Trzech Króli

(6 Stycznia)

 

 

 

 

W uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Świętych trzech Króli.

Uwaga: Uroczystość Świętych Trzech Króli zowie się też Objawieniem Pańskim, ponieważ Pan Jezus trzema Cudami, których dziś pamiątka się święci, Zbawicielem świata być się okazał albo objawił. Albowiem dziś gwiazda Świętych Trzech Królów zaprowadziła do stajenki, w ten sam dzień, (lecz w innym roku) woda w wino była przemieniona od Pana Jezusa na godach w Kanie Galilejskiej, w ten sam dzień też Pan Jezus w Jordanie od Jana Świętego był ochrzczony i cudownym sposobem za Syna Bożego ogłoszony. W tej gwieździe, która tych Świętych Mężów prowadzi, zobacz światło Wiary Jezusowej, za którym światłem przodkowie nasi idąc, do Kościoła Chrystusowego weszli i nas też, potomków swoich, ku Panu Jezusowi zawiedli. Dziękuj Panu Bogu za to światło, które i ciebie oświeca, a nigdy promieniom Jego serca twego nie zamykaj. Dziś też dziękuj za Łaskę Chrztu Świętego i odnów obietnice, któreś tam Panu Bogu uczynił.

 

 

Nauka na uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli w dzień Trzech Królów

Służba Boża 1883

Uroczystość Bożego Narodzenia przypomina, że Bóg przychodzi do nas, bo bez niego nic pożytecznego do zbawienia uczynić nie możemy; dzisiejsze święto wskazuje na to, iż i my do Boga iść powinniśmy, albowiem zbawić nas bez nas nie może. I w ciągu dalszych uroczystości rocznego nabożeństwa, Kościół Święty wciąż przedstawia nam tę Prawdę, że powinniśmy starać się o zbawienie przez współdziałanie z Łaską Bożą przez utrzymywanie w nas nowego życia za pomocą wszystkich tych środków, które podaje nam Religia, a którymi są: Nauka Pana Jezusa, ogłaszana w jego Kościele, która, jak się wyraża Pismo Święte, jest światłością nogom naszym, to jest, mądrością nieomylnie wskazującą nam postępowanie, czyli powinności nasze względem Pana Boga, bliźnich i siebie samych; i Łaska Chrystusowa, płynąca z zasług Męki Jego, której stajemy się uczestnikami przez Sakramenty Święte, przez Ofiarę Mszy Świętej, modlitwę, post, jałmużnę i inne dobre uczynki.

Uroczystość dzisiejsza zowie się świętem Trzech Królów, dlatego, że według starożytnych podań, Magowie, czyli mędrcy Wschodu, którzy oddali pokłon Nowonarodzonemu Mesjaszowi, byli królami, i było ich trzech: Kasper, Melchior i Baltazar. Takoż zowie się świętem Zjawienia, czyli Objawienia Pańskiego, albowiem w tym samym dniu, chociaż nie w jednym roku Pan nasz Jezus Chrystus objawił ludziom Chwałę Bóstwa Swego: 1. przez cudowną gwiazdę i Natchnienie Swej Łaski; 2. przez przyjęcie Chrztu Świętego, w czasie którego otworzyły się Niebiosa, i dał się słyszeć Głos z Nieba; 3. przez pierwszy publiczny Cud w Kanie Galilejskiej.

Chociaż wszystkich tych trzech Tajemnic obchodzi się dziś pamiątka, lecz celniejszym przedmiotem nabożeństwa jest powołanie pogan, w osobie Świętych Trzech Królów do Wiary Chrystusowej, i złożenie przez nich hołdu Boskiej czci Zbawicielowi; przeto poświęca się dziś złoto, kadzidło i mirrę, na pamiątkę darów, które oni w ofierze złożyli Panu Jezusowi. Dary te według rozumienia Ojców Świętych miały tajemnicze znaczenie. Ofiarowano Chrystusowi Panu złoto, jako królowi, założycielowi Powszechnego Kościoła, duchownego królestwa na ziemi; kadzidło jako Panu Bogu; mirrę, używaną przy balsamowaniu ciał, jako człowiekowi, mającemu ulec śmierci. Takoż upominki te Świętych Trzech Królów, były niejako godłem ofiar wewnętrznych, które codziennie należy składać Panu Jezusowi: złoto miłości, kadzidło modlitwy i mirrę umartwienia.

Stosownie do ducha nabożeństwa, powinniśmy dziś dziękować Panu Bogu za niewysławioną Jego Łaskę powołania nas do Wiary Świętej, odnawiać postanowienie coraz pilniejszego uczenia się i pojmowania Nauki tejże Wiary i urządzania stale według niej swojego życia.

Święta Obrzezania Pańskiego i Trzech Królów nie mają osobnej Wigilii, dlatego, że się uważają za dalszy ciąg uroczystości Bożego Narodzenia.

 

 

 Nauka na święto Trzech Królów.

Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. I 1897

Jaką Tajemnicę obchodzi w tym dniu Kościół?

