Bł. Kinga

 

 

 

 

Źródło: Nowenna do Bł. Kingi (Kunegundy), Księżnej Polski, Patronki Narodu Polskiego 1936

 

 

Nowenna rozpoczyna się od 15 lipca.

 

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

DZIEŃ PIERWSZY (15 lipca).

Wzór chrześcijańskiej doskonałości.

 

 

Bł. Kinga jest świetnym wzorem doskonałości chrześcijańskiej. Pannom przyświeca przykładem swej nieskalanej dziewiczości, matkom pokazuje, jak mają spełniać swe obowiązki, będąc czułą Patronką narodu Polskiego. Osobom żyjącym w Zakonie daje wzór najwznioślejszych cnót zakonnych, tj. pokory, posłuszeństwa i miłości Krzyża Chrystusowego.

Modlitwa. Bł. Kingo, wzorze i Łaską Ducha Świętego nakreślony obrazie chrześcijańskiej doskonałości, uproś nam, abyśmy obrazowi temu dokładnie mogli się przypatrzeć i wedle sił naszych z pomocą potężnej Twej przyczyny starali się go cnotami naszymi naśladować. Amen.

Przysługa: Przeproszę Boga z całego serca, żem Mu dotąd tak niedoskonale służył i prosić będę za przyczyną Bł. Kingi o lepsze poznanie i zdążanie do celu, dla którego zostałem stworzony, a jest nim Służba Boża.

Akt strzelisty: „Drogi Twoje okaż mi, Panie, a ścieżek Twoich naucz mnie“! (Ps. 25/24/, 4).

 

 

DZIEŃ DRUGI (16 lipca).

Umartwienie i pokora.

 

Bł. Kinga rozumiała, jak koniecznym jest zaparcie się siebie samego: trzyma nie w karbach namiętności ciała przez
umartwienie, aby się przeciw duchowi nie buntowało; ujarzmienie woli i rozumu przez pokorę, aby nie odważyły się powiedzieć swojemu Stwórcy: nie chcemy Ci służyć.

Modlitwa. Święta Księżno, która umartwieniem swym i pokorą ludzi i Aniołów w podziw wprawiasz, do Krzyża Jezusowego mnie prowadź i uproś, abym w ślady Twoje wstępując, Krzyż pokochał i z nauk Krzyża korzystać się nauczył. Amen.

Przysługa: Zastanowię się, do jakiego rodzaju grzechów jestem skłonny i w jaki sposób winienem przeciw nim walczyć.

Akt strzelisty: „Cały dzień wstyd mój przede mną jest, a zawstydzenie oblicza mego okryło mnie“. (Ps. 44/43/, 16).

 

 

DZIEŃ TRZECI (17 lipca).

Miłosierdzie.

 

Bł. Kinga odmawiała wszystkiego sobie, lecz niczego nie szczędziła ubogim; uważała siebie za najmniejszą służebnicę wszystkich nieszczęśliwych; czuła, że potrzebuje Miłosierdzia Bożego bez granic i przeto własnemu miłosierdziu granic nie kładła.

Modlitwa. Uproś nam, prosimy Cię, bł. Kingo, abyśmy w ślady Twoje wstępując, chrześcijańskiego miłosierdzia się nauczyli i wykonywali je przez całe życie nasze, niczym się nie zrażając, a Jezusa w ubogich braciach naszych karmiąc i pocieszając, okupili sobie zmiłowanie Boże. Amen.

Przysługa: Będę się starał na cześć Bł. Kingi wspomóc dziś prawdziwie potrzebującego jałmużną, dobrą radą lub usługą duchowną.

Akt strzelisty: „Miłosierdzia Twego, Panie, pełna jest ziemia; naucz mnie Sprawiedliwości Twoich“ (Ps. 99/98/, 64).

 

 

DZIEŃ CZWARTY (18 lipca).

Pod Krzyżem Jezusowym.

 

U stóp Krzyża, czczonego po dziś dzień w starosądeckim klasztorze, uczyła się Bł. Kinga cierpieć, uczyła się miłować tych, którzy źle Jej czynili. W Krzyżu czerpała otuchę i wesele wśród najsroższych cierpień, powtarzając modlitwę Ukrzyżowanego swego Wodza: „Ojcze! odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią!” O jedno prosiła, by Bóg nie karat Jej nieprzyjaciół.

Modlitwa. Prowadź nas, prosimy Cię, Bł. Kingo, do szkoły Krzyża, w której sama Mądrości Niebieskiej wyuczyłaś się, a modlitwą swą i przykładem zdziałaj, abyśmy nauki z Krzyża dane wiernie wykonując i łącząc cierpienia nasze z cierpieniami Ukrzyżowanego Zbawiciela, przez boleść do wesela, przez Krzyż do Wiekuistej Chwały dojść mogli. Amen.

Przysługa: We wszelkiego rodzaju cierpieniach i prześladowaniach szukać będę na wzór Bł. Kingi u stóp Krzyża nauki, wzmocnienia i pociechy.

Akt strzelisty: „W dzień utrapienia mego szukałem Boga, a nie jestem omylon“ (Ps. 77/76/, 3).

 

 

DZIEŃ PIĄTY (19 lipca).

Trzy rady ewangeliczne.

 

Bł. Kinga, jakkolwiek całe życie, od najmłodszych lat pogardzała dobrami doczesnymi, przyjemnościami zmysłowymi i wolnością, jednak później, wstąpiwszy do Zakonu, doprowadziła te cnoty rad ewangelicznych do szczytu doskonałości.

Modlitwa. Święta Królowo, któraś miłością Jezusa zapalona, wszelkie dobra tego świata heroicznym męstwem podeptała i w ofierze Boskiemu swemu Oblubieńcowi je złożyła, uproś nam, prosimy Cię, abyśmy się nie cofnęli przed żadną ofiarą, której Bóg od nas w służbie swej domagać się będzie, Bogu jednemu pragnęli służyć, Boga jednego chwalić teraz i przez całą wieczność. Amen.

Przysługa: Ofiaruję się Bogu całym sercem, aby rządził i kierował mną i wszystkim co mam, nie wedle upodobania
mojego, ale jedynie wedle Najmędrszej i Najświętszej Swej Woli.

Akt strzelisty: „Pan mną rządzi, na niczym mi schodzić nie będzie…, prowadził mnie ścieżkami Sprawiedliwości
dla Imienia Swego“ (Ps. 23/22/, 1-2).

 

 

DZIEŃ SZÓSTY (20 lipca).

Modlitwa.

 

Modlitwa jest pośredniczką między stworzeniem a Stwórcą. Bł. Kinga, patrząc na modlącego się Zbawiciela w samotności, na puszczy, na górze Tabor i Oliwnej, długie godziny spędzała na klęczkach u stóp Najświętszego Sakramentu i Krzyża w swej celce, upraszając Łaski dla siebie i zmiłowanie dla narodu swego i świata całego.

Modlitwa. Naucz nas, o Kingo Błogosławiona, przykładem swoim, a modlitwą uproś, abyśmy wartość rozmowy z Bogiem na modlitwie poznawszy, starali się z niej korzystać i oddawać nią należną Chwałę Stwórcy i Zbawicielowi naszemu. Amen.

Przysługa: Zbadam sam siebie, jakem się dotychczas modlił; dlaczego nie modliłem się dotąd tak, jak się Bóg tego domaga; w czym przede wszystkim poprawić mi się należy?

Akt strzelisty: „Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie“ (Ps. 30/29/, 3).

 

 

DZIEŃ SIÓDMY (21 lipca).

Wiara, nadzieja i miłość.

 

Trzy te cnoty świeciły jako gwiazdy przed Bł. Kingą. I szła też za nimi, a całe Jej życie, acz pełne boleści, potwarzy i innych cierpień, było zawsze jasne i pogodne, bo całą duszą wierzyła, ufała i kochała Pana i Boga swojego!

Modlitwa. Bł. Kingo, któraś nigdy przez całe swe życie ze ścieżek, przez wiarę Ci wytkniętych, nie zeszła, nadzieją we wszystkich utrapieniach się krzepiła, a miłością najcięższe przeszkody zwyciężała, dopomóż mi, błagam Cię, potężnym swym wstawieniem, aby trzy te cnoty, coraz żywszym blaskiem na Chwałę Bożą jaśniały i gorzały w mym sercu i w sercach wszystkich Twych czcicieli. Amen.

Przysługa: Ćwiczyć się dziś będę na cześć i za przykładem Bł. Kingi w aktach żywej wiary, niczym nie dającej się zachwiać nadziei i gorącej miłości.

Akt strzelisty: „Wierzę, iż oglądam dobra Pańskie w ziemi żyjących“ (Ps. 116/115/,2). „Zbaw sługę Twego, Boże mój, nadzieje mającego w Tobie“ (Ps. 86/85/, 2). „Wyznawajcie Panu, boć dobry, bo na wieki Miłosierdzie Jego“. (Ps. 118/117/, 1).

 

 

DZIEŃ ÓSMY (22 lipca).

Śmierć święta.

 

Na dobrej śmierci wszystko nasze zależy. Ale śmierć dobra to nagroda i wynik życia dobrego. Rozumiała to dobrze Bł. Kinga; zrozumiała, czym jest świat i złudne obietnice jego, czym bogactwa, że ciało to proch i zgnilizna; zrozumiała też, czym dusza nieśmiertelna, dlatego też życie Jej całe było święte, więc i śmierć święta!

Modlitwa. Uproś nam, prosimy Cię, Bł. Kingo, abyśmy za Twoim przykładem całe życie do śmierci się gotowali, a codziennie umierając, w Chrystusie żyli i Chrystusa przez wieczność całą oglądać i wespół z Nim królować sobie zasłużyli. Amen.

Przysługa: Zastanowię się, co by mi najbardziej sumienie wyrzucało, gdyby mnie Bóg dzisiaj do siebie powołał i obmyślę, na cześć i za przyczyną Bł. Kingi, przeciw tej wadzie, grzechowi lub nałogowi, odpowiednie środki.

Akt strzelisty: „Choćbym też chodził w pośród cienia śmierci, nie będę się bał złego: bo wiem, żeś Ty jest ze mną” (Ps. 23/22/, 4).

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY (23 lipca).

Potężna Patronka w Niebie.

 

Bł. Kinga na ziemi modlitwą swą cuda działała. Wiedzieli to biedni, nieszczęśliwi, wiedział to kraj cały. Dziś w Niebie lepiej rozumie potrzeby nasze i goręcej pragnie im zapobiec. Ulituje się wtedy ta Błogosławiona i potężna Patronka i uprosi, gdy do Niej uciekać się będziemy, by biedny nasz naród przejrzał i poznał nędzę swoją, by ustąpiła zaraza zgorszenia, a szatan pierzchnął ze wstydem i „rozradował się duch Polski w Bogu i Zbawicielu Swoim“, iż „Miłosierdzie Jego od narodu do narodów, uczynił Moc Ramieniem swoim, łaknące napełnił dobrami” (Łuk. 1).

Modlitwa. Błagam Cię, Bł. Kingo, bądź mi Patronką i Opiekunką; módl się za mną do Boga, abym grzechu się chronił, cnoty Twe naśladował, a tak za Twym wstawieniem się do Nieba dojść sobie zasłużył i wespół z Tobą Stwórcę i Zbawiciela naszego przez całą wieczność chwalił. Amen.

Przysługa: Starać się będę nabożeństwo i ufność w przyczynę Bł. Kingi między innymi wedle możności rozszerzać.

Akt strzelisty: „Miłujcie Pana Wszyscy Święci Jego…, mężnie czyńcie, a niech się posili serce wasze, wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu“ (Ps. 31/30/, 24-25). „Dziwnym uczynił Pan świętego swego; wysłucha mnie Pan, gdy zawołam do Niego“ (Ps. 5/4/, 4).

 

 

 

Każdego dnia Nowenny należy odmówić poniższą Litanię wraz z modlitwą.

 

 

LITANIA O BŁ. KINDZE.

(do prywatnego użytku).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami,

Błogosławiona Kingo,

Kwiecie wonny, cnót chrześcijańskich,

Dziecino wielce pobożna,

Dziewico anielskiej czystości

Małżonko świątobliwa,

Wzorze wdów chrześcijańskich,

Królowo najsprawiedliwsza,

Pani, pełna miłosierdzia i łaskawości,

Tkliwa matko dla swych poddanych,

Opiekunko uciśnionych i nieszczęśliwych,

Pocieszycielko smutnych i cierpiących,

Mistrzyni cnót zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa,

Naśladowczym pokornego Franciszka Serafickiego,

Miłośnico krzyża Chrystusowego,

Czcicielko szczególna Św. Jana Chrzciciela,

Solą ubogacającą ziemie nasze,

Cześć relikwii Św. Stanisława szerząca,

Fundatorko domu zakonnego,

Nieoceniony skarbie klasztoru sądeckiego,

Patronko osobliwsza narodu Polskiego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Bł. Kingo!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże! Któryś Bł. Kingę z niezbadanych wyroków Swej Opatrzności za szczególna Patronkę narodu Polskiego przeznaczył, spraw, prosimy Cię, byśmy z ufnością Jej wstawiennictwa przed Tobą wzywając, w obecnych potrzebach naszych za Jej przyczyną wspomożeni zostali, a kiedyś wraz z Nią wielbili Cię na wieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Modlitwa o kanonizację Bł. Kingi.

Wszechmogący, Wieczny Boże, Który wierne sługi Swoje cudami wsławiasz na ziemi i niebieską koronujesz Chwałą, racz wysłuchać próśb, zanoszonych do Ciebie za przyczyną Bł. Kingi i spraw łaskawie, by ta Błogosławiona Sługa Twoja, cudami przez Ciebie wsławiona, w aureoli Świętych Twoich na całym świecie zajaśniała — ku czci i Chwale Imienia Twojego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023