Źródło: Zbiór wybornego y gruntownego nabożeństwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni święte i roczne 1819.

Modlitwa na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego wg Ewangelii

Jezu, Synu Boski Przedwieczny, który Jednym w Bóstwie z Bogiem Ojcem twym będąc, wespół z Nim mieszkanie zakładasz sobie w duszach ludzkich od Ducha Przenajświętszego ożywionych Miłością Świętą: uznaję, ach! dopiero uznaję błędne moje do tychczas o tej miłości rozumienie. Z tylu moich, a prawie ustawicznych oświadczeń przed Tobą Boże, iż cię z całego serca kocham, zdawało mi się zawsze, jakoby słowa języka mego zgadzały się z mym sercem, z niego zaś czasem pochodzące wzdychania, jakoby iskierkami bywały ognia gorącej tam miłości mojej ku Tobie, Panie. Ale kiedy według Słów Twoich Boskich, kto Cię prawdziwie kocha, zachowuje Twe Przykazania, a kto ich nie zachowuje, tym samym cię nie kocha: widzę już stąd, i sądzę się, iż prawdziwej Miłości Twojej nie było dotąd w sercu moim, ile tak, jako Sam widzisz pysznym, nieczystym, zazdrosnym, nienawistnym i Twemu, mój Jezu, Prawu, które jest Ojca Twojego własne, nieposłusznym.

Ach! toć jest Panie, co mnie wstydem i żalem miesza, a bojaźnią przeraża. Chociaż zaś  świat takowe wzruszenia próżnymi sądzi być skrupułami, i w wielu je swoimi rozrywkami i uciechami zwykł uspokajać, ja jednak Boże tak zawodnego sumieniu, i zbawieniu memu niebezpiecznego uspokojenia nie chcę. Ty Sam jesteś prawdziwego  pokoju Sprawcą, dajże mi go, jakoś dał Jezu Twym Apostołom. Ześlij i dla mnie z tym Darem Ducha Przenajświętszego, aby mi ten wspomniał Słowa Twoje, wykładał Nauki Swoje i wspomagał do pełnienia Przykazań Twoich, a przez to do kochania Cię, Boże. Pragnę Cię odtąd nie słowy, lecz uczynkiem i prawdą kochać. Wierzę Synu Boski, żeś w Niebo wstąpił do Ojca Twego i z pociechą serdeczną ufam, że mnie tu w osieroceniu nie zostawisz. Ty też, mój Panie, nie dopuszczaj, aby mną rządzić miał panujący duch świata tego: wszak on nie ma nic w Tobie, ani w tej Ewangelii, czym by mnie od Ciebie miał odrażać. I owszem, niechaj ten świat ku zawstydzeniu i nawróceniu swojemu widzi: że ja z Tobą, mój Jezu, Ojca Twojego kocham, i z Tobą według Jego Boskiej Woli żyć pragnę i umierać. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Affekty na dzień Zesłania Ducha Świętego.

 1. Kiedy się zajmie ciepło, zajmuje się i ogień. Pragnę, Panie, aby w sercu moim zajęła się Miłość Boża, abyś zstąpił na mnie Duchu Święty, Duchu Miłości.
 2. Cóż za godność moja, abym Cię przyjął(ęła) Duchu Święty ta jedyna, że powiedział nam Pan Jezus: Przyślę wam prawdziwie od Ojca Ducha prawdy. Zaprawdę, wypełnij Słowo Twoje, Dobry Jezu.
 3. Rozumiej, że słyszysz szum z Nieba spadający, że widzisz ogniste języki już zstępujące, już Samego Ducha Świętego zstępującego, a ty więcej i więcej, jeszcze więcej, rozżarz serce Twoje Miłością Bożą.
 4. Biorę na siebie, Panie, osobę, ludzi Apostolskich Doktorów, w czystości żyć pragnących, także tych, co się nawrócić chcą do Wiary, do świątobliwości, i ich sercem, potrzeba, pragnę przyjąć Cię, Duchu Święty.
 5. Żebrzą u Ciebie, Duchu Święty, siedmiu Darów Twoich: daj mi, Panie, tę Łaskę, abym ognisto o Tobie myślał(a), mówił(a), ale co największą, daj mi zawsze większą Miłość Twoją, aby cokolwiek czynić, mówić, myśleć będę, było to na większą Miłość Bożą.
 6. Pragnę, Panie, mówić językami wszystkich narodów, onemi Ciebie chwalić, ludzi do Ciebie kierować.
 7. Upadam do Nóg Twoich Boga-Rodzicielko Panno, o jakoś Ty jest Ducha Świętego pełna! Użyczże mi Go proszę. Otóż proszę i Was, Apostołowie Święci.
 8. Rad(a) Ci się z serca kłaniam Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże: alećbym przecież szczególniej, dziś chciał(a) się kłaniać, Ciebie chwalić, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Duchu Święty!
 9. Uskarżał(a)bym się (że tak rzeknę) na Cię, Duchu Święty, gdybyś do mnie przyjść nie chciał: i jeżeli idzie, abym Cię pragnął(ęła): pragnę przyjąć Cię, a pragnę serdeczniej, jeżeli idzie o żal za grzechy; za największe, za najmniejsze obrazy Twoje, z całego serca żałuję i pragnę żalem nadprzyrodzonym, a dla Miłości Twojej żałuję. Jeżeli idzie o miłość: z całego serca, z całej duszy, z całej myśli mojej miłuję Cię nade wszystko. Przyjdźże wtedy Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty.
 10. Wielka trudność jest w nawracaniu dusz, nie znam języka; ułatwij, Panie, tę pracę wszystkim sługom Twoim, którzy języka dzikich narodów nabywają, albo i na później nabywać będą.
 11. Kłaniam Ci się Miłości, ile jesteś Miłością wszystkim Trzem Osobom Trójcy Świętej wspólna: kłaniam Ci się Miłości tchniąca Ducha Świętego, a wspólna Ojcu i Synowi; kłaniam Ci się Miłości tchniona, Miłości osobista, to jest, Duchu Święty. Amen.

 

Akty na dzień Zesłania Ducha Świętego.

Duchu Święty Boże, ognistymi do serc Świętych Apostołów językami mówiący, oświeć ciemność i zapal serce moje.
Chwała Ojcu, którego się Boskiej Opiece oddaję i Synowi, którego proszę o skutki Odkupienia mojego, i Duchowi Świętemu, aby mi dał pożar Miłości Bożej.
Spowiadam się Bogu, Niebu, ziemi i całemu stworzeniu, żem Nieskończone Dobro, Boga obraził(a).
Zmiłuj się nade mną, Panie, daj mi Miłosierne rozgrzeszenie, nakłoń się i zwróć Miłosierdzie ku mnie, ożyw mnie Sobie na wieki.
Całuję, Panie, Nogi Twoje Najświętsze zranione, tym affektem, którym Je całowała Matka Twoja Najświętsza, za życia i po śmierci. Amen.

 

 

 

 

 Modlitwa Św. Augustyna na uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Źródło: Ciche westchnienia 1903

O Boska Miłości! O związku święty jaki Ojca łączysz z Synem, Duchu Wszechmogący, Pocieszycielu strapionych, przeniknij głębokie serca mojego przepaści i roztocz nam światło swe jasne! Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się jej nieurodzajność skończyła. Ześlij iskrę Twej Miłości, aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, któryby pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź słodki Pocieszycielu dusz udręczonych. Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w utrapieniach! Przyjdź, o Ty, który z plam ich obmywasz, i który leczysz ich rany! Przyjdź siło słabych, upadających podporo! Przyjdź Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich! Przyjdź siło żyjących i umierających zbawienie! Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą, kochającą i wierną, i bądź dla mej słabości pobłażliwym z taką dobrocią, ażeby moja miłość znalazła łaskę przed Potęgą Twoją, a grzechy moje przed ogromem Miłosierdzia Twego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Modlitwy na uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa pierwsza.

Boże, któryś dnia dzisiejszego przez oświecenie Ducha Świętego nauczał serca wiernych; spraw, iżbyśmy z Łaski tegoż Ducha Świętego w rzeczach prawych mądrze zasmakowali, a z Jego pocieszenia zawsze się weselili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności tegoż Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków Amen.

Boże, niech wylanie Ducha Świętego oczyści serca nasze a pokropieniem Boskiej swej rosy dusze wiernych obfitującymi w cnoty uczyni. Przez Pana naszego. Amen.

Dziś dopełniły się dni Pięćdziesiątnicy. Alleluja.

Dziś Duch Święty w ogniu się pokazał Uczniom i Darów Boskiej Łaski im udzielił, posłał ich na wszystek świat przepowiadać Ewangelię i dawać poświadczenie: Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie. Alleluja.

Modlitwa druga.

Boże! błagam Cię dziś o Tego Najświętszego Ducha, który według przepowiedzenia Jezusa Chrystusa od Ciebie na nieśmiałych zesłany był Uczniów; o Tego Boskiego Ducha, który w dzień Zielonych Świątek na nich zstąpił, utwierdził ich świętym pokojem, pocieszył ich serca w pośrodku nawału prześladowań i napełnił ich wesołością; ześlij i na mnie, Boże, Tego Ducha Prawdy, niech będzie duszą wszystkich myśli moich, niechaj oczyści słowa moje ze wszelkiego fałszu, i ze wszelkiego złego, i niechaj się ukaże we wszystkich czynnościach moich. Żadna doczesna korzyść niechaj szczerości zamiarów moich nie zmniejsza, żadna namiętność niechaj mi nigdy do wyznania prawdy nie przeszkadza; nie chcę inaczej mówić a inaczej czynić, tylko tak jak cnota nakazuje. Chcę być dalekim od bluźnierstwa, obmowy i krzywdzenia kogo na sławie. Niechaj nigdy pod powierzchowną zasłoną dobrych uczynków moich nie ukrywa się zazdrość, pogarda, lub radość z nieszczęścia bliźniego. — Ześlij, Boże! Tego Ducha pokoju, ześlij Go na mnie i na wszystkich co Cię wychwalają, aby wszyscy ludzie, jednym miłości złączeni łańcuchem, w zgodzie, w chrześcijańskiej cierpliwości, wspólnej życzliwości żyli, jako bracia, jako dzieci jednego Ojca, którzy Ciebie wspólnie chwalą, w których sercach Syn Twój, jako oznajmiciel prawdy i przykład cnoty panuje, w których Duch Twój nieprzestannie owoce zgody i miłości rozmnaża. Ześlij nam Ducha Twojego, o Boże! żebyśmy jedni drugich, jako bracia kochali i więcej czynnościami niżeli słowy, miłość okazywali! Ześlij nam Ducha Twojego, Boże! żebyśmy w przeciwnościach życia tego, cnoty nie odstępowali, innej nie szukali pociechy, prócz w Tobie, i w przekonaniu o niewinności naszej. Niechaj miłe wspomnienie dobrze strawionego życia, zabezpieczy spokojność serca, które się pod pieczą Opatrzności Twojej, żadnej trudności nie lęka, i żyje szczęśliwie w nadziei podobania się zawsze Stwórcy swojemu. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Wzniesienie myśli do Boga czyli Duch chrześcijańskiego nabożeństwa, Warszawa 1854

Modlitwa w uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Niebaczni, pracujemy częstokroć dni i nocy, zrzekamy się spoczynku, zapominamy o potrzebach ciała naszego, odmawiamy pomocy żądającym jej od nas, zaciągam y dług w obowiązkach służby Twojej, o Boże! zaniedbujemy się w głównych i istotnych powinnościach stanu naszego, pałając niepowściągliwą żądzą ujrzenia jak najrychlej owocu tych mozolnych usiłowań naszych. „A jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno pracowali którzy go budują”. (Ps 127, 1) Duchu Święty! miarkuj tę zbyteczną żądzę naszą i wykraczających na drogę prawą nawracaj. Powściągaj niebaczne zapędy nasze, o Ty, który w jedności Boga Ojca i Syna, przenikasz cel wszystkiego, i któremu wiadomy jest cały stan przyszłości.

Ach! czy to raz płakałem na zniweczony długoczesnych starań moich owoc!

Błędnemu zdawało się wtedy, że powinienem był narzekać, iż się nie stałem uczestnikiem łaski Boga mojego. Minęły znowu dni narzekań, a ja zawstydzony, z zadziwieniem postrzegłem, że Duch Boży czynami moimi kierował, abym nie odwiódł od złego końca.

Zstąp Duchu Święty, i nas, do trudów stworzonych, napełnij chęcią pracowania dla siebie i dla rodzin naszych. Uchroń nas od lenistwa i zaniedbywania się w obowiązkach, za czym niechybnie krzywda naszych bliźnich i obraza Majestatu Boskiego nastąpić by musiała. Duchu Święty uczyń mnie wytrwałym, chętnym i gorliwym w dobrem przedsięwzięciu; umacniaj mnie w zdrowiu i siłach, a jeśli mi tych darów użyczysz, wszystko com sobie zamierzył, w Błogosławieństwie Twoim wykonam.

Duchu Święty! niech wszystko dzieje się z Tobą i przez Ciebie, a życzenia moje pomyślny skutek uwieńczy. Widziałem jak rozpoczynano dzieła, które się niepodobnym i do wykonania zdawały: Twoja pomoc doprowadziła je do końca, a człowiek spoglądając na całość swej pracy, dziwił się sobie samemu, póki nie pojął Wszechmocności Twojej. Obfitość Łask Twoich i mnie utrzymuje w zamiarze śmiałym. Z Tobą wystarczę trudom, wzgardzę niebezpieczeństwami, i com przedsięwziął, wykonam.

O Duchu Święty oddalaj wszelkie występne do prac moich pobudki, i tylko w tern mnie natchnij, co Twoją Chwalę i dobro bliźnich moich ma na celu.

Duchu Święty, daj błędnym ziemi mieszkańcom opamiętanie i światło, pokój i zgodę. Niech wszyscy, prawdę ujrzawszy, wejdą na drogę Przykazań Twoich i Twoją Chwałę pomnożą.

Duchu Święty utrzymuj we mnie stałość w przedsięwzięciach chwalebnych, a odradź te wszystkie, których dokonanie przyniosłoby mnie błędnemu niesławę, zgryzoty i różnych niepowodzeń pasmo.

Bądź moim niewidomym przewodnikiem, a nie zawiąże się w umyśle moim żaden zamiar zgubny.

A gdy ucisku, zgryzot i bólów ciężar mnie przytłoczy, gdy wszyscy którzy żyją ze mną, nieszczęśliwego odstąpią, Duchu Święty bądź wtedy pocieszycielem moim. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

O jakże wiernie spełniłeś obietnicę Twoją, Zbawicielu nasz, gdy niegdyś w dniu dzisiejszym zesłałeś na uczniów swoich Ducha świętego w postaci ognistych języków, który ich rozum oświecił i serca zagrzał miłością. O, spuśćże, Panie, i na nas Ducha i Twego Świętego, a odnów postać ziemi! Apostołowie stali się zupełnie innymi ludźmi, gdy odebrali Ducha świętego. Wtedy zrozumieli wszystką prawdę i uczuli w sobie moc i odwagę do pełnienia swych obowiązków. Ach, Panie! i my potrzebujemy Twego oświecenia i pomocy, abyśmy Ciebie i nasze obowiązki dostatecznie poznać i wykonać mogli. Bez Ciebie, bez pomocy Twej Łaski, nic nie potrafim! Oświeceni zaś i wzmocnieni przez Ciebie i Ducha Twego Świętego wszystko zdołamy. Błagamy Cię więc, o Panie, ześlij i na nas światło i moc Ducha Twego Świętego. Spraw, aby dusza moja przez Niego zawsze to uznawała, kochała i wykonywała, co jest prawdziwe i dobre. Niech mnie Duch Twój Święty nauczy wszelkiej prawdy, niech mnie prowadzi drogą cnoty, utrzymuje w bojaźni Boga, pociesza w czasie utrapień, broni wśród niebezpieczeństw, umacnia przeciw pokusom do grzechu, pokrzepia, gdybym miał(a) upaść w słabości, niech mną rządzi we wszystkich moich przedsięwzięciach i sprawach.

Antyfona.

Przyjdź, o Duchu Święty! Duchu Ojca i Syna, przyjdź do nas nieumiejętnych i słabych ludzi! Ty w nas dokonaj wielkiego dzieła zbawienia Łaską Twoją i pomocą.

V. Ześlij, Panie, Ducha Twego Świętego.

R. A odnowisz postać ziemi!

Modlitwa Kościoła Świętego.

Módlmy się: Boże! któryś dnia dzisiejszego serca wiernych przez oświecenie Ducha Świętego nauczyć raczył, daj nam w tymże Duchu poznać rzeczy święte i z Jego pociechy zawsze się weselić.

Racz napełnić ogniem Ducha Świętego serca nasze, o Panie, abyśmy niezmazanym ciałem Tobie służyli i czystym sercem Tobie się podobali.

Boże! któryś Apostołom Twoim zesłał Ducha Świętego: racz udzielić ludowi Twemu próśb pobożnych spełnienie, abyś tych, którym dałeś wiarę, obdarzył także pokojem.

Udziel nam, prosimy Cię, Panie! Mocy Ducha Świętego, któryby serca nasze oczyścił, i od wszystkiego złego nas zachował.

Serca nasze, prosimy Cię, Panie! niechaj Duch Święty, który od Ciebie pochodzi, oświeci i do wszelkiej, jak to Syn Twój przyobiecał, prawdy zaprowadzi.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

 O Boże, który w tym dniu nauczyłeś i oświeciłeś serca Twych wiernych, zsyłając na nie światłość Twojego Ducha Świętego; racz nam dać łaskę, aby tenże Duch Święty oświecił dusze nasze przez skuteczność Prawdy Swojej, i ustawiczną radość świętą pocieszać je raczył: przez Pana naszego w jedności Ojca i Ducha świętego. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Boże! błagam Cię dziś o tego Najświętszego Ducha, który według przepowiedzenia Jezusa Chrystusa od Ciebie na nieśmiałych zesłany był uczniów, o tego Boskiego Ducha, który w dzień Zielonych Świątek na nich zstąpił, utwierdził ich świętym pokojem, pocieszył ich serca wśród prześladowań i napełnił ich wesołością; ześlij i na mnie, Boże, tego Ducha Prawdy, niech będzie duszą wszystkich myśli moich, niechaj oczyści słowa moje ze wszelkiego fałszu i wszelkiego złego i niechaj się ukaże we wszystkich czynnościach moich.

Żadna doczesna korzyść niechaj szczerości zamiarów moich nie zmniejsza; żadna namiętność niechaj mi nigdy do wyznania prawdy nie przeszkadza, nie chcę inaczej mówić, inaczej czynić, tylko jak cnota nakazuje.

Chcę być daleko od bluźnierstwa, obmowy i krzywdzenia kogo na sławie. Niechaj nigdy pod powierzchowną zasłoną dobrych uczynków moich nie ukrywa się zazdrość, pogarda lub radość z nieszczęścia bliźniego.

Ześlij, Boże, tego Ducha Pokoju, ześlij go na mnie i wszystkich, co Cię wychwalają, aby wszyscy ludzie jednym miłości złączeni łańcuchem w zgodzie, chrześcijańskiej cierpliwość, wspólnej życzliwości żyli jako bracia, jako dzieci jednego Ojca, którzy Ciebie wspólnie chwalą, w których sercach Syn Twój jako Oznajmiciel Prawdy i przykład cnoty panuje, w których Duch Twój nieustannie owoce zgody i miłości rozmnaża.

Ześlij nam Ducha Twojego, o Boże! żebyśmy jedni drugich jako bracia kochali i więcej czynnościami niżeli słowy miłość okazywali.

Ześlij nam Ducha Twojego, Boże! żebyśmy w przeciwnościach życia tego cnoty nie odstępowali, innej nie szukali pociechy, prócz w Tobie, w przekonaniu niezbitym o niewinności naszej.

Niechaj miłe wspomnienie dobrze strawionego życia zabezpieczy spokojność serca, które się pod pieczą Opatrzności Twojej, żadnej trudności nie lęka i żyje szczęśliwie w nadziei podobania się zawsze Stwórcy Swojemu. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Duchu Przenajświętszy, od Ojca i Syna pochodzący, jednej istoty i godności z Ojcem i Synem ogniu pałający, zapal serce moje oziębłe do kochania Ciebie Boga, a wytrać w sercu moim pragnienia nieporządne, i miłość świata, oczyść go od wszystkich grzechów, a załóż w nim wieczne swoje mieszkanie. Jesteś Dawcą Darów, obdarz mnie siedmiu Darami Swoimi, a osobliwie męstwem i pobożnością: i uchowaj od sześciu grzechów, które są przeciwko Tobie, najbardziej od rozpaczy i zatwardzenia serca. Uczyń mnie uczestnikiem dwunastu owoców Swoich, zwłaszcza miłości i cierpliwości. Jesteś Duchu Święty palcem Ręki Ojca Przedwiecznego, zapiszże na skalistym sercu moim Dziesięcioro Przykazania Boskiego, jako na tablicach kamiennych, a wypisz wszystkie reguły życia dobrego, oświeć także rozum mój będąc światłością, żebym je zrozumiawszy zachował, a nigdy nie przestąpił. Jesteś prawdziwym Pocieszycielem, zmiłuj się nade mną, a oddal ode mnie wszystkie smutki i niezadowolenia, prowadź mnie natchnieniami świętymi do życia dobrego, a potem do wiecznej zapłaty. Jesteś wreszcie Miłością, odziedziczże serce moje, żebym Tobą tchnął niczego nie przypuszczał do serca mego, tylko co jest z Chwałą Twoją i moim zbawieniem. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Bractwo Matek Chrześcijańskich 1937

Duchu Święty Boże, który zstępując na pierwszych Wyznawców Chrystusa w innych przemieniłeś ich ludzi, wstąp w serce moje, oświeć jeszcze ciemny i nie umiejętny umysł i spraw, abym wzbogacał(a) się codziennie w cnoty i w prawdziwe światło. Zstąp na wszystkich ludzi, na tych szczególnie, którzy innym przykład dają i drogę wskazują, aby prawdziwie światłem naszym być mogli. Proszę Cię o to, przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Katolik w modlitwie Opole 1882

Przybądź Duchu Najświętszy; Ześlij nam jak najgorętszy promień Twojej miłości. — Przybądź Ojcze ubogich, udziel nam darów drogich! Zstąp Serdeczna światłości, wdzięczny Pocieszycielu, miły dusz przyjacielu, słodka nasza ochłodo! — Tyś w pracach odpocznienie, w upałach ugaszenie, miła w smutku swobodo. O najświętsza światłości, oświeć serc głębokości, ludu Twego wiernego! Boć bez Twojej dzielności, nic w ludzkiej nikczemności, nie masz nic pożądany. Więc oczyść co szpetnego; skrop, co w nas jest oschłego; rozgrzej co oziębłego; sprostuj, co jest błędnego! — Użycz nam w Cię wierzącym, i w Tobie ufającym siedmiu darów światłości; pomnóż w cnotach zasługę, daj zbawienia wysługę, daj zapłatę w wieczności.

 

 

 

 

Źródło: Droga do zbawienia 1863

O Duchu Święty Boże, Nauczycielu, Wodzu i przewodniku nasz, Ty nas rządzisz i prowadzisz, abyśmy z dróg Niebieskich nie zstępowali. Tyś prawym pocieszycielem smutków naszych; Ty jesteś, który w nas wszystkie dobre myśli, żądze i natchnienia wlewasz, i moc do ich wykonania dajesz. O szczęśliwy! który się z takiego Gościa weseli, u którego mieszkasz i przebywasz. Niechże dom Twój będzie to serce moje, oddajęć Panie, wszystko co w nim jest, prosząc Cię i błagając o umocnienie mnie w wierze, o żarliwość w Miłości Bożej, o prędkie powstanie z grzechów, o wytrwanie w pokucie, o pomnożenie w cnotach. Daj mi, o Duchu Święty Boże, w nieszczęściu cierpliwość, w szczęściu pokorę, w pokusach zwycięstwo, w smutku pociechę, w pracy posilenie, w tęskności ochłodzenie, w bólach i niemocy Panu Bogu podziękowanie; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Ojcem Bóg w Trójcy Jedyny żyje i króluje wiecznie. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Jezus Marya Józef 1897

Panie Jezu, Zbawicielu nasz, któryś w Dzień Zielonych Świątek zesłał Apostołom Ducha Świętego, który ich oświecił i utwierdził w wierze, a serca napełnił odwagą i męstwem, racz zesłać i na mnie Ducha Świętego, aby mnie światłem Swoim oświecił i do miłości wiary katolickiej pobudził.

Nie chcę być katolikiem z imienia, ale wiarę moją chcę znać, rozumieć i w życiu ją wykonywać; chcę przyznawać się do Katolickiej Wiary nie tylko w szczęściu, gdy mnie za to chwalą, ale i w złej godzinie, gdy mnie za nią prześladować będą.

Ześlij nam Ducha Świętego, Zbawicielu, abyśmy wszyscy jednym wyznaniem wiary złączeni, żyli w zgodzie i przyjaźni jako Dzieci jednego Ojca, członkowie jednego Kościoła.

Przyjdź Duchu Święty i zapal w nas ogień Miłości, abyśmy bliźnich naszych jako braci kochali, nie słowy, lecz uczynkiem.

Przyjdź Duchu Święty i zapal w nas miłość Przykazań Bożych, iżbyśmy je z weselem wypełniali.

Przyjdź Duchu Święty i zapal w nas miłość krzyża, abyśmy w cierpieniach, trudach i przeciwnościach u stóp Krzyża pociechy i otuchy szukali, i przez Ciebie je znaleźli. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Aniół stróż chrześcianina katolika 1896

Modlitwa I.

Pokłon i dzięki Tobie niech będą, o Boże, źródło wszelakiej światłości, dawco wszelkiego dobrego! żeś Uczniów Syna Twego Duchem świętym napełnił i ich jako posłańców Swoich wysłał, aby nauka zbawiająca po całym świecie ogłoszoną została. Jak wielkieś cuda za nich i przez nich uczynił! Byli oni przedtem wprawdzie ludźmi dobrego serca, ale jeszcze słabi, bojaźliwi i różnym ułomnościom podlegli. Przez Ducha świętego nowa im zajaśniała światłość, a święta gorliwość ich serca rozpaliła. Przez niego zrozumieli naukę Chrystusową i tak mocno w niej ugruntowani zostali, że przy niej z utratą nawet życia obstawali. Darami Jego uzbrojeni i wzbogaceni, z nieustraszonym sercem, szli na wszelkie niebezpieczeństwa. Przeszkody uprzątali, nie lękali się ani zajadłych swych nieprzyjaciół, ani mąk, ani śmierci. Mężnie następowali na zabobony i zbrodnie, opowiadali pokutę i odpuszczenie grzechów, a jako oczywiści świadkowie Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychpowstałego, prawdziwym Zbawicielem świata Go ogłosili. Przez ich kazania lud się tysiącami do Chrystusa nawracał i zbawienia dostąpił. Tym sposobem Chrześcijaństwo na świat wprowadzone, Chrześcijański Kościół i królestwo Jezusa Chrystusa na ziemi założonym było. Twoje to jest dzieło, o Boże! za pomocą Ducha świętego, któregoś im przez Syna Twego udzielił, aby mogli to wszystko wykonać, wszelkie przeszkody i nieprzyjaciół zwyciężyć i dla nas wierzących żywot wieczny zgotować. Amen.

 

Modlitwa II.

 Dzięki, wieczne dzięki niech Tobie będą, o Panie! żeś trudy i kazania Twoich Apostołów tak sowicie pobłogosławił. My jeszcze z pracy ich używamy owoców, albowiem nam także Ewangelia, ta radosna nowina odkupienia, opowiadaną bywa. A Duch Święty, który na pierwszych Uczniów zstąpił i teraz nieustannie mieszka, zbawienie sprawuje. Duch Święty jest Duchem prawdy i miłości, który nas oświeca i umacnia, cieszy i poświęca, i takimi czyni, jakimi dzieci Boskie i uczniowie Chrystusowi być powinni.

Niechże więc i ja, o Boże! jak niegdyś Apostołowie, skutków Twego Ducha Świętego na sobie doznaję, którego Syn Twój tym wszystkim przyobiecał, którzy Cię o Niego z upragnieniem serdecznym prosić będą. Nie potrzebuję ja wprawdzie owych nadzwyczajnych darów, które im do godnego sprawowania urzędu potrzebne były, ani się też od Ciebie cudownego natchnienia lub tak cudownej łaski spodziewać mogę, któraby mnie bez szczerej chęci i dołożenia się mego oświecić i poświęcić miała. Ale jeżeli nauki Chrystusowej pilnie słuchać, chętnie na nią uważać i wiernie jej strzec będę, jeżeli środków do życia poprawy użyję; jeżeli każdej sposobności do grzechu z radością unikać i na przestrogi sumienia mego, jak na głos Boski zważać będę, tedy się spodziewać mogę, że Duch święty i mnie też oświeci, ożywi i poświęci. Choć Jego Boskiej istoty nie pojmuję, przecież Jego mocnej łaski na sobie doznawać będę. On mnie w czasie pokus umocni. On w utrapieniu doda mi sił i ufności, On zawsze będzie moim pomocnikiem i pocieszycielem. Amen.

 

Modlitwa III.

Dzień Zesłania Ducha Świętego, dzień dzisiejszy był dokończeniem tego, coś Ty, o Boże mój! dla ludzi uczynił; bo dopiero tym Duchem oświecenie Apostołowi wzięli mądrość i siłę do roznoszenia po całej ziemi Nauki Wiary Świętej. Tej więc Łasce Świętej wszystkie narody chrześcijańskie, winniśmy, że prawdziwe Imię Twoje i Wiara do nas doszły; przyjmij za tę łaskę pokorne dzięki moje: a Ty, Duchu Święty, który zstępując na pierwszych Wyznawców Chrystusa, w innych przemieniłeś ich ludzi, wstąp w serce moje, oświeć jeszcze ciemny umysł mój i spraw, abym wzbogacał(a)się codziennie w cnoty i w prawdziwe światło. Zstąp na wszystkich ludzi, na tych szczególnie, którzy innym przykład dawać, drogę wskazywać mają, żeby prawdziwymi przewodnikami naszymi być mogli. Proszę Cię o to, jakoś sam prosić rozkazał, przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

 

 

 

 

Źródło: Bądź wola Twoja modlitwy i rozmyślania na wszystkie 1934

Duchu Święty Boże, uwielbiam Cię w Trójcy Przenajświętszej i we wszelakich Jej dziełach. Uwielbiam Cię w Tobie samym, a także w Twych Darach i Łaskach. Zstąpiłeś do mej duszy przy Chrzcie i Bierzmowaniu i tyleż razy oddałeś mi się w najświętszym Sakramencie Ołtarza, aby być życiem życia mojego i duchem ducha mojego, sprawże więc we mnie wszystko dobre, jakiego po mnie wymagasz, bo bez Ciebie jestem tylko do złego zdolnym, a do dobrego nieusposobionym bynajmniej, gdy przeciwnie z Tobą i w Tobie mogę wszystko, co rozkazujesz uczynić. O Światło żywe i przedwieczne, oświeć mnie! przemień mą słabość w niezwalczoną siłę; ustrzeż mnie od wszelkiej złej myśli; ogrzej mnie, i taką miłość zapal w duszy mojej, aby przez nią wszelkie krzyże życia mojego lekkimi mi się wydały; wspomagaj mnie w walkach z własnym moim sercem i nie opuszczaj mnie teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

 

Źródło: Boga Rodzico krótki zbiorek całorocznego nabożeństwa 1925

Boże, któryś według przepowiedzenia Jezusa Chrystusa zesłał Ducha Świętego na oświecenie i umocnienie Apostołów, ześlij i na mnie Ducha prawdy, aby mnie oświecił i wzbogacił swoimi darami: niech mi da: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą, abym za ich pomocą zasłużył(a) na zbawienie. Amen.

 

***

 

Źródło: Bóg moją miłością zbiór nabożeństw i pieśni na wszystkie 1936

Boże, któryś w dniu dzisiejszym zesłał Ducha św. w postaci ognistych języków na Najświętszą Maryę Pannę i Apostołów, napełnij serca wiernych tym światłem Ducha Świętego i dozwól nam w tymże Duchu poznać i pokochać to co dobre i sprawiedliwe i z niebieskich Jego pociech zawsze się weselić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023