Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI
1886 rok.

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

ku użytkowi wiernych

 

 

TOM I

 

 

Nowenna do Serca Jezusowego.

 

 

I. Wyobraź sobie Jezusa ukazującego Serce Swoje i mówiącego: “Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi”.

II. Proś o Łaskę, abyś za jej pomocą dobrze roz­począł tę nowennę.

 

 

I. Punkt.

Przedmiot nabożeństwa do Boskiego Serca.

 

Rozważanie. Przedmiotem materialnym (jak mówią teologowie) tego nabożeństwa jest serce Słowa Wcielonego. Serce nierozdzielnie połączone z Jego Boską i ludzką naturą, któremu przewa­żnie należy się cześć najgłębsza, jako samemu Jezusowi Chrystusowi, tworzącemu z nim jedną istotę. Przedmiotem duchowym, czyli symbolicznym jest miłość Jezusa Chrystusa, której symbolem — serce. A zatem z jakiego bądź punktu widzenia patrzymy na przedmiot tego nabożeństwa, to przedstawia się nam zawsze jako coś najszla­chetniejszego, najpobożniejszego i najdoskonal­szego. Serce to jest sercem Boga, który nas ukochał najtkliwszą Miłością! To Sam Jezus Chry­stus czczony w najszlachetniejszej cząstce orga­nizmu Swego Człowieczeństwa, i w najpiękniejszym przymiocie Swej Boskości, bo w Miłości Swojej!

Zastosowanie. Uważamy się za szczęśliwych, skoro ucałować ze czcią możemy tylko cząstkę prawdziwego Krzyża, gwoździe lub ciernie, które przebiły Ręce, lub Głowę Jezusa. Przedmioty te są zaprawdę bardzo godne czci naszej, ale czymże one są w porównaniu z Sercem Jezusowym! Obyśmy więc mogli odprawić tę nowennę tak gorliwie, jak tego wymaga godność jej przed­miotu, wielkość i świętość Zbawicielowego Serca.

Uczucia. O słodkie Serce! proszę najgoręcej, spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej!

Postanowienia. Każdego dnia Nowenny od­mawiaj to pobożne westchnienie, często je przez dzień powtarzając; niekiedy ucałuj Obraz Najświęt­szego Serca Jezusowego… Abyś nie zapomniał o tych pobożnych ćwiczeniach, umieść ten Obraz przed sobą.

 

 

II. Punkt.

Pobudki nabożeństwa do Boskiego Serca.

 

Rozważanie. Pobudki ze strony Jezusa Chry­stusa: — Żadne nabożeństwo nie może być Panu Jezusowi przyjemniejsze jak to, ponieważ przy­pomina nam ustawicznie, co On uczynił i wycier­piał dla nas. Boskie serce podobne jest do naszego: miło nam, gdy inni przypominają sobie usługi, któreśmy im oddali. Serce Jezusowe ma te same pragnienia i oczywisty tego dowód we własnych słowach Zbawiciela: Nocy, której był wydany, da­jąc Apostołom władzę konsekrowania chleba i wina, rzekł im: to czyńcie na moją pamiątkę; a następnie dodał: “Ilekroć będziecie ten chleb je­dli i kielich pili, śmierć Pańską będziecie przy­pominać ludziom” (I. do Kor. XI) opowiadać śmierć, którą z miłości ku ludziom idę ponieść, abym ich wybawił od męki wiecznej, a otworzył bramy niebieskie. Ma jeszcze Chrystus Pan inne pragnienie. Żąda, abyśmy naszą czcią i mi­łością wynagrodzili te zniewagi, które wyrządzają Jego Boskiemu Sercu, obecnemu na ołtarzach na­szych, bluźnierstwa heretyków i bezbożnych, oziębłości, niedbalstwa i nieuszanowania tych, którzy się mienią być jego sługami.

Pobudki ze strony naszej. W nabożeństwie do Serca Jezusowego znajdujemy bardzo skuteczny środek:

1) utrzy­mania się w życiu wewnętrznym;
2) spłacenia długu wdzięczności, którego nieodzownie wymaga nasz Zbawiciel;
3) zachowania i pomnażania w sercu naszym żarliwości w Jego służbie;
4) otrzymania dla siebie i dla osób nam powierzo­nych obfitych łask, których Serce Jezusowe jest nieprzebranym źródłem.

Zastosowanie. Ileż to i jak silnych pobudek do gorliwego, a wytrwałego odprawiania i do rozpowszechniania nabożeństwa do Serca Jezuso­wego! Jakżeś dotąd postępował? Czy nie masz sobie do zarzucenia występnej niedbałości? Abyś nie ustawał w tym nabożeństwie, pomnij na te słowa Jezusowe do Św. Małgorzaty Alacoque (*): “Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, a które od wielu z nich same tylko niewdzięczności od­biera!” I inne słowa: “Na tych, którzy serce moje czcić będą, zleję obfite błogosławieństwo. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabo­żeństwo do Boskiego Serca mego, będą w sercu moim zapisane na wieki”. (Żywot błogosławionej Małgo­rzaty Marii).

Uczucia. Prosić będę najsłodszego Zbawiciela, aby raczył zapalić w sercu moim ogień Bożej Miłości.

Postanowienie. Przyłożę się z wielką gorli­wością do nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego.

 

 

III. Punkt.

Nowenna, czyli nabożeństwo do Boskiego Serca.

 

Rozważanie. Im pilniej przygotujemy się do jakiej uroczystości, tym większą możemy mieć nadzieję do otrzymania Łask i Darów szczegól­niejszych: Bóg żąda naszego współdziałania. Zresztą przygotowanie takie wzmacnia naszą wiarę i ufność, a to jest pierwszy warunek, którego do­magał się Jezus od tych, dla których chciał cud uczynić. Stąd powstał zwyczaj odprawiania no­wenny, a zwłaszcza nowenny przed uroczystością Serca Jezusowego.

Zastosowanie. Aby ta nowenna przyniosła ci pożądane owoce, oznacz już teraz, co każdego dnia postanawiasz uczynić, jaką modlitwę, jaki dobry uczynek… jakie umartwienie.

Rozmowa duszy z Sercem Jezusowym, pałającym Miłością do nas.

 

 

[*] Zakonnica PP. Wizytek czyli Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi zmarła r. 1690 w Autin (w Burgundii fran­cuskiej, za czasów Rzymian Augustodunum zwane). Papież Pius IX. stwierdziwszy heroiczność jej cnót, 25 sierpnia 1846 r., policzył ją w poczet błogosławionych 16. września 1864 r. (święto 25. października).

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *