Nowenna do NMP przed Bożym Narodzeniem

Nowenna rozpoczyna się od dnia 16 grudnia.

 

 

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

 

 

O Przebłogosławiona i Najświętsza Panno i Matko, Maryo, któraś od Boga Ojca nad wszystkie inne stworzenia w godności swojej wywyższoną została, gdy Syn Boski Jednorodzony Ciało Swoje wziął z Ciebie i przez przeciąg dziewięciu miesięcy, w Żywocie Twoim Panieńskim przemieszkiwał: przypominamy Ci niewymowną Radość, którąś miała z dziewięć-miesięcznego, przez które Pan Jezus Chrystus pod Sercem Twoim Panieńskim spoczywał, noszenia Twego: winszując oraz przy tej radości z uprzejmego serca, większego nierównie nad, wszelkie pomyślności szczęścia, a to z wykonania tak przedziwnego Dzieła. Że zaś ciężkim i nieznośnym na sercach naszych, jesteśmy udręczeni smutkiem i utrapieniem, z którego nie inaczej spodziewamy się tylko za Twoją prośbą i przyczyną być uwolnieni; przeto chcemy z nabożeństwem dziewięć Najświętszych odprawić Pozdrowień, na pamiątkę niewymownej Radości, którąś przez dziewięć miesięcy napełnioną była, o! słodka w życiu i przy śmierci.

1 Ojcze nasz. 9 Zdrowaś Marya.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu:

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie,

I na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Alleluja

℣. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Przyjmij o! Przenajdostojniejsza Panno Maryo te dziewięć Pozdrowienia Twojego, któreśmy jak mogli nabożnie na cześć Twoją i Syna Twojego odprawili, i które Jemu i Tobie pokornie ofiarujemy. Niechże, o Maryo! to nasze nabożeństwo przyjemne Ci będzie: niech ta modlitwa nasza, Serce Macierzyńskie Twoje ku Litości wzbudzi. Wejrzyj łaskawym Okiem Twoim na nas, zlituj się nad wielkim naszym utrapieniem, oprócz bowiem Boga, innej dla siebie obrony nad Twoją nie widzimy, do której z zupełną z serca garniemy się ufnością, gdyż Ty jesteś Syna Bożego prawdziwą Matką i Pośredniczką między Bogiem, a grzesznymi duszami naszymi; weź nas wtedy w Twoją Opiekę, zanieś przed Tron Wszechmocnego uciski i dolegliwości nasze, i uproś nam ratunek w utrapieniu naszym; gdyż my mocno wierzymy, iż Ty Sercem Syna Twojego władasz, i gdzie zechcesz to Go nakłonisz. Wiemy i to, że wszystko u Boga wyjednać możesz, gdyż Twym prośbom nigdy nie odmawia. Przeto nadzieję naszą po Bogu, szczególnie w Tobie pokładamy, będąc upewnieni, iż nasze niegodne dziewięciodniowe nabożeństwo, łaskawie przyjąć i prośby nasze pokorne u Najłaskawszego Boga, Pomocą Twoją wesprzeć skutecznie raczysz. Amen.

MODLITWA do Boga Ojca.

Ojcze Przedwieczny, Syna Twojego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, Boże nieskończonego Miłosierdzia i Pocieszenia: z tego Miłosierdzia na pociechę naszą daj nam Tegoż Syna Twojego do dusz i serc naszych na zbawienie i odkupienie od grzechów naszych. Ciebie nad wszystko dobro jak Najdobrotliwszego Boga naszego kochamy, i nieskończenie kochać pragniemy; o! Boże, o! Stwórco, o! Panie nasz, dajże nam Syna Twojego Jezusa naszego.

V. Dajże nam Baranka, Panie, Który gładzi grzechy świata.

R. Z opok pustych na górę Córki Syońskiej.

V. Okaż nam Panie Miłosierdzie Twoje,

R. I zbawienie Twoje daj nam.

V. Prosimy Cię, Panie, abyś zesłał Tego, którego masz zesłać.

R. Aby nas zbawił i w nas mieszkał.

V. Módlmy się. Wzbudzaj Ojcze Niebieski serca nasze na przygotowanie Jednorodzonemu Synowi Twojemu drogi, do tychże serc naszych, abyśmy za Przyjściem Jego, czystym sumieniem mogli Tobie służyć i Tegoż Syna Twojego przyjąć.

R. Amen.

MODLITWA do Syna Bożego.

Chwalimy i wielbimy Ciebie, Synu Boga Żywego, żeś się stał Człowiekiem dla nas. Ciebie Boga naszego kochamy jakoś tylko godzien i my powinni. O! Wschodzie światłości wiecznej: o! Słońce Sprawiedliwości zstępujące od Ojca nieskończonych światłości: o! najjaśniejszy Królu serca naszego, do Którego Ciebie prosimy z gorącą miłością, przybądź nasz Jezu! o Jezu!

V. Przyjdź Panie, abyś nas zbawił.

R. Pokaż Twarz Twoją, a będziemy zbawieni.

V. Przybądź mój Jezu, a nie omieszkiwaj.

R. Zgładź zbrodnie serca naszego,

V. Nawróć się do nas, Zbawicielu nasz.

R. A przyjdź do sług Twoich.

V. Módlmy się. Pokaż, Panie, Ciebie prosimy, Moc Twoją Boską i daj nam taką Łaskę, abyśmy i grzechów się wszelkich chronili, i Ciebie nam zawsze przytomnego mieli. Pospieszajże z Przyjściem Twoim, abyśmy doczesnych i wiecznych Łask w Tobie Samym mogli dostąpić.

R. Amen.

MODLITWA do Ducha Świętego.

Chwalimy i wielbimy Ciebie, Duchu Przenajświętszy, Dawco wszelkich Darów i Łask, że za sprawą Twoją Boską Syn Boży w Żywocie Panny Przenajświętszej przyjął Ciało. O! słodki i miły Gościu dusz naszych, Pociecho i Pokoju jedyny dusz naszych, pragniemy Ciebie taką miłością kochać jaką jesteś.

V. Udziel nam ognia Miłości Twojej.

R. I płomienia Boskiej światłości,

V. Daj nam Dary Twoje Boskie.

R. I umocnij nas w Łasce Twojej,

V. Przygotuj dusze i serca nasze, jakoś Żywot Najświętszej Panny przygotował.

R. Abyśmy przychodzącego Zbawiciela godnie przyjąć mogli.

V. Módlmy się. Nawiedzeniem Swoim Duchu Przenajświętszy sumienia nasze racz oczyścić, aby przychodzący Chrystus Jezus Pan nasz czyste i gotowe w nas znalazł pomieszkanie. Dlatego Miłościwy Boże, owym ogniem nas zapal, który Jezus Chrystus na świat przyszedł po ziemi rozpalać: Który z Bogiem Ojcem w Jedności z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Błogosławieństwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech zstąpi na nas i pozostanie z nami na zawsze.

R. Amen.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023