Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Jam wyszła z Ust Najwyższego, pierworodna przed wszystkim stworzeniem. — Ekl. 24, 5.

 

PRZYGOTOWANIE.Najświętszą Dziewicę mo­żna nazwać z wielką słusznością pierworodną Córką Bożą. — Jest Ona pierworodną w porząd­ku „Natury”. Pan Bóg bowiem stwarzając wszech­świat, mając na celu Chwałę Swoją i Chwałę Pana Jezusa, miał następnie na celu Chwałę Najświętszej Panny. — Jest Ona również pierworodną w porządku „Łaski”, otrzymała bowiem pełnię Łask Niebiańskich. — Jest wreszcie pierworodną w porzą­dku „Chwały”, jako Królowa Wszystkich Świętych. Wzbudźmy akt wiary w tę wielką godność Matki Bożej, dziękujmy Panu Bogu w Jej Imieniu i sta­rajmy się przez nasze hołdy naprawić zniewagi, jakich doznaje.

 

I. — Słusznie Kościół Święty w usta Najświętszej Dzie­wicy kładzie słowa Pisma Świętego: „Jam wyszła z Ust Najwyższego”; Ona bowiem jest prawdziwie pier­worodną Córką Pana Boga tak w porządku Natury, jak Łaski i Chwały.

Jest pierworodną w porządku „Natury“ nie co do czasu, lecz jak twierdzi Św. Bernard, co do intencji. Pan Bóg bowiem, gdy stwarzał to wielkie Dzieło, jakim jest wszechświat, mając na celu Swą Chwałę i Chwałę Pana Jezusa, miał następnie również na celu Chwałę Maryi. — Toteż mówimy o Niej, iż z pośród najlepszych, najlepszą część So­bie obrała; uposażył Ją bowiem Pan Bóg we wszystkie Dary tak ogólne, jak i poszczególne.

Marya jest następnie pierworodną Córką Bo­żą w porządku „Łaski“; będąc bowiem przeznaczo­na na Matkę Bożą, już od pierwszej chwili Swego Niepokalanego Poczęcia była tak ubogacona w Ła­ski, iż przewyższała wszystkich Aniołów i Świętych. — Tego zaś wielkiego kapitału Łask nie dzier­żyła daremnie, lecz obdarzona doskonałym uży­ciem rozumu już od pierwszej chwili Swego Ży­cia, jak twierdzą teologowie, nieustannie w każ­dej chwili je podwajała przez całe Swe długie Ży­cie. Mogła więc z całą prawdą powiedzieć: Panie, choć Cię nie kochałam, jak na to zasługujesz, kochałam Cię jednak, jak tylko mogłam.

Jeśli zaś jest to prawdą, a jest prawdą nieza­wodną, że Pan Bóg odda każdemu według uczyn­ków jego, to stąd wynika, że Najświętsza Panna Marya cieszy się w Niebie Chwałą przewyższającą Chwałę in­nych Świętych, Chwałą doskonalą i pełną pod ka­żdym względem. Jest więc pierworodną Córką Bo­żą i pod tym względem.

 

II. — Jak słońce, mówi Św. Bazyli, blaskiem swym w naszych oczach przewyż­sza wszystkie gwiazdy razem wzięte, tak też i Chwała Matki Bożej przewyższa Chwałę Wszystkich Świętych. Wzbudźmy akt żywej wiary i cie­szmy się z Maryą z tego potrójnego pierworodztwa. Dziękujmy Panu Bogu w Jej Imieniu; lecz cieszmy się również, gdyż godność Matki spływa także i na Jej dzieci: „Chwałą synów — ojcowie ich”.

— Pomimo, iż Marya jest pierworodną Cór­ką Bożą w porządku Natury, Łaski i Chwały, wię­ksza część ludzi mało Ją czci lub zupełnie czci Jej nie oddaje. Nie brak zwyrodnialców, którzy do tego dochodzą, że Jej bluźnią. Jeśli chcemy okazać się godnymi dziećmi tej wielkiej Matki, nie wystarczy, iż będziemy się wystrzegali Jej obrazy, lecz o ile to możliwe, powinniśmy słowem i przy­kładem szerzyć do Niej nabożeństwo i zadość czynić za zniewagi, jakie Jej inni wyrządzają. Mów­my więc do Niej z miłością:

 

 

Najchwalebniejsza Panno, Matko Boża i Matko nasza, Maryo, zwróć litościwe Oczy Twoje ku nam, biednym grzesznikom, którzy strapieni tylu dolegliwościami, trapiącymi nas w tym życiu, z boleścią serca często musimy słyszeć straszliwe bluźnierstwa przeciw Tobie, Niepokalana Panno. Jakże obrażają te bezbożne głosy nieskończony Majestat Boga i Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Wywołują przez to Gniew Jego i każą się nam obawiać straszliwych skutków Jego Gniewu. Gdyby ofiara naszego życia mogła przeszkodzić tylu zniewagom i bluźnierstwom, chętnie byśmy je oddali dlatego, że pragniemy Ciebie, Najświętsza Matko nasza, kochać z całego serca i czcić, bo ta­ka jest Wola Boża. I właśnie dlatego, że Cię kocha­my, chcemy przyczynić się, o ile możliwe, abyś przez wszystkich była kochaną i czczoną.

Ty zaś, miłościwa Matko nasza, Pocieszycielko strapionych, przyjmij tymczasem ten akt zadośćuczynienia, który Ci ofiarujemy w imieniu naszym i w imieniu wszystkich rodzin naszych także za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, bez­bożnie przeciw Tobie bluźnią, abyś wypraszając im u Boga nawrócenie, okazała tym jawniej i chwalebniej Twą Macierzyńską Miłość, Twoją Potęgę, wielkie Miłosierdzie Twoje, by z nami się połączyli, chwaląc Cię jako Błogosławioną między niewiastami, jako Pannę Niepokalaną, jako Najmiłościwszą Matkę Bożą. Amen.*

 

 

* Za odmówienie tej modlitwy z dodaniem 3 Zdrowaś — 300 dni odp.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 19

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *