Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

(Rozpoczyna się od dnia 24 Września)

 

 

 

 

DZIEŃ II (25 Września)

 

 

 

Nowenna I do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (dłuższa)

Źródło: Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wyd. III, 1927r.

 

 

ROZMYŚLANIE.

Maleńkość, pokora.

 

„To się Panu Bogu podoba w mej maleńkiej duszy, że ukochałam moją maleńkość“ (Św. Teresa od Dz. Jezus).

Pewnego razu przystąpili uczniowie do Pana Jezusa, pytając: Kto będzie pierwszy w Królestwie Niebieskim? A Pan Jezus, przywoławszy dzieciątko, postawił je wśród nich i rzekł: „Zaprawdę powiadam wam, że: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jako dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego”. I dalej: „Ktokolwiek się uniży, jako to dzieciątko, ten jest większy w Królestwie Niebieskim” (Św. Mat. 18, 1—4).

Poznaj dalszą część Nowenny

Tym ślicznym przykładem chciał nas Boski Zbawiciel pouczyć, że pokora, maleńkość, uniżenie są koniecznym warunkiem, aby się stać prawdziwym dzieckiem Ojca Niebieskiego. Św. Teresie dał Boski Mistrz zrozumieć tę głęboką, a tak trudną tajemnicę; sama to wyznaje, mówiąc: „Bóg Wszechmocny uczynił mi wielkie rzeczy, a z tych największą, że mi tak jasno ukazał moją nicość, moją nieudolność do dobrego”.

Lecz, aby być pokornym w duchu i prawdzie, nie wystarczy znać swoją nędzę, trzeba ją ukochać, cieszyć się, że sami z siebie nie jesteśmy zdolni uczynić nic zasługującego na żywot wieczny, — weselić się, że jesteśmy we wszystkim zależni od naszego najlepszego Ojca w Niebie.— „W mej nędznej duszy” — wyznaje nasza ukochana Święta, — „to się Panu Jezusowi spodobało, że ukochałam moją nędzę, maleńkość, że ślepo zaufałam Jego Miłosierdziu… Gdy się widzimy bardzo nędznymi, nie chcemy już patrzeć na siebie, patrzymy jedynie na umiłowanego Mistrza naszego”. Dlatego, że Mu się Święta Teresa tak uważnie przypatrywała, a przez to tak Go dobrze poznała, wzgardziła zupełnie sobą, a szukała oparcia jedynie w Panu. — Pokora, maleńkość, stały się jej rysem znamiennym. Odtąd pragnęła być zapomnianą, za nic mianą, nie tylko od stworzeń, ale i od siebie samej, aby nie mieć innych pragnień, prócz pragnienia miłowania nade wszystko Pana Boga.

Rzućmy teraz okiem na siebie, przypatrzmy się, czym jesteśmy, ile w nas nędzy, ile skłonności do złego, miłości własnej, szukania siebie, a jeżeli z Łaski Bożej zauważymy nieco dobrego, dziękujmy za nie Ojcu Przedwiecznemu, a wszystko złe przypisujmy sobie.

Za przykładem naszej Świętej Przewodniczki, miłujmy naszą maleńkość i nędzę, a kiedyś, za Łaską Bożą, powtórzyć będziemy mogli za Świętą Teresą słowa Pisma Świętego: „Iżem była maluczką, spodobałam się Najwyższemu” (Ks. Mądrości).

Na obcym brzegu dla mojej miłości,
Jak wielką wzgardą byłeś otoczony,
Chcę się więc ukryć dla Twojej Miłości,
Dla Ciebie Jezu wieść żywot wzgardzony.

 

DESZCZ RÓŻ.

Cudowna uzdrowienie.

 

Stosując się do polecenia zamieszczonego na obrazku Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, by zawiadomić klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych o Łaskach doznanych za przyczyną Świętej, z radością i wdzięcznością śpieszę donieść, że istotnie za Jej przyczyną doznaliśmy cudu.

W jesieni tego roku przyjechał ze swojej wsi do mnie brat mój, ciężko chory na zapalenie opon mózgowych. Choroba jego pochodziła z kontuzji otrzymanej na wojnie. Coraz silniejsze ataki strasznych bólów głowy często się powtarzały, a ostatni atak zajął błony mózgowe; wtedy oświadczyli lekarze, że stan jego jest niezwykle groźny. W każdym razie o zupełnym wyzdrowieniu mowy być nie mogło; groziła strata lewego oka i ucha. Postawiliśmy wówczas obrazek Świętej Teresy przy nim, modląc się przy tym gorliwie. I oto stan chorego zaczął się poprawiać, i w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, wstał zdrów prawie zupełnie, — jednakże pod grozą recydywy. W ciągu 6 tygodni trwożyliśmy się o niego bardzo, tymczasem, dzięki Świętej Teresie, jest teraz zdrów zupełnie, — widzi i słyszy doskonale.

Drugą Łaską Świętej Teresy jest uzdrowienie oka matki mojej, która cierpiała na łzawicę i ropienie oka. Najsławniejsi lekarze nic poradzić nie mogli. Oko zalewała ropa coraz bardziej, — ale, gdyśmy je potarli cząstką szaty, znajdującej się na obrazku Świętej Teresy, natychmiast oko się oczyściło i odtąd ropieć przestało.

Niech będzie cześć, chwała i wdzięczność bezgraniczna dla tej wielkiej Świętej. Niech raczy Ona zawsze opiekować się nami.

Warszawa 11. XII. 1924.
Janina Gostyńska.

 

POSTANOWIENIE: Będę korzystać z okazji upokarzających miłość własną.

AKT STRZELISTY: Ojcze Niebieski, szczęśliwy jestem, odczuwając wobec Ciebie moją nędzę i słabość.

MODLITWA.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, ukochana Orędowniczko i Patronko moja, której z Nieskończonego Miłosierdzia Swojego Ojciec Niebieski odsłonił tajemnicę dziecięctwa duchowego, uproś mi tę Wielką Łaskę, abym za Twoim przykładem stał się pokornym dziecięciem i uweselał zawsze swoją maleńkością Serce Ojca Niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

 

 

Nowenna II do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Źródło: Nowenna do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1928r.

 

Rozmyślanie.

W pewnym klasztorze amerykańskim dziewczynka Nelly Parker zgubiła pieniądze otrzymane na sprawunki.

Poznaj dalszą część Nowenny

Zmartwiona wprost nie śmie powrócić do klasztoru, tym bardziej, że z powodu jej nieuwagi stałej, trafiło się to już nie pierwszy raz. W tym kłopocie, przychodzi jej na myśl udać się o pomoc do Świętej Teresy. I oto po chwili, kiedy postanowiwszy wyznać swą winę przełożonej, szła do niej, a dziecięce usta szeptały modlitwę do Świętej Teresy, uczuła w dłoni… pieniądze. Skądżeż one się wzięły? Nikt jej ich nie dał, własnych nie miała. — Oto Święta Teresa, przejęta zmartwieniem dziewczęcia i ujęta jej wiarą w nadprzyrodzony sposób okazała jej swą pomoc.

Modlitwa.

Z głębi strapionego serca błagam Cię, o Św. Tereso, abyś łaskawymi swymi opiekuńczymi skrzydłami otoczyła mnie i wiodła zdala od bezdroży. Prowadź mnie drogą, choćby ciernistą i kamienistą, niechaj na tej drodze odnajdę to, co zatraciłem na drodze wygodnej, a zdradliwej. Zgubiłem czystość mej duszy, ale Ty mi ją odnaleźć dopomóż.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Nowenna III do Przenajświętszej Trójcy, aby za wstawieniem się Św. Teresy od Dzieciątka Jezus uzyskać jaką Łaskę.

 

Źródło: Jak kochać Jezusa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

 

Co dzień przez 9 dni odmawiają się następujące modlitwy:

Przedwieczny Ojcze, Boże Wszechmogący, Który w Niebie królujesz i nagradzasz zasługi tych wszystkich, którzy Ci na ziemi wiernie służyli, prosimy Cię pokornie, przez tak czystą miłość dziecięcą Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która z dziecięcą ufnością wierzyła, że „Ty spełnisz jej wolę w Niebie, ponieważ ona zawsze Twoją Wolę pełniła na ziemi“ — przyjmij łaskawie jej wstawienie się i przez nią wysłuchaj próśb naszych.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Poznaj dalszą część Nowenny

Jezu Chryste, Synu Boży, który przyrzekłeś, że wynagrodzisz najmniejszą usługę, jaką z miłości ku bliźniemu wyświadczymy, spojrzyj łaskawie na Twą małą Oblubienicę, Św. Teresę od Dzieciątka Jezus, która się tak starała o zbawienie dusz. W nagrodę za wszystko, co ona na ziemi czyniła i cierpiała, nakłoń Ucho Twoje na jej życzenie: „czynić dobrze w Niebie dla ziemi” i użycz mi za jej wstawieniem się, tej Łaski, o którą Cię gorąco proszę.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Duchu Święty, Wieczny Boże, który przez tak wielkie Łaski Twej Miłości, błogosławioną duszę Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus do doskonałości prowadziłeś, błagam Cię przez wierność, z którą ona z tą Łaską współdziałała, wysłuchaj łaskawie jej wstawienia się za mną grzesznikiem i wedle jej słów, że „deszcz różany na ziemię zsyłać będzie” użycz mi, Duchu Święty, tej Łaski, o którą proszę.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Święta Teresko od Dzieciątka Jezus, która podczas swego krótkiego pobytu na ziemi, byłaś zwierciadłem anielskiej czystości, gorącej miłości i zupełnego oddania się Bogu, teraz gdy już otrzymałaś nagrodę za twe cnoty, spojrzyj litościwie na mnie, który z ufnością udaję się do Ciebie. Przemów za mnie słowo do Tej Dziewicy Niepokalanej, której byłaś „kwiatkiem ulubionym”, do Królowej Nieba „która się uśmiechała do ciebie w zaraniu życia twego”.

Błagaj Ją, Która ma taki wpływ potężny na Serce Jezusa, aby mi uprosiła tę Łaskę, o którą proszę, i aby Jej Błogosławieństwo wzmacniało mnie w każdej chwili mego życia, broniło mnie w chwili śmierci i doprowadziło mnie do wiecznej szczęśliwości w Niebie. Amen.

Witaj, Królowo, Matko litości, * Życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! * Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, * do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. * A przeto, Orędowniczko nasza, Twoje Miłosierne Oczy obróć na nas * I Jezusa, Błogosławiony Owoc Żywota Twego * po tym wygnaniu nam okaż. * O Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Maryo!

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza!

R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

V. Błogosławiony Bóg w Świętych Swoich.

R. Amen.

 

 

Krótka Nowenna do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

Źródło: Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wyd. III, 1927r.

 

Modlitwa na każdy dzień.

O ulubiony Kwiateczku Jezusa, uśmiechnij się do nas, a przez niewysłowioną słodycz Jego Dziecięctwa spełnij obietnicę Twoją: spuść na nas i na wszystkich ludzi deszcz róż, który by nam przypominał Nieskończoną Miłość Boga naszego i wiekuiste wesele, jakie nam zgotował w niebie, gdzie mamy nadzieję wraz z Tobą Miłosierdzie Jego wyśpiewywać. Amen.

O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, przez przedziwną moc czynienia cudów, jaką Cię Bóg obdarzył, uproś mi Łaskę N., o którą z ufnością proszę w czasie tej nowenny.

3 Chwała Ojcu, na podziękowanie Trójcy Przenajświętszej za Łaski udzielone Św. Teresie.

 

 

 

Litania na uproszenie wstawienia się Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Święta Tereso, Czcigodna służebnico Boża,

Święta Tereso, szczęście rodziców,

Święta Tereso, wzorze miłości braterskiej,

Święta Tereso, ozdobo przystępujących po raz pierwszy do Komunii Świętej,

Święta Tereso, miłująca modlitwę,

Święta Tereso, czcicielko Matki Bożej,

Święta Tereso, z pomocą Maryi, cudownie uleczona,

Święta Tereso, pokorna czcicielko Najświętszego Sakramentu,

Święta Tereso, przez Boga wielu Łaskami ozdobiona,

Święta Tereso, tajemnicza, mile woniejąca różo,

Święta Tereso, już dzieckiem do Zakonu powołana,

Święta Tereso, gorąco pragnąca wstąpić do Karmelu,

Święta Tereso, mała Oblubienico Chrystusowa,

Święta Tereso, wzorowa zakonnico,

Święta Tereso, nauczycielko zachowywania Reguł Zakonnych,

Święta Tereso, ulubiona przez wszystkie zakonnice,

Święta Tereso, prawdziwa córko Świętej Matki Teresy,

Święta Tereso, Serafinie drugiego Zakonu z góry Karmelu,

Święta Tereso, któraś godnie Szkaplerz Święty nosiła,

Święta Tereso, pragnąca pozostać w świecie zupełnie nieznaną,

Święta Tereso, przeniknięta całkowitym oddaniem się Bogu,

Święta Tereso, męczennico Boskiej Miłości,

Święta Tereso, ofiaro za kapłanów,

Święta Tereso, gorliwie modląca się za misje,

Święta Tereso, gardząca dobrami ziemskimi,

Święta Tereso, aniele w ciele ludzkim,

Święta Tereso, któraś całe życie zachowała niewinność na Chrzcie Świętym otrzymaną,

Święta Tereso, osobliwa czcicielko Najświętszego Oblicza,

Święta Tereso, któraś zasłużyła na poufałe przestawanie z Jezusem,

Święta Tereso, pałająca gorącym pragnieniem męczeństwa,

Święta Tereso, któraś wiele cierpiała,

Święta Tereso, nawiedzana wielu cierpieniami,

Święta Tereso, któraś z radością krzyż nosiła,

Święta Tereso, zwierciadło pokory,

Święta Tereso, przykładzie godny naśladowania ufności Bożej,

Święta Tereso, podporo małodusznych,

Święta Tereso, pocieszycielko chorych,

Święta Tereso, ucieczko uciśnionych,

Święta Tereso, pomocy w pokusach,

Święta Tereso, pełna bojaźni i wstrętu do grzechu,

Święta Tereso, która dopomagasz do zachowania cnoty czystości,

Święta Tereso, można orędowniczko za grzeszników,

Święta Tereso, przewodniczko dusz małych,

Święta Tereso, wierna i w małym,

Święta Tereso, trawiona tęsknotą do Nieba,

Święta Tereso, poddająca się Bogu przy śmierci,

Święta Tereso, wsławiona wielu cudami,

Święta Tereso, która się usilnie wstawiasz za nami przed Tronem Bożym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Tereso,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, Który rzekłeś: „jeżeli się nie staniecie jako dzieci, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego”, daj nam, prosimy Cię, Świętą Teresę w pokorze i prostocie serca tak naśladować, abyśmy żywot wieczny otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023