Przemienienie Pańskie

 

 

Źródło: Nowenna do Przemienienia Pańskiego wyd. 1938, 1948r.

 

 

Nowenna rozpoczyna się od dnia 28 Lipca.

 

 

Modlitwa wstępna.

(odmawia się każdego dnia Nowenny)

Boże, ku wspomożeniu mojemu wejrzyj,
Panie, ku ratunkowi memu pośpiesz się.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Boże Wszechmocny Zbawicielu świata, Który jesteś Dawcą wszelkiego dobra i pociechą wszystkich utrapionych, w Tobie nadzieję pokładających, przyjmij te dziewięciodniowe modlitwy moje, które ofiaruję na uczczenie Pięciorakiego Twego Przemienienia, dla uproszenia sobie Łaski N. (tu wymienić potrzebę duszy lub ciała, której zaspokojenie pragnie się wyjednać tą Nowenną). Spraw to, Panie, abym doznawszy pożądanej i zbawiennej przemiany — i wstępując w ślady wiernych sług Twoich, dostąpił(a) szczęścia oglądania Cię w Chwale i wielbienia w Niebie na wieki. Amen.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

Modlitwa na dzień pierwszy (28 Lipca).

 

 

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego, Któryś dla zbawienia ludzi zstąpił na ten świat i przez niepojętą Tajemnicę Wcielenia tak się cudownie przemienił, że będąc Bogiem — stałeś się Człowiekiem, będąc niecierpiętliwym — stałeś się podległym cierpieniom, będąc Synem Ojca bez matki, stałeś się Synem Matki bez ojca. Wielbię Cię w tym Niepojętym, Najmiłościwszym Przemienieniu Twoim i proszę — przemień duszę moją, abym umiłowawszy Przykazania Twoje, wysłużył(a) sobie Łaskę oglądania Cię w Nieba Chwale Wiekuistej. Błagam też — przemień utrapienie moje w pożądaną pociechę, udzielając mi Łaski…, której tak bardzo potrzebuję.

Błogosławiony, Który przyszedł w Imię Pańskie.
Bóg i Pan zajaśniał nam.

Panie wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Modlitwa na dzień drugi (29 Lipca).

 

 

Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Któryś się przed trzema uczniami na górze Tabor, dla większego utwierdzenia ich Wiary w Bóstwo Twoje — cudownie przemienił i jak słońce jaśniejące zdumionym ich oczom się ukazał — błagam Cię, zaświeć i mej duszy promieniem Twej Chwały. Obym poznawszy Wielkość i Piękność Twoją, ukochał(a) Cię z całego serca i ze wszystkich sił tak, aby mnie już nic nie zdołało odłączyć od Ciebie. Daj to, Panie, abym Cię na górze szczęśliwej wieczności mógł (mogła) oglądać w Chwale, gdzie z Bogiem Ojcem żyjesz i królujesz na wieki. Błagam też, przemień to utrapienie moje w pociechę pożądaną, udzielając mi Łaski…, której tak bardzo potrzebuję.

Oblicze Jego zajaśniało jako słońce.
Szaty Jego stały się jak śnieg białe.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Modlitwa na dzień trzeci (30 Lipca).

 

 

Panie, Jezu Chryste, Któryś na Swoje Przemienienie obrał górę wysoką, osobną — i tam uczniów Swoich wprowadził, daj duszy mojej dar takiej modlitwy, która by ją unosząc w górne krainy Nieba, coraz bardziej od ziemi odrywała. Daj mi, Panie, bym zakosztowawszy szczęścia obcowania z Tobą, za nic już miał(a) światowe uciechy i uciekał(a) od takich rozrywek, które duszy szkodę przynoszą. Obym nigdy nie wypuszczał(a) z pamięci zbawienia wiecznego, które jest moim najwyższym przeznaczeniem, a pragnąc jedynie Tobie się przypodobać, zasłużył(a) na szczęście, że i mnie, jak tych uczniów wybranych, wprowadzisz na Świętą Górę Wiekuistego Wesela i Chwały. Błagam Cię też, przemień utrapienie moje w pociechę pożądaną, udzielając mi Łaski…, której tak bardzo potrzebuję.

Niech (Pan) rozświeci Oblicze Swe nad nami, a zlituje się nad nami (Ps. 67/66/, 2).
Jam wołał, iżeś mnie wysłuchał, Boże; jakież dziwne Miłosierdzie Twoje, który zbawiasz nadzieję mających w Tobie (Ps. 17/16/, 6-7).

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Modlitwa na dzień czwarty (31 Lipca).

 

 

Panie, Jezu Chryste, Który przy Swym Chwalebnym Przemienieniu ukazując zdumionym Apostołom ozdobę, chwałę i Świętość Majestatu Twego, takim szczęściem dusze ich napełniłeś, że Piotr w zachwyceniu jak nieprzytomny wołał: „Panie, dobrze nam tu być“. Przemień i moje serce, aby odczuło, że tylko przy Tobie dobrze jest, nic nie zagraża, ani niepokoi, a tylko radość niebiańska całe jestestwo przepełnia. O daj mi to poznać, Panie, a wtedy nie będę się już ubiegał(a) o niepewne i przemijające szczęście tego świata, ale szukać będę jedynie Ciebie, Boże mój, jako Źródła wszelkiej pociechy i wiekuistej rozkoszy w Niebie. Błagam Cię też, przemień utrapienie moje w pociechę pożądaną, udzielając mi Łaski…, której tak bardzo potrzebuję.

W utrapieniu wzywałem Pana i wysłuchał głos mój i wołanie moje weszło w uszy Jego (Ps. 18/17/, 7).
Błogosławiony Bóg, Który nie odrzucił modlitwy mojej i Miłosierdzia Swego ode mnie (Ps. 66/65/, 20) .

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Modlitwa na dzień piąty (1 Sierpnia).

 

 

Panie, Jezu Chryste, gdy przy Twym Chwalebnym Przemienieniu obłok jasny zstąpił na górę i okrył Cię jakby namiot promienisty, a z Obłoku dał się słyszeć głos mówiący: „Ten Ci jest Syn mój miły, w którymem sobie debrze upodobał, Jego słuchajcie“ (Mat. 17, 1) — uczniowie upadli na twarze, bo jaźnią wielką przejęci. Uspokoili się dopiero, gdy dotknięcie Twoje uczuli i ujrzeli Cię w zwykłej postaci. Ja wierzę, Panie, żeś Ty jest prawdziwie Synem Ojca niebieskiego, a świadomość wielkości Majestatu Twojego skłania mnie i pobudza do kornego posłuszeństwa Twej Woli i Nakazom Twoim. Lecz niestety, nie zawsze je wypełniałem(am), proszę przeto przemień, Panie, ułomność moją dotknięciem Swej Łaski, abym Ci odtąd wiernie i z zupełną uległością służąc na ziemi, dostąpił(a) szczęścia oglądania Cię już bez zasłony w Królestwie Niebieskim. Błagam Cię też, przemień utrapienie moje w pożądaną pociechę, udzielając mi Łaski…, której tak bardzo potrzebuję.

Panie, przemień myśli i uczucia moje, abym Ci już czystym sercem starał(a) się przypodobać.
Nie bądź mi na strach, Boże, Ty, nadziejo moja, w dzień utrapienia (Ks. Jer. 17, 17).

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Modlitwa na dzień szósty (2 Sierpnia).

 

 

Panie, Jezu Chryste, Tyś Cudem Przemienienia utwierdził uczniów wybranych w wierze i cnocie tak, że dla Chwały Twojej i rozszerzenia Królestwa Twojego na ziemi nie szczędzili największego trudu, za nic sobie mieli cierpienie i na
śmierć męczeńską szli z radością, aby tylko co rychlej połączyć się z ‘Tobą. Przemień, Panie, podobnież słabą wolę moją, abym strzegąc Przykazań Twoich, a życie swe i uczynki na coraz lepsze przemieniając, zasłużył(a) kiedyś na cudowną przemianę w wiecznym Królestwie Twoim, gdzie skazitelność przemieni się w nieśmiertelność i uwielbienie, a smutek i płacz w wiekuistą radość i wesele. Błagam Cię też, Panie, przemień utrapienie moje w pożądaną pociechę, udzielając mi Łaski…, której tak potrzebuję.

Gotowe serce moje, Boże serca mego, na spełnienie Woli Twojej.
Boże mój, chciałem(am) żeby Prawo Twoje było w pośrodku serca mego.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Modlitwa na dzień siódmy (3 Sierpnia).

 

 

Panie Jezu Chryste, Najmiłościwszy Odkupicielu nasz, jakżeś Ty się przemienił w czasie Męki Swojej, podjętej dla naszego zbawienia, gdy będąc nieśmiertelnym, w okrutnych boleściach na krzyżu umrzeć raczyłeś. Panie, Tyś z uwielbianego Mistrza, sławnego Cudotwórcy i przedziwnego Nauczyciela przemienił się na Kalwarii w Ofiarę za grzeszników, wydając Siebie na najstraszliwsze cierpienia. Wielbię Cię w tym bolesnym Przemienieniu Twoim i proszę przez Zasługi Męki i Śmierci Twojej daj mi wytrwanie i stateczność w cnotach chrześcijańskich, daj męstwo i siłę, gdy cierpieć mi wypadnie. Wspieraj mnie, Panie, bo znasz słabość moją, naucz mnie krzyż Twój umiłować i uważać go za sztandar, pod którym idąc przez życie, trafię do nieba. Błagam Cię też Panie, przemień utrapienie moje w pożądaną pociechę, udzielając mi Łaski…, której tak bardzo potrzebuję.

Widzieliśmy Go wzgardzonego i zranionego.
Nie było w Nim podobieństwa ani ozdoby.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Modlitwa na dzień ósmy (4 Sierpnia).

 

 

O Panie Jezu Chryste, jakżeś cudownie Piękny, w Jasności i Chwale powstający z Grobu w Dzień Swego Zmartwychwstania! Jakież to wielkie, wspaniałe, triumfalne Przemienienie. Jaka jasność! jaki blask! jaka odmiana! Zranione, skrwawione, poszarpane Ciało Twoje, Panie, teraz promienne, piękne, pełne Majestatu; po Ranach pozostały tylko Blizny, niby kwiaty cudnie strojące. Tym Cudem, Panie Jezu, Tyś potwierdził wszystkie Swe Cuda, a Swym triumfem dałeś zapewnienie takiegoż triumfu tym, którzy Ci wierni będą. O, daj mi Łaskę radości duchownej i tej nowości żywota przemienionego, w jakiej mi chodzić wypada, aby stać się godnym(ą) szczęścia wychwalania Cię w Wiecznym Królestwie Twoim. Błagam Cię też, Panie, przemień utrapienie moje w pożądaną pociechę, udzielając mi Łaski…, której tak bardzo potrzebuję.

Powstał Pan z Grobu. Alleluja!
Który za nas wisiał na drzewie. Alleluja!

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Modlitwa na dzień dziewiąty (5 Sierpnia).

 

 

O Panie Jezu Chryste, największy dusz ludzkich Miłośniku, jak przedziwnie i nieustannie przemieniasz się w Najświętszym Sakramencie! żywy, prawdziwy, niepojętym sposobem przemieniasz się w chleb, który ma być Pokarmem dusz naszych. Cud to nad wszystkie cuda i objaw nieogarnionej ku ludziom Miłości. Ach, przemień, Panie, duszę moją z obojętnej i leniwej — w żarliwą i płonącą ogniem Twej Miłości. O Ty, Któryś się tak poniżył przez Twe w Najświętszym Sakramencie Przemienienie, że nie tylko Bóstwo, ale i Człowieczeństwo Swoje, zakryłeś nieprzeniknioną dla oczu ludzkich zasłoną, abyś nam się mógł oddać i zbliżyć nas do Siebie, spraw to, Panie, że skoro Ty dla naszej miłości tak się uniżasz, byśmy Twój Majestat nieskończony tym wyżej, o ile to w naszej mocy, wynosili, oddając cześć najgłębszą i najgorętsze dziękczynienie, do tego i drugich pobudzając. Błagam Cię też Panie, przemień utrapienie moje w pożądaną pociechę, udzielając mi Łaski..,. której tak potrzebuję. Amen.

Dałeś nam, Panie, Chleb z Nieba.
Skosztował człowiek Aniołów Chleba.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Następnie każdego dnia Nowenny na zakończenie dodaje się poniżej podane modlitwę, litanię wraz z hymnem.

 

 

Modlitwa do Przemienienia Pańskiego.

Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie nasz Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modlitwy moje. Zmiłuj się nade mną grzesznikiem(cą) złośliwym(ą), a przez Pięciorakie Najświętsze Przemienienie Twoje racz Gniew Twój i Twe sprawiedliwe karanie przemienić nade mną w Łaskę, w Miłosierdzie i Błogosławieństwo Ojcowskie; wszelkie smutki, strapienia i przeciwności moje przemienić mi w radość, wesele i pociechę zbawienną. Racz wszystko zło, na jakie zasłużyłem(am), przemienić Miłosierdziem Swoim w dobre i szczęśliwe, nieprzyjacioły moje w przyjaciół, wszystkie od nich niebezpieczeństwa w pocieszenie. Racz mnie samego, najniegodniejszego(szą) grzesznika(cę) przeciw Tobie, Ojcu Najlepszemu, przemienić Łaską Twoją w wiernego(ą) i gorliwego(ą) sługę i naśladowcę(czynię) Twojego, abym na Miłosierdzie Twe w tym życiu zasłużywszy, we wszystkim pokornie i z wdzięcznością Woli się Twojej zawsze poddawał(a) i do Błogosławionego Królestwa Twego był(a) przyjęty(ą). Który z Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg w Trójcy Przenajświętszej żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

 

 

Litania do Przemienienia Pańskiego

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu! przy Wcieleniu Twoim przemieniony,

Jezu! Słowo stawszy się Ciałem w nas mieszkające,

Jezu! na Górze Tabor przemieniony,

Jezu! Piotra, Jakuba i Jana na Górę Tabor z Sobą biorący,

Jezu! Którego Twarz zajaśniała jako słońce,

Jezu! Którego szaty stały się białe jako śnieg,

Jezu! z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu z świata rozmawiający,

Jezu! Którego jasny obłok zasłonił z Uczniami,

Jezu! Któremu dał świadectwo Ojciec Przedwieczny,

Jezu! Któryś przykazał Apostołom, aby nie wyjawiali widzenia aż po Zmartwychwstaniu Twoim,

Jezu! na Mękę Twoją, z Góry Tabor zstępujący,

Jezu! w Najświętszym Sakramencie przemieniony,

Jezu! chleb i wino pod postaciami Sakramentalnymi w Ciało i Krew przemieniający,

Jezu! Pokarmie Najświętszy, Który dajesz życie,

Jezu! przy Męce Twojej przemieniony,

Jezu! przy Śmierci Twojej okrutnej przemieniony,

Jezu! przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony,

Jezu! Któryś przemieniony w Osobę Ogrodnika, płaczącej Magdalenie się ukazał,

Jezu! Któryś się przemienił w Pielgrzyma przed Uczniami idącymi do Emaus,

Jezu! przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony,

Jezu! przemieniony, Chwałą i Godnością Ukoronowany,

Jezu! przemieniony, Chwało i Żywocie nasz,

Jezu! przemieniony, wszelkiego pragnienia naszego ostatni terminie,

Jezu! przemieniony, dolegliwości życia naszego miłosiernie przemieniający,

Synu Boże Ciebie prosimy, Przepuść nam Panie.

Synu Boży Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas Panie,

Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył, Prosimy Cię Panie.

Abyś złe skłonności serca naszego odmienić raczył,

Abyś serca nasze bojaźnią świętych sądów Twoich przerazić raczył,

Abyś choroby i dolegliwości w radość zamienić raczył,

Abyś smutki serca naszego w wesele przemienić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który przemieni ciało podłości naszej na wizerunek ciała jasności Swojej (Flp 3).

V. Korona złota na Głowie Jego,

R. Wyrażona Znakiem Świątobliwości i Chwałą Godności.

V. Módlmy się: Boże! Któryś Tajemnice Wiary Świętej przy Chwalebnym Jednorodzonego Syna Twego Przemienieniu, świadectwem Ojców Świętych umocnił, i przysposobienie nas za Synów Twoich, z jasnego obłoku wychodzącym głosem, cudownie wskazał: spraw łaskawie, abyśmy Tego Króla Chwały współdziedzicami się stali, i tejże Chwały byli uczestnikami. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

R. W Majestacie na Prawicy Ojca Przedwiecznego siedzący. Amen.

 

 

HYMN

Zawitaj Jezu, Jezu Przemieniony,
Na górze Tabor w Ciele uwielbiony.
Przemień co złego, a użycz dobrego,
Ludowi Twemu.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *