Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Skończy się wszystko, co napisane jest przez Proroków o Synu człowieczym. — Łuk. 18, 31.

 

PRZYGOTOWANIE. — Nie bez powodu Kościół Święty stawia nam dziś przed oczy Pana Jezusa, przepo­wiadającego Swą gorzką Mękę. Ta Dobra Matka chce, abyśmy będąc Jej dziećmi wraz z Nią współ­czuli z Cierpieniami Jej Boskiego Oblubieńca i po­cieszali Go przez okazywanie Mu przywiązania, ze względu na to, iż grzesznicy w te dni więcej niż kiedykolwiek ponownie obrażają Pana Jezusa. — Chce też Kościół Święty, abyśmy modlili się o nawrócenie tylu nieszczęsnych naszych braci. Czyż więc nie będziemy tego czynili?

 

I. — Nie bez powodu Kościół Święty stawia nam dziś przed oczy Pana Jezusa, przepowiadającego gorz­ką Swą Mękę. Pragnie Ta Dobra Matka, abyśmy, jako Jej dzieci, wraz z nią współczuli z Cierpie­niami Jej Boskiego Oblubieńca i pocieszali Go obja­wami naszego przywiązania, ze względu na to, iż grzesznicy w te dni więcej niż kiedykolwiek pona­wiają zniewagi, wyrządzone Panu Jezusowi, a zapi­sane przez Ewangelie.

Będzie wydany poganom. W tym nieszczęsnym czasie Chrześcijanie, a może nawet bardziej wśród nich uprzywilejowani, zdradzają, jak Judasz, Boskiego Mistrza i wydają Go w ręce szatanów. I zdradzają Go już nie w tajemnicy, lecz publicznie, i jeszcze się szczycą ze swej zdra­dy! Zdradzają Go już nie za 30 srebrników, lecz za cenę o wiele niższą, za brudną przyjemność, za marną rozrywkę.

Będzie naigrawany, ubiczowany i oplwany. Między straszliwymi zniewagami, jakich Pan Jezus doznał w czasie Swej Męki, była i ta, że zawiązano Mu Oczy, a następnie pluto na Niego, policzkowano Go, wołając: Prorokuj, kto Cię uderzył!” Ach, mój Panie, ileż razy w te dni szatańskiej swawoli grzesznicy odnawia­ją względem Ciebie te tak obrażające Cię znie­wagi. — W maski przybrani, jakoby sądzili, iż Pan Bóg nie zdoła ich rozpoznać, wiodą bezwstydne rozmowy, śpiewają nieczyste piosenki i ohydnie bluźnią przeciw Świętemu Imieniu Pana Boga. — A ubiczowawszy, zabijają Go. I rzeczy­wiście; jeśli każdy grzech, jak mówi Apostoł, po­nawia krzyżowanie Syna Bożego, to w te dni zo­stanie On ukrzyżowany setki i tysiące razy.

Aby okazać Swe Cierpienia, Pan Jezus objawił się w niedzielę Pięćdziesiątnicy Św. Gertrudzie — cały oblany Krwią, pokryty Ranami, jakim był wówczas, gdy Piłat, ukazując Go ludowi, powie­dział: Oto człowiek”. Obok Pana Jezusa stało dwóch katów — wciskali koronę cierniową na Jego Głowę i bili Go bez miłosierdzia. Biedny mój Panie!

 

II. — Ewangelia dalej opowiada, iż gdy Pan Je­zus zbliżał się do Jerycha, pewien niewidomy sie­dział przy drodze i żebrał, a usłyszawszy rzeszę przechodzącą, pytał, co by to było. Skoro się do­wiedział, iż to idzie Jezus Nazareński, nie zwa­żając, że mijający go kazali mu milczeć, wołał bez ustanku: „Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!” Zasłużył sobie na to, iż ze względu na jego wiarę Pan Jezus wzrok mu przywrócił. „Wiara twoja ciebie uzdrowiła”.

Jeśli chcemy sprawić przyjemność Panu Jezusowi, oto, co uczynić możemy:

  • naśladujmy wia­rę tego biednego niewidomego i w tym czasie wyuzdania, gdy inni myślą tylko o ziemskich uciechach, przebywajmy dłużej niż kiedykolwiek przed Przenajświętszym Sakramentem*;
  • nie róbmy so­bie z tego nic, jeśli świat z tego powodu będzie się z nas naśmiewać i przypominajmy sobie sło­wa Św. Piotra Chryzologa: „Kto chce się cieszyć z szatanem, nie może się cieszyć z Jezusem”. Bę­dąc zaś wobec Przenajświętszego Sakramentu, prośmy Pana Jezusa o światło, byśmy brzydzili się zniewa­gami, jakich doznaje; módlmy się nie tylko za siebie, lecz i za zbłąkanych braci naszych: Pa­nie, abym przejrzał.

 

 

Modlitwa:

Najukochańszy Jezu! Któryś na krzyżu prze­baczył tym, którzy Cię do niego przybili i unie­winniałeś wobec Swego Ojca ich grzech straszliwy, zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi, którzy zwie­dzeni przez ducha kłamstwa, ze śmiechem na ustach w te dni zwodniczych przyjemności i gor­szących rozrywek, śpieszą na wieczne potępienie. Przez Zasługi Twej Boskiej Krwi nie opuszczaj ich, jak na to zasługują; zachowaj dla nich dzień miłosierdzia, kiedy poznają zło, jakiego się do­puścili, i się nawrócą. — Trzymaj zawsze nad mą głową wzniesioną Prawicę, aby mnie nigdy nie uwiodły otaczające mnie tak liczne zgorszenia, bym Cię ponownie nie obrażał. Spraw, abym tym bardziej przykładał się do praktyk pobożnych, o ile bardziej o nich zapominają złudzeni synowie tego świata. „Wysłuchaj, Panie, łaskawie prośby moje, a wyzwoliwszy mnie z więzów grzechowych, racz ustrzec mnie od wszelkich przeciwno­ści”. Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawie­niem. Amen.

 

 

*) Wszyscy, którzy w niedzielę Pięćdziesiątnicy lub w dwa dni następne wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą i nawiedzą Przenenajświętszy Sakrament, wystawiony publicznie, dostępują odpustu zupełnego.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *