Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

W dniu dzisiejszym, tj. 8 grudnia przypada święto nakazane, które znosi post jakościowy! (KPK z 1917 roku, kan. 1247 § 1; kan. 1252 § 4).

 

 

    

 

Rozmyślanie pierwsze

Marya wybraną została

I. do najwyższej Godności, to jest Macierzyństwa Bożego,

II. do najwyższego stopnia Łaski i czystości.

 

 

„Wielkie jest dzieło, nie człowiekowi bowiem gotuje się mieszkanie, ale Bogu” — (1 Kron 29, 1).

 

I. — Dzisiejsza uroczystość zawiera w sobie Tajemnicę potrójnego Poczęcia Maryi:

  • w Sercu Pana Boga,
  • w łonie Św. Anny
  • i w sercach Jej pobożnych czcicieli.

Względem Swego pierwszego Poczęcia w Sercu Pana Boga mogła Marya z całą słusznością zastosować do Siebie Słowa Odwiecznej Mądrości, które Jej zresztą kładzie w Usta Liturgia: „Jeszcze nie było przepaści, a jam już poczęta była” (Przyp 8, 24). Od wieków zostało postanowione, że Pan Bóg jako człowiek narodzi się z Dziewicy i wybierze do tego Maryę za Swą Matkę, więc przez to też już od wieków począł Ją w Swym godnym uwielbienia Sercu. Gdy król Dawid chciał wybudować Najwyższemu wspaniałą świą­tynię i zbierał na to wiele środków materialnych, tłu­maczył: „Jest to wielkie dzieło, bo nie człowiekowi, ale Bogu gotuje się mieszkanie”. To umyślił Pan Bóg spełnić w Maryi. Wybierając Ją do najwyższej Godności Matki Bożej, postanowił od wieków ozdobić to mieszkanie Swego Syna wszystkimi Łaskami, które by przystały Matce Bożej i Synowi Bożemu, a stworzenie zdolne było w sobie pomieścić.

O Maryo, słusznie jesteś nazwaną „Wybraną jako słońce”, gdyż jak słońce przewyższa wszystkie gwiazdy, tak Ty jako pierworodna ze wszystkich stworzeń prze­wyższasz godnością i wysokością wszystkie inne stwo­rzenia. Razem z Tobą uwielbiam Nieskończonego Boga za Twoje wybranie. Ponieważ jednak wtedy też zostałaś wybrana naszą Matką, więc proszę Cię, okaż się nam Matką, abyśmy przez Twoją macierzyńską opiekę zali­czeni byli do wybranych dzieci Bożych.

 

II. Na przeznaczeniu Maryi na godną Matkę Bożą opiera się też postanowienie i fakt, że Pan Bóg ubogacił Matkę swego Jednorodzonego Syna wszystkimi możli­wymi Łaskami, a przede wszystkim tą, że już w pierwszej chwili Jej Dusza zachowaną była od grzechu pierworod­nego a ozdobiona Łaską uświęcającą. Nie mogła snadź ukazać się Postać Maryi innej jak wolnej od wszelkiego grzechu. Dlatego wierzymy mocno, że Ojciec Niebieski Swoją Wszechmocą obronił mieszkanie Swojego Boskiego Syna przed potęgą złego ducha. Syn Boży starannie za­chował je Swoją Mądrością przeciw jego chytrości, a Duch Święty Swoją Miłością i dobrocią utrzymał w do­skonałej czystości. Skoro podobało się Panu Bogu, żeby Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa owinięte w czyste prześcieradło zostało złożone do takiego grobu, w którym nie był nikt po­chowany, wtedy tym więcej odpowiadać musiało Upodo­baniom ­Bożym, żeby Chrystus Pan był poczęty z Matki Dzie­wiczej, najzupełniej niewinnej, czystej, wolnej od wszelkiej zmazy grzechowej. Św. Augustyn wyraża się w ten sposób: „W najwyższej mierze przystało, aby Chrystus Pan jak miał w Niebie Nieśmiertelnego Ojca, tak też na ziemi miał Matkę, Która nie znała śmierci grzechowej”.

Uwielbiajmy Pan Boga za to, że Maryę tak hojnie obda­rzył i wyróżnił. Oddajmy się pod Jej Opiekę i prośmy Ją o Łaskę, aby nas prowadziła tą samą niepokalaną drogą życia, którą Sama szła i jako niewinnych i oczyszczonych z grzechu ukazała Swemu Synowi, a naszemu Sędziemu.

 

 

Modlitwa.

„Matko Łaski Bożej, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas kiedyś oddaj”.

O Maryo, Matko Boża! Z tego samego powodu, z jakiego Archanioł Cię pozdrawiał jako Łaski pełną i my Cię pozdra­wiamy i nazywamy Cię Niepokalaną w Swoim Poczęciu. Przystoi Godności Matki Bożej, a jak zostałaś wybraną, abyś była Niepokalaną i Łaski pełną. Cieszę się szczególnym Przywilejem Twego Niepokalanego Poczęcia. Abym lepiej uczcił tę Tajemnicę, wyproś mi Łaskę Ducha Świętego, abym Tobie i Twemu Boskiemu Synowi służył zawsze czystym sercem i czystym ciałem. Amen.

 

 

znacznik Marya

 

Rozmyślanie drugie      

Marya poczęta w Łasce uświęcającej

I. przychodzi na świat wolna od grzechu pierworodnego

II. i w pierwszej chwili istnienia zostaje w Łasce utwierdzona.

 

 

„Poświęcił przybytek swój Najwyższy, Bóg w po­środku niego” — (Ps 45, 6).

 

I. Kościół Święty obchodzi dziś z największą uroczystością i radością on dzień błogosławiony, w którym Pan Bóg w peł­ności czasów położył pierwszy kamień fundamentalny pod Dzieło Wcielenia Swego Jednorodzonego Syna i zba­wienia ludzkości. W pierwszym momencie Poczęcia Maryi w łonie Św. Anny zachował Duszę Maryi wolną od grzechu pierworodnego i ozdobił Ją Łaską uświęca­jącą, w jakiej stworzeni zostali Aniołowie i pierwsi nasi Rodzice. Wiara Święta uczy, że Pan Bóg Swej Matce najuko­chańszej, Królowej Wszystkich Aniołów i ludzi, nie od­mówił tej Łaski, której udzielił Aniołom i naszym pierw­szym Rodzicom. Chciał zachować od grzechu pierworod­nego Tę, którą wybrał ze wszystkich stworzeń, aby przez Nią i przez Błogosławiony Owoc Jej Żywota grzech został zniszczony i startą była głowa węża.

O Niepokalanym Poczęciu Maryi pisze w ten sposób Pius IX w swym liście apostolskim: „Bóg obsypał Ją taką pełnią Darów Swoich, że była całkowicie wolną od wszelkiej zmazy grzechowej i cała piękna i doskonała posiadała świętość i czystość, jakiej poza Bogiem nikt nie posiada, ani o nikim prócz Boga pomyślaną być nie może”. Ze słusznością zatem można o Maryi powiedzieć: „Poświęcił Przybytek Swój, Najwyższy”. Działaniem Swym uprzedził Pan Bóg Maryę tak skutecznie w pierwszym momencie Poczęcia, że choć jest córką Adama, jednak nie ściągnęła na Siebie jego grzechu.

O Maryo, z całym Kościołem Walczącym i Triumfują­­cym raduję się z Twego najszczęśliwszego przyjścia na ten świat, przy którym starłaś głowę węża piekielnego. Pozdrawiam Cię jako dziecię pełne Łaski. Już w Twoim Niepokalanym Poczęciu jesteś Błogosławioną między wszystkimi stworzeniami. Razem z Tobą wychwalam i uwielbiam Boga, że Cię tak uprzedził Łaską. Daj, żebym i ja także przez Ciebie znalazł Łaskę.

 

II. Marya, poczęta wolną od grzechu pierworodnego, została równocześnie w Łasce utwierdzona, tak iż przez całe życie wolną była od wszelkiego najmniejszego grzechu. Piękną i bez zmazy pozostała na zawsze. Od zarania Jej Istnienia Pan Bóg pozostał w Niej przez swą łaskę, zawsze skuteczną. Nie powstała w Niej nigdy żadna najmniejsza skłonność do grzechu. „Bóg w po­środku Niej i nie zachwieje się”. Dlatego całkiem traf­nie nazwaną jest „ogrodem zamkniętym i źródłem za­pieczętowanym”. „Ogrodem zamkniętym”, ponieważ we­dług słów Św. Jana Damasceńskiego piekielny wąż nie znalazł nigdy wejścia do tego raju; „źródłem zapieczę­towanym”, ponieważ już na początku Jej Życia albo przy Jej Poczęciu została umocnioną w Łasce. Ogród ten sam Stwórca uprawiał, nigdy nie brakło w nim kwiatów i owoców, bo Marya od pierwszej chwili będąc pełną Łaski, była i pełną cnót wszelakich.

Jakimiż serdecznymi uwielbieniami i dziękczynieniami rozbrzmiało Najświętsze Serce Maryi, skoro zajaśniało Jej światło rozumu i poznała te wielkie Łaski! W jakichże uniesieniach wielbiła Jej Dusza Pana i duch Jej rozra­dował się w Panu Bogu Zbawicielu! Chwal i wysławiaj ty także Najwyższego z powodu nadzwyczajnych Łask, które dziś udzielił Maryi. Uczcij także Boską Potęgę i Dobroć Jego okazaną w stworzeniu Maryi i proś Ją, aby cię wzięła w Swoją Opiekę i abyś otrzymywał aż do końca życia Łaski przez Nią znalezione.

 

 

Modlitwa.

O Maryo, Panno w Łasce Bożej poczęta i przy poczęciu w łasce utwierdzona, w duchu pokory i ze skruszonym sercem wyznaję, że choć na Chrzcie Świętym zostałem oczyszczony od grzechu pierworodnego, a przez Sakrament Pokuty od grze­chów własnych, to jednak często ponownie upadam. Z dzie­cięcą ufnością zwracam się do Ciebie prosząc, abyś mi wy­jednała łaskę, żebym z czystym sercem służył Bogu aż do końca mojego życia. Amen.

 

 

znacznik Marya

 

 

Rozmyślanie trzecie      

Marya bywa poczęta w sercach Wybranych:

I. przez prawdziwe nabożeństwo,

II. przez wierne naśladowanie.

 

 

„Między wybranymi moimi rozpuść korzenie” — (Ekkl. 24, 13).

 

I. Zaszczepienie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny w sercach ludzkich jest owocem specjalnego działania Ducha Świętego. Pan Bóg oddając nas we władanie Maryi chce nas uczynić tym więcej podatnymi pod działanie Swej Łaski. Chrystus Pan jest Głową Ciała Mistycznego, a Marya, dodają uczeni katoliccy, sercem w tym Ciele, czyli organem przenoszącym poruszenia z Głowy na inne członki. Marya jest członkiem ludzkości i to członkiem najszlachetniejszym. Co Jej wyszło na dobre, to też całej ludzkości posłużyło na pomyślność i na chwałę. Maryja była pełną łaski, rozpoczęła też łaską przyświecać ludz­kości. Dlatego podobnie jak mówimy o życiu Chrystusa w nas, to też możemy mówić następnie o życiu Maryi w nas. Stąd słowa, które Kościół Święty kładzie w Usta Matki Bożej: „Stworzyciel wszechrzeczy odpoczął w przybytku moim i rzekł mi: Między wybranymi moimi rozpuść korzenie” (Ekkl. 24, 12—13). Jego Przenajdroższa Krew była także ceną wykupu Maryi, tej jedynej najprzed­niejszej Łaski Niepokalanego Poczęcia. Jego Miłość oddała Maryi wszystko. Ale nie tylko Swą Matkę miał wtedy na oku, w Maryi i nas już nawiedził miłością.

Jeśli więc ty także chcesz należeć do liczby wybranych, wtedy użyj całej gorliwości, aby nabożeństwo do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej coraz głębsze w sercu twoim zapuszczało korzenie. Wszyscy teologowie uważają to nabożeństwo za jeden ze szczególniejszych znaków naszego wybraństwa do Nieba. Między innymi Św. An­zelm tymi słowy zwraca się do Maryi wypowiadając ufność w Niej pokładaną: „Niemożliwą jest rzeczą, o Najświętsza Panno, żeby zginął ten, który do Ciebie się ucieka i do którego Ty się zwracasz”.

 

II. Oko Boże spoczywa zwłaszcza wówczas na nas z upodobaniem, gdy odkrywa w nas rysy upodabniające do Maryi. Obraz Niepokalanej wyciskamy wówczas na sobie, gdy Ją naśladujemy, zwłaszcza w Jej miłości i czystości. Starajmy się przede wszystkim trwać w Łasce Bożej. Dzięki Łasce posiadanej od pierwszej chwili, Ma­rya gdy tylko stanęła na tej ziemi, starła głowę węża. Pierwszym i największym podarunkiem, jakiego Pan Bóg nam udziela, jest uświęcająca Łaska, która człowieka zupełnie przemienia, z dziecka gniewu czyni go ukocha­nym dzieckiem Bożym. Wypędza z duszy grzech i wy­ciska na duszy Obraz Boży, gładzi winy i przemienia ją w nadprzyrodzony Obraz i Podobieństwo Boże (Rodz 1, 26). Dlatego nic nie może podobać się Panu Bogu w człowieku, którego dusza nie posiada tej najpiękniejszej ozdoby uświęcającej Łaski. Oto droga, którą zdążała Niepoka­lana do Nieba, droga Łaski, miłości, czystości i pokory.

Tę samą drogę zaleca nam wielki czciciel Maryi, Św. Ludwik Grignon de Montfort, pisząc: ,,Niech mi kto wskaże inną drogę dla dojścia do Pana Jezusa i niech ta droga będzie ,,wybrukowana” wszystkimi zasługami Błogosławionych, przyozdobiona wszystkimi ich bohater­skimi cnotami, oświecona i upiększona wszystkimi światłościami i pięknościami Aniołów i niech na niej będą Wszyscy Aniołowie i Święci, żeby prowadzić i bronić tych, którzy po niej iść zechcą. Zaprawdę, zaprawdę powiadam i śmiało powiadam, bo mam za sobą słuszność: wybiorę raczej nie tę drogę, która byłaby tak doskonałą, lecz nieskalaną drogę Maryi. „Położył nie­skalaną drogę moją” (Ps 17, 33),drogę czyli gościniec bez żadnej przeszkody i dołu, bez grzechu pierworodnego ani uczynkowego, bez cienia i nocy”.

 

 

Modlitwa.

O przeczysta i zawsze Niepokalana Dziewico! Wyniszcz w mym sercu wszystko, co nieczyste i co nie podoba się Bogu, by prawdziwe nabożeństwo i miłość ku Tobie, głębsze zapuściły w nim korzenie i przez wierne naśladowanie Twych cnót oraz nienawiść grzechu zaliczonym był między wybranych. Pokornym i ufnym sercem wzywam przez Twoje Najświętsze Dziewictwo i przez Twoje Niepokalane Poczęcie oczyść duszę moją i ciało. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 8
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023