Niepokalane Serce Maryi

 

 

 

 

Nauka na uroczystość Przenajświętszego Serca Panny Maryi.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

Jakie jest znaczenie dzisiejszej uroczystości?

W dniu dzisiejszym wielbimy niezmierną Miłość Błogosławionej Maryi Panny ku Bogu i ludziom, jako też oddajemy cześć prawdziwemu cielesnemu Jej Sercu, jako ognisku najczystszych uczuć i najżarliwszej miłości.

Z jakich powodów czcimy to Najczystsze Serce?

1. Gdyż najzupełniej zasługuje na cześć naszą. Cielesne bowiem Serce Maryi Panny jest najgłówniejszą częścią Przenajświętszego Jej Ciała, żyjącego chwalebnie i nieśmiertelnie w Królestwie Niebieskim.

2. Jest Ono tą częścią Świętego Jej Ciała, która miała szczególny udział w aktach Jej Woli i umysłu, w Miłości ku Bogu i nam, w łagodności, w smutkach i utrapieniach itd.

3. Jest Ono naturalnym wyrazem Jej Woli i Życia duchowego.

— Na jeszcze większą cześć zasługuje Jej Miłość, nieprzebrany Skarb Jej Świętości i Cnót, a mianowicie Jej Miłosierdzie nad biednymi grzesznikami.

Jaki był cel Kościoła przy ustanowieniu tego święta?

 1. Ożywienie i rozkrzewienie czci i nabożeństwa do Matki Boskiej.
 2. Stawiając Maryę jako wzór i przykład miłości i cnót wszelakich, pragnie Kościół zachęcić wiernych, aby i oni starali się zaszczepić w swych sercach te same cnoty i taka miłość.
 3. W tym życiu doznajemy przeróżnych utrapień tak co do ciała, jako co do duszy.

Do kogoż mamy się uciekać, kogo prosić o ulgę i ratunek, jeśli nie Maryi, Matki naszej, Która wstawi się za nami do Zbawiciela, boć Ona jest Matką Miłosierdzia. Ona tylko wyjednać nam zdoła u Syna pociechę w utrapieniu, siłę do zniesienia przeciwności i nadzieje zbawienia.

Jak zaprowadzono to święto?

Zaprowadzono je nieomal jednocześnie z nabożeństwem do Serca Jezusowego najpierw w kilku klasztorach i biskupstwach. W roku 1855 rozszerzył je papież Pius IX. na cały obręb świata katolickiego, chociaż nie wszędzie przypada na jeden i ten sam dzień. Arcybractwo Przenajświętszego Serca Maryi obchodzi tę uroczystość w niedzielę przed septuagesymą (tj. niedzielą środopostną), gdyż w tę niedzielę zawiązało się stowarzyszenie Serca Najświętszej Maryi Panny w Paryżu. W niektórych diecezjach przypada ta uroczystość zaraz po święcie Serca Jezusowego, w niedzielę po oktawie Bożego Ciała; w mszale Rzymskim zaś ustanowioną jest na niedzielę po oktawie Wniebowzięcia Matki Boskiej. W 1944 roku papież Pius XII wprowadził Święto Niepokalanego Serca Maryi w całym Kościele, wyznaczając obchód tej uroczystości na 22 sierpnia, na zakończenie oktawy Wniebowzięcia NMP.

 

***

 

Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Uwaga. To jest to Serce, pod którym w Żywocie Panny i Matki Jezus, Syn Boży spoczywał, które ani w życiu, ani w śmierci od Serca Jezusowego rozłączone być nie mogło; ale równo z Nim i cieszyło się i bolało, równo z Nim i żyło i umierało, i teraz równo z Sercem Jezusowym wiecznej zażywa radości. — O cóż za Moc, cóż za Świętość, cóż za Miłość tego Serca, które z Źródłem wszelkiej Mocy i Świętości, i Miłosierdzia wszelkiego, z Sercem Jezusowym tak ściśle złączone było! O cóż za nadzieja dla nas nędznych grzeszników w tym Sercu Maryi! To jest to Serce, o którym niesłychano, żeby kto, uciekający się do Niego, był opuszczony.

— To Serce jest drogą najpewniejszą do Serca Jezusowego, do pokoju wiecznego. Już to nie mieszkaj, ale bież do tego serca, weźmij drugich z sobą, a wstąpiwszy do Bractwa Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi, noś medalik, odmawiaj codziennie modlitwę Świętego Bernarda, a gdy się wyspowiadasz i Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Jezusowej przyjmujesz, dostąpisz zupełnego odpustu: w dzień wstąpienia twego do Bractwa, w niedzielę przed Staropustną, jako też w uroczystości: Obrzezania Pańskiego, Oczyszczenia, Zwiastowania, Narodzenia, Wniebowzięcia, Poczęcia, w dzień Siedmiu Boleści Panny Maryi, w dzień Nawrócenia Św. Pawła i Marii Magdaleny, w dzień urodzin twoich i w godzinie śmierci, gdy byś dla niemożności Spowiedzi chociaż Imię Jezus Najsłodsze ustami albo sercem nabożnie wzywał. Pożyteczne jest to Bractwo i duszom członków zmarłych, bo się za nich Msze Święte odprawiają, i wszystkim grzesznikom, którzy w modlitwach i pacierzach tego Bractwa Sercu Maryi poleceni bywają.

 

***

 

O nabożeństwie do Najświętszego Niepokalanego Serca Panny Maryi

Źródło: Wianek różany 1853

Nabożeństwo to przysługą jest Jezusowi najmilszą, nam zaś wielce pożyteczną. Skoro cześć i uroczystość Serca Jezusowego z natchnienia Najświętszego Ducha w Kościele została ustanowiona, wypadało, aby z natchnienia tegoż Ducha Świętego wprowadzona takie była cześć i uroczystość Serca Maryi, jako to mądrze wywodzi i stwierdza wielebny Galiffet Soc. Josu, w swej księdze o czci Najświętszego Jezusowego Serca. Ktokolwiek bowiem pilniej uważyć zechce Boską Matkę, ujrzy Ją z Jej Synem, Która razem jest Boskim Synem we wszystkich rzeczach najściślej zjednoczoną i najpodobniejszą. Chrystus Jezus bez wątpienia Swą miłował Matkę, otóż z powodu tej Miłości wszystkie dobra Sobie własne tak rozporządził i podzielił, iż co Sam przyrodzonym posiada prawem, to też Jego Matka z Synowskiej Łaski i udziału, ile tylko stworzenie może, posiada. Posiada, mówię, przymioty, tytuły, cnoty, doskonałości, bogactwa, chwałę, panowanie, cześć na ostatek wszelką od Kościoła Sobie wyrządzoną. Zda się, że Chrystus Jezus ani miłowanym, ani czczonym być nie chciał, chyba z Maryą. Imię Maryi w ustach Chrześcijan wiernych nierozdzielne jest od Imienia Jezusowego. W śpiewach i pacierzach kościelnych chwała Syna łączy się codziennie z pochwałami Matki. Różne Tajemnice Życia Chrystusowego, od Wcielenia począwszy a i do Wniebowstąpienia, obchodzi Kościół tylu uroczystościami, obchodzi Tajemnicę Życia Najświętszej i Najczystszej Boskiej Matki, licząc od Poczęcia aż do Wniebowzięcia. Jeżeli się zakłada nowe jakie święto na cześć Jezusa, aleć wkrótce podobnego coś wprowadza się na cześć Maryi. Dowodem tego być może święto Imienia Jezusowego i święto Imienia Maryi; święto radości Jezusowych i radości Maryi; boleści i cierpienia Jezusowego, boleści oraz i cierpienia Maryi.

Stąd poszło, że ze czcią Serca Jezusowego rozszerzyła się także cześć Serca Maryi. Rzecz dziwna, pierwszy kościół na cześć Serca Jezusowego wystawiony w Konstancji (Constance) mieście prowincji francuskiej, Normami, poświęcony razem został na cześć Serca Maryi. Święto na uczczenie obu Serc z wielką okazałością przez osiem dni tam było odprawowane i wprowadzone ku czci Ich częstszej i gorętszej Bractwo, które Klemens X. Papież odpustami wzbogacił. Za przykładem tego jednego miasta poszły inne nie tylko miasta, ale prowincje i królestwa.

Któż z tego nie wniesie, iż cześć Najświętszego Serca Maryi przysługą jest Synowi Boskiemu najmilszą? Ktokolwiek wiec prawdziwe mieć chce do Serca Jezusowego nabożeństwo, podobne niech ma do Serca Maryi. Jedno bez drugiego, rzadko w skutku samym okazane być może, o tym przykłady Świętych i innych gruntownie pobożnych, nas zupełnie przekonują. Żaden jeszcze w Kościele Chrystusowym nie powstał, który by miłując szczególnym sposobem Jezusa, nie miłował razem gorąco Maryi.

Nie dosyć tego. To samo nabożeństwo nam samym wielce jest pożyteczne. Jest to najpierw środek najzacniejszy, przez który obowiązkom miłości i czci Sercu Boskiemu od nas powinnej godnie dosyć uczynić możemy. Cóż bowiem między szczerym stworzeniem znajdziemy albo słodszego, albo szlachetniejszego, albo doskonalszego, albo świętszego, co samemu Chrystusowi milszego nad Serce Boskiej Jego Matki? Jeżeli zatem przez Jej Serce, Sercu Jezusowemu oddamy to, cośmy powinni Jego Majestatowi i Miłości ku nam, mile od Niego wszystko będzie przyjęto. Najczystsze bowiem to Serce Panieńskie nauczy nas sposobu, którem nasze obowiązki względem Jezusa, tak w sobie godnego miłości, wykonywać mamy, my też przez to Matki Serce nagrodzimy, na czym naszej krewkości i duchownemu ubóstwu schodzi.

Po wtóre, u Samego Jezusa znajdziemy przez Serce Matki wszystkie także Dobra i Łaski. Serce bowiem Maryi z przyrodzenia, że tak rzeknę, Swojego, nas kocha. Jest to razem Serce Pani, Królowej Nieba i ziemi, Matki Syna Bożego. Cóż Ona nam odmówi, jeżeli do Jej Serca z miłością i czcią usilną uciekać się będziemy? Niebieskich Łask, Darów Skarby na Ręce Swe od Boskiej Opatrzności zdane, hojnie i łaskawie na nas wyleje. Zaprawdę, źle byśmy o sobie radzili, gdybyśmy zaniedbywali Nabożeństwo do Serca tej Panny i Matki.

Nie odłączajmy więc czci Serca Najświętszego Maryi od czci Najsłodszego Serca Jezusowego; Oboje te Serca całym naszym sercem szanujmy, wielbijmy i kochajmy, całych siebie Im oddając i poświęcając. Serce Maryi będące najpodobniejsze do Serca Jezusowego i od Niego najbardziej kochane, przez Nie więc najskuteczniej otrzymać możemy te wszystkie Łaski, które nam obiecuje Bóg nasz Jezus Chrystus.

Cel Bractwa Serca Maryi jest modlić się dla uproszenia Łaski u Boga, nawrócenia grzeszników. A więc Bracia i Siostry tego w miłości chrześcijańskiej związku, powinni się starać wszystkie modlitwy, jałmużny, umartwienia i inne każdodzienne dobre uczynki Najświętszemu i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Panny Maryi ofiarować, by je tym sposobem łączyły z Jej Zasługami i najskuteczniej otrzymać mogły cel pożądany.

Każdego dnia z rana o południu i wieczorem, miejmy we zwyczaju odmawiać: Anioł Pański, i wtedy wszyscy połączeni w sercu Boskiem mówmy:

O Serce Boskie, pałające ku nam miłością! spraw, aby każde serce dla Ciebie miłością płonęło! przydając: O Maryo bez grzechu pierworodnego poczęta! módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Stwierdzajmy słowa te uczynkami i starajmy się o wzrost nabożeństwa do Najsłodszego i Najukochańszego Serca Jezusa i Serca Maryi, ażeby wszystkich ludzi pozyskały miłość.

 

***

 

Nauka o bractwie Najświętszego Serca Maryi Panny.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

I. Początek.

Założycielem tego bractwa jest proboszcz parafii “Św. Maryi Zwycięskiej“ w Paryżu. Gdy kapłan ten w r. 1832 objął zarząd parafii, stan jej był wielce opłakany pod względem wiary i moralności. Wielce to martwiło gorliwego duszpasterza. Wszystkie Jego usiłowania, zamierzające do zapobieżenia zgorszeniu, były nadaremne. Wtem tchnęła go naraz 3-go Grudnia 1836 myśl oddania parafii pod opieko Najświętszego Serca Maryi Panny. Zabrał się zaraz do dzieła i wkrótce ujrzał obfite swych modłów owoce. Parafia jakby się nagle odrodziła. Kościół zawsze był odtąd napełniony nabożnymi; do Stołu Pańskiego tłumnie przystępowano, wielu bezbożników i obojętnych wierze weszło na drogę poprawy. Spowodowało to gorliwego proboszcza do założenia Bractwa na cześć Najświętszego Serca Maryi. Stowarzyszenie to już w roku 1838 wyniósł Papież do godności arcybractwa, i odtąd poczęło się krzewić po całym świecie.

II. Cel bractwa.

Członkowie bractwa zobowiązują się do głębokiej czci przeczystego Serca Maryi, winni Mu oddawać hołd chwały i wdzięczności, naśladować jego cnoty, a nade wszystko błagać je z ufnością, aby biednym grzesznikom u Boga wyjednało Łaskę jak najzupełniejszego nawrócenia.

III. Korzyści i pożytki.

Bractwo to jest świętym związkiem miłości, gdyż zjednoczeni członkowie postanawiają nakłaniać siebie samych i innych do świątobliwości; jest ono o tyle niezmiernie pożytecznym, że zmierza do oswobodzenia dusz od piekła i kar piekielnych; jest ono w skutkach błogie, gdyż wszędzie, gdzie jest zaprowadzone i kwitnie, zdziałało wiele dobrego i niejednokrotnie w całych parafiach ożywiło życie moralno-religijne; jest wreszcie bardzo korzystnym, gdyż uposażone rozlicznymi odpustami rozsławiło się dobrani uczynkami, do których wszyscy jego członkowie według statutów są zobowiązani.

 

 

Początek, cel, obowiązki i odpusty, bractwa Najświętszego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi, dla nawrócenia grzeszników.

Źródło: Wianek różany 1853

Bractwo najświętszego i niepokalanego Serca Maryi ustanowione jest roku 1837 i od Papieża Grzegorza XVI. dnia 24 Kwietnia 1838 roku potwierdzone i odpustami ułaskawione.

 1. Cel do tego bractwa jest, czcić niżej wspomnianymi sposobami najświętsze i Niepokalane Serce Maryi, aby przezeń uprosić Boga o Łaskę nawrócenia grzeszników.
 2. Wszyscy katolicy każdego stanu, wieku i płci mogą być do niego przyjęci.
 3. Każda osoba pragnąca być w tym Bractwie, aby mieć udział w jego duchownych pożytkach, powinna podać imię i nazwisko swoje, jako też miejsce swego zamieszkania, dla zapisania tego w księgę Bractwa.
 4. Poleca się braciom i siostrom tego Bractwa, aby każdego rana ofiarowali i poświęcali Najświętszemu i Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkie swoje dobru uczynki, modlitwy, jałmużny, posty i umartwienia, jakie w przeciągu całego dnia zwyczajnie czynią i to wszystko niech łączą z Zasługami tegoż Niepokalanego Serca Maryi z hołdami, które Ono ustawicznie Bogu oddaje i niech to wszystko przez Serce i z Sercem Maryi ofiaruje Najświętszemu Sercu Jezusowemu, na uczczenie onego i razem Trójcy Przenajświętszej, aby tym sposobem przez to i przez Zasługi Serca Jezusowego, uprosić u Boga Łaskę nawrócenia grzeszników.
 5. Starać się powinni bracia i siostry tego Bractwa o czystość serca swego, przeto często przystępować do św. Sakramentów Spowiedzi i Komunii, najbardziej w dni odpustne tego Bractwa, niżej pod Nr 14-tym podane.
 6. Powinni każdy dzień modlić się raz: „Ucieczko grzesznych, módl się za nami“, i jedno Zdrowaś Marya, o nawrócenie grzeszników; albo raczej to co wszyscy zwykle mówią, to jest: Ucieczko grzesznych módl się za nami! Jedno Zdrowaś Marya. O Marya! bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. — Pamiętaj, o najdobrotliwsza Panno Marya… itd. (Modlitwa Św. Bernarda).
 7. Powinni nosić medalik Najświętszej Panny Maryi Niepokalanego Poczęcia, nazwany cudowny, i napisem: O Marya bez grzechu pierworodnego poczęta itd. jak wyżej i ten napis przez dzień często powtarzać.
 8. Powinni się starać, według stanu swego grzesznych do pokuty, najbardziej do Spowiedzi Świętej zachęcać, albo przynajmniej o ich nawrócenie modlić się.
 9. Powinni znajdować się, ile możności, na nabożeństwach tego Bractwa, które na nieszporach będą się odprawiać w każdą niedzielę przez cały rok i uroczystość święta Najświętszej Panny Maryi, jako też w nowy rok, w dzień nawrócenia Św. Pawła i Św. Marii Magdaleny.
 10. W każdą sobotę całego roku, wyjąwszy wielką sobotę, będzie odprawiona Msza Święta przed Ołtarzem Bractwa wzwyż wspomnianymi modlitwami, i Antyfoną: „Pod Twoją obronę” o nawrócenie grzeszników w pierwszą zaś sobotę każdego miesiąca będzie ta Msza Święta ofiarowana za zmarłych z tego Bractwa, z dodaniem Psalmu: Z głębokości wołałem itd.
 11. Każdemu wolno kto chce, cokolwiek ofiarować na załatwienie kosztów tego Bractwa jako to na światła mające się palić na Ołtarzu brackim, na jego ozdobę itd.
 12. Wszystkie zaś te obowiązki pod żadnym ani powszechnym, nie obowiązują grzechem choćby wtedy kto żadnego z nich nie wypełnił, nie zgrzeszy, tylko że też żadnych tego Bractwa Łask nie dostąpi.
 13. Odpusty zupełne, temu Bractwu od Papieża Grzegorza XVI i od Papieża Piusa IX nadane są następujące: W dzień przyjęcia do tego Bractwa, w dzień nowego roku, nawrócenia Św. Pawła (25 Stycznia.) Oczyszczenia, Zwiastowania, Wniebowzięcia, Narodzenia i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, w dzień Jej 7 Boleści (w piątek przed kwietnią niedzielą) w uroczystość Jej Najświętszego i Niepokalanego Serca; w dzień Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła; w jeden z Piątków Wielkiego Postu; w Wielki Czwartek; w Dzień Wielkanocny; w Dzień Wniebowstąpienia; w Dzień Bożego Narodzenia; w Maju; w dzień Św. Marii Magdaleny; Św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela; raz każdego miesiąca w dniu przez siebie obranym; w rocznicę chrztu sobie obranym, byleby odwiedził kościół i tam się pomodlić na intencję Ojca Św. Te dwa Odpusty w miesiąc można ofiarować duszom czyśćcowym.
 1. Chcąc zaś tych odpustów dostąpić trzeba w te dni dobrze się wyspowiadać i Komunię Świętą przyjąć, 7. albo 5 Ojcze nasz i tyle samo Zdrowaś Marya i jedno Wierzę w Boga na intencję Ojca Św. zmówić, trzeba będąc wpisanym do tego Bractwa, co dzień pod Nr. 7. wspomniane modlitwy mówić.
 2. W godzinę śmierci po odprawionej Spowiedzi i Komunii odpust zupełny dla członków tego Bractwa, byleby nabożnie Imię Jezusa wymówić, a gdy nie mogą ustami, wtedy przynajmniej sercem.
 3. Także 500 dni odpustu pozwolono jest wszystkich wiernych, którzy są przytomni w sobotę na Mszy Brackiej w Nr 11-tym wspomnianej w kościele, w którym to Bractwo założone, byleby się na Niej pomodlili o nawrócenie grzeszników.
 4. Wreszcie 500 dni odpustu dla wszystkich wiernych, którzy bywają na nieszpornym nabożeństwie tego Bractwa w kościele, w którym ono jest zaprowadzone, byleby tam z skruszonym sercem modlili się o nawrócenie grzeszników.

Odpusty cząstkowe:

7 lat odpustu i tyleż kwadragen w cztery niedziele poprzedzające uroczystość Serca Maryi. Takiż sam odpust w piątki wielkopostne.

Sześćdziesiąt dni odpustu przy słuchaniu każdej Mszy Świętej w kaplicy Bractwa. Tenże sam odpust dla zostających w czasie śpiewania godzin.

Także sześćdziesiąt dni odpustu dla tych, którzy idą za pogrzebem wiernych, którzy godzą nieprzyjaciół, którzy idą za procesją Najświętszego Sakramentu, którzy asystują Najświętszemu Sakramentowi, kiedy Go niosą do chorego; i na koniec za każdy uczynek miłosierny.

Wszystkie te odpusty cząstkowe mogą także być ofiarowane za dusze czyśćcowe.

 

 

Modlitwa w dzień przyjęcia.

Dla uczczenia Twego Najświętszego i Niepokalanego Serca, o Marya! dla zabezpieczenia mego zbawienia dla uproszenia Łaski nawrócenia grzeszników, łączę się dziś z bracią i siostrami Bractwa Serca Twego, chcąc mieć udział w wszystkich pożytkach Jego duchownych. Przyjmij, o Najłaskawsza Pani i Matko to moje postanowienie i żądanie. Bądź naszą Pośredniczką i Orędowniczką; zmiękcz serca grzeszników, pociesz utrapionych, uzdrów chorych, pomóż nam wszystkim, abyśmy poznali tego, którego nam posłał Ojciec Niebieski, Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy w tym żywot mieli, chrześcijańskie cnotliwe życie prowadzili Miłosierdzie Boskie uwielbiali; niegdyś wiecznie z Tobą i Wszystkimi Świętymi chwalili i wielbili w Niebie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

 

POWINNOŚCI BRACTWA SERCA MARYI.

Codziennie odmówić na cześć Serca Maryi, jedno Zdrowaś Marya, przydając następujące słowa:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

Także następującą modlitwę:

Wspomnij Sobie, o Najmiłościwsza Maryo Panno! że nigdy od wieków nie było słyszano, ani mówiono, aby kto udający się pod Twoją Protekcję i wzywający Twego Ratunku i Miłosierdzia, miał być opuszczony. W tej wtedy ufności, o Matko i Panno, oto ja nędzny(a) grzesznik(ca) uciekam się do Ciebie. Nie chciej, o Matko Słowa Przedwiecznego, gardzić niegodnymi prośbami mymi, ale je wysłuchaj i bądź mi Matką Litościwą.

Wpisujący się do Bractwa, od chwili wpisania się, powinni nosić na sobie medalik Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, poświęcony i odpustami nadany, odmawiając codziennie, prócz wzwyż wspomnianych modlitw, i tę następującą, która jest na medaliku wyryta:

O Maryo bez grzechu pierworodnego poczęta! módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

SPOSÓB OFIAROWANIA SIĘ.

Ja N., dla coraz większego pomnożenia nabożeństwa ku Przenajświętszej Pannie Maryi, Niepokalanej Matce Boskiej, i dla uproszenia tak dla mnie, jak dla wszystkich wiernych Jej najskuteczniejszej Opieki, przyłączam się do tego Bractwa, pragnąc uzyskać święte odpusty, którymi jest uprzywilejowane, i stać się uczestnikiem(czką) wszystkich jego pożytków duchownych, tak dla zadośćuczynienia za karę, na którą grzechy moje zasłużyły, jako też dla uproszenia Łaski nawrócenia grzeszników, oraz dla ratowania dusz w Czyśćcu będących.

O Panno Najświętsza! przyjmij mnie wraz z nimi współbraćmi do Najświętszego Serca Twego, a zapal w sercach naszych Ogień Miłości Boskiej, abyśmy odtąd doskonale pełnili Najświętszą Wolę Boską. Amen.

 

***

 

RADA DLA BRACTWA SERCA MARYI.

Źródło: Wianek różany 1853

Serce Najświętszej Maryi Panny, które jako ze wszystkich serc, jest Sercu Jezusowemu najpodobniejsze i najmilsze, tak po Sercu Jezusowym najbardziej nas miłujące, a więc najskuteczniej przystęp nam do Serca Jezusowego wyjednać może; przeto staraj się mieć w twym pokoju Obraz Niepokalanego Serca Maryi, i oprócz codziennej czci Jej Serca, ze szczególnym nabożeństwem obchodź uroczystość onegoż, która w ostatnią niedzielę miesiąca Sierpnia przypada, przysposabiając się do tej uroczystości przez dziewięciodniowe nabożeństwo.

 

***

 

Sierpniowe nabożeństwo. Odpusty.

Źródło: Cześć Marji! Msza Św., nowenny, nabożeństwo 1935

Sierpniowe nabożeństwo na cześć Niepokalanego Serca Maryi. Odpusty jak za nabożeństwo majowe: Kto odmówi
na cześć Najświętszej Panny jakie nadobowiązkowe modlitwy albo uczestniczy w wspólnym nabożeństwie Maryjnym, może tego dnia uzyskać 300 dni odpustu. Kto zaś tych praktyk przestrzega co dzień przez cały miesiąc, może uzyskać odpust zupełny raz jeden, i to którego bądź dnia tego miesiąca łub w pierwszych ośmiu dniach następnego miesiąca, o ile przyjmie w tym celu Sakramenty pokuty i Ołtarza i pomodli się w intencji Ojca Św. (Pius VII 1822 r.); tylko że tu trzeba dla zyskania odpustu zupełnego jeszcze nawiedzić kościół; można go zyskać tylko w sierpniu. (Pius X, 1913r.)

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *