Nauka na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Służba Boża 1883

Nauka. Tajemnica Trójcy Świętej jest podstawą całej Religii naszej i głównym, i ogólnym przedmiotem każdego nabożeństwa. Tajemnicę tę przypominamy, ilekroć czynimy Znak Krzyża Świętego. ilekroć kończymy modlitwy, mówiąc: Chwała Ojcu, itd. W Imię Trójcy Świętej powołani zostaliśmy do znajomości Boga prawdziwego i odrodzeni na nowe życie Łaski na Chrzcie Świętym; w toż Imię przyjmujemy wszystkie inne Sakramenty i Błogosławieństwa Kościelne. Uroczystość przeto Trójcy Świętej jest niejako świętem nieustannym, nieprzerwanym nigdy. Jednakże Kościół Święty I. niedzielę po Zielonych Świątkach przeznaczył corocznie na szczególne uczczenie największej i najpierwszej Tajemnicy Religii naszej, chcąc przez to tym skuteczniej ożywić wiarę i pobożność wiernych i przypomnieć im, że wszelka cześć i wszystkie modlitwy i obrzędy w Kościele za cel ostateczny mają Trójcę Przenajświętszą.

 

 

 

 

Nauka Wiary o Trójcy Przenajświętszej.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko katolickiej cz. I 1897

Czym jest Pan Bóg?

Jest to Istota najdoskonalsza, najwyższe dobro, istniejące od wieków. On stworzył niebo i ziemię, On jest Pierwiastkiem wszelkiego bytu i istnienia: ,,Z Niego, przezeń i w Nim jest wszystko.“ (Rzym 11, 36.)

Czym jest Trójca Przenajświętsza?

Jest to właśnie ów Jedyny Bóg istniejący w Jednej Jedynej Naturze i Istocie i zarazem w Trzech Osobach, Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

Czy każda z tych Osób jest Panem Bogiem?

Tak jest, wszystkie te Trzy Osoby bowiem mają jedne i te samą Naturę i Istotę Boska.

Czy którakolwiek z tych Osób jest starszą, większą i potężniejszą od drugich?

Wcale nie, gdyż wszystkie Trzy razem od wieków są Sobie równe co do Wszechmocy Boskiej, Wielkości i Chwały i wszystkie dlatego powinny doznawać tej samej czci i uwielbienia.

Czy rozum ludzki zdoła sam się poznać i pojąć tę Prawdę?

Nie, tylko drogą nadprzyrodzonego objawienia mógł człowiek dojść do poznania tej Prawdy. Wszakże jest ona tak wielką i głęboką, że żaden rozum ludzki ogarnąć jej nie może, póki człowiek żyje na tym świecie. Jest to Tajemnica, której człowiek już dla tego samego pojąć nie może, że rozum jego wielu tajemnic natury zrozumieć nie zdoła.

Co sądzić o gadaninie ludzi pozbawionych wiary, że ta Tajemnica sprzeciwia się zdrowemu rozumowi?

Odpowiedzieć na to należy: Tajemnica ta przechodzi siły naszego rozumu, gdyż nie możemy jej zgłębić ani powziąć jasnego o niej wyobrażenia; ale nie jest przeciwna rozumowi, gdyż nie zawiera w sobie żadnej sprzeczności. Sprzecznością i niepodobieństwem by było, mówiąc, że jest tylko jeden Bóg i trzech bogów; gdyż niepodobnym jest przypuszczenie, by miał istnieć Jeden prawdziwy Bóg i zarazem trzech prawdziwych bogów. Tego też Wiara nie uczy; mówi tylko, iż jest Jeden Bóg w Trzech Osobach. Nie ma sprzeczności w tym, gdy się mówi: Bóstwo jest Jedno, chociaż istnieje w Trzech Osobach. Tajemnica na tym polega, iż pojąć nie zdołamy, jak Bóg może mieć Trojaką Osobę. Mimo to przecież, że tego nie pojmujemy, nie godzi nam się twierdzić, iż to jest rzeczą niemożebną i do wiary niepodobną. Wyrokować o czymś, czego nie rozumiemy, jest oznaką głupoty i pychy. Wierzyć zaś w coś, co wszechmądry Bóg nam powiedział i objawił, nie tylko się nie sprzeciwia rozumowi, ale rozum nawet się tego domaga. Jest to wiec oznaka rozumu wierzyć w Tajemnicę Przenajświętszej Trójcy, skoro ją nam Bóg objawił.

Co każdej z tych Trzech Osób poszczególnie przypisać należy?

Chociaż wszystkie działania Boże ze względu na stworzenia, a mianowicie na człowieka są wszystkim Trzem Osobom wspólne, Ojcu przede wszystkim przypisujemy stworzenie, Synowi Odkupienie, a Duchowi Świętemu uświęcenie.

Czemu tak wierzyć należy?

Gdyż te działania i czyny są obrazem tego, co każdej z tych Trzech Osób jest właściwym, i czym te Trzy Osoby od Siebie się różnią.

Czy Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest dla nas szczególnie ważną?

Tak jest, gdyż nauka o Trójcy Świętej jest podstawą całego chrześcijaństwa, i na niej opierają się inne Artykuły Wiary. Bez wiary w te Tajemnice pozostanie zaledwie cień chrześcijaństwa.

 

***

 

Ćwiczenia.

1. Dziękuj z całego serca za objawienie tej Świętej Tajemnicy; dziękuj oraz każdej z tych Trzech Boskich Osób, za doznane od Niej Dobrodziejstwa.

2. Wzbudzaj w sobie częściej akt wiary w tę Przenajświętszą Tajemnicę, już to, aby się w tej wierze tern silniej utwierdzić, już to, aby Bogu zadośćuczynić za brak wiary i za szyderstwa, których się dopuszczają bezbożni przeciw tejże Tajemnicy. Takimi aktami są żegnanie się znakiem Krzyża Świętego, odmawianie składu apostolskiego, i słowa: Chwała Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Odpusty. Za przeżegnanie się i odmawianie słów: W Imię Ojca, Syna… itd. daje Kościół: 1. 50 dni odpustu, a 2. kto się przy tym skrapia święconą wodą, 100 dni odpustu. (Pius IX. 28 Lipca 1863, i 28 Marca 1866.)

Za odmawianie: Święty, Święty, Święty Panie Boże Zastępów. Pełną jest ziemia Twej chwały. Chwała Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu:

  1. Sto dni raz na dzień.
  2. Sto dni trzy razy na dzień w niedzielę, w uroczystość Św. Trójcy i przez wszystkie dni oktawy tego święta.
  3. Zupełny odpust raz w miesiąc w dniu dowolnym, gdy te słowa odmawiamy przez cały miesiąc przy zachowaniu zwykłych warunków. (Klemens XIV. 26 Czerwca 1770.)

 

 

***

 

 

W jaki sposób była ta uroczystość zaprowadzona?

Pierwotnie obchodzono te uroczystość w kilku tylko kościołach, ale nie w Rzymie, gdyż (jak pisze papież Aleksander III.), Rzymski Kościół czci co dzień i w każdej godzinie Trójcę Świętą. Wszystkie bowiem nabożeństwa wysławiają Trójcę Przenajświętszą i kończą się Jej chwałą.“ W niektórych kościołach obchodzono tę uroczystość w ostatnią niedziele po Świątkach na samym końcu roku kościelnego, jakoby meta i koniec pielgrzymki naszej ziemskiej.

Inne kościoły świeciły pamięć Trójcy Św. w dzisiejszą niedzielę, tj. na początku drugiej części roku kościelnego, oznaczając przez to, że cały przeciąg żywota odkupionych ma być uwielbieniem Trójjedynego Boga. Dopiero papież Jan XXII. nakazał obchodzić święto Trójcy Św. w dniu dzisiejszym w obrobię całego Kościoła.

Ponieważ święto to przypada na dzień, który przed zaprowadzeniem uroczystości Trójcy Św. był pierwsza niedziela po Świątkach, dla tego też we mszy odmawia się prócz modlitwy do Trójcy Św. modlitwa przypadająca na pierwszą niedziele po Świątkach, a w końcu mszy odczytuje się w miejscu Ewangelii Świętego Jana Ewangelię niedzielną.

Czemu obchodzimy tę uroczystość?

  1. Aby jawnie poświadczyć swą wiarę w Trójcę Świętą, która jest podstawa chrześcijańskiej Religii i najwznioślejszą Tajemnicą.
  2. Aby każdej z Trzech Boskich Osób złożyć powinne dzięki za to, co dla naszego zbawienia uczynić raczyła; Ojciec bowiem nas stworzył, Syn odkupił, a Duch Św. zstąpił na nas, aby nas uświęcić.

Uwaga. Dzisiaj wzbudź wiarę w Boga w Trójcy jedynego, a dziękuj za wszystkie Święte Sakramenty, któreś już w Imieniu Trójcy Przenajświętszej przyjmował, osobliwie za Chrzest Święty, którego obietnice odnowić dziś powinieneś.

 

 

 

 

Nauka – Rok kościelny 1890.

Źródło: Rok kościelny czyli wykład obrzędów kościelnych i całej nauki katolickiego Kościoła 1890

Pan Bóg jest Istotą nad istotami, czyli Istotą Jedyną. I jedną niezłożoną, nieskończenie doskonałą, pierwszym początkiem wszech rzeczy i ostatnim końcem, jest Najwyższe Dobro, Bóg jest tylko Jeden, lecz w Nim trzy są Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Ojciec jest prawdziwym Bogiem; Syn jest prawdziwym Bogiem, i Duch Świętym jest prawdziwym Bogiem: jednakże wszystkie Trzy Osoby są Jednym tylko Bogiem, bo wszystkie mają jedną i tę samą naturę, jedno i też Bóstwo, i żadna z nich nie jest starszą ani doskonalszą, lecz wszystkie we wszystkim są sobie równe.

Ta więc wiara nasza w Boga Jednego w Naturze, a Troistego w Osobach, czyli ta niepojęta rozumem ludzkim Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest podstawą całej naszej Religii Chrześcijańskiej, i jest głównym i ogólnym przedmiotem każdego nabożeństwa, wszystkich uroczystości. Tajemnicę tę przypominamy, ilekroć czynimy znak Krzyża Świętego, ilekroć kończymy nasze modlitwy, mówiąc: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W Imię Trójcy Świętej powołani zostaliśmy do znajomości Boga prawdziwego i odrodzeni na życie nowe Łaski na Chrzcie Świętym i w już Imię przyjmujemy wszystkie inne Sakramenty i Błogosławieństwa Kościelne. Uroczystość przeto Trójcy Świętej jest niejako świętem nieustannym, nieprzerwanym nigdy. Jednakże Kościół Święty pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego przeznaczył corocznie na szczególne uczczenie największej i pierwszej Tajemnicy Wiary naszej, chcąc przez to tym skuteczniej ożywić wiarę i pobożność wiernych i przypomnieć im, że wszelka cześć i wszystkie modlitwy i obrzędy w Kościele za cel ostateczny mają Trójcę Przenajświętszą.

Żeby w duchu Kościoła obchodzić Święto dzisiejsze, powinniśmy:

1) w głębokiej pokorze i uznaniu swojej nicości wobec nieogarnionego Majestatu Bożego, czcić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, i poddawać się najzupełniej niezbadanym nieraz wyrokom jego względem nas Opatrzności.

2) Jeżeli codziennie, to mianowicie dzisiaj powinniśmy złożyć nieskończoną wdzięczność Bogu Ojcu, że nas stworzył; Bogu Synowi, że nas odkupił; i Bogu Duchowi Świętemu, że nas uświęcił, i odnawiać w pamięci to, cośmy Mu obiecali na Chrzcie Świętym, na którym przez Łaskę staliśmy się przysposobionymi synami Jego.

3) Powinniśmy naśladować Trójcę Świętą, w jej świętości i miłości, bo na jej obraz i podobieństwo jesteśmy stworzeni, i sam Bóg woła do nas: Bądźcie świętymi, bo Ja Jestem Święty (Lew. 11, 14). I jak Miłość Trzech Osób Trójcy Świętej zależy na doskonałym zawsze Ich zjednoczeniu, i na czynieniu zawsze dobrze wszystkim stworzeniom: tak podobnież i my powinniśmy miłować się wzajemnie najdoskonalej, żeby jedno było w nas serce i jedna dusza; o co prosił Zbawiciel w modlitwie za uczniami Swymi, aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy. (Jan r. 17, 22).

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023