Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

W niedziele Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 4, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, nie obowiązuje dyscyplina postna. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

„Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój: i oglądał, i uweselił się” — (Jan 8, 56).

 

PRZYGOTOWANIE. — Nie bez słuszności Abra­ham i wraz z nim wszyscy sprawiedliwi Starego Testamentu tak bardzo pragnęli oglądać dzień Pański. Po Przyjściu bowiem Pana Jezusa, dusza, która ma wiarę i rozważa, co On z Miłości ku nam wycierpiał, niepodobna, by nie gorzała miłością ku Niemu i nie postanawiała sobie mocno stać się świętą. Jeśli więc chcemy czynić postępy na dro­dze doskonałości, często rozważajmy, szczególniej zaś w tych dniach, historię Męki Odkupiciela i wyobrażajmy sobie, iż jesteśmy obecni przy Jej Bolesnych Tajemnicach.

 

I. — Nie bez słuszności patriarcha Abraham tak pragnął oglądać dzień Pański, a ujrzawszy go w duchu przez Objawienie Boże, uradował się, jak powiada dzisiejsza Ewangelia. Słusznie, bo okres po Przyjściu Pana Jezusa, nie jest czasem bojaźni, lecz miłości. Czas Twój, czas miłujących.

W Starym Testamencie przed Przyjściem Sło­wa Wcielonego, człowiek mógł, że tak powiem, wątpić, czy Pan Bóg go miłuje; widząc Go jednak, jak umarł za nas wyniszczony upływem krwi i wzgardzony na haniebnym drzewie krzyża nie możemy już wątpić, iż Pan Bóg jak najgoręcej nas ukochał. — I któż zdoła pojąć ten nadmiar Miłości, jaką Syn Boży nam okazał, iż zechciał zadośćuczynić za ka­ry nam należne? A jednak jest to prawdą wiary. Umiłował nas i wydał samego siebie za nas.
O Nieskończone Miłosierdzie! O Nie­skończona Miłości Pana Boga!

Czemu jednak tylu ludzi wierzących patrzy na Pana Jezusa okiem obojętnym? Biorą nawet udział w ceremoniach Wielkiego Tygodnia, przypomina­jących Śmierć Pana Jezusa, lecz bez jakiegokol­wiek współczucia lub wdzięczności jakby to nie szło o pamiątkę tego, co rzeczywiście się stało, lecz o to, co się nas nie tyczy. Może nie wiedzą lub nie wierzą w to, co Ewangelie mówią o Męce Pana Jezusa? Wierzą, lecz o tym nie myślą. — Nie­podobna, by dusza, która ma wiarę i rozważa bo­leści i zniewagi, jakie Pan Jezus poniósł z miłości ku nam nie zapaliła się miłością ku Niemu i nie postanowiła sobie mocno, stać się świętą, by nie odpłacić niewdzięcznością Bogu, który ją tak uko­chał. Miłość Chrystusowa przynagla nas.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. — Jeśli więc chcesz zawsze wzrastać w mi­łości ku Panu Bogu i postępować w doskonałości, często roz­myślaj, jak do tego zachęca Św. Bonawentura, o Męce Pana Jezusa, codziennie ją roz­ważaj. Szczególniej w tych dniach, poprzedzają­cych pamiątkę Śmierci Pana Jezusa, idąc za przykładem Ewangelii, patrz okiem Chrześcijanina na to wszystko, co Zbawiciel poniósł w głównych mo­mentach Swych Cierpień, tj. w Ogrodzie Oliwnym, w Jerozolimie i na górze Kalwarii.

Abyś zaś z tych rozmyślań odniósł, o ile to możliwe, jak największy pożytek, staraj się zawsze Cierpienia Pana Jezusa tak żywo sobie przedstawić, jakbyś patrzył na tak bardzo znieważanego Od­kupiciela; wyobrażaj sobie, iż sam odczuwasz rany Mu zadane, przebicie cierni i gwoździ, gorycz octu i żółci, zawstydzenie z powodu zniewag i wzgar­dy. To w sobie czujcie, co i w Chrystu­sie Panu Jezusie. Podczas tego rozważania często powtarzaj z Apostołem: To wszystko Pan Jezus dla mnie uczynił, dla mnie wycierpiał, aby mi okazać Swą Miłość i skłonić mnie, bym Go miłował. Umiłował mnie i wydał siebie samego za mnie.

A ja miałbym Pana Jezusa nie kochać?

 

 

Modlitwa.

Kocham Cię, Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko i dlatego, że Cię kocham, żałuję z ca­łego serca za wyrządzone Ci zniewagi i postana­wiam raczej umrzeć, niż ponownie Cię obrazić. Proszę Cię, Boże Wszechmogący, wejrzyj łaskawym na mnie Okiem i niech Twa Opieka otacza zawsze me ciało i strzeże mej duszy. Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Amen.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 17.
  2. Zaśpiewaj razem z nami nabożnie Gorzkie żale.
  3. poznania Nauki katolickiej oraz nabożeństwa na niedzielę Męki Pańskiej.
  4. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  5. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  6. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  7. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Bł. Jana Sarkandra, Męczennika: Nabożeństwo do Bł. Jana Sarkandra, Męczennika.
  8. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 33

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024