Trójca Święta

 

 

 

 

Nauka.

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Dzień Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Jego Najświętszej Dobroci poświęcony. Na dziękczynienie za stworzenie, odkupienie, przyjęcie do wiary i za wszystkie Dobrodziejstwa Jego w całym życiu twoim. Na uproszenie sobie Błogosławieństwa, Opatrzności, Dobroci i Miłosierdzia za rozpoczęty tydzień i na całe życie.

 

 

Ćwiczenia nabożne na niedzielę o Przenajświętszej Trójcy

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Święte i dawne ćwiczenie pobożne pomiędzy wiernymi, poświęcało każdy dzień tygodnia na jakieś nabożeństwo szczególne. Stosownie do tego ducha przedstawiają się tutaj, na każdy z tych dni modlitwy, lecz to mniej na modlitwie, jak raczej na praktycznej pobożności, która się z nią łączy, zasadza się cześć tej tajemnicy świętej, którą uczcić chcemy. Niedziela, która jest wyłącznie dniem Pana, jest przy tym szczęśliwie wybraną na ofiarowanie szczególne naszej czci i hołdu Przenajświętszej Trójcy, i do podziękowania trzem najpotężniejszym Osobom, za dobra niezasłużone, któreśmy odebrali. Byłoby to bezbożnością czynić z dnia tego dzień rozrywek, albo dzień spraw czasowych. Uświęć go tak dobrze, jak dzień świąteczny, będąc przytomną obrzędom świętym i naukom w twojej parafii: odwiedzając kościoły, czytając pobożne książki i zajmując się innymi ćwiczeniami pobożnymi, nade wszystko czyniąc zbawienne rozmyślania nad ważną sprawą Twojego zbawienia.

Modlitwa. Chwała Ojcu, Który przez Swoją Wszechmocność wyprowadził mnie z niczego i stworzył mnie na Swój Obraz. Chwała Synowi, Który przez Swoją Mądrość wybawił mnie z piekła i otworzył mi bramę do nieba. Chwała Duchowi Świętemu, Który przez Swoje Miłosierdzie poświęcił mnie Chrztem, i który opiekuje się bezprzestannie moim uświęceniem przez Łaski, które odbieram codziennie z Jego Dobroci. Chwała Trzem Najświętszym Osobom Trójcy Świętej tak wielka, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Oddaję Ci cześć, szanuję Cię, dziękuję Ci z pokornym uczuciem wdzięczności za to, że Ci się podobało objawić mi tę wspaniałą i niedościgłą Tajemnicę, i proszę Cię pokornie, o zapewnienie mi przy wytrwaniu i wyznaniu tej Wiary aż do śmierci, oglądania i wychwalania wiecznie w Niebie tego, w co tutaj wierzę, to jest Boga, Jednego w Trzech Osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

 

Roztrząsanie sumienia w niedzielę.

Katolik na modlitwie i nauce 1887

  1. Duszo moja, ty stworzoną jesteś od Boga i dla Boga, abyś Mu jedynie tu na świecie służyła, a potem była szczęśliwą wiecznie. Powiedz, jakżeś w tej mierze zachowała? Jak dopełniłem obowiązków stanu mojego w upłynnionym tygodniu? Jakich grzechów spowiadałem się ostatnim razem, a jakie znowu może od tego czasu popełniłem? Które były grzechy moje nałogowe upłynionego tygodnia? Jakich do mej poprawy w tym upłynionym tygodniu użyłem środków?
  2. Duszo moja, jakże bezpożytecznie upłynęły dni twoje! Wprawdzie wiele pracowałeś, mało ci to jednak pożytku przyniosło, bo nie dla Nieba i nie dla Miłości Boskiej pracowałeś. Nagrzeszyłeś znowu wiele, żaden dzień nie minął ci bez obrazy Bożej. Dokądże cię to doprowadzi? Zawsze czyniłeś dobre postanowienia, i zawsze przestąpiłeś je znowu. Rzeknij więc dlatego: Dzisiaj zacznę służyć Bogu dobrze, pracować najwięcej na Niebo, wszystko czynić i cierpieć dla Miłości Boskiej.
  3. Tak ci kiedyś powiedzianym będzie: Masz umrzeć i więcej żyć nie będziesz. Kiedy! to Bóg tylko wie – może zaraz umrę niespodzianie. Wielu dzisiaj zdrowych jeszcze ludzi w przyszłą niedzielę spoczną w grobie. Dlatego duszo moja, czyń teraz czego byś sobie na łożu śmiertelnym życzyła, aby to już uczynionym było. Tak żyj, abyś każdego dnia umrzeć był gotów.
  4. Duszo moja, pyta cię Izajasz Prorok: „Kto z was mieszkać będzie w ogniu pożerającym, kto wytrzyma w wiecznych płomieniach?” Odpowiesz: ja nie – i słusznie. A dlatego wybierz raczej, wszystko stracić, umrzeć raczej nagle w Łasce Boga, niżeli narazić się na niebezpieczeństwo wiecznego potępienia.
  5. Duszo moja, cóż uczynić powinnaś, abyś weszła do żywota? „Ani nieczyści, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani potwarcy, i obmawiacze, ani łupieżcy Królestwa Bożego nie posiądą” mówi Słowo Boże. „Chceszli wnijść do żywota, chowaj Przykazania” mówi Jezus Chrystus. Zawołaj więc do twego Zbawiciela: Jezu, Ty Drogo, Prawdo i Żywocie, sprowadź mnie z drogi szerokiej, która do zguby prowadzi, a skieruj mnie na tor Przykazań Twoich, do Ojczyzny wiecznej światłości.
  6. Duszo moja, pragniesz być szczęśliwą? Odpowiesz: tak jest. Lecz według przykładu i Nauki Chrystusa Pana, szczęście nie zależy na rozpuście, bogactwach, honorze, wygodach, lecz na ubóstwie w duchu, spokoju, łagodności, pokorze, czystości serca, cierpliwości w cierpieniach i prześladowaniu; te prowadzą do szczęśliwości wiecznej, prawdziwej. Duszo moja, czy Chrystus Pan, czy świat się myli? Chrystus Pan jednakże, jako Prawda odwieczna, mylić się nie może! Precz więc ze światem, precz z jego bogactwami, honorami i wygodami! Odtąd samego Boga szukać będę, Bogu z serca służyć, Boga kochać nad wszystko. Bóg zawolni docześnie tutaj moje serce, a w Niebie, na wieki. Amen.

 

 

Modlitwa o dobre przepędzenie dnia świętego.

Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Wierzę, o Boże! że każdy dzień od Ciebie uczyniony, do Ciebie należy; w każdym wielbić Cię i chwalić powinienem, bo te stanowi moją zasługę na żywot wieczny. Lecz skoro dałeś nam dni powszednie do pracy, a dni święte do wypoczynku, boś Sam po stworzeniu nieba i ziemi odpoczął dnia siódmego, przeznaczając go dla chwały swojej i dla zbawienia naszego, spraw, abym dzień dzisiejszy poświęcił w całości  Tobie.

Przykazałeś, o Boże! w starym zakonie, aby lud Twój święcił dzień siódmy tygodnia, to jest Sabat; w nowym zaś zakonie rozkazałeś przez Kościół Twój, święcić dzień niedzielny, na pamiątkę, iż w tym dniu Zbawiciel nasz Jezus Chrystus Zmartwychwstał i Duch Święty zstąpił z Nieba na ten świat, aby ludzi swą łaską oświecił i uświęcił: pragnę dziś wypełnić wolę i Twoją świętą, wstrzymać się od pracy, a więcej pomyśleć o Tobie i o zbawieniu mej duszy. Wesprzyj mnie łaską swoją, abym nie zapomniał o Tobie, a przez to nie ściągnął na siebie surowej Twojej kary. Niechaj oderwę myśl i serce od zabiegów doczesnych, a Ciebie tylko samego pożądam i szukam.

Gdy nieraz zboczyłem z tej drogi, która wiedzie do Ciebie i pogwałciłem dzień święty pracą niewłaściwą, sprzedając i kupcząc na targach i jarmarkach; gdy nieraz dopuściłem się lenistwa w Służbie Twojej Świętej, przepędzając czas na zabawach, tańcach, odwiedzinach, polowaniu i różnych rozrywkach; a co gorsza na pijaństwie i innych występkach, dając zły przykład swoim współbraciom i kalając imię dobrego Chrześcijanina-Katolika: niech dzień dzisiejszy położy koniec moim nieprawościom. Dopomóż mi, o Panie! bym odtąd nie znieważał dnia świętego, ale go poświęcił na uwielbienie Twoje i na zbawienie mej duszy. Co niech się stanie przez Zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej na niedzielę

Książka do nabożeństwa dla Polek 1836

Chwała Bogu Ojcu! który Wszechmocnością Swoją stworzył mnie z niczego na obraz i podobieństwo Swoje. Chwała Bogu Synowi , który przez mądrość i cierpienia Swoje uwolnił mnie od grzechu pierworodnego i wrota do Nieba otworzył.— Chwała Bogu Duchowi Świętemu, który zstąpił na mnie w Chrzcie Świętym, utwierdził w wierze przez Sakrament Bierzmowania i odtąd mnie oświeca. Chwała niech będzie Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Trójco Przenajświętsza uwielbiam Cię, składam dziękczynienia za objawienie nam tej Świętej i Niepojętej Tajemnicy. Uniżam przed nią rozum mój. Wspieraj mnie Łaską Swoją, spraw, abym przetrwał(a) bez najmniejszego zachwiania się w tej Świętej Wierze, która otwiera człowiekowi nieprzebrane źródło pociechy, a którą postępując ściśle i zachowując jej zbawienne przepisy, spodziewać się jedynie można szczęścia na tym świecie, a po śmierci królowania z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

***

Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa 1849

Niech będzie cześć, chwała i dziękczynienie Bogu Ojcu, Który przez Swą Wszechmocność i Dobroć z niczego mnie wywołał i stworzył; Bogu Synowi, Który mnie Swą Krwią odkupił i światłem Nauki Świętej Swojej oświecił; Bogu Duchowi Świętemu, Który mnie na Chrzcie uświęcił i jeszcze nieustannie wpływem Swej Łaski me oświecenie sprawia. Jak z najgłębszą uniżonością adoruję Cię, o Przenajświętsza Trójco! i składam Ci najżywsze dzięki za to, żeś mi raczyła odkryć tę najświętszą i najniepojętszą Tajemnicę. Wierzę to i proszę Cię, abyś raczył tę moją wiarę wzmocnić i ustalić, póki się tam nie dostanę, gdzie mi ta Tajemnica odkrytą będzie, a co teraz tylko wierzę, naówczas świetle pojmę. Boże mój, Trojaki w Osobach, lecz w Istocie Jeden tylko! jakże Ci mam dziękować za wszystkie dowody Twej Dobroci, za niezliczone Dobrodziejstwa, któremiś mnie obdarzał od pierwszego tchu życia mego, aż dotychczas! Nie mogąc tylolicznych Łask Twoich objąć pamięcią moją, zastanawiam się tylko nad ich wielkością i w duchu pokory Ciebie uwielbiam. Nieskończony, od czegóż mam zacząć lub gdzież znajdę granicę, u której bym przestał? Póki więc tylko duch we mnie, będę wielbił Twoje nieograniczone Miłosierdzie.

Bądź pochwalon, Panie Boże mój za to, żeś wlał we mnie duszę i według Swego Obrazu ją utworzyłeś. Posiada zdolność poznania i miłowania Ciebie, widzi Mądrość i Wspaniałość w Twych Dziełach, i ma żyć na wieki i Ciebie w Obliczu Twoim oglądać. Chwała Tobie za to na wieki niech nie ustaje!

Bądź pochwalon za ciało, któreś mi dał, za jego kształt wytworny, za żywość sił moich, za całość mych zmysłów, przez co zdolny jestem do tak rozmaitych umiejętności i rozweseleń.

Bądź pochwalon za wszelkie Dobrodziejstwa, któreś mi kiedykolwiek bądź to na duszy, bądź na ciele wyświadczył; jako też i za te, których żem prawie nie uznał; za żywność i wygody; za każdą pomyślność życia mego; za oświecenie rozumu mego, za me rozpoznanie Twej Nieskończonej Doskonałości.

Bądź pochwalon za tak wiele ode mnie odwróconego nieszczęścia; za wszelki ratunek w tak rozmaitych uciskach i potrzebach; za straż i pomoc Aniołów, którzy mi zawsze w życiu towarzyszyli; za każdą pociechę w przeciwnościach i niepomyślnościach moich; za Twą Obronę w różnych natarczywościach i pokusach.

Bądź pochwalon za cierpienia i dolegliwości, przez które zostawałem upokorzonym i na dobrą drogę naprowadzonym; za wesołości, przez które me życie słodzisz i mą duszę w rzeźwości utrzymujesz.

Bądź pochwalon za nadzieję przyszłego, wiecznie szczęśliwego życia; za twe łaski, które mnie do niego przysposabiają i za śmierć, która mię tam poprowadzi.

Zwłaszcza, bądź pochwalon za te Dobrodziejstwa i Łaski, któremiś mnie i moich należących w tym upłynionym tygodniu obdarzyć raczył; za ułatwienie i Błogosławieństwo w mych czynnościach i sprawunkach; za pilność i gorliwość w mym powołaniu; za każdą myśl dobrą i pomnożenie światłości, cnoty i pobożności; za każdą wesołą godzinę; za każde szczęście; za odwrócenie każdego nieszczęścia; za wysłuchanie mej chociaż niegodnej modlitwy.

Boże i Panie mój! żebrzę u Ciebie o te same Łaski na przyszły tydzień. Nie odwracaj Twego Litościwego Oblicza ode mnie, Boże zbawienia i zaufania mojego! w Tobie jedynie pokładam moją ufność, a będąc o Twej Obronie i Opiece zapewniony, nie będę się lękał żadnego nieszczęścia, żadnej złości ludzkiej, żadnej natarczywości piekielnej. Nie uszczuplaj mi tylko Łaski Swojej do stania się godnym tej Opieki, i spraw to, abym ja, który dziś czułym sercem wielkość Twej Dobroci i Dobrodziejstw rozpamiętuję, święcę, nad nią się zadziwiam i jej pokłon oddaję, tymże samym sercem mógł Ciebie miłować, Twe Przykazania zachowywać i ze wszystkich sił przykładać się do pomnażania i rozszerzania Chwały i wysławiania Imienia Twego.

Chwała, dziękczynienie i pokłon niech będzie Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku tak i teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa niedzielna.

Katolik w modlitwie czyli Książka do nabożeństwa 1891

Chociaż w każdym dniu, w każdej chwili powinniśmy Cię kochać, Boże Wszechmocny i nieustannie pamiętać na obecność Twoją, w Niedzielę jednakże, w dniu przeznaczonym na modlitwę i wytchnienie po całotygodniowej pracy, duch nasz swobodniej podnosi się do Ciebie, jako do swego Źródła, do Najwyższego Dobra. Przychodzę więc do Ciebie, Panie, z pokorną prośbą o dobro wszelkie, by tą modlitwą pokrzepić siły moralne na trudy całego tygodnia, aby w łasce i przy błogosławieństwie Twoim, rozpocząć jutro zwykłe zatrudnienia. Udziel mi, Panie, nie dla zasług moich, bo te są małe lub żadne, lecz przez Miłość Chrystusa to wszystko, co dla duszy i ciała mojego jest koniecznie potrzebnym, dobrem i użytecznym. Rozgrzej w sercu głębokie poszanowanie dla nauk Chrystusa; niechaj je przyjmę do duszy, bo w nich zawiera się wszystko, co mnie uszczęśliwić, pokrzepić i wznieść ku Tobie może, co mnie użytecznym dla bliźnich uczyni. Niech ukocham ten spokój, z którym Zbawca świata przyszedł na ziemię, by uszczęśliwić ludzi, tę dążność całego Jego życia, by tylko dobrze im czynić bez myśli ziemskiej nagrody, lub pochwały świata. Boże, wlej mi do duszy pobłażanie Chrystusowe, niechaj nie tylko nigdy źle o moim bliźnim nie mówię, nie sądzę do surowo, lecz chętnie przebaczam małe usterki i ciężkie winy. Udziel mi łagodności i słodyczy w obcowaniu z ludźmi. Daj mi, Panie, zdrowy pogląd na świat, rzetelne ocenienie ludzi, pobłażanie ich przewinieniom, bez zachęcenia do złego, chrześcijańską wyrozumiałość dla słabości ludzkiej natury. Obym jasno widzieć mógł tę drogę, na której mnie postawiła Opatrzność, niechaj jej nie opuszczam nigdy, gdy ciągle do dobrego prowadzi celu. Niechaj poznani dokładnie obowiązki, jakie życie na mnie wkłada, niech czuję ich ważność i spełniam gorliwie. Boże! oświeć mnie Światłem Ducha Świętego, bym jasno widzieć mógł stan duszy mojej, i coraz więcej pracował nad udoskonaleniem całej mojej moralnej istoty. Spraw, Panie, niechaj pokocham pracę i naukę, jako źródło mego teraźniejszego szczęścia i spokoju, a tym samym i nieprzerwanej radości w Niebie. Wlej w serce moje skromność, niewinność, prostotę, prawdziwą pobożność, szlachetności piękny sposób myślenia i działania. Daj mi, Panie, poczucie mojej osobistej godności, prawość charakteru, nieskazitelną rzetelność, stałość w dobrych postanowieniach, wytrwałość w szlachetnych zamiarach, stateczność w postępowaniu, rozsądek w życiu, cierpliwość w przeciwnościach, siłę w cierpieniach, nadzieje w zajściach bolesnych, pogodę umysłu i spokój duszy w każdym doświadczeniu Bożym: to jest: zrozumienie życia, mądrość prawdziwą. Oby nigdy gorycz serca nie zatruta mi życia, nie zniechęciła do ludzi, nie odstręczyła od czynienia im
dobrze, chociażby się stali powodem mych cierpień. Nie daj mi, Panie; nigdy zwątpień o Twojej Dobroci, Opatrzności i Miłosierdziu. Niechaj będę szczęściem moich ukochanych, pociechą biednych, osłodą smutnych. Daj mi godnie zawsze przystępować do Stołu Twojego, udziel mi, Boże Dobroci, skruchy i żalu za popełnieni winy. Udaruj spokojem sumienia, zadowoleniem serca; daj przyjaźń ludzką i Miłość Twoją: obdarz mnie, Panie, zdrowiem, bym Ci bez przerwy gorliwie służyć mógł. Udziel na koniec tych wszystkich Darów mojej rodzinie i całej ludzkości. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024