Najświętsze Oblicze Pana Jezusa

 

 

 

 

Kilka słów o nabożeństwie do Przenajświętszego Oblicza Zbawiciela.

Źródło: Sam na sam z Panem Jezusem, czyli Pokarm Anielski dla dusz pragnących Miłości Bożej 1917

„Twarzy mojej nie odwróciłem od tających i plujących na mnie”.  (Iz 50, 6)

Pan Jezus, nasz najukochańszy Mistrz Boski, sam raczył objawić nam nabożeństwo do Swego Najśw. Oblicza — a przez nie jakoby otworzył nam nowe źródło łask Bożych, obiecując, że ci, którzy czcić będą Jego Najświętsze Oblicze w duchu zadośćuczynienia, dopełnią tego, co uczyniła święta Weronika.

Zależnie od tego, z jaką gorliwością czcić będą Jego Najświętsze Oblicze, oszpecone przez bluźnierców, będzie czuwał nad ich obliczem, oszpeconym przez grzechy. «Oblicze moje jest jakby pieczęcią Bóstwa, która ma moc przywracać duszom podobieństwo Boże».

 

Obietnice Pana Jezusa dane czcicielom Jego Najświętszego Oblicza

Dla zachęcenia nas do tego pobożnego ćwiczenia, które wielce jest miłym Panu Jezusowi i całemu niebu, udarował wszystkich czcicieli Swego Najświętszego Oblicza wielkimi obietnicami, które to z różnych miejsc wyjęte, razem są umieszczone.

 1. Osoby, mające nabożeństwo do św. Oblicza, otrzymują na ziemi wewnętrzne i stałe światło, a w niebie szczególniejszą światłością jaśnieć będą.
 2. Osoby, które wpatrywać się będą w Rany Mego Oblicza na ziemi, wpatrywać się też będą w Nie w Niebie, jaśniejące chwałą.
 3. Będę ich bronił od nieprzyjaciół.
 4. Będę ich bronił od wszelkich nieszczęść i złych przygód.
 5. Ci, którzy będą ofiarować Moje św. Oblicze Ojcu Mojemu, wyproszą przez to nawrócenie wielu grzeszników.
 6. Przez to ofiarowanie nic im nie będzie odmówione.
 7. Przez to św. Oblicze będą działać cuda.
 8. Zapewnię im wytrwanie do końca.
 9. Żaden z nich nie będzie odłączony ode Mnie.
 10. Ci, którzy w jakikolwiek sposób bronić będą na ziemi sprawy Mojej na zadośćuczynienie, Ja także będę ich bronił przed Moim Ojcem w niebie i dam im królestwo Moje.
 11. Tak samo, jak w jakim królestwie za monetę, na której znajduje się wyobrażenie panującego, można dostać wszystko, czego się żąda, tak za drogocenne wyobrażenie Przenajświętszego Oblicza, otrzyma się w Królestwie Niebieskim wszystko, czego się zapragnie.
 12. Pan nasz, powiada siostra od Św. Piotra, obiecał mi wyrazić w duszy tych, którzy czcić będą Jego Przenajświętsze Oblicze, rysy Boskiego z Nim podobieństwa (21 stycznia 1847r.).

 

 

Obietnica uczyniona Św. Gertrudzie

Przytaczamy jedno zdarzenia z życia tej Świętej. W uczuciu żalu za swoje winy, chciała ona iść dnia pewnego uczcić cudowny Obraz Oblicza Pańskiego, jak to jest zwyczajem w Rzymie. Wyobrażała sobie Oblicze Pana  naszego zmienione wskutek jej grzechów i rzuciła się do Nóg Jego błagając o przebaczenie. Naówczas Zbawiciel, podniósłszy rękę, pobłogosławił ją i rzekł: „Przez wnętrzności Miłosierdzia Mojego odpuszczam ci wszystkie grzechy, a chcąc, żebyś zupełnie uczuła poprawę, wskazuję ci, żebyś na zadośćuczynienie za te grzechy przez cały rok codziennie spełniła jaki dobry uczynek, na pamiątkę odpustu, jakiego ci udzielam”. I wówczas uczynił jej taką obietnicę: „Wszyscy, którzy, chcąc Mi okazać miłość swoją, pamiętać będą często o wyobrażeniu, przedstawiającym Moje Boskie Oblicze, uczują w sobie przez odbicie Mego Człowieczeństwa, żywy odblask Mojej Twarzy, która w nich będzie wyryta i jaśnieć będą świetniej od wielu innych w życiu wiekuistym!”

O jak droga obietnica! Czyż ona nie powinna ożywić naszej pobożności do Cudownego Oblicza Boskiego Zbawiciela? A jeżeli nie możemy iść do Rzymu, postarajmy się przynajmniej mieć ten obraz Jego w domach swoich.

 

 

Obietnice Pana Jezusa Chrystusa

uczynione na korzyść tych, co czczą Jego Przenajświętsze Oblicze, z żywota Siostry Marii od Św. Piotra, karmelitanki bosej z Tours 1848 r.

Pan obiecał mi wyryć swoje Boskie podobieństwo na duszach tych wszystkich, którzy czczą Jego Przenajświętsze Oblicze.

Przez Boskie Oblicze moje otrzymacie zbawienie wielu grzeszników.

Ile razy ofiarujecie Oblicze moje Ojcu Niebieskiemu, tyle razy usta moje za wami przemawiać do Niego będą.

Błagającym przez Oblicze Moje odmówionym nie będzie.

Przez moje święte Oblicze cuda czynić będziecie.

Jak w każdym państwie wszystkiego nabyć można za monetę opatrzoną

wizerunkiem monarchy, tak i monetą mego świętego Oblicza otrzymacie w królestwie Niebieskim wszystko co zechcecie.

Wszyscy którzy czcić będą Przenajświętsze Oblicze moje w duchu „wynagrodzenia za bluźnierstwa i nie święcenie niedzieli”, wyświadczą mi to samo co uczyniła „Weronika”.

Wszyscy którzy, bronić będą mojej sprawy w dziele „wynagrodzenia” czy to słowem, czy modlitwą, czy na piśmie, nawzajem bronić ich będę przed Ojcem, a przy śmierci otrę z oblicza ich duszy, plamy grzechu i przywrócę jej pierwotną piękność.

„Bluźnierstwo jest strzałą zatrutą, która jako Longin zadaje ciosy bolesne Zbawicielowi. Chciał mi więc Pan nasz Jezus Chrystus dać Strzałę Złotą. Ta ranić Go miała rozkosznie i goić złośliwe rany, jakie Mu zadają grzesznicy. Zbawiciel sam podyktował Siostrze Marii od Św. Piotra Karmelitance z Tours następującą formę uwielbienia Go.

Złota Strzała.

Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, miłowane, czczone, wielbione, najświętsze, czci najgodniejsze, najchwalebniejsze, najmniej znane, nigdy dosyć niewysławione Imię Boga na niebie i na ziemi, i w otchłani piekieł przez wszystkie stworzenia, wyszłe z rąk Boga i przez Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

 

 

Obietnice Pana Jezusa, dane Siostrze Marii od Św. Piotra dla czcicieli Przenajśw. Oblicza

Źródło: Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa 1928

 1. Otrzymają na ziemi wewnętrzne poznanie rzeczy duchownych, a w niebie szczególniejszą światłością jaśnieć będą.
 2. Ci, którzy wpatrują się w rany mego Oblicza na ziemi, wpatrywać się Weń będą w niebie jaśniejącego chwałą.
 3. Ci, którzy czcić będą Święte Oblicze Moje w duchu zadośćuczynienia, dopełnią tego, co czyniła Św. Weronika. Stosownie z jaka gorliwością czcić będą oszpecone me Oblicze przez bluźnierców, tak samo będę czuwać nad ich obliczem przez grzechy oszpeconym. Boskie Oblicze moje jest jakby pieczęcią Bóstwa, które ma moc przywracać duszom podobieństwo Boże.
 4. Co do tych, którzy mową, modlitwą, albo pismem będą bronić sprawy mojej, w sprawie zadośćuczynienia, ja także będę ich bronił przed Ojcem Moim i dam im Moje Królestwo.
 5. Będę je bronił od nieprzyjaciół.
 6. Będę je ochraniał od nieszczęść i złych przygód.
 7. Zapewnię im wytrwanie do końca.
 8. Ofiarując Ojcu Mojemu Święte Oblicze Moje, otrzymywać się będzie nawrócenie wielu grzeszników.
 9. Tak samo, jak w jakim królestwie za monetę, na której znajduje się wyobrażenie panującego, można dostać wszystkiego czego się zażąda, tak samo za drogocenne wyobrażenie Najświętszego Oblicza, otrzyma się w Królestwie Niebieskim wszystko, czego się zapragnie.
 10. Przez to święte Oblicze, będą działać cuda.
 11. Przez wyobrażenie Mego człowieczeństwa otrzymają w sobie żywy blask Mego Bóstwa, i będą nim w głębi duszy oświeceni, tak że przez podobieństwo do Mego Oblicza, będą błyszczeć więcej, niż wielu innych w życiu wiecznym (Św. Gertrudy objawień księga VI, Rozdz. VII).
 12. Świętej Mechtyldzie, proszącej Pana Naszego, aby ci, którzy czczą pamięć Jego słodkiego Oblicza, nie byli nigdy pozbawieni Jego najmilszego towarzystwa, odpowiedział: „Żaden z nich nie będzie odłączonym ode Mnie” (Święta Mechtylda. O Łasce duchownej. Księga I, Rozdz. XVIII).
 13. „Pan Nasz, powiada siostra od Św. Piotra, obiecał mi wyrazić w duszy tych, którzy czcić będą Jego Najśw. Oblicze, rysy boskiego z nimi podobieństwa” (21 styczeń 1847). To Boskie Oblicze jest jakby pieczęcią Bóstwa, które ma moc odnawiać w duszach mu oddanych wyobrażenie Boże (6 Listopada 1846).
 14. Przez Święte Moje Oblicze otrzyma zbawienie wielu grzeszników. Przez to ofiarowanie nic nie będzie ci odmówionym. Gdybyś wiedziała, jak widok Oblicza Mojego jest przyjemnym Mojemu Ojcu! (22 Listopada 1846).
 15. Stosownie do gorliwości, z jaką uczcisz Oblicze Moje, oszpecone przez bluźnierców, troszczyć się będę o twoją duszę zeszpeconą grzechem; wrażę w niej na nowo Obraz Mój i uczynię ją tak piękną, jak była zaraz po przyjęciu Chrztu Świętego (3 Listopada 1846).

Uwaga. Te obietnice i Łaski niech cię pobudzą, by mieć w domu Oblicze Święte na płótnie, ocierane w Rzymie o Chustę Św. Weroniki, oświetlając Je w każdy Piątek w południe od 12 godz. do 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024