Przewodnik prawdziwej pobożności

O. Brunon Vercruysse SI
1886 rok.

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

ku użytkowi wiernych

 

TOM I

 

Nowenna do Ducha Świętego. Dzień piąty.

 

Wtorek.

 

Apostołowie na miejsce zdrajcy Judasza obierają innego Apostoła.

 

I. Przedstaw sobie Piotra przemawiającego do zgromadzonych w wieczerniku.

II. Proś o Łaskę stałej wierności powołaniu two­jemu.

 

 

I. Punkt.

 

Święty Piotr objawia zamiar obrania następcy Judasza.

 

Rozważanie. Pomimo, że modlitwą i skupie­niem przysposabiali się Apostołowie na przyjście Ducha Św., nie zaniedbywali jednak swego obo­wiązku. Odstępstwo Judasza zwichnęło na pozór zamiary Pana, który wybrał pomiędzy uczniami dwunastu Apostołów, aby ci byli świadkami Jego Zmartwychwstania i Jego Nauki. Ale złość ludzka nie była w stanie zniszczyć Wyroków Boga. Piotr, głowa apostolskiego zgromadzenia, wiedziony wyższym natchnieniem, powstawszy, mówi Św. Łukasz, z pośród braci, rzekł: “Mężowie bracia, potrzeba z tych mężów, którzy się z nami scho­dzili przez wszystek czas, którego Pan Jezus przebywał między nami, aby jeden z nich był świadkiem Zmartwychwstania Jego na miejsce Ju­dasza, albowiem napisano w księgach Psalmów: Biskupstwo Jego niech weźmie drugi”. (Dzieje Ap. 1; Ps. 108). Całe zgromadzenie przyzwoliło na wniosek Piotra i natychmiast zajęło się wyszukaniem męża, na którego padł wybór Boży.

Zastosowanie. Z tych uwag musisz wywnio­skować : 1) że twych pobożnych praktyk nie po­winieneś nigdy odbywać ze szkodą tego, czego wymagają obowiązki twego stanu; z drugiej zaś strony, te obowiązki, jakkolwiek by były pochła­niające, nie powinny być ci przeszkodą do spła­cenia Bogu tego hołdu modlitw, do którego ma prawo; 2) że ważną jest bardzo rzeczą, abyś nie sprzeciwiał się zamiarom, które Bóg w Swo­jej Dobroci powziął względem ciebie.  Przy­puśćmy, że cię powołał do założenia lub podtrzy­mywania jakiegoś dobroczynnego dzieła, a tyś zaniedbał odpowiedzieć na Jego wezwanie… Cóż by to z tego wynikło?… Inny będzie powołany na twoje miejsce i otrzyma nagrodę tobie prze­znaczoną w Niebie!

Uczucia. Jakąż wdzięcznością serce moje po­winno być przepełnione ku Tobie, o Boski mój Zbawicielu! za powołanie do Wiary Św. i do do­skonalszego żywota. — Jak wielka powinna być baczność i wierność moja Boskim natchnieniom Twoim, abym zawsze zgadzał się z zamiarami najłaskawszej Opatrzności! Dopomóż mi, o Panie, abym je wiernie wykonał!

Postanowienie. Wspominaj często słowa Św. Jana wystosowane do biskupa filadelfijskiego: Trzymaj, co masz, aby żaden nie wziął korony twojej (Ap. III). W tym celu unikaj małych niewierności, abyś zwolna nie popadł w większe, a w końcu nie utracił wszystkiego.

 

 

II. Punkt.

 

Wybór między Barsabasem i Maciejem.

 

Rozważanie. Głosy zgromadzonych były ró­wno podzielone między Józefa, którego zwano Barsabasem, którego nazywano też Justem (spra­wiedliwym), i Macieja (Dz. Ap. I). Wybór był trudny, a jedność serc łatwo zachwiana być mogła. Aby rozstrzygnąć wątpliwość i uniknąć nie­porozumienia, uciekają się do modlitwy; a na­stępnie badają Wolę Bożą ciągnieniem losu. Całe zgromadzenie zawołało jednogłośnie: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, okaż, któregoś obrał z tych dwu jednego. — I dali im losy (Ibid.).

Zastosowanie. Możesz się znaleźć w wątpli­wościach, w niepewności co do wyboru tego lub owego stanu życia, co do spowiednika, co do osoby lub towarzystwa, z jakim masz wejść w stosunki itp. Co masz czynić w tych wątpliwościach? Módl się, proś, błagaj o poznanie Woli Pana. — Czy zawsze trzymałeś się tej za­sady? Czy nie brałeś za Wolę Bożą własnych pragnień i zachcianek? Czy nie podsuwałeś na miejsce Bożej Woli, woli twojej?

Uczucia. Przybądź, Duchu Stworzycielu, zapal światłość w umyśle moim, abym pod wodzą Twoją nie pobłądził.

Postanowienie. We wszelkich wątpliwościach będę się opierał popędom natury i pójdę za wskazówką, daną przez wiernych, zgromadzonych z Apostołami w Wieczerniku.

 

 

III. Punkt.

 

Wola Boża objawia się na korzyść Macieja.

 

Rozważanie. I padł los na Macieja i poli­czony jest między jedenastu Apostołów. (Dz. Ap. I). Skoro się objawiła Wola Boża, natych­miast znikła wszelka w zgromadzeniu różność zdań, a zapanowała najzupełniejsza jedność. Wszy­scy poddali się z uszanowaniem wybrańcowi Pana, jako dwunastemu Apostołowi Jezusa Chrystusa. Nie spostrzegamy też ani próżności w Macieju, ani nienawiści lub zazdrości w Barsabasie.

Zastosowanie. Przypomnij sobie przy tej sposobności piękną zasadę Św. Augustyna: W rze­czach wątpliwych i nierozstrzygniętych, zostaw każdemu wolność zdania i wyboru ale w rze­czach rozstrzygniętych przez władzę lub wolny wybór, niechaj panuje między wami jedność uczuć i słów. In dubiis libertas, in certis unitas. Zaiste wyborna zasada, zapewniająca spokój i chrześci­jańską miłość! Bądź jej zawsze wiernym z za­parciem samego siebie, gdy tego potrzeba.

Rozmowa duszy z nowo obranym Aposto­łem, Św. Maciejem.

KLIKNIJ i Odmów Nowennę

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *