Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

 

Dziś  tj. w  sobotę 23 września 2023r. przypada kolejny ostatni dzień z Suchych Dni Jesiennych, tj. Sobota Suchych Dni Jesiennych, zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, w którym obowiązuje POST ŚCISŁY (ilościowy dla osób od 21 do 60 roku życia; jakościowy od 7 roku życia).

 

 

We mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. – Ekl. 24, 25.

 

PRZYGOTOWANIE.Król Niebios niezmier­nie pragnie ubogacić nas Swymi Łaskami, ponieważ jednak do tego z naszej strony konieczna jest uf­ność, aby jej nam użyczyć, dał nam za Matkę i Orędowniczkę Swą własną Matkę. Udzielił Jej też Władzy, by mogła nas wspomagać. Dlatego Pan Bóg chce, abyśmy w Najświętszej Dziewicy złożyli całą na­dzieję swego zbawienia i wszelakiego naszego do­bra. Jakże więc powinniśmy być wdzięczni za Do­broć Bożą, jaką ufność winniśmy pokładać w Maryi?

 

I. — W dwojaki sposób, mówi Św. Tomasz, mo­żemy złożyć nadzieję w jakiej osobie: jako w przy­czynie głównej i przyczynie pośredniej. Ci, którzy oczekują od króla jakiej łaski, spodziewają się jej, jako od pana; mają też nadzieję otrzymać ją od jego ministra lub ulubieńca, jako orędownika. — Kto ową łaskę osiągnie, otrzyma ją od króla, lecz za pośrednictwem jego ministra. Toteż ten, kto prosi o łaskę, słusznie nazywa swojego orędowni­ka swą nadzieją.

Król Nieba, ponieważ jest Dobrocią Nieskończo­ną, pragnie niezmiernie ubogacić nas Swymi Łaskami, ponieważ jednak z naszej strony konieczna jest ufność, aby ją w nas umocnić, dał nam za Matkę i Orędowniczkę Swą własną Matkę i udzielił Jej Władzy, aby nas wspomagała. Pan Bóg chce, abyśmy w Niej złożyli nadzieję naszego zbawienia i wszelkiego naszego dobra. Ci, którzy pokładają ufność jedynie w stworzeniach, nie dbając o Pana Boga, są przeklęci, jak mówi Prorok Izajasz (zob. Ks. Iz. 30, 2). Ci jednak, którzy ufają Maryi, jako Matce Bożej, która może wy­prosić im Łaski i życie wieczne, są błogosławieni. — Tacy napełniają radością Serce Pana Boga. On bo­wiem chce, aby była czczoną Ta, Która więcej niż wszyscy ludzie i Aniołowie kochała Go i czciła na tym świecie.

Toteż słusznie nazywamy Najświętszą Dziewicę na­szą nadzieją, spodziewając się to otrzymać za Jej Pośrednictwem, czego nie możemy otrzymać przez swe modlitwy. Iluż pysznych w nabożeństwie do Maryi znalazło pokorę! Ilu gniewliwych — łagodność! Ilu zaślepionych — światło! Ilu zrozpaczo­nych — nadzieję! Ilu straconych — zbawienie! Toteż mówi Św. Antoni, iż każdy prawdziwy czciciel Maryi może powiedzieć: „Przyszły mi razem z Nią wszystkie dobra” (Ks. Mdr 7, 11).

 

II. — Słusznie Kościół Święty stosuje do Maryi sło­wa Ekklezjastyka, nazywając Ją Matką Świętej Na­dziei, i chce; aby codziennie w przepięknej modli­twie „Witaj Królowo” kapłani i zakonnicy wzno­sili głos i w imieniu wszystkich wiernych wzywali Maryi, nadając Jej to słodkie Imię nadziei. — I ty, bez względu na swój stan, złóż całą swą ufność w tej najukochańszej Matce i często powtarzaj: „Nadziejo nasza, witaj!”

 

 

Modlitwa.

O Matko Świętej Miłości, wiesz, iż Syn Twój Jezus Chrystus, nie zadowalając się tym, że Sam jest naszym nieustannym Orędownikiem wobec Swego Ojca, chce, abyś i Ty również wstawiała się za nami do Boga, prosząc Go o Łaski dla nas. Bóg postanowił, aby Twe modlitwy pomagały nam do zbawienia i udzielił im takiej mocy, że otrzymują, o co proszą. Zwracam się więc do Ciebie, Nadziejo nieszczęśliwych. Spodziewam się, iż dzięki Zasłu­gom Pana Jezusa i Twemu Orędownictwu osiągnę zba­wienie. Tego się spodziewam, a spodziewam tak mocno, że gdyby me wieczne zbawienie spoczywało w mych rękach, złożyłbym je w Ręce Twoje; więcej bowiem ufam Twemu Miłosierdziu i Opiece Twojej, niż wszystkiemu, co dobrego zdziałałem.

Matko i Nadziejo moja, nie opuszczaj mnie, jak na to zasłużyłem. Wyznaję, że tyle razy przez swe grzechy zamknąłem drzwi swej duszy, nie dopusz­czając do niej światła i innych pomocy do dobrego, jakieś mi u Boga wyjednała. Lecz litość, jaką oka­zujesz nieszczęśliwym, i potęga, jaką cieszysz się u Boga, przewyższają liczbę i złość wszystkich mych grzechów. Wiadomo Niebu i ziemi, iż z pe­wnością nie zginie, kim Ty się opiekujesz. Niech wszyscy więc o mnie zapomną, Ty tylko nie zapo­minaj o mnie. Powiedz Bogu, że jestem sługą Two­im, powiedz Mu, iż mnie bronisz, a zostanę zbawio­ny. Maryo, ufność w Tobie pokładam; z tą ufnością żyję i z nią pragnę umrzeć. Amen. (I, 51)

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 23
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 23
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 23
  4. poznania Nauki Katolickiej o Suchych Dniach Jesiennych: Sobota Suchych Dni Jesiennych.
  5. uczczenia Suchych Dni Jesiennych, będąc w stanie Łaski uświęcającej łącz swój post z nabożeństwem na Suche Dni: Nabożeństwo Suchych Dni.
  6. uczczenie Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Tekli Panny i Męczenniczki: Nabożeństwo do Św. Tekli, Panny i Męczenniczki.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *