Źródło: Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

Uwaga. Św. Antoni należy do najprzedniejszych Świętych Pańskich, toteż cześć jego po całym świecie wielce jest rozpowszechniona. Niezliczone cuda działy się i dzieją za jego sprawą. Za życia należąc do zakonu św. Franciszka Braci Mniejszych, odznaczył się wielką wymową. Tysiące nawrócił grzeszników. Zakończył życie 1251 roku w mieście włoskim Padwie i stąd Padewskim jest zwany. Jest Św. Antoni szczególnym Patronem od zgubionych rzeczy. Wiele osób zapewnia, że gdy w jakim utrapieniu prosiły o wstawienie się Świętego.

 

 

 

 

Nabożność do Św. Antoniego

Źródło: Arcybractwo Konającego Serca Jezusa i Współubolewającego 1912

„Św. Antoni nie jest tylko świętym Padwy, ale całego świata”. Słowa Papieża Leona XIII.

 

Żaden Katolik nie może ignorować nabożności do św. Antoniego, która ogarnęła świat cały i dla której ze zdziwieniem Papież Leon XIII wypowiedział powyższe słowa.

Św. Antoni jest ojcem biednych, którego cudowna moc wstawiennictwa zdziałała i dziennie działa liczne cuda łaski i wyjednywa u Najsłodszego Serca niezliczone tak doczesne, jak i duchowe korzyści.

Będąc ojcem biednych, św. Antoni przyjmuje prośby swych nabożnych sług, gdy oni obiecują mu za jego pośrednictwo dać jałmużnę potrzebującym i strapionym. Udaj się więc w potrzebie do tego cudotwórcy i błagaj go o pomoc odmawiając następne modlitwy ułożone przez św. Bonawenturę.

UWAGA: Na Wzgórzu Grobu świętego o godz. 9-tej rano co wtorek odprawia się uroczyste nabożeństwo ze Mszą do św. Antoniego. Wyślij swe prośby, a będą położone u stóp Świętego i polecone jego wstawiennictwu.

Adres:

ANTHONY’S DEPARTMENT,

Mount St. Sepulchre,

WASHINGTON, D. C.

 

 

Chleb Św. Antoniego

 

 

Wierzytelny odpis cudownego Błogosławieństwa Św. Antoniego.

Źródło: Chwała Boża w Św. Antonim 1917

Ecce Crucem † Domini nostri, Jesu Christi, fugite partes adversae! Vicit Leo de tribu Juda, radix David. Alleluja. Alleluja.

Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis!

Christus Rex, venit in pace. Deus Homo factus est.

CHRISTUS NOBISCUM! STATE!

To samo w przekładzie polskim.

Oto Krzyż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, uchodźcie zastępy przeciwne! zwyciężył Lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida. Alleluja. Alleluia.

Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

Chrystus, Król, przyszedł w pokoju. Bóg stał się Człowiekiem.

CHRYSTUS Z NAMI! STÓJCIE!

Słowa Zbawiciela do św. Antoniego.

Wierny sługo mój Antoni, o co mnie kiedykolwiek prosić będziesz, otrzymasz. Iźeś mężnie wojował, otom ja z tobą i uczynię cię sławnym po wszystkim okręgu ziemi.

  1. Módl się za nami święty Antoni.
  2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
  3. Módlmy się: Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię Panie, święty wyznawca Twój Antoni, któregoś przyozdobił mocą i wielkością cudów dotychczas nie przestajesz go wsławić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
  4. Amen.

 

 

 

 

O Chlebie Św. Antoniego

Źródło: Chwała Boża w Św. Antonim 1917

Cóż to jest »Chleb Św. Antoniego dla ubogich?« — zapyta może niejeden czytelnik. Czy to może chleb, który pieką na dzień tego Świętego, a potem go rozdają pomiędzy biednych, albo może chleb, który poświęcają 13 czerwca i który ma szczególną siłę? Wcale nie: “Chleb Św. Antoniego” jest raczej dziełem miłości bliźniego, które na tym polega, że się błaga wielkiego Świętego z Padwy o Jego pomocne wstawiennictwo z tym przyrzeczeniem, że w razie wysłuchania damy chleba ubogim. W tej prostej formie, która — jak się już zaznaczyło na wstępie — odpowiada starodawnemu chrześcijańskiemu zwyczajowi, dzieło to, o którego pojedynczym urządzeniu będzie jeszcze mowa, powstało w Tulonie, wielkim mieście portowym południowej Francji. Dwadzieścia siedem lat temu, jak się wydarzył nieznaczny wypadek w małym sklepiku przy ulicy Lafayette, i on właśnie dał podstawę do tego dzieła. Bóg najłaskawszy, który tak często wybiera maluczkie i nieznaczne środki, aby dokonać wielkich rzeczy, udzielił widocznie swego błogosławieństwa, bo dzieło to w krótkim czasie z nieznacznych początków doszło do wyżej wspomnianych wielkich rozmiarów.

Dwa są przeto warunki przy wzywaniu Świętego, o których nie należy zapominać: 1) Zupełne zdanie się na wolę Bożą; ponieważ Zbawiciel mówi: »Tak macie się modlić: Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi« (Mt 6. 10, 2) nie powinno się tracić ufności i ustawać w modlitwie do św. Antoniego, jeżeli nie zaraz wysłuchuje. Powinniśmy tu postępować, jak ów mąż ewangeliczny, który nie przestaje kołatać do drzwi przyjaciela, aż ten spełni jego prośbę (Łk 11, 5-8).

Przede wszystkim zaś powinniśmy w czasach obecnych prosić Świętego o łaski duchowne; a więc nie zawsze tylko o ziemskie, lecz szczególnie o niebieskie prosić dary, jak to już Zbawiciel powiedział: Jeżeli mię o cokolwiek prosić będziecie w imię moje (to znaczy w mej myśli i w moim duchu), to wam uczynię* (J 14. 14). Tak więc, spieszmy w naszych potrzebach, pełni ufności, do wielkiego Cudotwórcy, św. Antoniego, ofiarujmy mu chleb dla biednych, ale z pokorą ducha i ze szczerym poddaniem się woli Bożej.

Dający ofiarę na Chleb Św. Antoniego wrzuca do puszki Świętego z Padwy dar, jako podziękowanie za otrzymaną Łaskę, którą mu Święty swoim pośrednictwem wyjednał. Daje w przeświadczeniu swojej wdzięczności, a więc nie z dumy i miłości własnej, lecz jako pokorny dłużnik, nie wiedząc, jakiej osobie przypadnie jego datek. Dobrodzieje zostają w ukryciu, tylko dzieło miłości jest jawnym, »aby ludzie, widząc to, chwalili Ojca, który jest w niebiesiech« (Mt 5, 16).

Wielu ludzi światowych daje jałmużnę, ale w sposób niewłaściwy. Ich miłosierdzie szuka celów ziemskich i dlatego otrzymują nagrodę na ziemi. Ta ich nagroda jest przemijającą i nie ma zasługi na żywot wieczny. Nie spotka to tych, którzy dzieło “Chleba Św. Antoniego” należycie wykonują. Przeciwnie, do nich odnoszą się słowa Chrystusa Pana: »Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie« (Mt 6, 4). Nie szukali chwały u ludzi, dlatego znajdą chwałę u Boga (I. Kor. 4, 5), dawali w skrytości jałmużnę, dlatego kiedyś Bóg jawnie ich nagrodzi w dzień sądu. Ubodzy nie mogą się niczym odpłacić dawcom »Chleba św. Antoniego«, lecz to właśnie przyniesie im szczególniejszą radość, ponieważ w Piśmie św. jest napisane, a słowo Pana trwa na wieki: — »Błogosławionym będziesz, żeć nie mogą odpłacić, albowiem będzie ci oddano w dniu zmartwychwstania Sprawiedliwych« (Łk 14, 14).

Nieocenione owoce »Chleba św. Antoniego«.

»Z owoców ich poznacie ich« mówi Pan, dlatego też przyglądniemy się pokrótce owocom tego dzieła, aby z nich poznać jego wartość. Nadzwyczajna jest liczba tych, którzy wzywając pomocy św. Antoniego, zobowiązali się ofiarować datki dla ubogich i byli wysłuchani w potrzebach.

Liczne łaski i dobrodziejstwa, które otrzymywali ludzie, wykonując dzieło św. Antoniego, nie mało przyczyniają się także, u jednych do rozbudzenia w sercach miłości bliźniego, innych zaś pobudzają do ufności we wstawiennictwo św. Antoniego i do szukania w potrzebach pomocy w modlitwie i jałmużnie, by zyskać opiekę tego Świętego; — zaiste, piękne owoce »Chleba św. Antoniego«.

Dalsze owoce tego dzieła są takie same, jakie wydaje i jałmużna chrześcijańska. „Błogosławieni miłosierni, gdyż oni miłosierdzia dostąpią”, mówi Chrystus Pan (Mt 5, 7). Błogosławionymi nazywa tych, którzy miłosiernymi są dla bliźnich i zawsze wedle możności czynnie ich wspierają i przyrzeka im miłosierdzie Boskie; a czegóż więcej my grzeszni ludzie potrzebujemy jak miłosierdzia? Dawajmy więc jałmużnę ubogim przez św. Antoniego, aby i do nas kiedyś powiedziano: >Błogosławiony, który pamięta o będących w potrzebie i ubogich, bo sam Bóg wybawi go z nieszczęścia«. (Ps. 40, 2). Litościwym okiem spojrzy na nas Pan w dzień sądu, gdy chleb, przez nas ofiarowany, znajdzie w swoich rękach i rzecze do nas: »Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, posiądźcie królestwo, zgotowane wam od założenia świata! Byłem bowiem głodny, a nakarmiliście mnie«  (Mt 25, 34, 34).

Tyle o ofiarodawcach »Chleba św. Antoniego«, którzy na sobie doświadczyli skutków jałmużny i przekonali się, że przez nią można znaleźć miłosierdzie (Tob. 12, 9); ale i dla tych, którzy otrzymują ofiary, wielka jest korzyść z owoców tego dzieła, tak dla ciała, jak i dla duszy. Korzyści co do ciała są same przez się jasne, gdyż przez jałmużnę zaradza się ich potrzebom materialnym i wszelkim troskom. Są bowiem ubodzy, którzy nie mają kawałka chleba, a przecież przez takie datki zaspokaja się ich głód.

Dzieło to podtrzymuje w tysiącach serc gorliwość w nabożeństwie i wielką ufność w Bogu, tak że cale ich życie staje się ciągłym aktem modlitwy.

„Wyliczanie wszystkich łask tak dla ciała, jak i dla duszy, otrzymanych od Boga w mej izbie, zapełniłoby całe tomy książek”, mówi panna Bouffier. Słowa te świadczą dostatecznie, że “Chleb Św. Antoniego” należy do tych dzieł, które przynoszą owoc stokrotny.

 

 

 

 

Modlitwa połączona z przyrzeczeniem datku na chleb Św. Antoniego

Skarbnica nabożeństw do Św. Antoniego Padewskiego 1936

 Przed uzyskaniem Łaski

Podziwu godny Św. Antoni, olśniony wspaniałymi cudami i zaszczycony tym, że Jezus w postaci dzieciny zstąpił na ziemię i na Twoich ramionach spoczął, wyproś mi u Niego tę Łaskę, której z głębi serca tęsknie pragnę. Ty, który pełen zawsze byłeś litości dla ubogich, nie patrz na występki proszącego, ale na Chwałę Bożą, która ponownie przez Ciebie się wzmoże, patrz na zbawienie mojej duszy, które z moją prośbą pozostaje w związku. Przyczyń się do spełnienia mej prośby.

Jako zadatek tego przynoszę Ci ten skromny datek dla ubogich, z którymi oby mi dane było kiedyś przez Łaskę Jezusa Chrystusa i przez Twoją przyczynę posiadać Królestwo wieczne. Amen.

Odpust 300 dni raz na dzień dla tych, co ze skruszonym sercem tę modlitwę odprawią; można go ofiarować duszom w czyśćcu.

Po uzyskaniu Łaski

Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, coś raz cudownym sposobem znalazł serce chciwca zagrzebane w jego złocie; Tyś miał dar współczucia z nieszczęśliwymi, toteż Pan wysłuchiwał Twoje prośby, któreś przedkładał. Jako dowód mojej wdzięczności przyjm ten dar, który dla ubogich u Twych stóp składamy. Niech przyniesie ulgę ubogim, a mnie wyjdzie na korzyść. Pomagaj nam stale w naszych doczesnych potrzebach, ale jeszcze bardziej wspieraj w naszych duchownych sprawach, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.

Odpust 100 dni raz na dzień dla tych, co ze skruszonym sercem tę modlitwę odprawią; można go ofiarować duszom w czyśćcu.

 

 

Modlitwa o szczególną Łaskę z przyrzeczeniem datku na chleb Św. Antoniego

Z serca pozdrawiam Cię po tysiąckroć, Św. Antoni, boś jest wybranym naczyniem Bożej Łaski. Jezus jest z Tobą, Tyś jest błogosławionym synem serafickiego Ojca Św. Franciszka, najpokorniejszy i najbardziej podziwu godny ze wszystkich.

Pomnij, żeś nigdy nie przestał, cudotwórczy Święty, nieść pomoc i pociechę tym, co Cię wzywali w swych kłopotach. Ośmielony wielkim zaufaniem i pewnością, że nie na próżno Cię proszę, uciekam się do Ciebie, który jesteś pełen łaski i uszczęśliwionym przyjacielem Dzieciątka Jezus.

Św. Antoni, mocny Cudotwórco, niezawodny Pomocniku, i ja potrzebuję Twej pomocy; proszę Ci o tę Łaskę… (tu powiedz, o co prosisz).

Pociesz mnie więc w mojej potrzebie i daj pomoc, której się z pełną ufnością od Ciebie spodziewam. W zamian za to obiecuję złożyć na chleb dla ubogich kwotę… Błogosław mi w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *