Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

Zobacz imprimatur

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wyobrażam sobie Pana Jezusa, mówiącego te słowa: Kto wierny jest w najmniejszej rzeczy, i w większej wierny jest.

II. Będę prosił o wielkoduszność i wytrwałość, której wymaga wierność w małych rzeczach.

 

 

I. Punkt.

Wierność w małych rzeczach.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Mówiąc podobieństwo o niewier­nym włodarzu, chciał Pan Jezus nauczyć nas, jak zatrważająca jest niewierność w małych rze­czach, i przeciwnie, jak wierność w nich jest po­żyteczną. Kto wierny jest, mówi, w najmniejszej rzeczy, i w większej wierny jest(Łuk. XVI). Rozbierz dobrze te ważne słowa, a wierność w ma­łych rzeczach będzie stałą modłą twego postępowania. Ileż to pobudek zachęca cię do niej!

ZASTOSOWANIE. Pobudki ze względu na Pana Boga. Pierwszym i najsłodszym obowiązkiem twoim jest kochać Pana Boga, dawać Mu ciągłe dowody miłości; lecz czyż nie przez wierność w pełnieniu Jego Świętej Woli aż do rzeczy najdrobniejszych możesz Mu dawać te dowody, a dawać prawie bez przerwy, gdyż małe rzeczy zdarzają się każdego dnia, każdego mo­mentu.

Pobudki ze względu na bliźnich. Pra­gniesz bez wątpienia, żeby twe modlitwy, Komunie Święte i wszystko, co czynisz dla nawrócenia grzeszników i ulżenia duszom w Czyśćcu cier­piącym było skutecznym. Bądź wielkoduszny w Służbie Bożej, wierny w najmniejszej rzeczy, a twoje życzenia zostaną spełnione, bo Pan chę­tnie słucha tych, którzy Mu służą wiernie i wiel­kodusznie.

Pobudki ze względu na nas samych. Boski Zbawiciel zapewnia, że kto wierny jest w najmniejszej rzeczy, i w większej wierny jest, a więc wierny jest w ciężkich doświadczeniach, w gwałtownych pokusach. Jakaż to rękojmia wytrwania.

UCZUCIA [**]. Proś Pana Boga o męstwo i odwagę, któ­rej wymaga wierność wytrwała w małych rze­czach.

POSTANOWIENIE [***]. W codziennym rachunku su­mienia będę od czasu do czasu zwracał szczegól­niejszą uwagę na to, czego ta wierność wymaga.

 

 

II. Punkt.

Niewierność w małych rzeczach.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Kto w małym niesprawiedliwy jest, dodaje Pan Jezus, i w większym niesprawiedliwy (niewierny) jest. To drugie zdanie, wyszłe z Ust Nieomylnej Prawdy, powinno cię przekonać, że zwyczajna niewierność w pewnych obowiązkach na pozór mało ważnych, może być bardzo szko­dliwa i mieć złe następstwa dla nas i dla dru­gich:

  • gdyż pozbawia nas sposobności zebrania wielu zasług i skarbów dla Nieba;
  • zostawia na duszy niezliczone skazy, które chociaż dla nas niedostrzegalne, szpecą ją w Oczach Pana Boga;
  • kładzie wielką zaporę działaniu Łaski i szczo­drobliwości Pana względem nas;
  • daje zły przy­kład i może spowodować zgubny nieład i zamieszanie w rodzinie.

ZASTOSOWANIE. Te uwagi są tak ważne, że należy rozebrać je szczegółowo i głębiej się nad nimi zastanowić. Badaj się więc szczerze w skrytości serca.

A jakkolwiek świat mówi lub czyni, ty pamiętaj na Słowa Pana Jezusa: Kto w małym nie­sprawiedliwy jest, i w większym niesprawiedliwy jest; a jeżeli masz co do zarzucenia sobie pod tym względem, popraw się od dziś dnia.

UCZUCIA. Żal. — Pokorne błaganie.

POSTANOWIENIE. Czuwać będę pilniej nad sa­mym sobą.

 

 

III. Punkt.

Powód niewierności w małych rzeczach.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Czemu się to dzieje, że pomimo silnego przekonania o potrzebie owej wierności i pomimo licznych w tej mierze postanowień, tak nam często na niej zbywa w ścisłym wyko­nywaniu obowiązków? Oto tym, że wytrwała wierność w małym wymaga z naszej strony usta­wicznej czujności, wiele pracy, usiłowań i poświęceń, a to wszystko są rzeczy przykre natu­rze naszej — i ta jest właściwa przyczyna. Lecz my nie chcemy do niej się przyznać, usiłujemy obłudnie zaspokoić sumienie, przyjmując tę za­sadę od leniwców i niedbalców, którzy mówią: Doskonałość, świątobliwość nie polega na małych rzeczach. Nie mam pretensji zostać Świętym, chcę tylko być zbawionym. Albo: Usposobienie moje nie może się nagiąć do tego rodzaju drobnostek, trzymam się rzeczy głównych. Małe rzeczy dobre są dla ludzi płytkiego umysłu… itp.

ZASTOSOWANIE. Odrzuć ze wzgardą podobne zdania ludzi światowych, a przeciwstawiaj im Słowa Przedwiecznej Prawdy. Kto gardzi małymi rzeczami, pomału upadnie. (Łuk. XIX, 1). Kto prawdziwie Boga miłuje, niczego nie zaniedba. (Ekkl. 7). Pamiętaj także na poważne zdanie i przykłady Świętych. Żaden nie może być dosko­nałym w rzeczach wielkich, mówi Św. Franciszek Ksawery, kto nie był najpierw doskonałym w rze­czach małych.

ROZMOWA DUSZY [****] z naszym Boskim Mistrzem.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 20
  2. Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Jana Kantego, Wyznawcy: Nabożeństwo do Św. Jana Kantego, Wyznawcy

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *