Cudowny Medalik

Rozpoczyna się od dnia 18 listopada.

 

 

 

 

Źródło: Nowenna modlitw i pieśni na cześć Bł. Maryi od Cudownego Medalika 1941r.

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

W Imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

DZIEŃ PIERWSZY (18 Listopada).

Rozważanie. Maryo, bądź mi Łaskawą Matką!

 

 

Do Maryi, jako do Matki Boga, uciekamy się we wszystkich naszych potrzebach. Zachęca nas do tego Kościół i Święci, którzy przez usta Św. Bernarda głoszą: „Proście o Łaski, a proście przez Maryę, bo Ona jest Matką; Ona zawsze będzie wysłuchana i, nie ma obawy, aby Jej Bóg czego odmówił”.

Przed dwoma wiekami wyraziła Najświętsza Panna życzenie, abyśmy czcili przede wszystkim Jej Niepokalane Poczęcie. W tym celu dała medalik i zapewniła, że przezeń zsyłać pragnie Łaski i Błogosławieństwa na Swych czcicieli.

Tysiące wiernych błogosławi ten medalik za Łaski, które przez niego otrzymali.

Jak woda z Lourd (Lourdes) uzdrawia chorych, tak Cudowny Medalik leczy chorych na duszy i ciele.

To są dwa środki, których dzisiaj Niepokalana Dziewica używa, aby pomóc strapionej ludzkości.

Bądź wiernym czcicielem tego medalika i proś o Łaski dla siebie i dla drugich, a wkrótce przekonasz się, że słusznie nazwano go cudownym.

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

DZIEŃ DRUGI (19 Listopada).

Rozważanie. Maryo, zsyłaj mi potrzebne Łaski!

 

 

Z Rąk Niepokalanej Dziewicy, jak pokazuje Cudowny Medalik, spływają promienie Łask na ludzi, bo Ona jest Niebiańską Szafarką, Która rozdaje Łaski, wysłużone przez śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. Cokolwiek Bóg nam daje, daje nam przez Maryę.

Wprawdzie każdy człowiek dostaje Łask pod dostatkiem, lecz nie każdy się zbawia; bo wielu nie słucha natchnień Łaski i nie współpracuje z nią. Najważniejszą jest rzeczą, aby otrzymać Łaskę w stosowną porę, wtedy, gdy gotowi, jesteśmy posłuchać jej głosu.

Przeto prośmy Maryę przez Cudowny Medalik, aby nam zsyłała Łaski, gdy widzi w nas dobre i chętne usposobienie, niby rolę dobrze uprawną pod zasiew.

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

DZIEŃ TRZECI (20 Listopada).

Rozważanie. Maryo, utwierdzaj wiarę moją!

 

 

Nad literą M, na odwrotnej stronie Cudownego Medalika, wznosi się Krzyż, Godło naszego zbawienia, symbol naszej Wiary. Zdaje się mówić do nas: wierz mocno w Prawdy Boże, słuchaj Nauki Kościoła, jeżeli, chcesz być miłym Bogu.

Głębokie Prawdy Wiary łatwo pojmujemy przez Maryę. Św. Franciszek Ksawery wspomina, że wtedy dopiero zdobył serca niewiernych dla Jezusa, gdy zaczął nauczać o Maryi. Doprawdy miłą i słodką jest Religia, która naucza, że mamy Matkę w Niebie.

Jeżeli wskutek ciężkich przeżyć lub gwałtownych pokus Wiara twoja słabnie lub zanika, spiesz do Maryi, wołaj: Matko Słowa Przedwiecznego, Stolico Mądrości, a Ona rozwieje wszelkie wątpliwości.

Ratisbonne, który pierwszy przez Cudowny Medalik poznał Wiarę prawdziwą, tak opowiadał o swoim widzeniu: „Nic mi nie powiedziała, lecz dała mi Znak, a przez ten Znak nauczyła mnie wszystkiego”.

I nam Cudowny Medalik rozjaśni Prawdy, rozproszy wątpliwości i ożywi naszą Wiarę, jeżeli pobożnie nosić go będziemy.

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

DZIEŃ CZWARTY (21 Listopada).

Rozważanie. Maryo, Tyś nadzieją moją!

 

 

Chrześcijanin, który ma nadzieję, chętnie pełni obowiązki swoje, wałczy z pokusami, powstaje z upadków, znosi cierpienia, bo niebo, ta wieczna nagroda, przyświeca mu jakby jutrzenka radosna. Lecz kiedy straci nadzieję, ogarnia go ciemna noc zwątpień, opadają mu ręce i kończy zwykle samobójstwem. Nadzieja jest nam potrzebna, bo ona jest tą sprężyną, tą siłą, która pobudza nas do działania.

A jednak nie tak łatwo mieć nadzieję. Jak często ogarnia nas zniechęcenie? Jak przygnębiająco działa na nas widok naszych grzechów? Jakie zwątpienie rodzi w nas oziębłość w modlitwach i niewierność Łasce Bożej? Jak boimy się, czy będziemy
zbawieni?

Ufajmy Maryi, bo Ona jest Matką świętej nadziei. Pamiętajmy, że kto kocha Maryę i modli się do Niej, nie będzie potępiony.

Cudowny Medalik powinien rozbudzić w nas nadzieję i ufność do Maryi, bo to nowy dowód, że Ona o nas pamięta, za nami oręduje i pragnie doprowadzić nas do Nieba.

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

DZIEŃ PIĄTY (22 Listopada).

Rozważanie. Maryo, rozpal w mym sercu miłość ku Jezusowi!

 

 

Marya znała najlepiej Jezusa, to też ukochała Go Miłością niezmierzoną i Miłością Macierzyńską. I my mamy kochać Boga miłością najwyższą, nad nasze życie i. nad wszystko.

Kto nas nauczy tej miłości? Kto ją ułatwi? Kto, jeśli nie Marya, Matka Pięknej Miłości. Kiedy szukasz Boga na Niebie, to widzisz Jego Potęgę, Mądrość. Jego Majestat przeraża cię; drżysz na samą myśl o Jego Gniewie. Lecz gdy w kościele zobaczysz na Ołtarzu Maryę, a w Jej Rękach Boskie Dziecię, serce samo wyrywa się ku Bogu, który z miłości ku nam stał się tak słabym. Jak łatwo, jak słodko, kochać Jezusa w postaci, małej dzieciny.

Niepokalana Panno od Cudownego Medalika, spraw, abyśmy zawsze, kochali Twego Syna gorącą miłością!

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

DZIEŃ SZÓSTY (23 Listopada).

Rozważanie. Maryo, zaprowadź mnie do Twego Syna!

 

 

„I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryą, Matką Jego”, powiada Ewangelia o Trzech Królach. Tronem, na którym Pan Jezus przyjmował na ziemi pierwsze hołdy, były Przeczyste Ręce Niepokalanej Matki.

Jezus jest tak ściśle zjednoczony z Maryą, że nie można ich od Siebie rozłączyć. Gdzie jest Jezus, tam jest i Marya; a gdzie Marya, tam jest i Jezus.

Toteż, objawiając Niepokalana Dziewica medalik, kazała za nim wyryć obydwa Serca.

W jakim celu Marya w Niebie opiekuje się ludźmi? Lub w jakim celu schodzi nieraz z Nieba na ziemię? Pragnie Ona przez wyświadczone Łaski pociągnąć do Siebie serca ludzkie, a gdy zdobędzie ich ufność, wtedy zwraca je do Swego Syna. Chodzi Jej bowiem o to, aby wszyscy ludzie czcili Go, uwielbiali i kochali, jak na to zasługuje.

Mamy wśród siebie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, który chce być lekarstwem i umocnieniem dla naszych dusz. Przyjmujmy Go jak najczęściej w Komunii Świętej, bo tego pragnie Jezus i Matka Jego, Marya.

Wpatrując się w te dwa Serca na Medaliku, starajmy się je kochać serdeczną miłością. Nośmy na sobie godło Maryi i posilajmy się Ciałem Jezusa. O Maryo, spraw, abyśmy zasmakowali w tym Niebieskim Pokarmie!

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

DZIEŃ SIÓDMY (24 Listopada).

Rozważanie. Maryo, bądź moją Gwiazdą przewodnią!

 

 

Obraz Maryi, na Cudownym Medaliku przypomina nam obowiązek naśladowania Jej w naszym życiu, bo wtedy będzie Ona nas kochała i, uważała za Swe dzieci.

Jeśli syn polskiego księcia Bolesława Krzywoustego nosił na piersiach medal swego ojca w tym celu, aby w jego obecności nie popełnić haniebnego czynu, to o ileż bardziej my, nosząc wizerunek Maryi na szyi, powinniśmy starać się, aby życie nasze było nieskalane.

Marya zawsze pełniła Wolę Bożą. „Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego”, to Reguła, jakiej trzymała się przez całe życie. Słowa te wyrażają posłuszeństwo dla Łaski Bożej, zgodę na Wolę Bożą, gotowość na wszelkie ofiary, jakich Bóg zażąda i całkowite oddanie się Bogu. I my powtarzajmy: Niech się dzieje Wola Boża, a wtedy zapewnimy sobie obfite Łaski; ściągniemy na siebie Błogosławieństwo Boże i postępować będziemy w doskonałości chrześcijańskiej.

Niech więc Cudowny Medalik będzie dla nas bodźcem do ćwiczenia się w cnotach i unikania grzechów.

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

DZIEŃ ÓSMY (25 Listopada).

Rozważanie. Maryo, pociesz duszę moją!

 

 

Na Cudownym Medaliku mamy dwa Serca: Jezusa, opasane cierniem, i Maryi przebite mieczem. To jest wskazówką, gdzie mamy szukać pociechy w smutkach. Nie każda boleść prowadzi duszę do Boga. Czasem cios jest tak dotkliwy, że człowiek pod jego uderzeniem gniewa się na Samego Boga.

Ilu ludzi utraciło wiarę w Opatrzność Boską wskutek wszechświatowej wojny? Ilu opuściło Kościół z powodu osobistego nieszczęścia? Nie można przekonać ich rozstrojonego umysłu, ani uspokoić zbolałego serca. Kapłani stoją bezradni wobec takich wypadków.

Jedynie Niepokalana Dziewica, Która nauczyła się wartości cierpienia od Jezusa, potrafi ukoić ogrom takich boleści. U Jej Stóp ból rozpłynie się w łzach i zamieni z czasem w błogi pokój.

Zwracajmy się we wszelkich smutkach za przyczyną Cudownego Medalika do Błogosławionej Maryi, a zostaniemy pocieszeni.

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY (26 Listopada).

Rozważanie. Maryo, strzeż duszy mojej!

 

 

W dawnych czasach, gdy miasta otoczone były murami, nieprzyjaciel osaczył zewsząd francuskie miasto Poitiers (czyt. Poatie), chcąc je głodem zmusić do poddania. Znalazł się zdrajca, który chciał wydać klucze od bramy wrogom, lecz na czas wykryto jego haniebny zamiar. Wtedy obywatele oddali miasto pod Opiekę Maryi, prosząc Ją, aby pomogła im do odparcia wrogów. Miasto zostało ocalone, a wdzięczni mieszkańcy włożyli srebrne klucze w Ręce Statuy Maryi i co roku dziękują Niepokalanej Dziewicy za Opiekę nad miastem.

Naśladujmy i my ich przykład. O duszę naszą walczą potężni wrogowie i koniecznie chcą ją zdobyć dla siebie. Nie możemy liczyć na własne siły, bo przyjdzie chwila gwałtownej pokusy, w której możemy zdradzić Boga i wpuścić szatana do naszego serca. Oddajmy więc klucze od naszego serca w Ręce Maryi i prośmy Ją, aby zaopiekowała się naszą duszą i pomogła nam zachować ją czystą i wierną dla Boga.

Niech Cudowny Medalik spoczywa zawsze na naszym sercu i broni doń wstępu nieprzyjaciołom duszy.

Ojcze nasz. Trzy Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

 

 

Każdego dnia Nowenny należy odmówić poniższy akt poświęcenia siebie.

 

 

Akt poświęcenia siebie Niepokalanej Dziewicy od Cudownego Medalika.

Błogosławiona Maryo, Niepokalana Dziewico od Cudownego Medalika. Klęcząc u Stóp Twoich oddajemy się Tobie, w pokorze serc naszych na dożywotnią Służbę.

Medalik, któryś łaskawie nam dała, chcemy pobożnie nosić na szyi, aby on świadczył wobec Aniołów i ludzi, że jesteśmy Twoją własnością.

Przyrzekamy wiernie wykonywać obowiązki względem Ciebie, które Cudowny Medalik przypominać nam zawsze będzie.

Kochać Cię chcemy szczerym sercem; naśladować Twe cnoty; prowadzić czyste życie; nie zasmucać grzechami Twego Syna | i codziennie pozdrawiać Cię modlitwą.

Ty zaś, Pani nasza, czuwaj nad nami | i umacniaj nas w dobrych postanowieniach! Upominaj, gdy zaczniemy opuszczać się w Twej Służbie! Karć i doświadczaj w razie uporu!

Chcemy być wiernymi Tobie w życiu i przy śmierci.

Spraw, Niepokalana Dziewico, aby przy konaniu, gdy ucałujemy święty medalik, ostatnie nasze słowa były: Jezu, kocham Cię! Maryo, kocham Cię! Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *