Przewodnik prawdziwej pobożności

O. Brunon Vercruysse SI
1886 rok.

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

ku użytkowi wiernych

 

TOM I

 

Piątek.

 

Nowenna do Ducha Świętego. Dzień pierwszy

 

O pobudkach, dla których powinniśmy ją odprawić.

 

I. Wyobraź sobie Apostołów i uczniów zebranych wraz z najświętszą Panną w wieczerniku.

II. Proś o gorące pragnienie, o wolę skuteczną dobrego odprawienia tej nowenny.

 

 

I. Punkt.

 

Doskonałość tej nowenny jest pierwszą pobudką, aby ją dobrze odprawić.

 

Rozważanie. Apostołowie powrócili natych­miast po Wniebowstąpieniu Pańskiem do Jeruza­lem, i wedle rozkazu Boskiego ich Mistrza, zgro­madzili się w wieczerniku wraz z Maryją, Matką Jezusową i innymi uczniami, w liczbie stu dwu­dziestu. I tam dni dziewięć przetrwali na modli­twie, oczekując zesłania Ducha Świętego, jak im to był Chrystus przyobiecał. Stąd więc pocho­dzi pobożny zwyczaj przygotowywania się do pewnych uroczystości przez nowennę czyli przez dziewięć dni modlitwy i dobrych uczynków. Ale nowenna, którą odprawiamy przed Zielonymi Świątkami ma to właściwe, iż pochodzi od Apostołów, bo oni pierwsi ją odprawili. Można więc powiedzieć, że ona jest instytucją apostolską, a zatem instytucją Boską, albowiem Aposto­łowie odprawili ją w skutek wyraźnego rozkazu Jezusa Chrystusa. Stąd ocenić możesz jej doskonalość i gorliwość, jakiej ci potrzeba, abyś ją dobrze odprawił.

Zastosowanie. Dla zapewnienia sobie łask, do tej nowenny wyjątkowej przywiązanych 1) wzbudź w sobie gorące pragnienie i mocną wolę odprawienia jej dobrze; 2) oznacz sobie już teraz, jakie modlitwy, dobre uczynki i umartwienia masz czynić każdego dnia nowenny; 3) obierz sobie patrona albo patronkę, która by podczas tej nowenny wspierała cię swem orędownictwem u Boga.

Uczucia. Zachęcaj się do gorliwego rozpo­częcia nowenny. Oddaj się opiece Maryi, która ją odprawiła z Apostołami. Oznacz szczegółowo owoce, które pragniesz osiągnąć. Obudź żywą nadzieję otrzymania tego, czego żądasz.

Postanowienie. Postanów sobie bezzwłocznie szczegółowy plan odprawienia Nowenny i wyko­naj go wiernie zaraz dzisiaj.

 

 

II. Punkt.

Cel nowenny drugą pobudką, aby ja dobrze odprawić.

 

Rozważanie. Dlaczego Zbawiciel nakazał Apostołom odprawiać tę nowennę? Aby się w ten sposób przysposobili do przyjęcia darów Ducha Św., bez których na zawsze pozostaliby takimi, jakimi dotąd byli: ludźmi bez znaczenia dla dru­gich i dla siebie samych, zupełnie niezdolnymi do osiągnięcia podwójnego celu swego szczytnego posłannictwa, za pomocą zaś tych darów, wszy­stko to miało być dla nich łatwem i wykonalnem.

Zastosowanie. Dlaczego powinieneś odprawić tę nowennę z wielkiem podniesieniem ducha? Z tych samych pobudek. Bo nie w lepszych wa­runkach zostajesz, jak Apostołowie; i nie mniej nieudolnym jesteś jak oni do wzniesienia się, bez szczególniejszej pomocy Ducha Świętego, na wy­sokość posłannictwa i do tej doskonałości, jakiej wymaga od ciebie charakter chrześcijanina, albo stan zakonny.

Uczucia. Wyznaj słabość i niedołężność swoją, dla której nie możesz urzeczywistnić dobrych pragnień serca twojego; powiedz z całą pokorą z Apostołem: Chęć przy mnie jest, ale wykonać dobre w sobie nie najduję. (Rzym. VII.) Po­łącz z tem pokornem wyznaniem gorącą modli­twę do Ducha Świętego, abyś wziął wielki udział w rozdawnictwie Jego darów.

Postanowienie. Często powtarzać będę tę modlitwę w ciągu dnia.

 

 

III. Punkt.

Potrzeba nowenny trzecią pobudką, aby ją dobrze odprawić.

 

Rozważanie. Boski Zbawiciel, mówiąc o ze­słaniu Ducha Św., który miał ich napełnić nad­ludzką siłą, przytacza trzecią pobudkę starannego przygotowania się na przyjęcie Jego darów tj. niegodziwość i przewrotność świata, nieszczęśliwe czasy w których żyli, zasadzki, jakie im gotują, prześladowania i złe obejście, które będą musieli ponosić: W świecie ucisk mieć będziecie, mówi Jezus, i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego… Wyłączą was z bożnic… A niektórych z was o śmierć przyprawią… a wszystko to dla imienia mego. (Jan, Mat. Mar. i Łuk. roz. XVI. X. XIII. XXI).

Zastosowanie. Nieszczęśliwe czasy i bezbożna zaciekłość przeciwko wierze Chrystusowej i tym wszystkim, którzy jej bronią, przeciwko ludziom bogobojnym, kapłanom i zakonnikom, nie jest mniejszą za dni naszych. Wszędzie w około nas zasadzki, pokusy i prześladowania. Jakiejże prze­zorności, jakże niewzruszonej cnoty i nadludzkiej odwagi potrzeba, aby wyjść zwycięsko z tylu niebezpieczeństw, aby pokonać tylu nieprzyjaciół! Gdzież znaleźć ją możemy, jeśli nie w udzieleniu nam Ducha rady, mocy i pobożności.

Rozmowa duszy z najświętszą Panną, która była niejako duszą Apostołów podczas dziewię­ciodniowego przygotowania się na przyjście Du­cha Świętego.

KLIKNIJ i Odmów Nowennę

 

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *