Mnie oddychało Łaską, którą napełnioną byłam. Niechże twoje spojrzenia, słowa ton, ruchy wszystkie tak będą skromne, ażeby każdy kto spojrzy na ciebie, uczuł zamiłowanie do cnoty.

Naczynie osobliwszego nabożeństwa! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Swoje usposobienie do ścisłego połączenia z Chrystusem i do Jego przedziwnej Miłości. Jako Matka, ściślej nad wszelkie inne czyste stworzenie z Nim byłam złączoną. Kochałam Jego Miłością tak czułą i tkliwą, na jaką tylko może serce się zdobyć. Chrystus zostając Mym Synem stał się bratem twoim, a takie zjednoczenie wymaga całej twojej czułości, całej twej żarliwości.

Różo duchowna! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moc Swoją, ona to potrafiła mnie trzymać u stóp Krzyża Syna Mojego, ona Mnie wspierała w udręczeniu, które granic i miary nie miało; Ona też będzie twoją podporą w pracach twoich i utrapieniach jeśli niedowierzając sobie samemu, a Łasce Boga ufając, gotowym będziesz wszystko przedsięwziąć i wszystko ucierpieć dla Zbawiciela twojego.

Wieżo Dawidowa! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moją Świętą z Bogiem zażyłość. Imię Matki Bożej, Czystość Moja i Miłość dawały Mi szczytny przywilej tak poufałego obcowania z Bogiem, jakiego żadne inne, czyste stworzenie mieć nigdy nie będzie. Synowie Boga mogą stać się uczestnikami tej świętej wolności, jeśli w nieskażonym swym sercu będą żywić miłość gorącą ku Drogiemu Zbawicielowi swojemu!

Wieżo z kości słoniowej! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Swoje zamiłowanie do życia ukrytego. Żyłam na świecie, lecz świat Mnie nie znał; usiłuj kryć się przed ludźmi żyjąc nieznanym od wszystkich. Jest to dowód, że Łaska Boża spoczywa na tobie jeśli pragniesz, aby nikt, oprócz Boga cię nie znał.

Domie złoty! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Miłość Moją do Boga. Jam tylko jedna zaraz od pierwszej aż do ostatniej chwili życia, kochała Boga z całego Serca, z Duszy całej, ze wszystkich Sił Moich, a bliźnich tylko w Bogu kochałam. Dlaczegóż ty tak rozdrabiasz swe serce, a Bóg Mój niestety! ma z niego cząstkę, a może cząstkę najmniejszą? Oddaj, ach oddaj Jemu swe serce w całości, nie zostawiając nic dla stworzenia.

Arko przymierza! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci w spadku: Moją cierpliwość, której ani upokorzenia sromotne, ani cierpienia dotkliwe zwyciężyć nie mogły; przyjmowałam ciosy najboleśniejsze, jakby Łaski spływające na Mnie z Opatrznej Bożej Prawicy, jakby zadatki szczęścia przyszłego. Z tegoż samego stanowiska się zapatruj na swoje cierpienia, a z takąż jak Ja radością znosić je będziesz.

Bramo niebieska! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Swoje posłuszeństwo do postępowania za Natchnieniem Ducha Świętego. On przewodniczył każdemu krokowi Mojemu, i kiedy za Pomocą Jego Światłości poznawałam Boże Zamiary, Natchnienie Jego cudowne wnet Mnie nagliło do wykonywania takowych. Od takiej wierności i twoja doskonałość zależy.

Gwiazdo zaranna! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci w spadku: Moją żarliwość w modlitwie. Modlitwa była główną sprężyną Życia Mojego, Źródłem, z którego Łaski Boże płynęły do Serca Mojego. Niech więc modlitwa stanie się zatrudnieniem twoim najmilszym, a wówczas chętnie towarzyszyć ci będę w twojej pielgrzymce doczesnej i Syn Mój Jezus, nie będzie ci skąpił Łask Swoich i Darów.

Uzdrowienie chorych! Ucieczko grzesznych! módl się na nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci w spadku: spokojność umysłu. Wszystko czym byłam, co miałam, Bogu złożyłam w ofierze, a Serce Moje żadnych, prócz Boskich, wrażeń przyjmować nie mogło. Wzdychaj i ty do stanu tak szczęśliwego, zrywając związki ciebie ze stworzeniem łączące, oczyszczając swą duszę od samolubstwa niecnego.

Pocieszycielko strapionych! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: cnotę miłości bliźniego. Nigdym nie znała czysto naturalnej miłości, ale dla Boga i w Bogu kochałam wszystkich, a nawet oprawców Syna Mojego Miłością wielką i żywą. Ucz się ode Mnie, w jaki sposób masz kochać swoich współbraci, a względy ludzkie niech nigdy nie naruszą w tobie miłości bliźniego.

Wspomożenie wiernych! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję tobie: Moje Życie duchowne. Wszystkie siły Mej Duszy zmierzały do Boga i do tego wszystkiego, co za Pomocą Niebiańskiej Światłości widziałam w Mym Bogu i Panu. Poznanie Moje i Miłość sięgały nieskończoności, a chwila takiego życia ma więcej wartości niż najświetniejsze czyny zewnętrzne; w nim znajdziesz żywioł dla umysłu i serca, gdzie czerpać możesz bez końca.

Królowo Anielska! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moje poddanie się Woli Bożej. W każdym wypadku, we wszystkich okolicznościach poddawałam się z głębokim uszanowaniem Najświętszej Woli Boga Mojego, i więcej zaprawdę z tego się cieszę, iżem Ją zawsze i we wszystkim doskonale pełniła, aniżeli z Macierzyństwa Bożego. Kto Ją pozna i do Niej swe serce przywiąże, ten Ją z łatwością wypełni.

Królowo Patryarchów i Proroków! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję tobie: nieodłączne towarzyszki Moje, to jest: ubóstwo i poniżenie; pierwsze było dla Mnie bogactwem, rozkoszą; drugie, wielkością i chwałą. Uczyń święte z nimi przymierze, a takież korzyści odniesiesz.

Królowo Męczenników i Wyznawców! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: uszanowanie i uległość Moje względem Boga Ojca. Jako Córa Jego najstarsza czciłam Go uszanowaniem tak głębokim, uległością tak pokorną na jakie tylko zdobyć się może czyste stworzenie. On uczcił ciebie przysposabiając za Syna Swojego, ty Go uwielbij uszanowaniem na jakie tylko zdobyć się może Syn kochający, i jako Syn wierny, ulegaj zawsze Woli Jego Najświętszej.

Królowo Panieńska! módl się za nami.

Opuszczając tę ziemię, zostawuję ci: Moje połączenie się z Bogiem, które się rozpoczęło od pierwszej zaraz chwili Życia Mojego, i nigdy przerwanym nie było, wzrastało owszem co chwila i tak było ścisłe, jak tylko ścisłym być może połączenie istoty stworzonej z Twórcą Najwyższym. Ty, Moje dziecię, wtenczas dopiero z Bogiem doskonale się złączysz, kiedy oderwiesz swe serce od stworzenia wszelkiego.

Królowo Wszystkich Świętych! módl się za nami. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023