Św. Anna

 

 

 

 

Źródło: Wianek Świętej Anny 1882

 

 

Nowenna rozpoczyna się dnia 17 lipca.

 

 

Uwaga dot. nowenny do Św. Anny

Źródło: Nowenna do Świętej Anny oraz koronka i godzinki 1888

SPOSÓB ODPRAWIANIA NOWENNY

  1. Którzy by chcieli odprawić z pożytkiem i skutkiem próśb swoich to nabożeństwo, powinni spowiadać się i komunikować trzy razy, to jest: na początku nowenny, w środku, i na końcu.

— Pierwszy raz na cześć Boga Ojca, dziękując mu za wszystkie łaski i dary, których świętej Annie udzielił. — Drugi raz na cześć Syna Bożego, dziękując Mu za to, iż ją sobie obrał za Babkę. — Trzeci raz na cześć Ducha świętego, za toż dzięki czyniąc; a gdyby tego dla jakowych przeszkód we dni pomienione uczynić kto nie mógł, wtedy innego dnia tej nowenny toż odprawić powinien, albo postarać się, aby Msza święta na cześć świętej Anny odprawiona była, lub przynajmniej dać jałmużnę.

2. Każdego dnia, ile można nawiedzić kościół, albo ołtarz Świętej Anny, i uczynić jaką pokutę, albo umartwienie ciała, np. post.

3. Podczas nowenny; zachować się trzeba, w osobliwszej skromności i nabożeństwie, co dzień czytając jakowy z Tomasza a Kempis rozdział, albo żywot Świętej Anny, lub inną, jaką książkę duchowną, która by sposobna była do skruszenia serca.

4. Wystrzegać się grzechów, lekkomyślności, igrzysk i towarzystw światowych, troskliwie czuwając, jakby z tych wad poprawić się, do których kto skłonny.

5. Każdego dnia nowenny, która się może dzień po dzień lub przez dziewięć wtorków odprawiać, jeżeli nie wszystkie, tedy przynajmniej pierwszą modlitwę położoną w nabożeństwie, na 9 dni podzielonym, potem 1 Ojcze nasz, i 9 Zdrowaś Marya odprawić.

6. Kto zaś nie umie czytać i nie wie jak się w tej Nowennie ma zachować, niechajże mówi przynajmniej same pacierze, i czyni co może, a nagradza osobliwą cierpliwością w tym, co go trapić będzie. Niech przy tym uczynki dobre, jakie może czyni.

7. Kto sposobny jest do rozmyślania, powinien jedną uwagę nabożnie rozmyślać, która się na dzień każdy przez nowennę zaraz na początku kładzie.

8. Nowenna ta o świętej Annie, dziewięć ma dziewiątków, a każdego dnia tylko się jeden z nich będzie odprawiał. Dnia tedy pierwszego poklęknąwszy przed obrazem Świętej Anny, przy wezwaniu Ducha Przenajświętszego, taką uczyń intencję.

 

 

Modlitwa przygotowawcza.

Stając w obecności Twej Boże, wielbię Cię z uczuciem najgłębszej pokory i błagam o łaskawe przebaczenie grzechów moich, popełnionych od powzięcia rozumu do obecnej chwili; błagam o wewnętrzne światło i o łaski skutecznie oddziaływające na serce i wolę. Błagam nade wszystko, mój Boże o pojęcie i poczucie wielkości, wyższości na jaką wyniosłeś Św. Annę, abym przez jasne poznanie jej Majestatu i przywilejów, zapłonął gorętszą ku Niej miłością i przejął się tym głębszym uszanowaniem: naśladując Ją, o ile stać mnie na to, w Jej cnotach i doskonałościach. Niech tak mi się stanie, o Boże, ku Chwale Twojej pocieszeniu i zbawieniu memu. Amen.

 

 

Wzywanie Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty! napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich ogień Twej Świętej Miłości.

V. Wypuść Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. Boże, który serca Twych wiernych światłością Ducha Twego oświecasz, daj nam w tymże Duchu poznać, co dobre i pocieszeniem jego zawsze się weselić.

R. Amen.

 

 

Litania do Św. Anny.

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Panno nad Pannami,

Święta Anno,

Święta Anno, Małżonko Św. Joachima,

Święta Anno, dostojna Babko Chrystusowa,

Święta Anno, Matko Przenajświętszej Bogarodzicy,

Święta Anno, poważna Teściowo Józefa świętego,

Święta Anno, z królewskiego rodu zrodzona,

Święta Anno, Arko Noego sprawiedliwego,

Święta Anno, Arko przymierza,

Święta Anno, Różdżko Jessego,

Święta Anno, żyzna Winnico, ze krwi królewskiej pochodząca,

Święta Anno, Sławo Betlejem,

Święta Anno, ozdobo Nazaretu,

Święta Anno, Przybytku Boski,

Święta Anno, Domie piękności,

Święta Anno, Obłoku żyzny

Święta Anno, Obłoku jasny,

Święta Anno, Radości Aniołów,

Święta Anno, Naczynie pełne Łaski Bożej,

Święta Anno, roso skarb drogi w sobie mająca,

Święta Anno, Zwierciadło posłuszeństwa,

Święta Anno, Zwierciadło cierpliwości,

Święta Anno, Zwierciadło miłosierdzia,

Święta Anno, Zwierciadło pobożności,

Święta Alino, Pochodnio świętobliwości,

Święta Anno, pobudko nabożności,

Święta Anno, Arkę Przymierza w żywocie chowająca,

Święta Anno, Okręcie na ratunek tonących pospieszający,

Święta Anno, Pomocniczko do Ciebie się uciekających,

Święta Anno, Opiekunko Kościoła Bożego,

Święta Anno, Warownio Kościoła Chrystusowego,

Święta Anno, Okręcie zbawienny tonących,

Święta Anno, Drogo bezpieczna pielgrzymujących,

Święta Anno, uwolnienie niewolników,

Święta Anno, Opiekunko sierot i ubogich,

Święta Anno, pamięci ludzkiej droga,

Święta Anno, serca pokornego,

Święta Anno, w obyczajach naśladowania godna,

Święta Anno, w myślach wspaniała,

Święta Anno, w dobre uczynki obfitująca,

Święta Anno, Ozdobo i Patronko stanu małżeńskiego.

Święta Anno, Siło Małżonków,

Święta Anno, Wzorze mężatek,

Święta Anno, Żono wierna,

Święta Anno, Niewiasto błogosławiona,

Święta Anno, Pani czcigodna,

Święta Anno, Niewiasto mężna,

Święta Anno, Niewiasto bogobojna,

Święta Anno, Matko Święta i wstydliwa,

Święta Anno, Matko i Pani,

Święta Anno, Matko od dawna pożądanej,

Święta Anno, Matko Niepokalanie Poczętej,

Święta Anno, Matko ubogich, wdów i osierociałych,

Święta Anno, Opiekunko panien,

Święta Anno, bezpieczny Porcie żeglujących,

Święta Anno, Języku niemych przed Bogiem,

Święta Anno, oświecenie ślepych,

Święta Anno, uzdrowienie chorych,

Święta Anno, oswobodzenie więźniów,

Święta Anno, Patronko umierających,

Święta Anno, Ucieczko grzeszników,

Święta Anno, Wspomożenie wiernych,

Święta Anno, Pocieszycielko strapionych,

Święta Anno, ratunek z Nieba dająca wszystkim do Ciebie wołającym,

Święta Anno, Pani Aniołów.

Święta Anno, Córko Patryarchów.

Święta Anno, Przyjaciółko Proroków,

Święta Anno, pobożności Apostołów,

Święta Anno,  umocnienie Męczenników.

Święta Anno, chwało Kapłanów i Lewitów.

Święta Anno, utwierdzenie Wyznawców.

Święta Anno, korono Panieńska.

Święta Anno, Ozdobo i korono Wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

Od wszego złego, wybaw nas, Panie!

Od Gniewu Twego,

Od potępienia wiecznego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Abyś nam Łaskę Twoją darować raczył,

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś nas od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała zachować raczył,

Abyś to święte zgromadzenie i wszystkie Bractwa zachować i błogosławić raczył,

Abyś i nad nami w godzinę śmierci zlitować się raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Święta Anno, ozdobione są Łaską wargi Twoje.

R. Dlatego Cię Bóg ubłogosławił na wieki.

V.  Módlmy się. Przez Ciebie o Anno Święta! Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, w najgłębszej pokorze to nabożeństwo ofiarujemy. Racz Święta Patronko! przemówić za nami, abyśmy pożądany skutek, próśb naszych otrzymawszy, wolni od wszelkich trosk doczesnych i umartwień służyć Mu wiernie i chwalić Go w całym życiu naszym mogli. A gdy już umierać nam przyjdzie, przybywaj na pomoc, wyjednaj nam na ów czas u Boga tę Łaskę, ażebyśmy świętymi Sakramentami opatrzeni i nadzieją zbawienia pocieszeni byli. Kiedy już wreszcie nie potrafimy władać usty i językiem, podawaj sercu naszemu te najsłodsze Imiona: Jezus, Marya, Józef, wspieraj to ostatnie nasze tchnienie! pilnuj nas do samego zgonu, ażebyśmy doczesne życie tym oświadczeniem zakończyli. W Ręce Twoje, o Boże! polecam ducha mojego. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Ozdobne są Łaską wargi Twoje.

R. Dlatego Cię ubłogosławił Bóg na wieki.

V. O święta Anno, proś Boga za nami.

R. Abyśmy się stali Nieba mieszkańcami.

V. Módlmy się. Wszechmogący, Wieczny Boże, któryś Błogosławionej Annie Łaskę dać raczył, iż zasłużyła być Matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twojego, dozwól miłościwie, abyśmy, którzy nabożnym sercem pamiątkę Jej obchodzimy, opiekuńczym Jej wstawieniem się do Ciebie, byli wspomagani, za jej zasługami wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

Dzień 1 (17 Lipca).

 

Witam Cię czcigodna i wsławiona Św. Anno, i z Tobą się wspólnie raduję, żeś była uznana przed wieki za godną od Ojca Przedwiecznego, być Matką Tej, która nam Boga porodziła.

Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Dzień 2 (18 Lipca).

 

Witam Cię, o Pocieszycielko świata strapionego, i z Tobą się wspólnie raduję, dla onego wesela, którem się unosili Aniołowie w Niebie z Twego narodzenia, przewidując, że wnet masz powić długo przez nich oczekiwaną Panią i Matkę Odkupiciela świata.

Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Dzień 3 (19 Lipca).

 

Witam Cię, o wybrana duszo, umiłowana Bogu i z Tobą się wespół raduję, dla onej Boskiej pieczy i przywileju szczególnego, że Cię przeznaczył za towarzyszkę i oblubienicę mężowi, pełnemu zasług i cnót wszelkich, jakim był Św. Joachim.

Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Dzień 4 (20 Lipca).

 

Witam Cię, o bogaty składzie Łask Boskich, i z Tobą się wespół raduję z onego przywileju, wcale nowego i cudownie Ci nadanego, żeś poczęła Córkę, która przeciw porządkowi przyrodzonemu została wyjętą od zmazy grzechu pierworodnego.

Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Dzień 5 (21 Lipca).

 

Witam Cię, o Najmilsza Oblubienico Świętego Joachima, i z Tobą się wespół raduję, że zostawszy brzemienna, i mając w żywocie Maryą Dziewicę mnóstwo Aniołów przybyło do usługi Twojej przeznaczonych na straż Tej Niebieskiej Dziewicy.

Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Dzień 6 (22 Lipca).

 

Witam Cię, o Świątynio Ducha Bożego i z Tobą się wespół raduję, z obfitych Błogosławieństw, które spłynęły z nieba na Ciebie przez ciąg dziewięciu miesięcy, pókiś nosiła, w żywocie Najświętszą Maryę, Błogosławieńszą nad wszystkie najczystsze stworzenia.

Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Dzień 7 (23 Lipca).

 

Witam Cię, o Matko Królowej Niebieskiej i z Tobą się raduję z onej duchownej pociechy, której doznałaś, gdyś przytulała do piersi, lub karmiła mlekiem to Najświętsze Dzieciątko, całując własnymi usty ową Twarz, która była i jest rozweseleniem całego Nieba.

Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Dzień 8 (24 Lipca).

 

Witam Cię, o czcigodna Posłanniczko pokoju naszego, i z  Tobą się wespół raduję, z nieporównanej Twojej godności, bo Ci dano władzę rozkazywać tu na ziemi samej Królowej Aniołów, a na Twe skinienie była posłuszna Pani świata całego.

Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Dzień 9 (25 Lipca).

 

Witam Cię, o słodka pomocy schorzałych, a silny ratunek konających i z Tobą się wespół raduję z onej wysokiej Chwały, jaką w niebie jaśniejesz, żeś wydała Ojcu Przedwiecznemu, Córkę najukochańszą, Synowi Bożemu, Matkę nieporównaną, Duchowi Świętemu, Oblubienicę Najczystszą, wreszcie światu całemu żywy Kościół całej Trójcy Przenajświętszej.

Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Na zakończenie należy dodać poniższe wezwanie z modlitwą:

 

 

V. Módl się za nami Błogosławiona Matko Anno.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże! Któryś Błogosławioną Annę taką Łaską uraczył, iż Syna Twego Rodzicielki, Matką pozostała, dajże nam łaskawie, abyśmy, którzy ją tu pobożnie wspominamy, z jej także opieki wsparcia doznawali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R . Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023