Św. Filomena

 

 

 

Źródło: Wiadomość o cudownej wieku XIX Świętej Filomenie Pannie i męczenniczce 1847

 

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Miłości Twojej.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. Boże, Któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecić raczył, daj nam w tym Duchu znać co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

Dzień szósty (7 Sierpnia).

 

 

  1. Rozważaj: że Święta Filomena umierając dla Jezusa Chrystusa, umiała w skutku dopełnić owych Słów Zbawiciela: „Ten, który nie ma w nienawiści ojca swego, matki swojej… i samego nawet życia swego, dla Miłości Mojej; nie może być uczniem Moim…“. Jakoż nie wahała się bynajmniej… poświęciła wszystko, chociaż w niej krew i natura temu opierać się mogła… Nie mamy żadnych tak wielkich do zwalczenia trudności; a okazujemyż się godnymi uczniami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli nam wypadnie, rozstrzygnąć stosunki między Panem Bogiem i człowiekiem, Łaską i naturą, Miłością Boską i skłonnościami zmyślnymi; którejże stronie damy pierwszeństwo? Ach! nie wyradzajmy się więcej z naszej godności synów Boskich i uczniów Pana naszego Jezusa Chrystusa!…
  2. Słuchaj Mszy Świętej na jej cześć i chwałę, i odwiedzaj ile ci sposobność pozwala, jaką jej statuę, figurę lub obraz.
  3. Usiłuj w ciągu dnia tego, nikomu więcej, jak tylko Panu Bogu Samemu podobać się; a stworzeniom jedynie dla Pana Boga… daleka niech od ciebie będzie wszelka nieporządna skłonność.

 

Modlitwa do Św. Filomeny na każdy dzień nowenny

Uwielbiona Panno i Męczenniczko, wielce ukochana od Boga, Święta Filomeno! napełniam się radością wraz z tobą, z dzielnej mocy, którą cię Bóg obdarzył, dla Chwały Imienia Swego, na zbudowanie Kościoła powszechnego, i uczczenia zasług życia i śmierci twojej… Jakież to dla mnie zadowolenie, widzieć Cię tak wywyższoną, tak czystą i odważną, tak wierną Jezusowi Chrystusowi i Jego Świętej Ewangelii; tak wielkimi Darami w Niebie i na ziemi uwieńczoną… Dlatego też, przykładami twymi do postępowania drogą cnót gruntownych zachęcony, pełen nadziei, na widok tylu Łask zasługom twoim wymierzonych, ponawiam wstępować w ślady twoje, w unikaniu wszego złego, i w dokładnym wykonaniu tego, co tylko mi Bóg przykazuje… Wesprzyj mnie, o wielka Święta! dzielną twoją przyczyną. A nade wszystko wyjednaj mi powściągliwość nigdy niezmazaną…, moc duszy na wszelkie napaści niezwyciężoną…, mężną odwagę, która by się dla Boga żadnej ofiary ponieść nie wahała… i miłość tak mocną jak śmierć, dla Wiary Jezusa Chrystusa, dla Kościoła Świętego rzymskiego, i dla Najwyższego Kapłana, powszechnego Ojca wszystkich wiernych, Pasterza nad pasterzami i owieczkami, oraz po całym świecie Namiestnika Jezusa Chrystusa.

Do tych Łask, o które Cię błagam najgorętszym afektem duszy mojej, o Święta Filomeno! ośmielam się przyłączyć i nowe Łaski, w otrzymaniu których zarówno całkowitą ufność w dzielnym pośrednictwie twoim pokładam N. (Tu wyrazisz myślą te Łaski w prostocie, ufności, i w pokorze, które za przyczyną tej Świętej wyjednać sobie pragniesz). Ten Bóg tak Dobry, dla Którego poświeciłaś krew i życie twoje; Ten Bóg tak Dobry, Który względem ciebie i przez ciebie, tak jest hojnym w Darach i Łaskach Swoich; ten Bóg tak Dobry, który mnie tak bardzo umiłował, że dla mnie umrzeć raczył, i chciał mi dać siebie samego w Najświętszym Sakramencie Utajonego, pewnie nie odmówi prośbom twoim, oraz nadziei i potrzebie mojej; mając w czynieniu nam dobrze swoje upodobanie. Czego się spodziewam, wszelką ufność pokładając w Nim i w tobie. Amen.

 

 

Litania o Św. Filomenie

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami.

Święta Filomeno,

Święta Filomena, narodzona w nagrodę Wiary twoich rodziców,

Święta Filomeno, córko światłości,

Święta Filomeno, poślubiająca twoje panieństwo Jezusowi Chrystusowi,

Święta Filomeno, czysta oblubienico Jezusa Chrystusa,

Święta Filomeno, wierne zwierciadło przedziwnych cnót Maryi,

Święta Filomeno, sercem zawsze ostrożna przeciw zasadzkom próżności,

Święta Filomeno, czyniąca Bogu mężną ofiarę z najmilszych tobie rzeczy,

Święta Filomeno, za Wiarę Świętą skrępowana u pręgierza i biczowana jak twój Oblubieniec Boski,

Święta Filomeno, od sprawców przebita niezliczonymi włóczniami,

Święta Filomeno, uleczona w więzieniu cudownie,

Święta Filomeno, gwałtownie zepchnięta w rzekę Tyber,

Święta Filomeno, cudownie przez Aniołów na brzeg wyniesiona,

Święta Filomeno, z Boskiej Opieki niedostępna rozpalonym oszczepom,

Święta Filomeno, niezachwianą stałością i dziwną cierpliwością swą w mękach wielu pogan do Wiary Świętej nawróciła,

Święta Filomeno, mężnie nachylająca głowę pod miecz morderców,

Święta Filomeno, utrzymująca wieniec panieństwa razem z palmą męczeńską,

Święta Filomeno, któraś dla Chrystusa Pana głowę swą pod miecz katowski pokornie skłoniła,

Święta Filomeno, cudotwórczyni wieku naszego,

Święta Filomeno, wieloma i wielkimi Łaskami słynąca,

Święta Filomeno, pocieszycielko strapionych,

Święta Filomeno, cudowna lekarko w najniebezpieczniejszych słabościach,

Święta Filomeno, ucieczko i wsparcie ubogich,

Święta Filomeno, wspomożycielko sierót,

Święta Filomeno, opiekunko do Ciebie się uciekających,

Święta Filomeno, córko najmilsza Przeczystej Panny Maryi,

Od zgubnej miłości świata, zachowaj nas Św. Filomeno.

Od niedbalstwa w Służbie Bożej,

Od nieszczęśliwej utraty Wiary Katolickiej,

Od przenoszenia względów ludzkich nad Przykazanie Boskie,

Od lekceważenia rzeczy do zbawienia służących,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Filomeno.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: O Panno chwalebna i niezwyciężona Męczenniczko Święta Filomeno, któraś dla Miłości Niebieskiego Oblubieńca twego Jezusa Chrystusa tak wielkie katownie mąk poniosła i dla obrony Wiary prawdziwej, którą i ja także wyznaję krew i życie twoje poświęciłaś, wyjednaj mi proszę Cię, żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, najgorętszą Miłość Boga i Dar wytrwania w dobrem aż do końca, ażebym w życiu moim wiernie służąc Jezusowi Chrystusowi Panu memu, dostąpił od Niego Łaski widzenia Oblicza Jego w Niebie, przez nieskończone wieki.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023