Św. Michał Archanioł

 

 

Nauka I.

Źródło: Miesiąc Aniołów czci nieba i ziemi Królowej Najświętszej 1896

1. Z pomiędzy siedmiu Aniołów, o których wspomina Pismo Boże, jako stojących najbliżej Boga, otaczających tron Jego, stanowiących niby pierwszych ministrów i książąt niebiańskiego dworu, najpierwszym i jakoby wodzem wojska anielskiego, jest Michał św. Jemu Pismo św., Ojcowie osobliwsze przyznają nazwy, przywileje, dzieła. On pierwszy ujął się za cześć Boga, zwalczył anioła pychy Lucyfera, zdeptał jego dumę i wyniosłość. Ten smok uniesiony nieporządną miłością samego siebie, mówił: „wstąpię na niebiosa, wyżej nad gwiazdy położę stolicę moją, będę równy Najwyższemu. I stała się wielka walka na Niebie, powiada Jan św., walczył Michał i Aniołowie jego, i znów ów smok i aniołowie jego. Lecz Michał Święty, potęgą swego imienia, które znaczy: „któż jak Bóg“ zwalczył smoka; i nie tak szybko piorun spada z obłoków na ziemię, jak duch pychy strącony jest z Nieba w przepaści piekła, i nie masz śladu po nim na Niebiosach.

Duszo moja, pamiętaj na tę dewizę Michała Archanioła „Któż jako Bóg!” Niech ona wyrytą będzie na sercu moim. Ona zwalczyła pychę lucyfera, niech także zwalczy wszelką dumę, jaka w tobie objawić by się mogła; pamięć na to godło utrzymało Aniołów dobrych w szczęściu i błogosławieństwie; niechże te wyrazy i w mojej będą pamięci, niech mnie uczą uszanowania, miłości i poddawania się we wszystkim woli Boga, bo „któż jak Bóg!?…”

2. Anioł Michał często w imieniu Boga ukazywał się Mojżeszowi i innym starego Przymierza śś. mężom, a zwłaszcza Danielowi. On szczególniej opiekował się starą Synagogą i narodem żydowskim. On też czuwa i nad Kościołem Bożym, nad Papiestwem, walczy za Kościół. Michała Archanioła, Paweł Święty, wedle wykładu Św. Tomasza, nazywa duchem ust Pana Jezusa O, który jak rozpoczął, zadał najpierwszy cios lucyferowi, tak również zada śmierć i cios przeciwnikowi Chrystusa, jakkolwiek z wszelaką mocą i znaki i cudami kłamliwymi przychodzącemu i przeciw Kościołowi powstającemu i krwią Świętych, krwią Męczenników Jezusowych upojonemu. Dzielnie ten wódz i niebiański Książę sprawuje swe posłannictwo; jeszcze, mimo ciągłych i nieustannych miotań się na Kościół mocy piekielnych, nie został wzruszony; owszem, coraz świetniej jaśnieje chwała jego i ta dewiza: „Któż jak Bóg!?…”

O Boże, dzięki niech Tobie będą, żeś mi dozwolił urodzić się i zostawać na łonie prawdziwej wiary i jedynie zbawczego Kościoła; pod Twoją się opiekę garnę, Św. Michale, ilekroć burze, przeciwności, zwłaszcza przeciw wierze miotać umysłem mym będą, Ty potęgą swojego imienia umacniaj mnie, dodawaj siły i wytrwania.

3. Walka mężna i prawa, dla Boga i w Imię Boga wymaga wytrwania do końca; potem następuje dzień odpłaty, wymiar Sprawiedliwości, ukoronowanie. Święty Michał przeto, który walczył i walczy za Boga i Kościół Jego, w dzień ostatni zatrąbi, zwoła z wszystkich stron ziemi żyjące i umarłe. Ma głos jego, wszelkie zmartwychwstanie ciało. Ludzie i aniołowie, samo nawet piekło posłuszne temu głosowi na Sąd Pana stawić się musi. On wtenczas rozwinie sztandar zwycięski Lwa z pokolenia Judy, rozwinie chorągiew Krzyża Jezusowego. Ostatnią stoczy walkę, strąci raz jeszcze lucyfera i anioły jego w przepaść odrzucenia, zepchnie wszystkich nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego w ogień wiekuisty! wszystkich zaś przeznaczonych do Nieba wprowadzi do krainy błogosławionych, aby tam tryumf wieczny Baranka opiewali: „godzien jest wziąć i moc i Bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo po wszystkie wieki wieków“.

O Boże, niech usta moje wysławiają chwale, miłosierdzie Twoje i na dzień ów straszny, Książę przedniejsze ludu Bożego, Michał Święty niech powstanie na naszą obronę, On we wszystkim pomocnikiem naszym niech będzie. O Święty Michale, najzacniejszy Patronie Nieba i ziemi, gdy się zbliży smutna chwila skonu mego, bądź mi tarczą i obroną; przybądź i ratuj mą duszę, abym nie wpadł w paszczę smokowi strasznemu, ale raczej powiedź mnie wraz z Świętymi Aniołami na miejsce spoczynku wiecznego. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

Nauka na uroczystość Św. Michała Archanioła.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

Święty prorok Daniel zowie Św. Michała Księciem Aniołów (Ks. Dan. 10, 13), Św. Juda Apostoł nazywa go Archaniołem, a Św. Jan opisuje w Objawieniu (Ks. Objaw. 12, 7—9) walkę pomiędzy Michałem, a lucyferem, która się zakończyła strąceniem lucyfera z Nieba. Nie można przeto wątpić, że Michał Archanioł od samego początku stworzenia świata był w wielkiej Łasce u Pana Boga. Do rozkrzewienia czci publicznej tego Archanioła i ustanowienia święta jego imienia przyczyniły się nade wszystko cudowne pojawienia się tego Świętego Anioła w wieku szóstym i siódmym, a mianowicie na Górze Gargano we Włoszech i w miejscowości Tuba (we Francji), jako też rozliczne Łaski udzielone przez Pana Boga za jego przyczyną. Zasługuje też na tę cześć Św. Michał. Pan Bóg go bowiem postanowił opiekunem Swego Kościoła Świętego, jak go wprzódy przeznaczył na Patrona synagogi żydowskiej. Jak przedtem Michał był obrońcą powierzonego sobie ludu żydowskiego, tak teraz ma piecze nad powierzonymi sobie dziećmi Kościoła Świętego, utwierdza je w prawdziwej Wierze, strzeże ich od pokus tego żywota, a szczególnie od pokus szatana w chwili śmierci. Dlatego też poleca nam Kościół, Matka nasza, abyśmy się udawali pod opiekę tego Świętego Archanioła tymi słowy: „Święty Michale Archaniele, broń nas w utarczkach, abyśmy nie zginęli w czasie straszliwego Sądu!“

 

 

 

Nauka III. O Świętym Michale Archaniele.

Książę Niebieskie, Święty Michale, Ty sprawy ludzkie ważysz na szale!

W Dzień Sądu Boga na Trybunale. Bądź mi Patronem, Święty Michale!

 

Fundamentem Religii naszej jest wiara w nadprzyrodzoność. Wierzymy, że poza tym światem materialnym, zmysłami dostrze­galnym, jest świat niematerialny, duchowy. Sam Stwórca nieba i ziemi jest Duchem, dlatego jest niewidzialny. Człowiek składa się z obu tych pierwiastków, ma ciało i duszę. Rozumem poznaje Pana Boga, wolą pragnie Pana Boga. Aby ułatwić ludziom poznanie siebie, Pan Bóg objawił się Mojżeszowi i Prorokom, a w końcu w Osobie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Swojego, ludzkości całej. Stąd mówimy, że Religia nasza jest objawiona. Księgi, w których Objawienie jest zapisane, nazywają się Pismem Świętem i dzielą się na księgi Starego i No­wego Testamentu.

Z tych Ksiąg wiemy, że Pan Bóg stworzył Sobie świat niewidzialny Aniołów, którzy byli odblaskiem Jego Chwały i Wspaniałości. Jednak wielu z nich z lucyferem na czele unieśli się pychą, nie chcieli Panu Bogu służyć i zbuntowali się. Tak „pycha stała się począt­kiem, wszelkiego złego”. Z duchów dobrych stali się duchami ziemi. Aby pokarać ich pychę i wykazać ich niemoc, Pan Bóg nie Sam pokonał ich, ale uczynił to Archanioł Michał na czele Hufców dobrych Anio­łów. „Michał!” Któż jako Bóg! — to był okrzyk bojowy Wodza Anielskiego, z tym hasłem zwycięża. I jak błyskawica zrywa się z Niebios i ginie w ciemnościach, tak spadł belzebub i sługi jego w otchłań potępienia.

Stąd Kościół czci osobnym świętem Archanioła Michała, mając go za szczególnie możnego Obrońcę, niezwyciężonego w walce z mo­cami ciemności. Kiedy zwłaszcza od połowy 19 stulecia rozpętały się żywioły nienawistne Chrystusowi Panu wśród ludzi i całych narodów, odpadłych od Wiary Świętej, Ojciec Św. Leon XIII ustanowił, by po każdej cichej Mszy Świętej odmówić na końcu modlitwę do Świętego Michała treści następującej:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Nie­bieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Ojciec Św. Pius XI zarządził w roku 1930, by te modlitwy po Mszy Świętej zanosić o odwrócenie zarazy bezbożności, która tak okrutnie szaleje w Bolszewii i zagraża całemu światu.

 

 

Św. Michał Archanioł

Prawidłowy Szkaplerz Św. Michała Archanioła zatwierdzony przez Papieża Leona XIII.

 

 

Bractwo Świętego Michała Archanioła.

Źródło: Katolik w modlitwie czyli Książka do nabożeństwa oraz śpiewnik kościelny 1895

Obowiązki.

Kto się stal członkiem tego bractwa, powinien codziennie intencją ocalenia Kościoła Katolickiego odmawiać: 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya i Wierzę w Boga Ojca, a prócz tego, co tydzień dać jeden fenig na ofiarę Piotra Świętego; większa ofiara wszelako nikomu przez to nie zakazuje.

Święta tego Bractwa.

1) Uroczystość Św. Michała Archanioła w dzień 29. Września.

2) Święto Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w dzień 8- Grudnia.

3) Uroczystość Katedry Św. Piotra w Rzymie w dzień 18. Stycznia.

Odpusty.

1) Zupełny odpust pod warunkiem poprzedzającego przyjęcia Świętych Sakramentów Pokuty i Ołtarza, w sam dzień przystąpienia do bractwa, potem w dzień niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, także w dzień Świętego Michała i ogólnie raz w każdym miesiącu.

2) Odpust sto dni za każde odmawianie codziennych modlitw tego Bractwa, i ile razy się jaki dobry uczynek wypełni w zamiarze tego bractwa.

Modlitwa.

O Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, spojrzyj łaskawie na sługę Twego Papieża, N., którego Ty postanowiłeś najwyższym pasterzem Kościoła Twojego; wysłuchaj modlitwy nasze, a racz go wspomóc Łaską Twoją w ucisku jego i wybawić go z niebezpieczeństwa wszelkiego. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

RYTUAŁ PRZYJĘCIA DO BRACTWA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Akt ofiarowania się przy zapisywaniu się do Bractwa

Źródło: Służ! Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła 1902

O Święty Michale Archaniele, Pogromicielu Szatana, oto przejęty widokiem występku i niedowiarstwa, które tak bardzo rozszerzyły się na świecie, ja, nędzny grzesznik, upadam w pokorze wielkiej przed Tobą i błagam abym mógł za wstawiennictwem Twoim u Pana przez zasługi Jezusa Chrystusa, miłośnika dusz i Niepokalanej Maryi Dziewicy Uczestniczki wraz z Synem w zbawieniu ludzkości otrzymać Łaskę nawracania niewierzących, zbłąkanych braci moich.

O Duchu święty! daj mi dar nieograniczonej miłości, abym nie tylko coraz więcej kochał Pana mego, lecz także abym moim dobrem postępowaniem i mową łagodną zjednywał dla Boga jak najwięcej dusz.

O Pani Przeczysta i najpokorniejsza! Która czystością i pokorą swoją zwalczyłaś ducha pychy i nieczystości, mnie, Twego sługę i miłośnika, dziś pasując na rycerza Syna Twojego przeciwko czartu oblecz czystością i pokorą swoją.

Ja… (tu się wymienia imię i nazwisko) wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Maryi Panny Przeczystej, Św. Michała Archanioła i Wszystkich Świętych, postanawiam od dzisiaj dołożyć wszystkich starań moich, aby niewierzących, zbłąkanych i oziębłych w Wierze bliźnich moich oświecić, nawrócić i pojednać z Łaską Bożą, w czym mi dopomóż, o Michale Święty. Amen.

 

Modlitwa Kapłana nad przystępującym.

Źródło: Służ! Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła 1902

Suscepimus, Deus misericordiam tuam in medio templi tui: secundum nomen tuum Deus, sic et laus tua in fines terrae: iustitia plena est dextera tua.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster.

V. Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a malo.

V. Salvum fac servum tuum.

R. Deus meus sperantem in te.

V. Mitte ei Domine auxilium de Sancto.

R. Et de Sion tuere eum.

V. Nihil proficiat inimicus in eo.

R. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Oremus. Suscipiat te Christus in numero fidelium suorum et nos, licet indigni, te suscipimus in orationibus nostris. Concedat tibi Deus per unigenitum suum mediatorem Dei et hominum, tempus bene vivendi, locum bene perseverandi, et ad aeternae vitae haereditatem feliciter perveniendi; et sicut nos hodie fraterna charitas spiritualiter iungit in terris, ita divina pietas, quae dilectionis est auctrix et amatrix, nos cum fidelibus suis coniungere, dignetur in coelis. Per eundem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

 

Modlitwa przystępującego do Bractwa

Źródło: Służ! Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła 1902

Akt dozgonnego przyrzeczenia po Komunii Świętej

O Święty Michale Archaniele, Stróżu wybranego ludu, wskrzesicielu zmarłych w Dzień Sądu, Ty, który stoisz przed ołtarzem, mając kadzielnicę i któremu dano wiele kadzenia, „abyś oddal z modlitw wszech świętych na Ołtarz zloty, który jest przed stolicą Bożą”. Ty Duchu, uprzywilejowany osobliwą godnością i władzą w Niebie i na ziemi, odwieczny Pogromco szatana, a osobliwy Patronie walczących z duchem ciemności, który i mnie, pomimo nędzy mojej i grzechów moich, raczysz przyjąć w poczet sług i żołnierzy swych, o potwierdź na zawsze w dniu dzisiejszym szczere moje chęci służenia Najdroższemu Panu naszemu w nawracaniu bliźnich moich i przyczyń się za mną, abym od Jezusa Chrystusa, Miłośnika Dusz, otrzymał zdolność rozbudzania we wszystkich prawdziwej skruchy i najgorętszej miłości Bożej.

Przyrzekam Ci z mojej strony najuroczyściej, o św. Archaniele! nie zapominać do ostatnich dni życia mego, żem został żołnierzem Twoim dla walczenia z duchem złego i przeciwdziałać wpływowi jego w sobie i drugich.

Uproś mi, o Święty Michale pokorę, czystość, miłość, wytrwałość i gorliwość w służeniu Bogu, daj mi zaskarbić codziennie odpusty Stowarzyszenia Twojego i będąc pomocą moją na ziemi, bądź także obrońcą moim w Dzień Sądu. Amen.

 

Modlitwa kapłana

Źródło: Służ! Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła 1902

Oremus. Adesto Domine, supplicationibus nostris, et hunc famulum tuum, quem nostrae Confraternitati sociamus, perpetua tribue firmitate corroborari, ut perseveranti proposito, in omni sanctitate tibi vaieat famulari.

Protege, Domine, famulum tuum subsidiis pacis et Beati Michaelis Archangeli patrocinii, Confidentem a cunctis hostibus redde securum.

Deinde subiungat:

Ego auctoritate qua fungor et mihi concessa recipio te ad Confraternitatem Beati Michaeli, Archangeli et participem te facio omnium bonorum spiritualium eiusdem Confraternitatis.

In nomine Patris †  et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Benedicat † te Conditor coeli et terrae, Deus omnipotens, qui te eligere dignatus est ad Confraternitatem Beati Michaelis Archangeli, quem precamur, ut in hora obitus tui, una cum Beatissima Virgine Maria, conterat caput serpentis, qui tibi est adversarius, et tandem tamquam victor, palmam et coronam sempiternae haereditatis consequaris. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *