DZIEŃ ÓSMY

 

Źródło: Książeczka z modlitwami do św. Antoniego 1906

 

 

Przez Najsłodsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię Święty Antoni Padewski, chwało i ozdobo Kościoła Świętego. Przez Twą opatrzną miłość, jaką okazywałeś ludziom, używając darów przyrodzonych i nadprzyrodzonych na dobro ludzkie oraz wsparcie potrzebujących, uproś mi łaskę, abym i ja wszelkie możliwe przysługi czynił(a) bliźnim moim, a przez to we własnych potrzebach wysłużył(a) sobie Miłosierdzie Boże. O Święty Antoni, czuły Piastunie Dzieciątka Jezus, uproś mi miłość gorącą Boga i bliźniego, aby mną zawsze kierowała we wszystkich uczynkach moich i abym w niej znalazł(a) pociechę na wszystkie smutki i utrapienia moje. Amen.

Każdego dnia nowenny odmawia się:

1 Ojcze nasz. 1 Zdrowaś Marya. 3 Chwała Ojcu. Litania do Św. Antoniego.

 

 

Litania do Św. Antoniego Padewskiego

Źródło: Arka pociechy 1880

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami.

Święta Marya, Skarbie Mądrości,

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Panno przedziwnej czystości,

Święci Aniołowie, Słudzy Boscy,

Święty Antoni Padewski,

Święty Antoni Padewski, Ozdobo Zakonu Serafickiego,

Święty Antoni Padewski, Filarze Kościoła Chrystusowego,

Święty Antoni Padewski, Skarbnico Pisma Świętego,

Święty Antoni Padewski, Ogniu seraficznej miłości,

Święty Antoni Padewski, Kaznodziejo Apostolski,

Święty Antoni Padewski, Gwiazdo i Obrazie świątobliwości,

Święty Antoni Padewski, Skrzynio cnót wszelkich,

Święty Antoni Padewski, Pochodnio gorejąca i świecąca,

Święty Antoni Padewski, Nauczycielu prawdy,

Święty Antoni Padewski, Biczu czartów,

Święty Antoni Padewski, Tryumfatorze z świata i z ciała,

Święty Antoni Padewski, Nieprzyjacielu występków,

Święty Antoni Padewski, Zwycięzco błędów,

Święty Antoni Padewski, Pogromco heretyków,

Święty Antoni Padewski, Wzorze prawdziwej pokory,

Święty Antoni Padewski, Lilio czystości,

Święty Antoni Padewski, Perło ubóstwa ewangelicznego,

Święty Antoni Padewski, Obrazie posłuszeństwa,

Święty Antoni Padewski, Zwierciadło wstrzemięźliwości,

Święty Antoni Padewski, gwiazdo świątobliwości,

Święty Antoni Padewski, przykładzie obyczajów,

Święty Antoni Padewski, skarbie pisma Bożego,

Święty Antoni Padewski, Wielbicielu cnoty,

Święty Antoni Padewski, Pocieszycielu utrapionych,

Święty Antoni Padewski, Piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus

Święty Antoni Padewski, za wiarę w Chrystusa gotowy na męczeństwo,

Święty Antoni Padewski, Przemożny u Boga przyczyńco,

Święty Antoni Padewski, pojednaczu grzeszników z niebem,

Święty Antoni Padewski, Zwracający rzeczy zgubione,

Święty Antoni Padewski, Opiekunie ubogich, wdów i sierot,

Święty Antoni Padewski, wspieraj nas przyczyną Twoją przed Panem,

Święty Antoni Padewski, najchwalebniejszy Patronie,

Święty Antoni Padewski, cudotwórco i Patronie sławny,

Święty Antoni Padewski, który powracasz rzeczy zgubione,

Święty Antoni Padewski, najłaskawszy i najsłodszy Ojcze i Obrońco,

Święty Antoni Padewski, Czcicielów Twoich wierny opiekunie,

Boże, bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Boże, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Przez przyczynę Świętego Antoniego, wybaw nas, Panie.

Od wszystkiego złego,

Od sideł czartowskich,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od śmierci wiecznej,

Przez zasługi Świętego Antoniego,

Przez najgorętszą Jego miłość,

Przez prorockiego Ducha jego,

Przez Jego pragnienie dusz nawrócenia,

Przez Jego gorące pragnienie męczeństwa,

Przez szczególne Jego zachowanie czystości i posłuszeństwa,

Przez usilne i niezmordowane prace jego,

Przez cudowne dzieła jego,

Przez dziwne jego cudów czynienie,

W dzień Sądu Twego,

My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś w sercach naszych ogień miłości Twojej zapalić raczył,

Abyś Ojczyznę naszą przez świętego Antoniego modlitwy, wiarę świętą nienaruszoną i w całości zachować raczył,

Abyś wszystkim uciekającym się do jego przyczyny, zdrowie duszy i ciała dać raczył,

Abyś dla zasług Świętego Antoniego owoc ziemi i wszystkie rzeczy doczesne życiu potrzebne udzielić raczył,

Abyś jego samego za przewodnika i stróża wiernego we wszystkich ścieżkach i drogach naszych dać raczył,

Abyś proszącego za nami miłościwie wysłuchać raczył,

Abyś prośby nasze, przez jego przyczynę do Ciebie przesyłane, litościwie przyjąć raczył,

Jezu Chryste, Synu Boga żywego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Uwielbiłeś, o Panie, sługę Twego i wielkie dla nas czynisz rzeczy; niech Imię Twoje, o Boże, będzie wywyższone i uwielbione na wieki.

℣. Święty Antoni wstaw się do Boga za nami.

℟. Abyśmy mogli Twych zasług być uczestnikami.

℣. Modlitwa. Wesele i skarbie Padwy, Antoni święty, którą ubogaciłeś cudami wysokimi: śmierć bowiem, przypadki, czart, trąd, władzy Twojej od Boga danej ustępują, umarli do życia wracają, morze ucicha, pęta spadają, członki rzeźwieją, rzeczy zgubione znajdują się, młodzi i starzy we wszelkim utrapieniu pociechę mają, — proszę Cię i ja niegodny, wejrzyj też na strapienie i potrzeby moje, a objaśnij moc i władzę Tego, od którego jest Ci dana ku czci i chwale Jego, abyśmy doznawszy przez Cię Łaski Boskiej i pomocy tu na tym padole, stali się też godnymi onej wiekuistej chwały.

℟. Amen.

Antyfona. Głos się stał z Nieba do św. Antoniego: iżeś mężnie wojował, otom z Tobą i czynię Cię sławnym po wszystkim okręgu ziemi.

℣. Módl się za nami Święty Antoni Padewski.

℟.Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże najłaskawszy, a w Świętych Twoich cudowny, który Świętego Antoniego, wyznawcę Twego, niezliczonymi uwielbiasz cudami, prosimy Cię, racz nam dać miłościwie, abyśmy przez zasługi i przyczynę Jego pokój całego świata, a osobliwie ojczyzny naszej, a nade wszystko łaskę i miłosierdzie Twoje teraz i w godzinę śmierci naszej od Ciebie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

℟.  Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023