Św. Franciszek Salezy

NOWENNA DO ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO – DZIEŃ 6

 

 

Nowenna ta odprawia się przez dziewięć dni albo dziewięć Śród poprzedzających Uroczystość Św. Franciszka, w każdą Środę; kto może winien się spowiadać i Komunikować — nadto ćwiczyć się w cnotach i odprawiać nabożeństwo niżej położone.

 

 

Źródło: Nabożeństwo do Św. Franciszka Salezego i Św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Fundatorów Zakonu Nawiedzenia NMP, 1859r.

 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO.

O Duchu Święty, Który Niebiańską Miłością zapalasz nam serca — świętymi natchnieniami do cnotliwych czynów skłaniasz wolę naszą, a nadziemskim światłem ciemnotę umysłu naszego rozpędzasz, błagam Cię w pokorze serca — o Łaskę i pomoc, abym to nabożeństwo z większą Chwałą Bożą — i pożytkiem duszy mojej mógł odprawić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Amen.

 

 

DZIEŃ 6

Uwaga.

 

 

Wszyscy, którzy mnie nienawidzą kochają się w śmierci. (Przyp. VIII., 35-37).

 

Jak rozliczne źródła z głębokiego morza, tak z Miłości Bożej wszystkie wypływają cnoty, — lecz miłość bliźniego nad wszystkie. — Tę spójnię podwójnej miłości — i nierozerwalną związkę związał Sam Chrystus Pan: — „Kto powiada, że kocha Boga, a nie kocha bliźniego, kłamcą jest —bo jak że może kochać Boga którego nie widzi, nie kochając bliźniego, którego widzi”. — Miłość Boża — to pieczęć serc naszych, — ale odbiciem tej pieczęci — okazem że w nią za opatrzone nędzne serca nasze — jest miłość bliźniego; jaka zaś winna być ta miłość, uczy nas Jan Święty, Apostoł miłości: ,,Synaczkowie moi, nie miłujcie językiem ani słowem, ale uczynkiem”. Kochamy Pana otoczonego promieniami Chwały — Kochamy — gdy wstępując do naszego serca w Najświętszej Komunii, rozlewa niebiańskie rozkosze, — ah czemuż, czemuż byśmy Go kochać nie mieli, gdy w osobach braci naszych — wyciąga ku nam skrwawione Ręce i żebrze pomocy?! — Wszakże w sercu bliźnich naszych ten Sam Oblubieniec, — o! czyż na ten widok serca nasze zostaną nieczułe? czyż nie powinny bardziej zapłonąć miłością, i prędzej na przeciw Pana wybiec i wyskoczyć, kiedy On w takiej do nas zbliża się postaci? — Wszak Sam nas upewnia, że co czynimy bliźnim — to czynimy Jemu. — „Cokolwiek byście jednemu z tych najmniejszych uczynili, Mnieście uczynili”. Na tę przymówkę, o! Miłosierdzie Słodkiego Pana Jezusa, zdało się, że serca ziemian zerwą pęta samolubstwa, a pustkowie napełnią, ogniskiem miłości, — ale czy tak było? czy tak jest w istocie? Św. Apostoł wyżej przytoczony, znowu odpowiedź nam daje: — „Przyszedł do Swoich, a swoi Go nie przyjęli”, — a my dodamy, że dotąd przychodzi — i ręce wyciąga, — lecz nielitościwi zamykają oczy, — zatykają uszy, — bo nie masz tchnienia w uściech ich (por. Pismo Święte) bo nie ma miłości w sercach ich, — nie ma Pana Jezusa z Jego Miłością ani Jego poświęcenia, nie ma Ducha Najświętszego z Jego Świętym Tchnieniem, tylko szatan pan i przewodnik na drodze piekielnej, na drodze zatracenia. — Lecz nielitościwi! jakiż ich los czeka? — ah! Sam Pan straszną czyni przepowiednię: „Byłem spragniony, — nie napoiliście Mnie; — łaknąłem, nie nakarmiliście Mnie; — idźcie przeklęci w ogień wieczny“. — Ah! utrata wszystkiego, — bo utrata Pana Boga,  — utrata Miłości, — a z nią stos wiecznych płomieni — i robak nieczuły: sumienie, co nigdy nie zamrze — oto ich nagroda. — Nieszczęśliwi! przez całą wieczność jęczeć i wołać będą: Boga miłości! Nie — nie dla was Bóg — Miłość, bo serca wasze były bez miłości”.

Św. Franciszek — jeżeli w innych celował cnotach, słusznie jednak powiedzieć można, że miłość bliźniego była cechą — godłem Jego duszy. — Nadmienimy tu jednak dla zbytniej długości jeden tylko przykład. — Stanowiąc Zakon Nawiedzenia — pragnął, aby miłość i pokora były duchem jego. — Dlatego wymagał, — aby córki Jego naśladując Miłosierdzie Zbawiciela, przyjmowały do Zgromadzeń swoich nie tylko osoby mocne i zdrowe, ale słabe i delikatne, — które nie mogą znieść zbytecznych ostrości. Naśladujmy miłosierdzie tego Świętego, abyśmy dostąpili sami miłosierdzia. Amen.

 

 

 

Na zakończenie:

 

 

Litania do Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła Świętego

Źródło: Książka do nabozeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym i 33 uwagi 1883

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, bez grzechu poczęta, módl się za nami!

Święty Franciszku Salezy, któryś osobliwszą miłością ukochał Maryę i u stóp Jej ołtarza odzyskał pokój i nadzieję,

Święty Franciszku Salezy, któryś o cześć Matki Bożej był wielce gorliwym,

Święty Franciszku Salezy, któryś balsamem słodyczy przyrodzoną niecierpliwość i gorliwość twoją ukoił,

Święty Franciszku Salezy, któryś gotów był wyrwać z własnego serca każdą żyłkę, co by nie opływała Miłością Bożą,

Święty Franciszku Salezy, któryś w pośród wszelkich zniewag, zachował zawsze pełen słodkości i dobroci spokój,

Święty Franciszku Salezy, któryś nabytą słodycz posiadał nienaruszenie, stale i do końca,

Święty Franciszku Salezy, któryś wszystko od wszystkich rad cierpiał, a przez którego nikt nigdy nie cierpiał,

Święty Franciszku Salezy, któryś sercem cichy i pokorny zawsze był najściślej z Bogiem twym złączony,

Święty Franciszku Salezy, któryś dobrocią, słodyczą i powagą razem zlaną, a ciągłą, przypominał najlepiej Chrystusa Pana w obcowaniu z ludźmi,

Święty Franciszku Salezy, któryś ani nieumiarkowanym w radości, ani nagłym w pośpiechu, ani pobitym w smutku, ani złamanym w przeciwnościach nigdy nie bywał,

Święty Franciszku Salezy, któryś w cierpliwości niezachwianym, w pogodzie oblicza stałym, w pokoju serca jednostajnym zawsze się okazał,

Święty Franciszku Salezy, któryś przyjął za prawo niczego nie pragnąć, o nic nie prosić i niczego nie odmawiać,

Święty Franciszku Salezy, któryś we wszystkim widział upodobanie Boże i Jego dobrotliwą Opatrzność, bezpieczniej się na niej opierając, niźli się opiera dziecię na łonie swej matki,

Święty Franciszku Salezy, któryś ogniem Miłości Bożej wciąż gorzał,

Święty Franciszku Salezy, któryś wziął był za hasło: kochać lub umrzeć, bo żywot bez miłości byłby ci cięższym od śmierci,

Święty Franciszku Salezy, któryś uspokojenia w niczym nie znajdował, jedno w Bogu i w upodobaniu Jego,

Święty Franciszku Salezy, któryś pragnął, by Miłość Boża, była u ciebie ciągłym oddychaniem i każdym twym tchnieniem,

Święty Franciszku Salezy, któryś w pośród nieustannych zajęć zewnętrznych, zachowywał statecznie pełną miłości, uszanowania i ufności pamięć na Obecność Boską,

Święty Franciszku Salezy, któryś ku Najświętszemu Sakramentowi Ołtarza niezwykłą gorzał miłością,

Święty Franciszku Salezy, któryś w kościołach Bożych, postawą skromny i pobożny, zdał się być Aniołem,

Święty Franciszku Salezy, któryś mieszkanie Chrystusa na ołtarzach Niebem ziemskim nazwał,

Święty Franciszku Salezy, któryś żywot twój ciągłą miał modlitwę,

Święty Franciszku Salezy, któryś Kościołowi Świętemu w rozlicznych pismach zostawił skarbnicę rad mądrych, niosących czystym umysłom skarby pobożności,

Święty Franciszku Salezy, roztropny dusz przewodniku,

Święty Franciszku Salezy, mądry prawdziwej pobożności mistrzu,

Święty Franciszku Salezy, Kapłanów Świętych i Pasterzy dobrych wzorze,

Święty Franciszku Salezy, bliźnich miłośniku,

Święty Franciszku Salezy, któryś we wszystkich ludziach upatrywał Boga i na wszystkich ludzi spoglądał przez Boga,

Święty Franciszku Salezy, któryś po skałach i lodach i wśród prześladowań z narażeniem wciąż życia, za zgubionymi bieżał owieczkami,

Święty Franciszku Salezy, któryś z najtkliwszą miłością przygarniał grzeszników,

Święty Franciszku Salezy, któryś na wzór Chrystusa Pana płaczącego nad Jeruzalem nad Genewą płakał,

Święty Franciszku Salezy, któryś siedemdziesiąt i więcej tysięcy heretyków mocą słodyczy Kościołowi zdobył,

Święty Franciszku Salezy, któryś w miłości żył i w miłości umierał,

Święty Franciszku Salezy, najsłodszy z ludzi,

Święty Franciszku Salezy, z Świętych najmilszy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. O zacny Doktorze! Światło Kościoła Świętego, Błogosławiony Franciszku Salezy, miłośniku Zakonu Pańskiego, proś za nami Syna Bożego.

℣. Módl się za nami Święty Franciszku Salezy!

℟. Abyśmy się stali na wzór twój cisi i pokornego serca.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże! Który dla zbawienia dusz ludzkich, Świętego Franciszka Salezego, Wyznawcę Twego i Biskupa, duchem bogobojności i cichości napełniłeś; racz nam dać tę Łaskę, abyśmy słodkością miłości Jego zachęceni, słuchając napominania zbawiennego, i naśladując przykłady Jego, wiecznego wesela za przyczyną Jego dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *