Nowenna do Krwi Przenajdroższej przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny w czasie utrapienia i plagi wszelkiej

(rozpoczyna się 22 czerwca)

 

 

Źródło: Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889

 

 

Uwaga. Począwszy od dnia 22 czerwca każdego dnia Nowenny powtarza się odmawiając poniższe modlitwy.

 

 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej Świętej Miłości.

V. Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone.

R. I ziemi oblicze odnowionym zostanie.

Pozdrowienie Matki Bolesnej Św. Bonawentury

Bądź pozdrowiona, Matko Boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą; opłakanaś Ty między niewiastami i opłakany Owoc Żywota Twojego, Jezus. Święta Maryo, Matko Ukrzyżowanego, nam krzyżującym Syna Twego, uproś łzy pokuty, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

100 dni odpustu za każdy raz. Pius IX.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Akty strzeliste.

O Miłosierdzie Boga mojego! obejmij mnie i wybaw od nieszczęścia wszelkiego. Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, naznacz mnie Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś był naznaczył domy ludu Izraelskiego.— Chwało Ojcu…

Krwi Przenajdroższa Jezusa mojego, który jest miłością naszą, wołaj do Ojca Przedwiecznego o Miłosierdzie nad nami i wybaw nas.— Chwała Ojcu…

Rany Jezusa mojego, usta Miłosierdzia, mówcie miłościwie za nami do Ojca naszego, ukryjcie nas w Sobie i wybawcie nas. — Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny! Jezus jest nasz, naszą jest Krew Jego, naszymi nieskończone zasługi Jego, my to wszystko ofiarujemy Tobie; spodziewamy się, że nas wybawisz. — Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny! Ty nie chcesz śmierci grzesznika, lecz chcesz, żeby nawróciwszy się żył wiecznie; spraw przeto miłosiernie, abyśmy się nawrócili i Twoimi byli. — Chwała Ojcu…

Zbaw nas, Chryste Zbawicielu Mocą Krzyża Twego, któryś ocalił Piotra na morzu, zmiłuj się nad nami. — Chwała Ojcu…

Maryo, Matko Jezusa. Matko Miłosierdzia, módl się za nami do zbroczonego Krwią Syna Twego, a będziemy wybawieni.

Maryo, Orędowniczko nasza, przemów za nami, a będziemy ocaleni.

Maryo, Ucieczko nasza, w Jezusie Synu Twoim i w Tobie położyliśmy nadzieję naszą, nie dozwól, abyśmy byli pohańbieni. Bóg słusznie nas karze za grzechy nasze, ale Ty Matko nasza najlitościwsza, przez Krew Syna Twego, obroń nas od kary.

Za odmówienie tych aktów odpustu dni 40 raz na dzień. Grzegorz XVI.

Antyfona. — Bądź pozdrowiona, Królowo, Matko Miłosierdzia, żywocie, słodkości, nadziejo nasza, bądź pozdrowiona! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole, a przetoż Ty, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje obróć na nas, a Jezusa, który jest Błogosławionym Owocem Żywota Twojego, po tym wygnaniu racz nam pokazać, o łaskawa, o słodka, o litościwa Panno Maryo!

Za odmówienie tej antyfony 100 dni odpustu raz na dzień, 7 lat i tyleż kwadragen w każdą niedzielę.

 

Modlitwa do Boga Ojca przez Ofiarę Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

O Panie i Boże nasz, Ojcze Święty, wejrzyj z świątnicy swojej, z wysokiego niebios mieszkania, i zobacz tę Przenajświętszą Ofiarę, jaką ofiaruje Tobie, Wielki nasz Kapłan, ukochany Syn Twój, Pan nasz Jezus Chrystus za grzechy nasze; daj się ubłagać nad mnóstwem nieprawości naszych. Oto głos Krwi Pośrednika naszego Jezusa, woła do Ciebie z krzyża. Wysłuchaj Panie i zmiłuj się nad nami, przez wzgląd na siebie samego, bo Imię Twoje wzywane jest nad domem naszym, nad miastem naszym, i nad całym ludem Twoim; uczyń nam według nieskończonego Miłosierdzia Twego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył.
R. Ciebie prosimy przez Krew Syna Twego, wysłuchaj nas, Panie.
V. Abyś nas bronić, pokojem obdarzyć, strzec, zachować i najlitościwszym Miłosierdziem Swoim opatrzyć raczył.
R. Ciebie prosimy przez Krew Syna Twego, wysłuchaj nas, Panie.
V. Przez najświętszą, tajemnicę Odkupienia naszego.
R. Niech nas rychło uprzedzi Panie, Miłosierdzie Twoje i przepuść ludowi Twojemu.
V. Przez zasługi i przyczynę Błogosławionej Matki Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych Twoich.
R. Niech nas rychło uprzedzi Panie Miłosierdzie Twoje i przepuść ludowi Twojemu.
V. Święta Dziewico bez zmazy pierworodnej poczęta, wszyscy Aniołowie i Święci Pańscy, przyczyńcie się za nami do Pana.
R. By nas rychło uprzedziło Miłosierdzie Pańskie, iżby przepuścił ludowi swojemu, ażebyśmy wszyscy z Nim cieszyć się mogli na wieki wieków. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, niechaj zawsze i we wszystkim dzieje się najświętsza wola Twoja, według nieskończonego i wiecznego miłosierdzia Twego. Amen.

Odpustu 7 la t i tyleż kwadragen; ktoby zaś odmawiał tę modlitwę co dzień, ten może dostąpić odpustu zupełnego raz w miesiąc. Pius IX 6 Kwietnia 1848 roku. Modlitwę tę można odmawiać niekoniecznie po Mszy Świętej, lecz w każdej porze i potrzebie.

 

Modlitwa o wyjednanie osobliwszej dla siebie łaski, przez zasługi Krwi Przenajdroższej za przyczyna Maryi Dziewicy.

Odmawia się w ciągu Nowenny.

Maryo, Panno najsłodsza, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa! cóż uczynię, abym wzruszył Twe Macierzyńskie wnętrzności i Ciebie przynaglił, do wyjednania mi u Syna Twego Łaski, której tak bardzo potrzebuję?

Oto Cię wezwę Błogosławioną ku wspomożeniu mojemu, a oczy Twe Święte zwrócę na krzyż bolesny Syna Twojego, na Krew Jego Przenajdroższą. Sercu Twemu Macierzyńskiemu przypomnę i krwawy pot Jezusa w Ogrójcu, i bicze okrutne tę Krew świętą wytaczające, i wieniec cierniowy, co Boską Głowę do mózgu zakrwawił, i szmat ów sromotny, co przywarł do zbitych, Krwią Najświętszą zlanych ramion; a dalej te gwoździe, co na wskroś przebiły Ręce i Nogi Jezusowe, i żółć obrzydliwą, którą martwiono usta zbolałe, i włócznię ostrą, która Bok Święty przebodła!…

O Maryo, ktokolwiek Cię prosi o łaski, kto się nawet nieba przez Ciebie domaga, najpewniej trafi do Miłosierdzia Twojego, i wysłuchanym zostanie, jeżeli błagać Cię będzie w imię Krwi Przenajdroższej, w imię tych obelg, zniewag, okrucieństw, jakie poniósł za nas Jezus, Syn Twój Najmilszy.

O Matko moja droga! ja nędzny potrzebuję tej Łaski… i o nią Cię proszę, a proszę przez Krew Jezusa, wylaną na krzyżu w Twojej obecności. O Maryo, przez Krew Tę Najdroższą, którą widziały Twe oczy spływającą z Ran Jego, Ty mi nie odmówisz tej Łaski! A nawet nie możesz odmówić wstawiennictwa Twego, albowiem Cię proszę przez Krew Jezusa, Syna Twojego. Matko Chrystusowa, wyjednaj mi tę Łaskę… wyjednaj, błagam Cię o nią, przez Krew ożywiającą Chrystusa, i błagać nie ustanę i dopóty nie odejdę od Najświętszych Nóg Twoich, dopóki nie wysłuchasz tej mojej prośby…

O Pańscy Wybrani, woła i do was dusza moja: przez Krew Chrystusa, która wam otworzyła przybytki niebieskie, wy dla mnie o tę łaskę gorąco proście. O Duchy Niebieskie! Aniołowie Święci, Serafinowie rozpłomienieni Bożą Miłością, przez Krew Chrystusa, wy dla mnie o tę Łaskę błagać nie ustawajcie.

Ojcze mój, Boże, któryś jest w Niebiesiech! O Synu Boży, na krzyżu zlanym Krwią Twoją, w srogich bólach umierający! O Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna! O Maryo Matko Bolesna, o Święty Józefie mężu Łaski pełen! O Magdaleno pierwsza pokutnico, pod Krzyżem Krwią zbroczonym, Chrystusa wielbiąca! O Serafinowie, Cherubinowie, Aniołowie i Archaniołowie, przyczyńcie się za mną! tej Łaski błagam, tej Łaski pragnę, i tej Łaski spodziewam się, czekam, w imię Krwi Przenajdroższej Pana i Zbawiciela mojego, Jezusa Chrystusa. Amen,

 

Modlitwa na uproszenie pokoju.

Udaruj nas pokojem za dni naszych, Panie, bo nie ma innego, któryby walczył za nas, jeno Ty, Boże nasz!

V. Niech przyjdzie pokój z Mocy Twojej,

R. I obfitość z Prawicy Twojej.

Módlmy się. — Boże, od którego święte pożądania, dobre rady i sprawiedliwe pochodzą sprawy, udaruj sługi Twoje pokojem, którego świat dać nie może, ażeby serca nasze, przykazaniom Twoim były posłuszne i aby czasy nasze, wolne od trwogi nieprzyjaciół, pod Twoją opieką spokojne były, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. Ciebie Panie prosimy, racz poratować sługi Twoje,

R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *