Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM I

(od 1 stycznia do 30 czerwca)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

UWAGA!

 

 Dziś, tj. w sobotę 27 maja w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ŚCISŁY.

 

 

 

 

I. Stanę w duchu w Wieczerniku, gdzie byli Apostołowie i Uczniowie Chrystusa Pana z Maryą, Matką Jego.

II. Prosić będę o Łaskę, abym się godnie przy­gotował do wielkiej jutrzejszej uroczystości: skupieniem du­cha, modlitwą i uciekaniem się do Maryi.

 

 

I. Punkt.

Skupienie ducha.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Zbliżamy się do końca nowenny naszej; — dołóżmy starań w dniu dzisiejszym, abyśmy z niej wielkie odnieśli pożytki. Przypomnijmy sobie i korzystajmy z trzech środków nader skutecznych. Pierwszym środkiem: skupienie ducha, skąd rodzi się spokój duszy i zjednoczenie się z Panem Bogiem. Apostołowie szukają tego skupienia w ucieczce od świata, w zamknię­ciu się w oddalonym, samotnym wieczerniku.

ZASTOSOWANIE. Jeżeli nie możesz przepędzić dnia tego w samotności na rozmyślaniu, wolny od wszelkich zewnętrznych zajęć; jeżeli przeci­wnie, przygotowania świąteczne dodadzą ci pracy i roztargnienia, staraj się przynajmniej stworzyć samotne ustronie, rodzaj wieczernika w sercu twoim; unikaj, o ile możesz, wszelkich okazji do roztargnienia, niepotrzebnego biegania, próż­nych rozmów i pogadanek; czuwaj pilnie nad zmysłami twoimi i zachowuj się w spokoju i cichości, usiłując dorównać temu człowiekowi wewnętrznemu, ściśle z Panem Bogiem połączonemu, Który udziela się rzeczom zewnętrznym, ale się im nie oddaje. (Naśl. J. Chr.)

UCZUCIA [**]. Módl się ustawicznie do Ducha Świętego, aby raczył być twoim Nauczycielem w trudnej sztuce pogodzenia skupienia ducha, kłopotów i roztargnień, nieodłącznych od zewnętrznych zajęć.

POSTANOWIENIE [***]. Aby zachować to skupienie, staraj się przewidzieć naprzód okoliczności czasu i miejsca, gdzie możesz być najbardziej narażony na roztargnienie.

 

 

II. Punkt.

Modlitwa.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Modlitwa — to drugi środek, wskazany nam w pierwszych dniach nowenny jako ko­nieczny, aby otrzymać wielki udział w Darach Ducha Świętego. — Apostołowie (rzecz biorąc po ludzku) mogliby się bez niej obejść, albowiem otrzymali od Samegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa zapewnienie, iż ześle im Ducha Świętego ze wszystkimi Jego Darami: a jednak nie przestawali prosić i błagać w gorących i pokornych modlitwach, dopokąd go nie otrzymali. Zrozumieli bowiem do­brze, że Dary Boże, chociaż przede wszystkim są skutkiem Jego miłościwej hojności, wszelako powinny być także owocem gorącej, a wytrwałej modlitwy. Aby ją uczynić tym skuteczniejszą, dołącz do niej umartwienie. Kościół Katolicki przypomina ci o tym obowiązku, nakazując post na dzień dzisiejszy.

ZASTOSOWANIE. Przejdź w duchu ubiegłe dni nowenny i zobacz, czy nie wkradła się do nich niedbałość w modlitwach; skoro tak było, usiłuj dopełnić dzisiaj podwojeniem żarliwości to, coś po­przednio zaniedbał. I nie mów, że zajęcia, licz­niejsze niż zwykle, przeszkadzają ci z wielkim twym żalem do dłuższej modlitwy. Mędrzec Pański ci mówi: “Nie zatrudniaj się tak, abyś się zawsze modlić nie miał. Non impediaris orare semper”. (Ekl. XVIII) Wszak nie ręce, ale serca nasze mają się modlić. Niechaj więc twoim czynom zewnętrznym towarzyszą gorące, serdeczne afekty serca i zmienią je w ustawiczną modlitwę; a bę­dziesz się modlił dzień cały bez przerwy.

UCZUCIA. Przyjdź, Duchu Święty! Weź sobie serce moje; zapal w nim ogień Swej Niebieskiej Miłości!

POSTANOWIENIE. Często powtarzaj dzisiaj to pobożne westchnienie, albo inne podobne.

 

 

III. Punkt.

Pośrednictwo Maryi.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Jest jeszcze trzeci środek potę­gujący niezmiernie skuteczność dwóch poprzed­nich. Bez wątpienia tyś go nie zaniedbał w ciągu tej nowenny, ale potrzeba, abyś dzisiaj, w ostatni dzień nowenny w szczególniejszy spo­sób doń się uciekał. Tym środkiem to pośrednictwo Najświętszej Dziewicy Maryi, przez Którą Apostołowie i uczniowie otrzymali taką obfitość Niebieskich Darów, gdyż przez Nią, jak mówi Bernard Święty: „Bóg wszystkiego chce nam udzielić. Totum nos Deus voluit habere per Mariam” (O Nawiedzeniu Najświętszej Maryi Panny).

ZASTOSOWANIE. Niechaj więc wzrok duszy two­jej będzie dzisiaj ustawicznie zwrócony ku na­szej łaskawej i potężnej Pani. Proś Ją z podwo­joną żarliwością i ufnością, aby raczyła połączyć Swe modły z modłami twoimi, jak je niegdyś połączyła z modlitwą Apostołów i uczniów zgro­madzonych w Wieczerniku, i wyjednała ci, tak, jak im, wielki udział w Darach Ducha Świętego. Dobrze więc zrobisz, jeżeli w każdej, choćby najkrótszej modlitwie wspomnisz o Maryi, tym bardziej, że zwykle w sobotę wzywasz tego Imienia w osobliwszy sposób.

ROZMOWA DUSZY [****] z Najświętszą Panną Maryą.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w miesiącu maju: Nabożeństwo majowe – dzień 27
  2. pobożnego przygotowania się do Zesłania Ducha Świętego przez nowennę: Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień 9
  3. pobożnego przygotowania się do Zesłania Ducha Świętego przez naukę i modlitwę: Nauka przygotowania się do świąt Zesłania Ducha Świętego z modlitwą
  4. pobożnego przygotowania się do uroczystości Trójcy Przenajświętszej przez Nowennę: Nowenna przed świętem Trójcy Przenajświętszej – dzień 2

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023