Św. Barbara

(Rozpoczyna się od dnia 25 Listopada)

 

 

Źródło: Nabożeństwo z nowenną do Św. Barbary, Patronki dobrej śmierci 1928r.

 

 

Każdego dnia Nowenny należy odmawiać poniższe modlitwy.

 

3x Ojcze nasz. 3x Zdrowaś Marya. 3x Chwała Ojcu.

 

 

Litania do Świętej Barbary, Panny i Męczenniczki, Patronki dobrej śmierci

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Barbaro,

Święta Barbaro, Patronko nasza,

Święta Barbaro, Panno i Męczenniczko,

Święta Barbaro, Oblubienico Chrystusowa,

Święta Barbaro, bezbożnego ojca pobożna córko,

Święta Barbaro, różo między cierniem bałwochwalstwa,

Święta Barbaro, ozdobo Twojego narodu,

Święta Barbaro, jasność Nikomedii,

Święta Barbaro, wybrana z tysiąca niewiernych,

Święta Barbaro, pomnożycielko chwały Bożej,

Święta Barbaro, chwało Krzyża Świętego,

Święta Barbaro, Świętą Trójcę osobliwie czcząca,

Święta Barbaro, miłośnico wiary Boga prawdziwego,

Święta Barbaro, bałwochwalstwa pogańskiego burzycielko

Święta Barbaro, wiary pogańskiej wzgardzicielko,

Święta Barbaro, Mistrzyni Nauki Chrystusowej,

Święta Barbaro, Panieńskiej czystości wzorze i przykładzie,

Święta Barbaro, najnabożniejsza do Najświętszego Sakramentu,

Święta Barbaro, Panno cześć Najświętszego Sakramentu rozszerzająca,

Święta Barbaro, Niebieskiego Pokarmu Ciała i Krwi Jezusowej w Najświętszym Sakramencie osobliwa szafarko,

Święta Barbaro, pokarmem wieczności karmiąca,

Święta Barbaro, Panno nad udzielaniem Sakramentów Świętych w potrzebie będącym sługom twoim przełożona,

Święta Barbaro, twierdzo wieży na obronę naszą znakomita,

Święta Barbaro, Patronko umierających,

Święta Barbaro, między domowymi wygnana,

Święta Barbaro, w więzieniu wolna,

Święta Barbaro, w osobności niebu tylko żyjąca,

Święta Barbaro, ofiaro rodzica i  tryumfatorko,

Święta Barbaro, w pokoju wojująca,

Święta Barbaro, okręcie chleb noszący,

Święta Barbaro, górom rozkazująca,

Święta Barbaro, statecznie się Boga trzymająca,

Święta Barbaro, wzgardzicielko świata,

Święta Barbaro, nad śmierć mocniejsza,

Święta Barbaro, nad śmierć jaśniejsza,

Święta Barbaro, bieg życia zatrzymać mogąca,

Święta Barbaro, Panno, której i skały posłuszne były,

Święta Barbaro, Panno, nieodmiennie przy Bogu trwająca,

Święta Barbaro, Panno niezwyciężona w mękach,

Święta Barbaro, od ojca własnego w więzieniu dręczona.

Święta Barbaro, nogami ojcowskimi nielitościwie deptana.

Święta Barbaro, od starosty okrutnie skatowana.

Święta Barbaro, żelaznymi blachami palona.

Święta Barbaro, ostrymi skorupami po ranach drapana.

Święta Barbaro, od samego Chrystusa wyleczona.

Święta Barbaro, na śmierć męczeńską, odważna.

Święta Barbaro, od ojca własnego mieczem ścięta.

Święta Barbaro, dwojaką koroną, panieństwa i męczeństwa od Boga uczczona,

Święta Barbaro, wzywających Ciebie skuteczna obrono.

Święta Barbaro, uleczenie chorych,

Święta Barbaro, nadziejo grzesznych,

Święta Barbaro, nauczycielko i pociecho konających,

Święta Barbaro, od nagłej śmierci pewna pomocy.

Święta Barbaro, Panno, Łaską ratowania umierających uprzywilejowana,

Święta Barbaro, Panno od głodu wiecznego zachowująca wzywających ciebie,

Święta Barbaro, Panno, kielichem zbawiennym posilająca twoich,

Święta Barbaro, Panno, która ufających w tobie przez drogę wieczności przeprowadzasz,

Święta Barbaro, Patronko wszystkich z tego świata schodzących.

Święta Barbaro, Patronko i Pośredniczko na strasznym Sądzie Bożym,

Święta Barbaro, od wiecznej śmierci ratująca.

Święta Barbaro, ochłodo w Czyśćcu zostających,

Święta Barbaro, ku wspomożeniu naszemu pośpiesz się.

Święta Barbaro! Przyczyń się za nami do Boga!

Święta Barbaro, abyśmy sercem czystym Jemu zawsze służyli, a przez nieskażoność dusz naszych Jemu się podobali

Święta Barbaro, aby żadne cierpienia, żadna męka ani śmierć nawet, od Jego Miłości nas grzesznych nie odrywały,

Święta Barbaro, abyśmy modlitwą, czuwaniem i postem, na przyjęcie Boga zawsze gotowymi byli,

Święta Barbaro, abyśmy każdy dzień żywota naszego uważali za dzień ostateczny,

Święta Barbaro, abyśmy godnie i z przytomnością zupełną przyjąć mogli Sakramenty umierających,

Święta Barbaro, abyśmy śmiercią sprawiedliwych pomarli,

Święta Barbaro, abyśmy za Twoją przyczyną Łaskę ostateczną otrzymać mogli,

Święta Barbaro, Twoi słudzy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!

Abyś nas od wszelkiego złego uwolnić raczyła, wyjednaj nam to, Panno!

Abyś nas od nagłej i niespodziewanej śmierci strzegła,

Abyś nam bez Sakramentów Świętych umierać nie dopuszczała,

Abyś nam ulgę w chorobie i cierpliwość w niej uprosiła,

Abyś nam zjednała Łaskę ostateczną,

Abyś nam konającym na pomoc przybyła,

Abyś się za nami przyczyniła na Sądzie Boskim,

Abyś nas od wiecznego potępienia wstawieniem się wybawiła,

Abyś nam po śmierci i wszystkim wiernym zmarłym (wszystkim braciom i siostrom bractwa) pokój wieczny zjednała, prosimy Cię, Panno Święta!

Abyś dusze nasze od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała,

Abyś dusze z mąk czyśćcowych wybawić raczyła,

Przez zasługi Twoje, przyczyń się za nami!

Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnie podjętą,

Przez niewinną śmierć Twoją,

Przez ową Łaskę, z której Cię Chrystus Oblubienicą Swoją nazwał,

Przez ową Łaskę, z którą Cię Chrystus w więzieniu nawiedził i uzdrowił,

Przez wszystkie Dobrodziejstwa, którymi Cię Chrystus obdarzył,

Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje,

Przez wszystkie Twoje od Boga odebrane Łaski,

Panno wielce ulubiona od Boga,

Panno Bogu najwdzięczniejsza,

We wszystkich niebezpieczeństwach ku ratunkowi naszemu pośpieszaj, Barbaro Święta.

W godzinę śmierci naszej nie opuszczaj nas, Barbaro Święta.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. O! najukochańsza Oblubienico Jezusa, Barbaro Święta — któraś krew swoją za Wiarę Jego przelała, uproś nam Łaskę, abyśmy bez Spowiedzi i przyjęcia Ciała Jego Najświętszego z tego świata nie schodzili.

O Święta Panno! wyprowadź nas po tym życiu na gody wieczne Oblubieńca swego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

℣. Módl się za nami Święta Barbaro, Panno i Męczenniczko.

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Miłosierdzie nam Twoje, prosimy Cię, Panie Boże! Panna i Męczenniczka Barbara Święta niech ubłaga, która Tobie zawsze wdzięczną była i zasługą czystości i Wiary Twojej wyznaniem, abyś nam i winy nasze miłościwie odpuścił, i Łaski, o które Cię przez nią prosimy, dać raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

O Boże Wszechmogący, prosimy Cię, pokaż nam Swej Łaski Miłosierdzie, któreś nad Świętą Dziewicą i Męczenniczką Barbarą łaskawie okazać raczył, abyśmy jej zasługami chwalebnymi wspomożeni, nagle nie pomarli, ale Twojego Najświętszego Sakramentu za przyczyną Barbary Świętej Męczenniczki przed śmiercią naszą dostąpić mogli. Boże w Trójcy Jedyny! racz nam to dać z niewymownego Miłosierdzia Twego.

R. Amen.

Boże! Któryś pomiędzy innymi Wszechmocności Twojej cudami, płci nawet słabej zwycięstwa męczeńskiego udzielić raczył; daj miłościwie, abyśmy, którzy Błogosławionej Barbary panny i męczenniczki Twojej pamiątkę czynimy, za Jej zasługami, w godzinę śmierci naszej Świętymi Sakramentami byli opatrzeni, i żebyśmy za Jej przyczyną od najazdu nieprzyjaciół dusznych w chwili skonania naszego obronieni, do Ciebie szczęśliwie przyjść mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Barbary dla uproszenia dobrej śmierci.

Święta Panno i Męczenniczko, bardziej Boga i nieskruszoną czystość niż życie miłująca, racz mi wyjednać modlitwami Twoimi u Oblubieńca Twego Chrystusa czystość duszy i ciała. Patronko konających proszę cię serdecznie, uproś mi w godzinę śmierci mojej jak najskuteczniejszą skruchę za grzechy i ufność w Miłosierdzie Boga, niech bez posilenia się Chlebem Anielskim nie umieram, ale Mocą i Zasługą Krwi i Ciała Jezusa Chrystusa otrzymam życie Błogosławionych w Królestwie Jego na wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023