Św. Klara z Asyżu

 

 

Źródło: Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

 

 

 

 

Nowenna rozpoczyna się od dnia 3 Sierpnia.

 

 

Każdego dnia Nowenny rozpoczyna się następująco:

 

 

WSTĘP NOWENNY:

 

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

Następnie odmawia się każdego dnia modlitwę na dany dzień Nowenny przeznaczoną.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

DZIEŃ PIERWSZY (3 Sierpnia)

 

Święta Klaro, którą Bóg jeszcze w żywocie matki wybrał za Swoją oblubienicę, objawiając jej, że porodzi świecę, z której świat jaśniejszy będzie; wyproś nam u Boga, aby nas raczył wybrać i uczynić sługami Swoimi. Niechaj za Jego Łaską życie nasze będzie jasne, to jest wolne od wszelkich grzechów, a pełne dobrych uczynków, które by nam oświecały drogę pielgrzymki doczesnej i zaprowadziły do żywota wiecznego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

DZIEŃ DRUGI (4 Sierpnia)

 

Święta Klaro, któraś w dzieciństwie przywdziała włosiennicę i rożne umartwienia sobie zadawałaś, aby ciało poddać pod władzę duszy i zniszczyć w nim wszelkie namiętności, uproś nam, abyśmy zawsze pamiętali na upomnienie Pana Jezusa, że dusza jest ważniejsza niż ciało, i że więcej o zbawienie duszy, niż o wygody ciała starać się powinniśmy. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

DZIEŃ TRZECI (5 Sierpnia)

 

Święta Klaro, wierna uczennico Św. Franciszka! Słysząc jako ten Święty Ojciec drogę niebieskiej doskonałości ludziom przykładem swoim i nauką pokazywał i do wzgardy tego omylnego świata zachęcał, panieństwo swoje Panu Jezusowi poświęciłaś w kościele Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, pomimo, że Ci rodzice i krewni przeszkadzali. Uproś nam Łaskę, abyśmy także szli chętnie za głosem naszych duchownych nauczycieli, którzy nam głoszą Prawdy Boże, a rozważając życie Świętych naszych Patronów, uczyli się od nich jak mamy zachowywać czystość odpowiednią naszemu stanowi, bo tylko ta cnota uczyni nas miłymi Panu Jezusowi i Jego Najczystszej Matce Maryi. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

DZIEŃ CZWARTY (6 Sierpnia)

 

Święta Klaro, oblubienico Serca Jezusowego, któraś w tym Boskim Przybytku znalazła bezpieczne schronienie przed zdradą świata i wszelkimi pokusami, a zarazem pociągnęłaś za sobą liczne zastępy dziewic, które czystość ślubowały Panu Jezusowi, i wśród wdów i małżonków rozbudziłaś życie skromne i powściągliwe. Uproś nam tę Łaskę, aby Pan Jezus i nas raczył przyjąć do Serca Swego, gdziebyśmy mogli nauczyć się Jego Miłości i cierpliwości, i powściągliwości. Niechaj to Boskie Serce Jezusa stanie się dla nas Ucieczką i Wspomożeniem w rożnych utrapieniach naszych. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

DZIEŃ PIĄTY (7 Sierpnia)

 

Święta Klaro, wzorze prawdziwej pokory! Tyś tę cnotę jako fundament życia chrześcijańskiego uważała, i w swoim Zgromadzeniu obok cnoty czystości, pilnie ją praktykować nakazała. Poślubiwszy Bogu i Św. Franciszkowi posłuszeństwo, nigdyś się w nim nie zachwiała i tylko pod posłuszeństwem przełożeństwo w klasztorze przyjęłaś — uproś i nam tę cnotę pokory. Dziś pycha zatruwa wielu, nawet pomiędzy sługi Chrystusowe się wkrada. Dziś podwładni nie chcą słuchać przełożonych, dzieci rodziców, Chrześcijanie Praw Kościoła, dlatego szatan wiele dusz uwodzi. U Ciebie Św. Klaro szukamy pomocy na powstanie z pychy i utwierdzenie się w pokorze i posłuszeństwie. Ty nam możesz wyprosić u Boga ratunek we wszystkich potrzebach naszych. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

DZIEŃ SZÓSTY (8 Sierpnia)

 

Święta Klaro, któraś miłując ubóstwo dobrowolne, często powtarzała swoim siostrom: „Wtenczas u Boga w cnoty będziemy bogate, gdy na świecie będziemy ubogie, obroną trwałości naszej w żywocie zaczętym jest ubóstwo Chrystusowe, to perła najdroższa, która z Chrystusem w ubogiej Jego szopie i z Matką Jego przebywa! Uproś ubogim cierpliwość w ubóstwie, a bogaczów pobudź do litości nad biednymi. Mają dużo, niech cząstkę dadzą ubogim, a mniej wydają na przepych i osobiste wygody; niech pamiętają, że Bóg na Sądzie zażąda rachunku z włodarstwa, tj. z użycia majętności doczesnej, a biada nam, jeżeli okaże się, żeśmy mieli serce twarde i obojętne na nędze bliźnich. Niechaj pamiętamy na upomnienie Pana Jezusa: „Błogosławieni ubodzy duchem… błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

DZIEŃ SIÓDMY (9 Sierpnia)

 

Święta Klaro, cudownie chleb i oliwę rozmnażająca dla zgłodniałych, módl się za wszystkimi ciężko pracującymi na kawałek chleba, aby nigdy głodu nie znali, a szczególniej uproś nam pomnożenie Łaski Bożej, bo bez tego posiłku łatwo ustaniemy w drodze żywota i wieczność utracimy. Ty jesteś miła Jezusowi i Twoje wstawiennictwo będzie przyjęte, dlatego prosimy Cię, wstaw się za nami, aby Jezus ukochany jak niegdyś karmił zgłodniałe rzesze, tak nam błogosławił w pracy, którą podejmujemy dla zabezpieczenia sobie bytu materialnego i zbawienia duszy. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

DZIEŃ ÓSMY (10 Sierpnia)

 

Święta Klaro, szczególniejsza czcicielko Najświętszego Sakramentu! Tyś we wszystkich potrzebach i niebezpieczeństwach szukała pomocy i obrony u Stóp Boga Utajonego pod postaciami chleba i przebywającego w kościołach katolickich we dnie i w nocy i zawsze znajdowałaś tam pocieszenie. Wszakże gdy saraceni miasto Asyż zdobyli i już dobywali się do klasztoru, w którym mieszkałaś, udałaś się do kościoła, a upadłszy na kolana przed Najświętszym Sakramentem z płaczem zawołałaś: „Panie, widzisz nasze niebezpieczeństwo i wiesz, że Ty tylko obronić nas możesz”, i usłyszałaś odpowiedź: „Nie bójcie się, Ja was zawsze bronić będę”. A po tym zapewnieniu Pana Jezusa, Turcy poślepli i opuścili miasto. Rozważając Twoją Miłość ku Panu Jezusowi i Jego Dobrodziejstwa udzielone miastu i klasztorowi na Twoją modlitwę, prosimy Cię, Klaro Święta, o wyjednanie nam Łaski u Pana Jezusa, abyśmy Go często nawiedzali, godnie przyjmowali i we wszystkich naszych utrapieniach u Niego pociechę i pomoc znajdowali. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY (11 Sierpnia)

 

Święta Klaro, któraś rozmyślając Mękę Pana Jezusa, wpadała w zachwycenie i po kilka dni w tymże zachwyceniu byłaś, w chorobie wzmacniałaś się wpatrywaniem w Krzyż Zbawiciela, a w ostatnich chwilach życia kazałaś sobie czytać i opowiadać o tym, co Pan Jezus wycierpiał dla zbawienia ludzi, i w tym świętym rozmyślaniu oddałaś ducha Bogu. Uproś i nam tę Łaskę, abyśmy się kochali w krzyżu Pana Jezusa i nigdy z pamięci nie wypuszczali Jego niewinnej Męki. Uproś nam, abyśmy w godzinę śmierci mogli się szczerze wyspowiadać, godnie przyjąć Najświętszy Sakrament i przyciskając do ust Krzyż ukochanego Zbawiciela, mogli spokojnie zasnąć w Ranach Jego Najświętszych. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Na zakończenie Nowenny każdego dnia odmawia się poniższą Litanię.

 

 

Litania do Świętej Klary.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Klaro, w żywocie matki na Służbę Panu Jezusowi poświęcona, módl się za nami.

Święta Klaro, przez rodziców pobożnie wychowana,

Święta Klaro, w dzieciństwie dająca znaki wielkiej pobożności,

Święta Klaro, w dzieciństwie włosiennicą dręcząca ciało swoje,

Święta Klaro, w kościele Najświętszej Maryi Panny Anielskiej za radą Św. Franciszka wieczną czystość ślubująca,

Święta Klaro, wzgardzicielko bogactw i zabaw światowych,

Święta Klaro, założycielko nowego zgromadzenia dziewic poświęcających się w Służbie Bożej.

Święta Klaro, w klasztorze spełniająca najniższe posługi,

Święta Klaro, wzorze pokory i czystości,

Święta Klaro, w posłuszeństwie niezrównana,

Święta Klaro, matko ubogich,

Święta Klaro, cudownie chleb i oliwę rozmnażająca,

Święta Klaro, duchowna córko Św. Ojca Franciszka,

Święta Klaro, szczególniejsza czcicielko Najświętszego Sakramentu,

Święta Klaro, miłośnico Krzyża Chrystusowego,

Święta Klaro, kochająca Najświętszą Maryę Pannę seraficzną miłością,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣.Módl się za nami Święta Klaro.

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże, Któryś Świętą Klarę tak wielkimi Łaskami ubogacić raczył, iż od najmłodszych lat stała się wzorem cnót najdoskonalszych, a teraz w Niebie z Tobą używa szczęścia wiekuistego; prosimy Cię, byśmy za przyczyną Świętej Klary mogli otrzymać od Ciebie to, co nam jest potrzebne do zbawienia duszy i do otrzymania tego życia doczesnego. Abyśmy unikając grzechu mogli być Tobie miłymi i zasłużyli sobie na wieczne szczęście w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *