Ks. Jan Pelz

Kazania dla dzieci

1938 rok

 

 

 

Wielkanocne zwycięstwo Pana Jezusa.

 

„Trzeciego dnia Zmartwychwstał i wstąpił na Niebiosa”.

 

 

 

Wielkanoc — dzień Zmartwychwstania Pań­skiego — jest największym triumfem, obchodem najwspanialszego zwycięstwa w dziejach ludzkości. Przez Swoje Święte i chwalebne Zmartwychwsta­nie Zbawiciel zwyciężył wszystkich nieprzyjaciół Pana Boga i człowieka.

Zwycięstwo Zmartwychwstałego Chrystusa Pana jest zatem wielostronnym i wielokrotnym zwycięstwem.

  1. Jest to zwycięstwo nad grzechem i szata­nem, który wszak przyniósł na świat pokusę grzechową. Kto trzyma z Panem Jezusem, może zwyciężać wszelkie grzechy, może zwyciężać szatana w każ­dej pokusie. Wszyscy możemy uczestniczyć w zwy­cięstwie Pana nad grzechem i szatanem…
  2. Jest to i zwycięstwo nad skutkami grzechu. Jakież to następstwa? Wszystkie dzieci Adama postradały przez grzech pierworodny Łaskę uświęcającą. Chrystus Pan przywrócił nam tę łaskę przez Odkupienie, Żadna przemoc ziemi czy pie­kieł nie może pozbawić nas tej Łaski bez udziału naszej woli… Dalszymi skutkami grzechu są: przyćmienie naszego rozumu i osłabienie woli, Przy­ćmienie rozumu pozostało Wprawdzie i nadal czło­wiekowi, ale Zmartwychwstały Chrystus Pan dał nam tak jasne światło w Swych Objawieniach, a w Swym Kościele tak nieomylnego Przewodnika, że przy dobrej woli nikt nie może zmylić drogi do Nieba. Osłabienie woli również pozostało czło­wiekowi, ale Zmartwychwstały użycza nam w Sie­dmiu Sakramentach Swej Boskiej Siły, tak iż — wedle słów Św. Pawła — „wszystko w Nim możemy”. Jeżeli nie dość sobie cenimy wielkie znaczenie Objawienia i Kościoła dla naszego rozu­mu i równie ogromne znaczenie sakramentów dla naszej woli, pochodzi to stąd, że od dzieciń­stwa tak przyzwyczailiśmy się do tych darów, iż stały się one dla nas czymś jakby powszednim…
  3. Zwycięstwo nad cierpieniami. Czyż nie do­znajemy i dziś cierpień? Owszem, ale o ile przed Chrystusem Panem ludzie uginali się i łamali się bezna­dziejnie i z rozpaczą pod ich brzemieniem, o tyle od czasu Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa nasze cierpienia stały się cennym środkiem zbawienia.

Jeżeli złączysz swoje cierpienie z Cierpieniem Zbawiciela — „O Słodki Zbawco, z miłości dla Ciebie!” — będziesz mógł przez to przekreślić karę za grzechy własne i swoich bliźnich.

Dalej: Jeżeli masz jakie życzenie i prosisz Pana Bo­ga, żeby ci je spełnił, spodziewasz się zapewne, że będziesz wysłuchany. Ale jeżeli ponadto zechcesz Panu Bogu ofiarować i swoje cierpienia będziesz mógł z większą jeszcze pewnością liczyć na wysłuchanie.

Gdy musisz cierpieć, wówczas i ludzie i dobra ziemskie stracą dla ciebie swój urok, wydadzą ci się czymś nikłym i błahym. Przekonasz się wte­dy, że nie powinieneś się przywiązywać do spraw ziemskich, że musisz się od nich wyzwolić i od­łączyć. Nawiedzi cię nagła tęsknota za Niebem… Pewna starsza osoba wyraziła się raz w swoich dolegliwościach, że nabiera apetytu na wieczność.

4. Zwycięstwo nad śmiercią. Zbawiciel żyje. A kiedyś przyjdzie godzina, kiedy na ziemi nie będzie ani jednego grobu. Zwycięstwo nad śmier­cią tak głęboko wraziło się nam w duszę, że na grobach, będących miejscem próchna i zgnilizny, kładziemy rozkwitłe kwiaty, stanowiące symbol ży­cia i piękna!… A jakże często człowiek szuka ci­szy i ukojenia na mogiłach, pod którymi śpią umarli! Przed Zmartwychwstaniem Chrystusa Pana było inaczej. Jedynie dusze wyjątkowe i wybrane, jak patriarcha Job, modliły się: „W ciele moim będę oglądał Boga mojego”. Większość natomiast lu­dzi ówczesnych cierpiała wielką trwogę przed śmiercią.

Jeżeli chcemy zrozumieć całe znaczenie zwy­cięstwa Pana Jezusa nad śmiercią, powinniśmy czytać listy apostołów. Znajdziemy tam tak wielką ra­dość serca, jakiej poprzednio nie znano na ziemi.

Takie więc jest zwycięstwo wielkanocne Chry­stusa Pana; zwycięstwo nad szatanem i grzechem, nad cierpieniem i śmiercią. A więc triumfujmy i ra­dujmy się. Niech dusze nasze staną się jasne, silne, swobodne i wielkie w Służbie Zmartwych­wstałego! Wszak kiedyś wszyscy zmartwychwsta­niemy wraz z Chrystusem Panem. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *