Nowenna do Św. Józefa – dzień 8

 

 

 

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

 

Nauka.

Źródło: Książeczka o świętym Józefie 1905

Nowenna na cześć Św. Józefa bywa odprawiona tak, że poprzedza uroczystość główną Św. Józefa (19 marca) tj. 10 marca) jako też uroczystość jego Opieki (w trzecią niedzielę po Wielkiejnocy). W każdy dzień Nowenny odpraw modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości Św. Józefa poniżej podane, przez co zyskasz na każdy dzień odpust 300 dni. Dołącz, jeżeli masz czas jeszcze inne modlitwy na cześć Św. Józefa, np. Litanię do Św. Józefa itd.

Ćwicz się też w cnotach, jakimi jaśniał Św. Józef, w posłuszeństwie, w pokorze, w cierpliwości, w pilnej pracy, w trzeźwości itd. Całą Nowennę możesz ofiarować Panu Bogu, aby Pan Bóg, przez zasługi Św. Józefa udzielił ci szczęśliwej śmierci. Ufaj w Opiekę Św. Józefa!

 

 

 

Modlitwa do Św. Józefa, którą odmawia się w każdym dniu Nowenny:

Chwalebny Józefie Święty, godzien w odznaczający się sposób między Wszystkimi Świętymi być szanowanym, kochanym i wzywanym dla doskonałości cnót, wysokości Chwały i możności przyczyny Twojej! Oto w obecności czci najgodniejszej Trójcy Przenajświętszej, Jezusa, przybranego Syna Twojego, Najświętszej Panny Maryi, Oblubienicy Twojej, a dla mnie najczulszej Matki obieram sobie Ciebie za obrońcę u Jezusa i Maryi. Stanowię sobie statecznie nigdy Ciebie nie zapominać, Ciebie czcić po wszystkie dni życia mojego i czynić co tylko ode mnie zależy dla natchnienia tymże nabożeństwem i innych. Racz, błagam Cię, najukochańszy Ojcze, udzielić mi Twojej szczególnej Opieki i zaliczyć mnie do najwierniejszych sług Twoich. Bądź mi Wspomożycielem we wszystkich czynach moich, Przyczyńcą łaskawym u Jezusa i Maryi, i nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci. Amen.

 

 

Dzień 8.

Św. Józef wzór życia skupionego w duchu

 

Chwalebny Patriarcho Józefie Święty, świat Tobą gardził, boś Ty nie był z tego świata, Twe życie było ukryte z Jezusem w Bogu. Poczytano Cię tylko za biednego robotnika z pospólstwa. Twe ubóstwo i prostota były przedmiotem natrząsania się i wzgardliwego od Ciebie stronienia; lecz gdyby zajrzano do głębi Twej duszy, jakież by tam odkryto bogactwa i skarby.

Lecz Ty na świat i ludzi nie zważasz; Jezus, doskonałość i wielkość Boga Ciebie jedynie zajmują, o nich tylko rozmyślasz, w Twym sercu. Praca rąk Twoich nie odrywa Cię od pamięci na Obecność Boga, a miłość dodaje ceny nieskończonej Twym najdrobniejszym nawet sprawom, z których każda najdoskonalszym jest aktem miłości. Błogosławiony pot i trudy, które karmią Jezusa, błogosławione ręce, które Go tak często piastują i dla Niego jedynie się trudzą, błogosławione Twe oczy, które nie przestają spoglądać na Jezusa; lecz nad to wszystko błogosławione Twe czyste, Dziewicze serce, które miłuje Jezusa ciągle, nieustannie i nic więcej nie miłuje nad Jezusa!

A ja nędzny zaledwie podczas krótkiej modlitwy mogę utrzymać ducha mego w skupieniu, a serce cokolwiek zjednoczone z Bogiem; godziny i dnie całe uchodzą bez myśli o Bogu. Wyobrażenia próżne, bezpożyteczne a częstokroć występne, jedne po drugich na kształt czarnych chmur zalegają mój umysł. O gdybym prawdziwie miłował Jezusa, gdyby Jezus moim Skarbem, moją miłością, moim był wszystkim, czyżby nie było moją rozkoszą rozmyślać, zostawać przy Nim zawsze; czyżby mnie tyle trudziło, że czasem powiem, że Go kocham? Po tysiąckroć uczułem próżnię: czczość, pomieszanie, gorycz, jaką zostawiają w duszy wszystkie rzeczy stworzone, przyjaźnie światowe, myśli i pragnienia ziemskie, zwodnictwa doczesne, po tysiąckroć jęczałem pod ciężarem tych więzów i nie mogłem zrzucić tego nieznośnego jarzma, abym w Jezusie znalazł odpocznienie, ulgę i spokój duszy, jakiego świat dać nie może, a który nieskończenie przewyższa wszystkie powaby i rozkosze ziemi. Ach, jakiż mój nierozsądek, gdy się poddaję takiej ciężkości i nieszczęściu w tym i przyszłym życiu!

O najmilszy Józefie Święty, mistrzu życia duchownego, osobliwszy Patronie dusz pragnących poprawy i udoskonalenia się, patrz na nędzę i ogołocenie z cnót wszelkich, do jakiego me namiętności przywiodły mą biedną duszę; wyrwij mnie z tak strasznego pustkowia, gdzie mi tak tęskno; wprowadź do krainy mlekiem i miodem płynącej, wyjednaj mi skupienie ducha, modlitwy i rozmyślania, czystość serca i prawej zawsze intencji; wszystkiego się spodziewam po Twej dobroci, wiem że w ręku Twoim są Skarby Łask duchowych, Tobie przeto, Twemu przewodnictwu całkowicie się oddaję.

 

Modlitwy każdego dnia Nowenny:

 

 

 

Siedem radości boleści do Św. Józefa, Oblubieńca NMP

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Nabożne rozpamiętywanie siedmiu boleści i radości Józefa Świętego na kształt Różańca: na dwie cząstki rozdzieliwszy. Pierwszej cząstce smutnej, z każdą boleścią jak i drugiej cząstce z każdą radością, odmawiać przy tajemnicach: 1 raz Ojcze nasz, 10 razy Pozdrowienie Józefa Świętego, które takie jest:

Bądź pozdrowiony Józefie Święty, Łaskami Niebieskimi napełniony, Pan z Tobą, Błogosławionyś Ty między męską płcią i Błogosławiony Syn Twój mniemany, Jezus.

Józefie Święty, Piastunie Wcielonego Boga, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Pierwsza cząstka: Boleści.

Pierwsza Boleść.

Józefie Święty, najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Panny, niezmierna była boleść Twoja, gdyś Ją w żywocie mającą spostrzegł, nie wiedząc, że to było za sprawą Ducha Świętego, ja z Tobą boleję.

Druga Boleść.

Józefie Święty, Ojcze mniemany Syna Bożego, ciężka była boleść Twoja, kiedyś Słowo Przedwieczne Wcielone w Betlejemskiej szopie w wielkim ubóstwie i niewczasie Narodzenie widział, z Tobą boleję.

Trzecia Boleść.

Józefie Święty, Piastunie Chrystusowy, wielki Cię żal był ogarnął, gdyś Dziecinę Pana Jezusa przy Obrzezaniu niewinną Krew lejącego widział, na zadatek obfitego odkupu, z Tobą boleję.

Czwarta Boleść.

Józefie Święty, Mężu sprawiedliwy, niezwyczajną żałość czułeś, gdyś przy Ofiarowaniu Dzieciątka Pana Jezusa, o Oblubienicy Twojej Przenajświętszej, słyszał owe słowa Symeonowe: Duszę Twoją miecz boleści przeniknie, z Tobą boleję.

Piąta Boleść.

Józefie, Patryarcho Święty, bardzo byłeś zasmucony, kiedyś przed okrucieństwem Herodowym, do Egiptu z Dzieciątkiem Panem Jezusem i z Przenajświętszą Oblubienicą Twoją, Maryą, uchodził, z Tobą boleję.

Szósta Boleść.

Józefie Święty, Mężu wedle Serca Boskiego, w sposób trudny do zniesienia bolał, gdyś powracając z Egiptu, dowiedziawszy się, że Archelaus, syn Heroda panuje, bojąc się znowu okrucieństwa, z Tobą boleję.

Siódma Boleść.

Józefie Święty, wierny Strażniku Wcielonego Słowa, ciężki żal i smutek ponosił, kiedyś zgubionego w dwunastym roku Jezusa, z zatroskaną Oblubienicą Twoją szukał, z Tobą boleję.

Odmów: Credo.

Druga cząstka: Radości.

Pierwsza Radość.

Wielką radością napełniony zostałeś Józefie Święty, gdyś za objawieniem Anielskim, Oblubienicę Swoją być zrozumiał, mającą z Ducha Świętego: ja także z Tobą się raduję. Uproś mi Niebieską Mądrość we wszystkich trudnościach, uproś miłość bliźniego, abym go nigdy, ani słowem, ani uczynkiem nie uraził(a), uproś czystość sumienia, żeby dusza moja była godnym Ducha Świętego pomieszkaniem.

Druga Radość.

Nie mniejsza radość opanowała serce Twoje, Józefie Święty, gdyś głos Aniołów śpiewających w on czas słyszał, gdyś pasterzów i Królów Nowonarodzonemu Jezusowi, ukłon Mu oddających widział: z Tobą się weselę. Uproś mi cierpliwość świętą, w troskach i utrapieniach, uproś wzgardę światowych marności i zakochania się w postępowaniu Niebieskim.

Trzecia Radość.

Zarówne wesele otrzymujesz Józefie Święty, kiedyś urząd Ojca Niebieskiego, zastępując Wcielonemu Bogu, Imię dał, i Jezusem nazywał: z Tobą się cieszę. Uproś mi, aby Krew Zbawiciela mojego, na odkup mój wylana, Swój skutek na duszy mojej miała, uproś Chrześcijańskie cnoty, żeby na mnie Imię Chrześcijańskie próżne nie było.

Czwarta Radość.

Nie mniejsząś doznał pociechę, Józefie Święty, kiedyś to Dzieciątko Pana Jezusa, na powstanie wielu Narodzonego być rozumiał: z Tobą się cieszę. Uproś mi, aby serce moje, Męką Zbawiciela zawsze przerażone zostawało, uproś powstanie z grzechów i ze złych nałogów moich.

Piąta Radość.

Tak i tą napełniony radością, Józefie Święty zostałeś, kiedyś na bezpiecznym miejscu, Syna Bożego zobaczył, od rąk Herodowych wyzwolonego, i kiedyś widział bałwany egipskie na Przyjście Chrystusowe w tamtych krajach obalone: z Tobą się cieszę. Uproś mi poznanie błędów moich i żal serdeczny nadprzyrodzony za grzechy, żeby żaden bałwan grzechowy w duszy mojej nie pozostał.

Szósta Radość.

Niezmiernym weselem napełniony zostałeś, Józefie Święty, gdy w Domeczku Nazareńskim z Oblubienicą Twoją i z Panem Jezusem mieszkać rozpocząłeś: z Tobą się raduję. Uproś mi Bojaźń Boską i ratunek w bojaźniach wewnętrznych i powierzchownych, broń od najazdów nieprzyjaciół widomych i niewidomych, i od wszelakiego od nich niebezpieczeństwa, teraz i w godzinę śmierci mojej.

Siódma Radość.

Serdecznieś się zaś, Józefie Święty cieszył, gdyś Jezusa w Kościele między Doktorami znalazł, i z sobąś Go do Domeczku Nazareńskiego odprowadził, gdzie Ci poddany i posłuszny był: z Tobą się cieszę. Uproś mi, aby ode mnie nigdy Bóg mój, przez grzech śmiertelny nie był oddalony, uproś mi posłuszeństwo święte i stosowanie się we wszystkim do Woli Boskiej.

Odmów: Credo.

 

 

Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, Łaski Bożej pełen, Pan z Tobą, Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i Błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi Owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezusa Piastunie, Najświętszej Maryi Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święty Józefie, Wcielonego Boga mniemany Ojcze, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Ojcze chwalebny i błogosławiony, Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Najmilszym Synem Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Najmilszemu Synowi nas oddawaj.

V. Módl się za nami Święty Józefie.
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.
V. Niech będzie błogosławione Imię Świętego Józefa.
R. Teraz i na wieki.

 

 

Litania do Św. Józefa.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Bądź wola Twoja modlitwy i rozmyślania na wszystkie 1934

Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Uwaga. Jeśli w tym samym czasie odprawia się Miesiąc Marzec poświęcony ku czci Św. Józefa, można połączyć Nowennę z tą praktyką pobożnościową i odmówić poniższą Litanię na zakończenie nabożeństwa.

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święty Józefie,

Święty Józefie, Przesławny potomku Dawida,

Święty Józefie, ozdobo i światłości Patryarchów,

Święty Józefie, Oblubieńcze Matki Boskiej,

Święty Józefie, przeczysty stróżu Najświętszej Dziewicy,

Święty Józefie, żywicielu Syna Bożego,

Święty Józefie, troskliwy obrońco Chrystusa,

Święty Józefie, Głowo i Przewodniku Najświętszej Rodziny,

Święty Józefie najsprawiedliwszy,

Święty Józefie najczystszy,

Święty Józefie najroztropniejszy.

Święty Józefie najmężniejszy,

Święty Józefie najposłuszniejszy,

Święty Józefie najwierniejszy,

Święty Józefie, przykładzie cierpliwości.

Święty Józefie, miłośniku ubóstwa,

Święty Józefie, wzorze ciężko pracujących,

Święty Józefie, chlubo i ozdobo życia domowego.

Święty Józefie, opiekunie dziewic.

Święty Józefie, umocnienie rodzin,

Święty Józefie, pociecho w niedoli.

Święty Józefie, nadziejo chorujących,

Święty Józefie, patronie umierających,

Święty Józefie, postrachu duchów ciemności,

Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Postanowił Go panem domu swego.

R. I książęciem wszystkiej posiadłości swojej.

V. Módlmy się. Boże, Któryś w Niewysłowionej Dobroci raczył wybrać Świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na orędownictwo w Niebiesiech Tego, Którego jako opiekuna czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Zatwierdzona i obdarzona odpustem 300 dni raz na dzień. (Pius X, 18 mar. 1900 roku). (5 lat odpustu)

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023