Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Któraż to jest, która wstępuje z pustyni, oparłszy się o mi­łego swego? — Pieśń 8, 5.

 

PRZYGOTOWANIE. — Najświętsza Panna Marya wzorem życia, który wszyscy powinniśmy naśladować. Tak mi­łowała samotność, iż jak mówi podanie, mając za­ledwie lat trzy, opuściła Rodziców i zamknęła się w świątyni. Pomyśl do jakiego więc stopnia sku­pienia i złączenia się z Panem Bogiem doszła, gdy stała się Matką Bożą i mogła przez tyle lat żyć z Panem Jezusem. Jeśli i ty pragniesz zostać Jej dzieckiem, naśladuj, o ile możesz, Jej życie samotne i sku­pione. Kochaj więc milczenie, żyj zawsze w obec­ności Pana Boga i zwracaj się często do Niego przez akty strzeliste.

 

I. — W czasie potopu kruk, wysłany z arki przez Noego, już nie powrócił, gołębica jednak wnet do arki wróciła. Podobnież wielu takich, któ­rych Pan Bóg na świat posłał, na swe nieszczęście zatrzymuje się na nim, by cieszyć się dobrami ziemskimi; nie tak jednak postąpiła niebiańska gołąbka — Marya. Poznała, iż jedynym naszym dobrem, jedyną nadzieją naszą winien być Pan Bóg; poznała, że świat jest pełen niebezpieczeństw i ten, kto pierwej go opuści, ten pewniej z jego więzów się wyzwoli. Toteż, jak twierdzą Św. German i Św. Epifaniusz, gdy Marya miała zaledwie trzy lata, tj. w latach, kiedy dzieci najbardziej pragną opieki rodziców, udała się do świątyni, by w niej pozostać. Tam na samotności mogła lepiej słuchać głosu Swego Pana Boga, lepiej Go czcić i bardziej Go miłować.

Św. Anzelm powiada, że Najświętsza Panna, żyjąc w tej świętej samotności, była posłuszną, mało mówiła; zawsze skupiona, poważna, nigdy się gło­śno nie śmiała, nigdy nie była roztrzepana. Tra­wiła czas na modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, po­ściła i spełniała różne inne akty cnoty. Tak miło­wała milczenie, że, jak to sama objawiła Św. Bry­gidzie, zachowywała je nawet wobec Swych Ro­dziców.

Niemniej piękne przykłady ukochania samot­ności dała Najświętsza Dziewica po zaślubieniu Swego najczystszego Oblubieńca, Św. Józefa, gdyż jak powiada Św. Wincenty Fereriusz, tylko wtedy wy­chodziła z domu, gdy udawała się do świątyni, a i wtedy szła poważnie ze spuszczonymi oczyma. Toteż Św. Łukasz powiada, iż idąc do Elżbiety, poszła na góry z kwapieniem, aby być mniej widzianą i uniknąć, o ile można, towarzystwa z ludźmi.

Jeśli Marya tak kochała samotność, gdy była jeszcze dzieckiem lub młodziutką dziewicą, pomyśl do jakiego stopnia skupienia i zjednoczenia z Panem Bo­giem dojść musiała, gdy stała się Matką Bożą i przez lat trzydzieści trzy żyła i przestawała z Panem Jezusem. Toteż w dzień Jej Wniebowzięcia, jak pisze Orygenes, Aniołowie pytali: „Któraż to jest, Która wstępuje z pustyni? Marya bowiem zawsze żyła w samotności na tym świecie, jakby na pu­styni.

 

II. — Jeśli więc pragniesz stać się prawdziwym dzieckiem Maryi, winieneś dokładać wszel­kich starań, aby naśladować Jej Życie samotne i skupione.

Marya wzorem życia samotnego i skupionego wyobraź sobie, że Marya mówi do cie­bie to samo, co Anioł razu pewnego powiedział do Św. Arsenjusza: „Uciekaj, milcz i spoczywaj”.

 • “Uciekaj”: O ile ci twój stan na to pozwala, uciekaj na samotnię, przynajmniej pragnieniem, unikając rozmów niepożytecznych, szczególniej z osobami płci innej.
 • „Milcz”: Kochaj milczenie, które jest strażnicą niewinności, obroną w poku­sach i źródłem modlitwy.
 • „Spoczywaj”: Spocznij w Panu Bogu przez ćwiczenie się w Obecności Bożej, a to ćwiczenie, jak Sam Pan Bóg powiedział do Abraha­ma, jest najdogodniejszą drogą dojścia do doskonałości. „Chodź przede Mną, a bądź dosko­nały”.

Nie jest konieczne, abyś dla naśladowania sa­motnego Życia Maryi, udał się na jaką pustynię, ani też, abyś przerwał zajmowanie się sprawami swego stanu, bardziej bowiem zasługującym jest pracować z miłości ku Panu Bogu, niż jedynie myśleć o Nim. Jednakże jest rzeczą konieczną, abyś nie zaniedbał codziennie odprawić choćby krótkiego rozmyślania. — A jako Najświętsza Dziewica wszystkie słowa, słyszane z Ust Pana Jezusa, zachowywała w Sercu Swoim, tak i ty z pięknych myśli, jakie miałeś podczas rozmyślania, uwiń jakoby bukiet z kwiatów i często wśród dnia o nim sobie przypominaj, niejako jego zapachem się nasycaj.

Przede wszystkim jednak, niezmiernie jest po­żyteczne częste wzbudzanie aktów strzelistych, co można czynić w każdym miejscu, przy każdym zajęciu. Św. Franciszek Salezy powiada o tych aktach, że uzupełniają to, co brakowało innym mo­dlitwom, lecz wszystkie inne modlitwy tamtych nie zastąpią.

 

 

Modlitwa.

Najświętsza Dziewico, uproś nam miłość modlitwy i skupienia, abyśmy oderwawszy się od miłowania stworzeń, mogli jedynie pragnąć Boga i Nieba, w którym spodziewamy się kiedyś zobaczyć Ciebie, aby zawsze wielbić i kochać z Tobą Twego Syna Jezusa na wieki wieków. Amen. (*I.,174,271)

 

 

 

Zachęcamy do:

 1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 7
 2. Nauki katolickie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej.
 3. Uwagi odnośnie paciorków różańca i tajemnic Różańca Świętego.
 4. Arcybractwo Różańca Świętego.
 5. Żywy Różaniec.
 6. Sławni miłośnicy Różańca Świętego.
 7. Różaniec Święty codzienny.
 8. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Różańcowej: Nabożeństwo katolickie na Święto Matki Boskiej Różańcowej.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023