Św. Jan od Krzyża

Rozpoczyna się od dnia 15 listopada.

 

 

 

 

Źródło: Żywot ilustrowany doktora mistycznego Św. Jana od Krzyża 1927r.

 

 

Uwaga.

Umieszczamy tę nowennę, iżby pobożni zwracali się do niego, w celu zjednania sobie skutecznej jego opieki. Odmawiać ją można w dowolnym czasie, lub w dni, poprzedzające jego uroczystość, a także w ciągu dziewięciu z rzędu sobót, dla uczczenia szczególniejszego nabożeństwa świętego ku Matce Bożej. Każdego z tych dni powinno się wysłuchać Mszy Świętej, a jeśli możliwe i obowiązki na to pozwolą, przyjąć Komunię Świętą, do czego przydać pewne umartwienie i spełnić jakiś dobry uczynek, aby tym pewniej otrzymać pomoc Świętego.

Uklęknąwszy przed jego obrazem przeżegnać się Znakiem Krzyża Świętego oraz uczynić akt skruchy.

 

 

Modlitwa wstępna na każdy dzień Nowenny.

W Imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Najłaskawszy Boże i Panie mój, Któryś przez Swoją Niezmierną Dobroć sprawił, że Św. Jan od Krzyża od lat dziecinnych skłaniał się ku wielkim rodzajom cnoty, a przez ćwiczenie się w nich zyskiwał Miłość Twoją i Matki Twojej Najświętszej, Która dawała mu wiele dowodów szczególniejszej Swej Łaski: błagam Cię najpokorniej, przez wstawiennictwo jego i zasługi, byś mi użyczył czystości duszy i ciała, wraz z resztą cnót, które chwalebny ten Święty praktykował przez całe swoje życie, ażebym, naśladując go w tym ćwiczeniu i niewinności obyczajów, zasłużył, jak on, na Twoją i Matki Twojej Opiekę, w tym życiu przez Łaskę, a w przyszłym cieszyć się mógł wraz z nim Wami, w chwale na wieki. Amen.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

Modlitwa na dzień pierwszy (15 Listopada)

 

Chwalebny Ojcze, Św. Janie od Krzyża, któryś od dzieciństwa swego był słodkim miłośnikiem Najświętszej Maryi Panny i Krzyża Boskiego jej Syna, a przez tę miłość stałeś się szczególniejszym opiekunem dusz strapionych i  smutnych; błagam cię, Ojcze mój, ażebyś prośbę moją Matce i Synowi przedłożył, by udzielili mi wiary żywej, nadziei niezachwianej, miłości gorącej i najsłodszego ukochania Krzyża Pana mojego, iżbym w nim żył i umierał wspomagany stale Łaską Jego, a także, jeśli mi ona potrzebna i tą, o którą w nowennie tej proszę N. (tu wymienia się Łaskę, o którą przez Nowennę otrzymać się pragnie). Amen.

3 Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa na dzień drugi (16 Listopada)

 

Chwalebny i wzniosły Ojcze mój, Św. Janie od Krzyża, który będąc niewinnym przez całe swe życie, krzyżowałeś ciało swoje wielu ostrościami i pokutami, ażeby je jak najbardziej upodobnić do Umęczonego z miłości ku nam na krzyżu: błagam cię, najdroższy mój Ojcze, byś mi uprosił u Pana naszego Jezusa Chrystusa upodobanie w pokucie, na zadośćuczynienie za liczne grzechy moje, oraz Łaskę znoszenia dla miłości Jego trudów i cierpień, jakie zsyłać mi będzie, na zadośćuczynienie za niezliczone obrazy, których się przeciw Niemu dopuściłem, by dusza moja, oczyszczona tym tak zbawiennym ćwiczeniem, zasłużyła na wieczne radowanie się z Tobą w Chwale, a także uzyskała to, o co proszę, jeśli mi ono potrzebne. Amen.

3 Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa na dzień trzeci (17 Listopada)

 

O najlepszy Mistrzu i Doktorze, Ojcze mój, Św. Janie od Krzyża, który dla ustawicznej modlitwy twojej zasłużyłeś na miano Ekstatycznego, oraz na szczególniejsze światło w kierowaniu duszami i doskonaleniu ich w cnotach: błagam Cię najpokorniej, byś jako Ojciec i Doktor najmędrszy oświecił duszę moją, światłością twojej niebieskiej nauki, i skłonił ją do świętego ćwiczenia modlitwy, by oderwana od wszystkiego, co ziemskie, doszła do miłowania samego tylko Boga i Rzeczy Niebieskich i uzyskała przez to u Majestatu Jego wytrwałość w czynieniu dobrze, a także, jeśli to jej potrzebne, i Łaskę, o którą w tej nowennie proszę. Amen.

3 Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa na dzień czwarty (18 Listopada)

 

Ach, Ojcze mój najukochańszy, Św. Janie od Krzyża, któryś dla Chwały Bożej i dobra reformy przeniósł nieprzeliczone udręczenia i trudy, jak drugi Św. Paweł, chlubiąc się w zelżywościach i złorzeczeniach: błagam cię, o mój Święty Patronie, byś mi wyjednał u Pana naszego cierpliwość i pogodę umysłu we wszystkich przeciwnościach, ażeby dusza moja w cierpieniu i miłości oczyszczała się ku Chwale Bożej z powłoki zmaz swoich i doskonaliła się w cnotach, a przez to zasłużyła na nagrodę obiecaną tym, którzy odważnie cierpią dla Chwały Bożej, oraz na otrzymanie tego, o co w nowennie tej proszę, jeśli mi ono potrzebne. Amen

3 Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa na dzień piąty (19 Listopada)

 

Chwalebny Święty i Ojcze mój, Św. Janie od Krzyża, którego dla wielkiej mocy nad szatanami, udzielonej przez Pana, oraz dlatego, żeś wielu z nich wygnał z dusz i ciał, nazwano cudownym: błagam Cię najpokorniej, abyś i mnie wyświadczył to samo miłosierdzie, jednając mi u Boskiego Majestatu zwycięstwo zupełne nad wszystkimi zasadzkami i podszeptami piekielnego wroga, nie tylko w ciągu życia, ale najbardziej w godzinie śmierci mojej, ażebym, żyjąc i umierając, umocniony tą niebieską Łaską, dostąpił nagrody, którą Bóg przygotował dla sprawiedliwych w Królestwie Swoim, a także osiągnął to, o co proszę, jeśli mi ono potrzebne. Amen.

3 Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa na dzień szósty (20 Listopada)

 

Chwalebny Ojcze i Doktorze, Św. Janie od Krzyża, który dla Twej czystości i niewinności życia, zasłużyłeś, by Bóg i Matka Jego Najświętsza udzielili Ci Łaski powściągania poruszeń i pragnień nieczystych u tych, którzy na Ciebie patrzyli, a skutkiem tego Daru, oraz potęgi ducha sprawiłeś w wielu duszach niezwykłe nawrócenia: błagam Cię, Ojcze mój, byś oddalił ode mnie wszelką w przedmiocie tym słabość i wyjednał mi przez to u Boga i Matki Jego niewinność doskonałą, ażebym, żyjąc w czystości duszy i ciała, dostąpił obcowania z Nimi w Chwale, a także Łaski, o którą proszę, jeśli mi ona potrzebna. Amen.

3 Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa na dzień siódmy (21 Listopada)

 

Chwalebny Ojcze mój, Św. Janie od Krzyża, któryś przez swą niezwykłą pokorę i mądrość zasłużył na wyniesienie do szczytnej godności Doktora całego Kościoła Katolickiego: błagam Cię, Ojcze najmilszy, byś mi uprosił u Boga pokorę serca, iżbym, poznając niskość i braki moje, oderwał się od próżności i zaszczytów świata, a znosił z poddaniem wzgardy mi zgotowane, i tak, idąc w świetle twojej nauki ścieżką nicości, doszedł do posiadania w Bogu wszystkiego, przy pomocy Łaski Jego, także i tej, o którą proszę, jeśli mi ona potrzebna. Amen.

3 Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa na dzień ósmy (22 Listopada)

 

O Święty i chwalebny Ojcze mój, Św. Janie od Krzyża! Słusznie nazwanyś jest ojcem ubogich, lekarzem chorych i pocieszycielem strapionych, gdyż tak za życia swego, jak dziś, przez relikwie i podobizny swoje czynisz wszędzie tysiące cudów. Błagam Cię przeto, Ojcze ukochany, abyś, litując się nad nieszczęściami i cierpieniami moimi, postąpił
ze mną według zwykłego miłosierdzia twego i wyjednał mi u Boga potrzebną pociechę i pomoc, ażebym, wychwalając Majestat Jego, dzięki Mu czynił za te i inne Dobrodziejstwa mi użyczone, równie jak i za Łaski, o które szczególnie proszę, a których spełnienia się spodziewam, jeśli mi ono potrzebne. Amen.

3 Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa na dzień dziewiąty (23 Listopada)

 

Najmilszy i wzniosły Ojcze, Św. Janie od Krzyża, któryś dla naśladowania naszego słodkiego Odkupiciela, odsuwał, aż do śmierci, wszelkie ulgi i pociechy, nawet niebieskie, wydając się ochotnie na cierpienia i wzgardy Krzyża, a szukając pogardy u stworzeń, stał się godnym znoszenia boleści pięciu ran swoich, dla większego podobieństwa z Boskim Zbawicielem: błagam Cię, Ojcze najukochańszy, o wyjednanie mi u Pana, ażebym, przez naśladowanie ciebie w życiu i w śmierci, skorzystał z Zasług Jego Najświętszej Męki, dla których przebaczył mi wszystkie grzechy moje i użyczył wytrwania do końca w Łasce Jego, oraz dostąpił radowania się z Tobą w Chwale. Amen.

3 Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

Ekstatyczny Św. Janie od Krzyża, skończony wzorze pokuty, Doktorze Kościoła i mistrzu najdoskonalszy modlitwy, racz wysłuchać próśb moich, oraz przedstawić je Panu, iżby szczęśliwie wysłuchane zostały. Oderwij serce moje od wszelkiego nieporządnego upodobania w dobrach przemijających i niestałych świata, a przywiąż je do cnoty. O jakże niskie zdają mi się, Święty mój Patronie, rzeczy ziemskie, kiedy na niebieskie spoglądam! Jakże mi miłą wydaje się świętość, kiedy opuszczam grzechy! Nie dozwól, żeby stracony został we mnie owoc tych świętych myśli, raczej przeciwnie spraw, bym przez modlitwę zachował go na zawsze i żyjąc w Łasce Bożej, umarł śmiercią sprawiedliwych, a później dostąpił radowania się z tobą w Wiecznych Przybytkach Nieba. Amen.

Antyfona. O najlepszy Mistrzu, pochodnio Kościoła, Błogosławiony Janie od Krzyża, Bożego Prawa miłośniku, módl się za nami do Syna Bożego!

V. Módl się za nami Św. O. Janie od Krzyża,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś Św. Jana, Wyznawcę Twojego i Doktora, Ojca naszego, uczynił szczególniejszym miłośnikiem Krzyża i doskonałego zaparcia samego siebie, udziel nam, prosimy Cię, tej Łaski, abyśmy naśladując go nieustannie, zasłużyli na Chwałę Wiekuistą w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *