8 Grudnia.

Najświętsza Panna Marya, Niepokalanie Poczęta.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Niepokalane Poczęcie NMPArkę przymierza kazał Pan Bóg zbudować z drzewa niepodlegającego zepsuciu, i okuć ją wewnątrz i zewnątrz złotem, które skazie nie podlega. W arce przechowane były tablice Przykazań, laska Aarona i nieco manny. Jeżeli Pan Bóg żądał, aby arka przymierza Starego Testamentu nie podlegała żadnej skazie, jakież możemy przypuścić, aby Arka Nowego Testamentu, która była mieszkaniem Jego Syna była choćby na chwilę podległa skazie grzechowej? Pana Bóg czuje niewysłowiony wstręt do grzechu, Matka więc Boga-Człowieka nie mogła być zmazaną najmniejszym grzechem ani pierworodnym, ani uczynkowym. Ta, Która miała zetrzeć głowę węża – szatana, nie powinna ani na chwilę podlegać mocy szatańskiej, jakoż bowiem mogłaby nad nim odnieść zwycięstwo?

 

W pierwszym Panno momencie – Święte Twoje Poczęcie,

Jaśniejące, jako słońce. – Niepokalanie!

 

Najświętsza Panna Marya potrzebowała Odkupienia jako Córka Adamowa, i korzystała z Daru Odkupienia, ale w ten sposób, że Pan Bóg przeznaczając Ją na Matkę Syna Swego, uwolnił Ją od grzechu pierworodnego, stosując do niej uprzednio Zasługi Odkupienia. Marya jest więc stworzeniem, lecz uprzywilejowana nad wszystkie stworzenia, jako przejrzana i wybrana Matka Pana Boga. Wszechmoc Boża ograniczenia nie ma; jeżeli Maryę mógł zachować Pan Bóg od wszelkich grzechów uczynkowych i ciężkich i powszednich, dlaczegoż nie mógł zachować jej od grzechu pierworodnego? A skoro mógł, więc i uczynił, gdyż tego wymagała Godność Maryi, jako Matki Chrystusa, który piekielne moce zwojował, szatana zwyciężył i podeptał. Słusznie więc śpiewamy.

 

Dla Twej wielkiej Godności – dał Ci Bóg w swej hojności,

Żeś Poczęta zaraz Święta – Niepokalanie.

 

Od początku taką była wiara kościoła katolickiego, nikt o tym nie wątpił, i nikt nie przeczył przywileju, jakim Bóg obdarzył matkę swego Syna jednorodzonego. W piątym wieku po Chr. obchodzono już uroczyście święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi. W wieku XIV uczeni teolodzy rozmaite głosili teorie o Niepokalanym Poczęciu. Duns-Skot (patrz 8 listopada) w pośród tego zamieszania wniósł jasne światło Nauki Katolickiej. Sobór Trydencki mówiąc o grzechu pierworodnym wyraźnie dodał, że ogólnemu prawu nie podlegała Najświętsza Panna Marya. Papież Pius IX w 1854 r. ogłosił uroczyście dogmat o Niepokalanym Poczęciu, iż Najświętsza Panna Marya już w żywocie matki swej, w przewidzeniu Zasług Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, zachowaną została od wszelkiej skazy grzechu pierworodnego. Słusznie więc śpiewamy:

Za to życie dajemy – I mocno wyznajemy:

Żeś jest Święta i Poczęta – Niepokalanie!

 

 

Modlitwa.

Boże, Który przez Niepokalane Dziewicy Poczęcie, przygotowałeś godne mieszkanie Synowi Twojemu; pokornie prosimy: ażebyś, Który Ją dla przewidzianych Zasług Śmierci Jej Syna, od wszelkiej zmazy zachowałeś, tak i nam za Jej Przyczyną, dozwolił czystymi przyjść do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023