Obchodzi Tajemnicę potrójną:

  • 1. Powołanie Trzech Mędrców do żłobu i oddanie czci Boskiemu Dzieciątku.
  • 2. Chrzest Chrystusa Pana w Jordanie.
  • 3. Zamianę wody na wino na godach Kananejskich.

We Mszy Świętej obchodzi Kościół jedynie pierwszą z tych Tajemnic, dlatego też dzień ten uroczysty zwie się świętem Trzech Królów.

Brewiarz kapłański uwzględnia wszystkie trzy Tajemnice. Nieszporna modlitwa brzmi: Obchodzimy dzień wsławiony trzema Cudami. Dziś zawiodła gwiazda Mędrców do żłobu; dziś zamieniona została woda na wino; dziś zażądał Chrystus Pan od Jana, aby Go ochrzcił w Jordanie na zbawienie nasze.

Czemu się to święto zowie „Epifanią“,  czyli zjawieniem się Puńskim?

W tym bowiem dniu objawiła się trojako Chwała i Bóstwo Chrystusa Pana. Nasamprzód objawił się Chrystus Pan poganom w ten sposób, że dziwna gwiazda i nadprzyrodzone światło zawiodło trzech Mędrców do Pana Jezusa. Po wtóre Głos Ojca Niebieskiego w czasie Chrztu obwieścił światu, że Chrystus Pan jest Synem Bożym. Po trzecie, Sam Chrystus Pan na godach w Kanie pierwszym Cudem okazał, jaką ma władzę nad naturą.

 

 

Pobożne zwyczaje połączone z obchodem święcenia Trzech Królów.

Źródło: Książka do nabożeństwa dla Polek 1836

W niektórych biskupstwach utrzymuje się dotychczas zwyczaj uroczystego święcenia wody w Wigilię Trzech Królów. Zwyczaj ten sięga najodleglejszych czasów Kościoła. Dzieje się to na pamiątkę Chrztu Jezusowego w Jordanie i zamiany wody na wino w Kanie; te dwa zdarzenia bowiem obchodzi w tym dniu Kościół. Gdzieniegdzie święci się ziarneczka złota, kadzidła i mirry, i kawałeczki kredy, służące do nakreślania imion Świętych Trzech Królów. Modlitwy przy tej sposobności odmawiane zmierzają do wyproszenia Łaski u Pana Boga. aby wierni, używający tych rzeczy w duchu szczerej pobożności. byli bezpieczni od pokus szatana na ciele i duszy skutkiem Łaski Bożej.

Innym pobożnym zwyczajom jest błogosławienie domów. Do tego używa się wody poświęconej w przeddzień tego święta i wspomnianych powyżej ziarnek. O znaczeniu tego błogosławieństwa wspomnieliśmy już. Prócz tego jest zwyczajem nakreślać nade drzwiami trzy krzyże i głoski K. M. B. święconą kredą. Święte te znaki maja nas w Imię Zasług Chrystusa Pana i Świętych Pańskich bronić od pokus szatana i zlewać na nas Błogosławieństwo Boże. Widok tych znaków ma pobożnemu Chrześcijaninowi przypominać dwie prawdy i pobudzać go do wdzięczności. Trzy głoski świadczą, że Pan objawił się poganom, a ponieważ i my jesteśmy potomkami pogan, korzystajmy przeto z Dobrodziejstwa prawdziwej Wiary i z Łask, jakimi nas darzy Wiara Chrystusowa. Trzy krzyże oznaczają, że te Łaski stały się naszym udziałem wskutek gorzkiej Męki i Śmierci Chrystusa Pana. Miejmy przeto te Łaski w poszanowaniu, gdyż za wysoką cenę nabyliśmy je.

W ziemiach, które niegdyś składały na Królestwo Polskie upowszechnił się od dawien dawna zwyczaj, iż począwszy od Św. Trzech Królów ministranci (chłopcy służący do mszy) i inne miejskie, i wiejskie podrostki obchodzą domy z tak nazwaną szopką i wszedłszy do mieszkania śpiewają używane w tym czasie piosnki, jako to: „Anioł pasterzom mówił”, „W żłobie leży”. W szopce widać figurki Matki Boskiej, Św. Józefa, Dzieciątka Jezus, wołu, osła i Świętych  Trzech Królów oddających hołd leżącemu w spowiciu Panu Jezusowi. Zwyczaj ten w częściach dawnej Polski, zostających pod berłem pruskim, staje się coraz rzadszym, mianowicie po miastach. Po wsiach jednak dotychczas jeszcze nie ustał. Chodzenie to po domach z szopką trwało zwykle dwa do trzech tygodni.

Stosownie do ducha nabożeństwa, powinniśmy dziś dziękować Panu Bogu za niewysławioną Jego Łaskę powołania nas do Wiary Świętej, odnawiać postanowienie coraz pilniejszego uczenia się i poznawania nauki tejże Wiary, i urządzania stale według niej swojego życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © salveregina.pl 2024