Nowenna do Św. Józefa – dzień 5

 

 

 

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

 

Nauka.

Źródło: Książeczka o świętym Józefie 1905

Nowenna na cześć Św. Józefa bywa odprawiona tak, że poprzedza uroczystość główną Św. Józefa (19 marca) tj. 10 marca) jako też uroczystość jego Opieki (w trzecią niedzielę po Wielkiejnocy). W każdy dzień Nowenny odpraw modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości Św. Józefa poniżej podane, przez co zyskasz na każdy dzień odpust 300 dni. Dołącz, jeżeli masz czas jeszcze inne modlitwy na cześć Św. Józefa, np. Litanię do Św. Józefa itd.

Ćwicz się też w cnotach, jakimi jaśniał Św. Józef, w posłuszeństwie, w pokorze, w cierpliwości, w pilnej pracy, w trzeźwości itd. Całą Nowennę możesz ofiarować Panu Bogu, aby Pan Bóg, przez zasługi Św. Józefa udzielił ci szczęśliwej śmierci. Ufaj w Opiekę Św. Józefa!

 

 

 

Modlitwa do Św. Józefa, którą odmawia się w każdym dniu Nowenny:

Chwalebny Józefie Święty, godzien w odznaczający się sposób między Wszystkimi Świętymi być szanowanym, kochanym i wzywanym dla doskonałości cnót, wysokości Chwały i możności przyczyny Twojej! Oto w obecności czci najgodniejszej Trójcy Przenajświętszej, Jezusa, przybranego Syna Twojego, Najświętszej Panny Maryi, Oblubienicy Twojej, a dla mnie najczulszej Matki obieram sobie Ciebie za obrońcę u Jezusa i Maryi. Stanowię sobie statecznie nigdy Ciebie nie zapominać, Ciebie czcić po wszystkie dni życia mojego i czynić co tylko ode mnie zależy dla natchnienia tymże nabożeństwem i innych. Racz, błagam Cię, najukochańszy Ojcze, udzielić mi Twojej szczególnej Opieki i zaliczyć mnie do najwierniejszych sług Twoich. Bądź mi Wspomożycielem we wszystkich czynach moich, Przyczyńcą łaskawym u Jezusa i Maryi, i nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci. Amen.

 

 

Dzień 5.

Święty Józef wzorem miłości

 

O Serafinie gorejący miłością, Józefie Święty, wielkim jesteś we wszystkich cnotach, ale w miłości ku Jezusowi jesteś niezrównany! Ciągle patrzeć na Jezusa, nieustannie myśleć o Jezusie, nieustannie pracować dla Jezusa lub z Jezusem! Ach takie towarzystwo, przebywanie z Jezusem, jakież płomienie, jakież wybuchy miłości zapalać musiało w sercu Józefa! Jezus przyszedł na ziemię puścić ogień i po Maryi, Jego najmilszej Matce, Ty byłeś na pierwsze działanie tego ognia i najdłużej wystawiony! Serce Twe długiem wykonywaniem cnoty przygotowane, aby gorzeć tymi Boskimi płomieńmi, zapaliło się zaraz tym niebiańskim ogniem w uściskach Najsłodszego Jezusa. Tyś Boskie Dziecię tulił do serca, Ono Cię mianowało Swym Ojcem, ponieważ widziało w Tobie Osobę Ojca Swego Niebieskiego, Który Tobie nad Nim powierzył i Swe Prawa i Swą Miłość; ono otaczało Cię pieszczotami, a Jego głos, każdy uśmiech, spojrzenie, każdy ruch był dla Ciebie nowym żywiołem, który rozniecał w Twym Sercu coraz żywsze miłości pożary.

O błogosławiony Patriarcho, my dzielimy z Tobą szczęście, ale nie dzielimy miłości. Alboż to nie ten sam Jezus tak dobry, tak ukochany i słodki, jednoczy Swe Serce z sercem naszym w Najświętszym Sakramencie Miłości? Z jakąż dobrocią przemawia do nas, jeśli umiemy Go słuchać? Okrywające zasłony Sakramentu czyż nie powinny Go nam uczynić jeszcze wdzięczniejszym? Ponieważ jedynie przez, zbytek miłości zostaje w tym stanie; jeśli ukrywa Swą Chwałę, to dlatego, aby z nami poufnie obcował. Jednakże serca nasze nieczułe, tyle wysiłków Boskiej Miłości nie sprowadza do nich ani zachwytu, ani ognia, ani gorliwości. Potworna obojętność! O Józefie Święty, oddal od nas tego strasznego potwora. Jezus nie odmówił nic Twej miłości, proś przeto i błagaj, niech nam łaskawie udzieli, już nie zdrowie, lub inne dobra, ale jedynie swą miłość, swą najczystszą miłość!

 

 

Modlitwy każdego dnia Nowenny:

 

 

 

Siedem radości boleści do Św. Józefa, Oblubieńca NMP

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Nabożne rozpamiętywanie siedmiu boleści i radości Józefa Świętego na kształt Różańca: na dwie cząstki rozdzieliwszy. Pierwszej cząstce smutnej, z każdą boleścią jak i drugiej cząstce z każdą radością, odmawiać przy tajemnicach: 1 raz Ojcze nasz, 10 razy Pozdrowienie Józefa Świętego, które takie jest:

Bądź pozdrowiony Józefie Święty, Łaskami Niebieskimi napełniony, Pan z Tobą, Błogosławionyś Ty między męską płcią i Błogosławiony Syn Twój mniemany, Jezus.

Józefie Święty, Piastunie Wcielonego Boga, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Pierwsza cząstka: Boleści.

Pierwsza Boleść.

Józefie Święty, najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Panny, niezmierna była boleść Twoja, gdyś Ją w żywocie mającą spostrzegł, nie wiedząc, że to było za sprawą Ducha Świętego, ja z Tobą boleję.

Druga Boleść.

Józefie Święty, Ojcze mniemany Syna Bożego, ciężka była boleść Twoja, kiedyś Słowo Przedwieczne Wcielone w Betlejemskiej szopie w wielkim ubóstwie i niewczasie Narodzenie widział, z Tobą boleję.

Trzecia Boleść.

Józefie Święty, Piastunie Chrystusowy, wielki Cię żal był ogarnął, gdyś Dziecinę Pana Jezusa przy Obrzezaniu niewinną Krew lejącego widział, na zadatek obfitego odkupu, z Tobą boleję.

Czwarta Boleść.

Józefie Święty, Mężu sprawiedliwy, niezwyczajną żałość czułeś, gdyś przy Ofiarowaniu Dzieciątka Pana Jezusa, o Oblubienicy Twojej Przenajświętszej, słyszał owe słowa Symeonowe: Duszę Twoją miecz boleści przeniknie, z Tobą boleję.

Piąta Boleść.

Józefie, Patryarcho Święty, bardzo byłeś zasmucony, kiedyś przed okrucieństwem Herodowym, do Egiptu z Dzieciątkiem Panem Jezusem i z Przenajświętszą Oblubienicą Twoją, Maryą, uchodził, z Tobą boleję.

Szósta Boleść.

Józefie Święty, Mężu wedle Serca Boskiego, w sposób trudny do zniesienia bolał, gdyś powracając z Egiptu, dowiedziawszy się, że Archelaus, syn Heroda panuje, bojąc się znowu okrucieństwa, z Tobą boleję.

Siódma Boleść.

Józefie Święty, wierny Strażniku Wcielonego Słowa, ciężki żal i smutek ponosił, kiedyś zgubionego w dwunastym roku Jezusa, z zatroskaną Oblubienicą Twoją szukał, z Tobą boleję.

Odmów: Credo.

Druga cząstka: Radości.

Pierwsza Radość.

Wielką radością napełniony zostałeś Józefie Święty, gdyś za objawieniem Anielskim, Oblubienicę Swoją być zrozumiał, mającą z Ducha Świętego: ja także z Tobą się raduję. Uproś mi Niebieską Mądrość we wszystkich trudnościach, uproś miłość bliźniego, abym go nigdy, ani słowem, ani uczynkiem nie uraził(a), uproś czystość sumienia, żeby dusza moja była godnym Ducha Świętego pomieszkaniem.

Druga Radość.

Nie mniejsza radość opanowała serce Twoje, Józefie Święty, gdyś głos Aniołów śpiewających w on czas słyszał, gdyś pasterzów i Królów Nowonarodzonemu Jezusowi, ukłon Mu oddających widział: z Tobą się weselę. Uproś mi cierpliwość świętą, w troskach i utrapieniach, uproś wzgardę światowych marności i zakochania się w postępowaniu Niebieskim.

Trzecia Radość.

Zarówne wesele otrzymujesz Józefie Święty, kiedyś urząd Ojca Niebieskiego, zastępując Wcielonemu Bogu, Imię dał, i Jezusem nazywał: z Tobą się cieszę. Uproś mi, aby Krew Zbawiciela mojego, na odkup mój wylana, Swój skutek na duszy mojej miała, uproś Chrześcijańskie cnoty, żeby na mnie Imię Chrześcijańskie próżne nie było.

Czwarta Radość.

Nie mniejsząś doznał pociechę, Józefie Święty, kiedyś to Dzieciątko Pana Jezusa, na powstanie wielu Narodzonego być rozumiał: z Tobą się cieszę. Uproś mi, aby serce moje, Męką Zbawiciela zawsze przerażone zostawało, uproś powstanie z grzechów i ze złych nałogów moich.

Piąta Radość.

Tak i tą napełniony radością, Józefie Święty zostałeś, kiedyś na bezpiecznym miejscu, Syna Bożego zobaczył, od rąk Herodowych wyzwolonego, i kiedyś widział bałwany egipskie na Przyjście Chrystusowe w tamtych krajach obalone: z Tobą się cieszę. Uproś mi poznanie błędów moich i żal serdeczny nadprzyrodzony za grzechy, żeby żaden bałwan grzechowy w duszy mojej nie pozostał.

Szósta Radość.

Niezmiernym weselem napełniony zostałeś, Józefie Święty, gdy w Domeczku Nazareńskim z Oblubienicą Twoją i z Panem Jezusem mieszkać rozpocząłeś: z Tobą się raduję. Uproś mi Bojaźń Boską i ratunek w bojaźniach wewnętrznych i powierzchownych, broń od najazdów nieprzyjaciół widomych i niewidomych, i od wszelakiego od nich niebezpieczeństwa, teraz i w godzinę śmierci mojej.

Siódma Radość.

Serdecznieś się zaś, Józefie Święty cieszył, gdyś Jezusa w Kościele między Doktorami znalazł, i z sobąś Go do Domeczku Nazareńskiego odprowadził, gdzie Ci poddany i posłuszny był: z Tobą się cieszę. Uproś mi, aby ode mnie nigdy Bóg mój, przez grzech śmiertelny nie był oddalony, uproś mi posłuszeństwo święte i stosowanie się we wszystkim do Woli Boskiej.

Odmów: Credo.

 

 

Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, Łaski Bożej pełen, Pan z Tobą, Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i Błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi Owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezusa Piastunie, Najświętszej Maryi Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święty Józefie, Wcielonego Boga mniemany Ojcze, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Ojcze chwalebny i błogosławiony, Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Najmilszym Synem Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Najmilszemu Synowi nas oddawaj.

V. Módl się za nami Święty Józefie.
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.
V. Niech będzie błogosławione Imię Świętego Józefa.
R. Teraz i na wieki.

 

 

Litania do Św. Józefa.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Bądź wola Twoja modlitwy i rozmyślania na wszystkie 1934

Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Uwaga. Jeśli w tym samym czasie odprawia się Miesiąc Marzec poświęcony ku czci Św. Józefa, można połączyć Nowennę z tą praktyką pobożnościową i odmówić poniższą Litanię na zakończenie nabożeństwa.

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święty Józefie,

Święty Józefie, Przesławny potomku Dawida,

Święty Józefie, ozdobo i światłości Patryarchów,

Święty Józefie, Oblubieńcze Matki Boskiej,

Święty Józefie, przeczysty stróżu Najświętszej Dziewicy,

Święty Józefie, żywicielu Syna Bożego,

Święty Józefie, troskliwy obrońco Chrystusa,

Święty Józefie, Głowo i Przewodniku Najświętszej Rodziny,

Święty Józefie najsprawiedliwszy,

Święty Józefie najczystszy,

Święty Józefie najroztropniejszy.

Święty Józefie najmężniejszy,

Święty Józefie najposłuszniejszy,

Święty Józefie najwierniejszy,

Święty Józefie, przykładzie cierpliwości.

Święty Józefie, miłośniku ubóstwa,

Święty Józefie, wzorze ciężko pracujących,

Święty Józefie, chlubo i ozdobo życia domowego.

Święty Józefie, opiekunie dziewic.

Święty Józefie, umocnienie rodzin,

Święty Józefie, pociecho w niedoli.

Święty Józefie, nadziejo chorujących,

Święty Józefie, patronie umierających,

Święty Józefie, postrachu duchów ciemności,

Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Postanowił Go panem domu swego.

R. I książęciem wszystkiej posiadłości swojej.

V. Módlmy się. Boże, Któryś w Niewysłowionej Dobroci raczył wybrać Świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na orędownictwo w Niebiesiech Tego, Którego jako opiekuna czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Zatwierdzona i obdarzona odpustem 300 dni raz na dzień. (Plus X, 18 mar. 1900 roku). (5 lat odpustu)

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023