Boże Narodzenie

 

 

 

 

Nauka na Boże Narodzenie.

Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. I 1897

Co znaczy święty czas Bożego Narodzenia?

Rozumiemy przez to nie tylko czas, w którym Święty Kościół obchodzi pamiątkę Narodzenia Pańskiego, ale i Obrzezania, Imienia, Trzech Królów, Ofiarowania w świątyni, ucieczki do Egiptu i okres Jego Życia w Nazarecie aż do godów Kananejskich. Jest to więc czas sięgający od dnia wigilijnego aż do święta Matki Boskiej Gromnicznej włącznie.

Na co ustanowiono ten święty czas?

Ustanowiono go.

1. Aby nam przypomnieć radosne Narodzenie, lata dziecięctwa i młodości naszego Zbawiciela Boskiego.

2. Aby te dni wiekopomne spowodowały nas do wdzięczności i wywzajemnienia się miłością.

3. Aby nam stawić przed oczy wzniosłe przykłady, cnoty, zawarte w tych tajemnicach i zachęcić nas do naśladowania.

4. Abyśmy nareszcie stali się uczestnikami błogich owoców, jakie nam Zbawiciel zgotował tymi Tajemnicami.

Dojdziemy zaś do tego celu, jeśli przepędzimy ten czas w duchu i w myśli Kościoła i idąc za radą tegoż Kościoła, zgłębiać będziemy te Święte Tajemnice. Kościół poczyna się do nich przysposabiać rano rychło w przededniu święta i woła radośnie: „Wiedzcie już dzisiaj, że Pan idzie, a jutro oglądać będziecie Chwałę Jego. Chodźcie, zanućmy pieśń radosną. Cieszmy się Panu, stawmy się rychło przed Jego Oblicze z wdzięcznością”.

Już dzisiaj przeto prosi Kościół o Łaskę takiego obchodu jutrzejszego święta, abyśmy owoce jego radośnie pożywali. Dlatego i my się należycie przygotujmy w przededniu i w porze wigilijnego wieczora.

Czym jest święto Bożego Narodzenia?

Jest to dzień, w którym Jezus Chrystus, Zbawiciel i Odkupiciel nasz, urodził się w stajence w Betlejemie z Panny Maryi. Noc ta uświęcona została przez tajemnicze, święte pojawienie się Zbawiciela świata, i dlatego też ją tu i ówdzie Nocą Świętą nazywają.

Czemu dziś kapłani czytają trzy Msze?

Gdyż Tajemnica ta jest tak wzniosła, że Kościół nie może Jej objąć jedną Ofiarą. Dar tak kosztowny i już z dawna upragniony, jakim jest Zbawiciel całego świata, wymaga ponowionego, kilkakrotnego hołdu. Trzy Msze odprawia przeto kapłan:

1. jako Ofiarę dziękczynną dla Trzech Osób Boskich, Które tę Tajemnicę sprawiły. Ojciec tak bardzo umiłował świat, że ofiarował zań Syna; Syn ofiaruje się w postaci człowieczej; Duch Święty, Duch Miłości, spowodował Obie Osoby do ofiarowania nam tak nieocenionego, niezmiernego Daru. —

2. Oprócz tego każe Kościół miewać po trzy Msze; dla przypomnienia wiernym potrójnego Narodzenia Boga-Człowieka. tj. Odwiecznego Narodzenia w Łonie Ojca Niebieskiego, Narodzenia w pełni czasów z Maryi Panny, i duchownego Narodzenia w sercu każdego Chrześcijanina, który Go z gorącą wiarą przyjmuje, i jak mówi Jan Święty, otrzymuje Moc zostania synem Bożym.

Czemu pierwszą Mszę czyta się o północy, drugą, gdy poczyna świtać, trzecią za jasnego dnia?

Pierwsza Msza, zwana Anielską, odbywa się o północy, gdyż jest to starodawne podanie kościelne, że Pan Jezus przyszedł na świat o połnócy. Anielska zowie się zapewne stąd, gdyż Święta Ewangelia tej Mszy opowiada, że Aniołowie Niebiescy z najwyższym uniesieniem przyjęli wieść o Narodzeniu Chrystusa, złożyli Bogu dzięki, a ludziom życzyli szczęścia. W tej Mszy obchodzimy czasowe Narodzenie Pańskie, które przypadło na godzinę północną.

Druga Msza przypada na czas ranny, gdy zejdzie jutrzenka, na znak (co wypowiada modlitwa kościelna), że w tym dniu ukazało się nowe światło na oświecenie ludności. Nazywa ona się też Pasterką, gdyż Ewangelia głosi, że pasterze poszli do żłobka i złożyli hołd Dzieciątku Jezus. Ta Msza oznacza także drugie Narodzenie się Pańskie w sercach wiernych. Do tego odrodzenia odnosi się i Lekcja (czyli Epistoła).

— Trzecia Msza zowie się Wiekuistą, gdyż przypomina wiernym Odwieczne Narodzenie Syna z Ojca. Bóstwo Jego i Boskie pochodzenie opisuje nam Lekcja i Ewangelia żywymi słowy. Mszę tę odczytuje się za jasnego dnia, gdyż rzeczywiście dopiero z przybyciem Pańskim zajaśniał światu dzień poznania Boga.

Czy każdy powinien w tym dniu wysłuchać wszystkich trzech Mszy ?

Nie! Ale jak Kościół poczuwa się do powinności dziękowania Bogu, chwalenia i wysławiania Go, tak i Chrześcijanin dobrze uczyni, jeśli pójdzie za przykładem Kościoła i złoży Świętej Trójcy potrójną Ofiarę wdzięczności, chwały i czci najgłębszej za Dar tak wielki.

 

 

Na uroczystość Bożego Narodzenia.

Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Uwaga: Wesel się z Aniołami i pastuszkami dla Narodzenia Pańskiego. Przewielka i prześwięta Tajemnica: Bóg się raczył stać Synem człowieka, aby nas uczynił synami Boga. Tu się zaczynają liczyć wieki chrześcijańskie, bo tu jest początek naszego zbawienia i poprawienia świata.

Odmawiaj pobożnie ,,Anioł Pański i przy słowach: ,A Słowo stało się ciałem’ dla Niepojętej Dobroci Bożej i twojej niegodności jak najgłębiej upadnij na twe kolana. Na trzech Mszach Świętych bądź przytomnym, pobożnie rozmyślając o trojakim Narodzeniu Jezusowym: o Wiecznym z Łona Ojca Swego Niebieskiego, o doczesnym z Żywota Panieńskiego i o duchownym w sercach swoich wiernych. Dzieciństwo Jezusowe Najświętsze z dziecinną serdecznością uczcij i uwielbij, albowiem dzieci najłatwiej prośbami ubłagane być mogą. Do Tabernakulum na Ołtarzu jako do żłóbeczka betlejemskiego bież z pastuszkami, tam Jezusowi ofiaruj uczynki twe dobre w czasie Adwentu Świętego wykonane, tam też żebraj od Dzieciątka Najświętszego, czegokolwiek pragnie dusza twoja.

***

Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła Świętego 1932

Boże Narodzenie wzywa nas, abyśmy Chrystusowi Panu wdzięczność okazali i miłością za Miłość odpłacili. Takimi właśnie uczuciami radości, wdzięczności i miłości są przepełnione liczne i piękne nasze kolędy. Z żywą wiarą i serdeczną miłością i my podążamy do żłóbka, by Boskiemu Dzieciątku swe serce w ofierze złożyć. Każdemu kapłanowi wolno dziś odprawić trzy Msze Święte. Zwyczaj ten przypomina nam nie tylko potrójne Narodzenie Pana Jezusa, lecz także obowiązek wdzięczności względem Wszystkich Osób Trójcy Świętej za Przyjście na świat Syna Bożego. Dziękować winniśmy najpierw Bogu Ojcu, że ,,Syna Swego Jednorodzonego dał”, Synowi, że przyjął naturę ludzką, i wreszcie Duchowi Świętemu, że przez Jego działanie Pan Jezus stał się Człowiekiem. Przez potrójne Narodzenie Chrystusa Pana rozumiemy: Odwieczne pochodzenie od Boga Ojca, czasowe Narodzenie z Najświętszej Maryi Panny, i duchowe w sercach naszych.

 

 

Nauka na Boże Narodzenie.

Służba Boża 1883

W święto Bożego Narodzenia, jako napełniające serc wiernych wielką radością, ton muzyki i śpiewów kościelnych jest wesoły, i nie ma w nim postu, chociażby przypadło w piątek lub w sobotę. Dla pomnożenia pobożnej radości i nabożeństwa dozwolono jest kapłanom po trzy Msze Święte w ten dzień odprawować, w celu uczczenia potrójnego Narodzenia Jezusa Chrystusa. W pierwszej Mszy szczególniej się rozpamiętuje Narodzenie Jego doczesne z Maryi Panny w stajni Betlejemskiej; w drugiej — Narodzenie Jego duchowne przez Łaskę w sercu sprawiedliwych; w trzeciej — Narodzenie Jego Przedwieczne na Łonie Boga Ojca. — W celu uczczenia tej błogosławionej chwili, w której narodzony Zbawiciel, jako wschodzące Słońce Sprawiedliwości, nową ożywczą Światłością zajaśniał ludom siedzącym w cieniach śmierci i grzechu, w główniejszych miastach, o północy odprawuje się Msza Święta zwana Pasterską od pasterzy Betlejemskich, czuwających nad trzodami; którzy pierwsi mieli szczęście posłyszeć radosne pienie Aniołów: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, i pierwsi oddali pokłon Nowonarodzonemu Chrystusowi.

Jezus Chrystus przyszedł na świat w stajence i we żłobie w największym poniżeniu i ubóstwie, aby pocieszył ubogich i wzgardzonych u świata, i aby pokazał skażonemu światu, że prawdziwe dobra, mogące uszczęśliwić człowieka, nie są ziemskie i zmysłowe, ale duchowne i Niebieskie. Zbawiciel przyszedł leczyć choroby umysłu i serca nie tylko Boską Swoją Nauką i Łaską, ale i przykładem.

Aby godnie obchodzić uroczystość dzisiejszą, powinniśmy składając dzięki Jezusowi, że przyszedł nas zbawić, wzbudzać w sobie miłość i cześć dla Dzieciątka Jezus złożonego we żłobie, i czynić postanowienie naśladowania Go w Jego cnotach pokory, ubóstwa i umartwień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024