Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

(Rozpoczyna się od dnia 24 Września)

 

 

 

 

DZIEŃ V (28 Września)

 

 

 

Nowenna I do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (dłuższa)

Źródło: Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wyd. III, 1927r.

 

 

ROZMYŚLANIE.

Prostota. — Miłość ku Najświętszej Dziewicy.

 

 

„Gdybym była Królową Niebios, a Ty Teresą, — pragnęłabym być Teresą, żeby Ciebie widzieć Królową Niebios”.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

 

Jakkolwiek Ewangelia Święta mało mówi o Życiu Najświętszej Dziewicy w Nazarecie, to jednak z wypadków, o których wspomina, łatwo możemy sobie odtworzyć obraz Jej Życia ukrytego, pełnego przedziwnej prostoty.

Poznaj dalszą część Nowenny

Święta Teresa w rozmyślaniach swoich lubiła przenosić się myślą do Nazaretu, podziwiać cnoty Dzieciątka Jezus, Najświętszej Panny, Świętego Józefa, odkrywać podobieństwo własnego życia z ich życiem. Tam czerpała gorącą miłość ku Swej Niebieskiej Matce, której uśmiech towarzyszył jej od zarania życia. Pod przewodnictwem tej „niebieskiej Gwiazdy” żeglowała przez całe życie, a gdy zbliżył się wieczór jej życia, w czasie dzwonienia na „Anioł Pański”, okryta jej opiekuńczym płaszczem, dobiła szczęśliwie do portu wieczności. — Najświętsza Dziewicy oddała najtkliwsze uczucia swego serca, do Niej zwracała się nieustannie z prośbą, by nauczyła ją kochać Jezusa. — W uniesieniu miłosnym mawiała do Niej: „Matko Przeczysta, czy wiesz, że ja czuję się szczęśliwszą od Ciebie? Mam Ciebie za Matkę, a Ty nie masz, jak ja, Matki Najświętszej, by Ją czcić i kochać; więc bogatszą jestem od Ciebie. Pragnęłaś dawniej w pokorze Twojej zostać służebnicą Matki Odkupiciela, a ja biedne stworzenie, jestem nie sługą
Twoją, lecz dzieckiem. Tyś Matką Jezusa i Matką moją”.

Święta Teresa starała się naśladować w życiu swoim przedziwną prostotę swej Niebieskiej Matki, — nie szukała nigdy nadzwyczajnych okazji do ćwiczenia się w cnocie, wybierała najdrobniejsze, najbardziej ukryte, nie zwracające na siebie uwagi; — jedyną jej nadzwyczajnością była heroiczna wierność Łasce Bożej.

Dusza, pragnąca postępować drogą dziecięctwa duchowego, powinna bardzo cenić prostotę, usunąć ze serca swego wszystko, co trąci nieszczerością, przesadą; starać się o prostotę, zarówno w postępowaniu zewnętrznym, jak i w myślach i uczuciach najskrytszych, aby jak najwierniej zastosować się do Rady Boskiego Zbawiciela danej Apostołom: „Prostymi bądźcie jako gołębice” (Mat. 10, 16).

Liczba malutkich wielka jest na ziemi,
I utkwić w Tobie mogą swe spojrzenie,
Bo je prowadzisz drogami prostymi,
Matko przedziwna, w niebiańskie przestrzenie.

(Dlaczego kocham Cię…)

 

DESZCZ RÓŻ.

Bolszewicy uszanowali dom oddany w opiekę Św. Teresie od Dzieciątka Jezus.

 

Gdy bolszewicy pustoszyli nasz kraj, i z niezmierną szybkością zbliżali się w nasze strony, zmuszeni byliśmy uciekać, pozostawiając wszystko na miejscu. W tych ciężkich chwilach czułam w duszy niewypowiedziany pokój, wzięłam obrazek Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, przybiłam go do drzwi wchodowych, mówiąc: „Ukochana Święta, czuwaj nad domem naszym i strzeż naszego dobytku”.

Wyjechaliśmy wszyscy do Księstwa Poznańskiego. Po trzech tygodniach dowiedzieliśmy się, że bolszewicy w naszym domu osiem dni mieszkali, byliśmy więc pewni, że, wróciwszy do domu, zastaniemy próżne mieszkanie; lecz jakież było zdumienie nasze, gdy w domu znaleźliśmy wszystko w porządku, niczego nie brakowało. Oto jak odpowiedziała Święta Teresa na naszą „bezgraniczną ufność”. Postanowiłam z wdzięczności ku naszej Świętej Opiekunce złożyć publiczne podziękowanie, i przesłać małą ofiarę na chorągiew dla Świętej Teresy.

Iza Radzimińska.
Popowo pod Łomżą.

 

POSTANOWIENIE: Aktami miłości zwracać się będę ku naszej Niebieskiej Matce, prosząc, aby mnie nauczyła świętej prostoty.

AKT STRZELISTY: Matko przeczysta, Twoim dzieckiem jestem, naucz mnie świętej prostoty.

MODLITWA.

O Święto Tereso od Dzieciątka Jezus, ulubiony kwiateczku Najświętszej Dziewicy, Która w zaraniu Swego Życia uśmiechnęła się do Ciebie, a potem jako najmilsze swe dziecię wprowadziła cię do Zakonu swego i okryła Swą Świętą Szatą, spraw, aby i mnie w czasie mego pielgrzymowania towarzyszył Macierzyński uśmiech Maryi, — abym całym sercem kochał moją Niebieską Matkę, naśladował Jej Cnoty, a zwłaszcza Jej gołębią prostotę Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

 

 

Nowenna II do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Źródło: Nowenna do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1928r.

 

Rozmyślanie.

W mieście Cette w r. 1921 chorowała obłożnie 3 i pól roczna Julia Sompayrac. Lekarze orzekli, że nie mają dla niej żadnego ratunku. Strapiona matka pisze wtedy list do Lisieux z prośbą do Sióstr Karmelitanek, aby tam u grobu Świętej Teresy pomodliły się na intencję jej dziecięcia, co Wielebne Siostry chętnie wykonały.

Poznaj dalszą część Nowenny

13 kwietnia 1921 r. mała Julcia radośnie z całą pewnością oświadczyła: „Jutro będę już zdrowa”. Następnego dnia po południu w te odezwała się słowa: ,,Mamusiu, Siostra Teresa mnie uzdrowiła, widziałam ją taką jak na tym obrazku”.

„Pewnie ci się zdawało”. ,,Nie, mamo, ona zeszła z obrazka i uścisnęła mnie”.

Przybyły potem lekarz zdumiony był powrotem dziecka do zdrowia i potwierdził, że w tym stanie zdrowia dziecka jakim ono było, nie można było marzyć nawet o uratowaniu ludzkimi środkami, i że uzdrowienie to uważa za cudowne.

 

Modlitwa.

Oto znów staję przed Toba, o Święta. Wiem jak niezmierna jest Twoja litość jak bezgraniczna cierpliwość. Niejeden już doznał Twojej pomocy: chorzy zdrowieli, nawracali się bezbożnicy. Z całą więc ufnością i ja grzeszny do Ciebie podążam, ku Tobie zwracam myśl moją z gorącą prośbą „I mnie nie opuszczaj w swych modłach i moją prośbę, moją nawę Przedwiecznemu Ojcu przedstaw. Niechaj zmiłuje się Pan nade mną, a opieka Twa, o Święta! niechaj mnie prowadzi, abym tą drogą szedł, którą do Pana się idzie. Amen”.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Nowenna III do Przenajświętszej Trójcy, aby za wstawieniem się Św. Teresy od Dzieciątka Jezus uzyskać jaką Łaskę.

 

Źródło: Jak kochać Jezusa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1926

 

Co dzień przez 9 dni odmawiają się następujące modlitwy:

Przedwieczny Ojcze, Boże Wszechmogący, Który w Niebie królujesz i nagradzasz zasługi tych wszystkich, którzy Ci na ziemi wiernie służyli, prosimy Cię pokornie, przez tak czystą miłość dziecięcą Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która z dziecięcą ufnością wierzyła, że „Ty spełnisz jej wolę w Niebie, ponieważ ona zawsze Twoją Wolę pełniła na ziemi“ — przyjmij łaskawie jej wstawienie się i przez nią wysłuchaj próśb naszych.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Poznaj dalszą część Nowenny

Jezu Chryste, Synu Boży, który przyrzekłeś, że wynagrodzisz najmniejszą usługę, jaką z miłości ku bliźniemu wyświadczymy, spojrzyj łaskawie na Twą małą Oblubienicę, Św. Teresę od Dzieciątka Jezus, która się tak starała o zbawienie dusz. W nagrodę za wszystko, co ona na ziemi czyniła i cierpiała, nakłoń Ucho Twoje na jej życzenie: „czynić dobrze w Niebie dla ziemi” i użycz mi za jej wstawieniem się, tej Łaski, o którą Cię gorąco proszę.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Duchu Święty, Wieczny Boże, który przez tak wielkie Łaski Twej Miłości, błogosławioną duszę Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus do doskonałości prowadziłeś, błagam Cię przez wierność, z którą ona z tą Łaską współdziałała, wysłuchaj łaskawie jej wstawienia się za mną grzesznikiem i wedle jej słów, że „deszcz różany na ziemię zsyłać będzie” użycz mi, Duchu Święty, tej Łaski, o którą proszę.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Święta Teresko od Dzieciątka Jezus, która podczas swego krótkiego pobytu na ziemi, byłaś zwierciadłem anielskiej czystości, gorącej miłości i zupełnego oddania się Bogu, teraz gdy już otrzymałaś nagrodę za twe cnoty, spojrzyj litościwie na mnie, który z ufnością udaję się do Ciebie. Przemów za mnie słowo do Tej Dziewicy Niepokalanej, której byłaś „kwiatkiem ulubionym”, do Królowej Nieba „która się uśmiechała do ciebie w zaraniu życia twego”.

Błagaj Ją, Która ma taki wpływ potężny na Serce Jezusa, aby mi uprosiła tę Łaskę, o którą proszę, i aby Jej Błogosławieństwo wzmacniało mnie w każdej chwili mego życia, broniło mnie w chwili śmierci i doprowadziło mnie do wiecznej szczęśliwości w Niebie. Amen.

Witaj, Królowo, Matko litości, * Życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! * Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, * do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. * A przeto, Orędowniczko nasza, Twoje Miłosierne Oczy obróć na nas * I Jezusa, Błogosławiony Owoc Żywota Twego * po tym wygnaniu nam okaż. * O Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Maryo!

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza!

R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

V. Błogosławiony Bóg w Świętych Swoich.

R. Amen.

 

 

Krótka Nowenna do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

Źródło: Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wyd. III, 1927r.

 

Modlitwa na każdy dzień.

O ulubiony Kwiateczku Jezusa, uśmiechnij się do nas, a przez niewysłowioną słodycz Jego Dziecięctwa spełnij obietnicę Twoją: spuść na nas i na wszystkich ludzi deszcz róż, który by nam przypominał Nieskończoną Miłość Boga naszego i wiekuiste wesele, jakie nam zgotował w niebie, gdzie mamy nadzieję wraz z Tobą Miłosierdzie Jego wyśpiewywać. Amen.

O Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, przez przedziwną moc czynienia cudów, jaką Cię Bóg obdarzył, uproś mi Łaskę N., o którą z ufnością proszę w czasie tej nowenny.

3 Chwała Ojcu, na podziękowanie Trójcy Przenajświętszej za Łaski udzielone Św. Teresie.

 

 

 

Litania na uproszenie wstawienia się Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Święta Tereso, Czcigodna służebnico Boża,

Święta Tereso, szczęście rodziców,

Święta Tereso, wzorze miłości braterskiej,

Święta Tereso, ozdobo przystępujących po raz pierwszy do Komunii Świętej,

Święta Tereso, miłująca modlitwę,

Święta Tereso, czcicielko Matki Bożej,

Święta Tereso, z pomocą Maryi, cudownie uleczona,

Święta Tereso, pokorna czcicielko Najświętszego Sakramentu,

Święta Tereso, przez Boga wielu Łaskami ozdobiona,

Święta Tereso, tajemnicza, mile woniejąca różo,

Święta Tereso, już dzieckiem do Zakonu powołana,

Święta Tereso, gorąco pragnąca wstąpić do Karmelu,

Święta Tereso, mała Oblubienico Chrystusowa,

Święta Tereso, wzorowa zakonnico,

Święta Tereso, nauczycielko zachowywania Reguł Zakonnych,

Święta Tereso, ulubiona przez wszystkie zakonnice,

Święta Tereso, prawdziwa córko Świętej Matki Teresy,

Święta Tereso, Serafinie drugiego Zakonu z góry Karmelu,

Święta Tereso, któraś godnie Szkaplerz Święty nosiła,

Święta Tereso, pragnąca pozostać w świecie zupełnie nieznaną,

Święta Tereso, przeniknięta całkowitym oddaniem się Bogu,

Święta Tereso, męczennico Boskiej Miłości,

Święta Tereso, ofiaro za kapłanów,

Święta Tereso, gorliwie modląca się za misje,

Święta Tereso, gardząca dobrami ziemskimi,

Święta Tereso, aniele w ciele ludzkim,

Święta Tereso, któraś całe życie zachowała niewinność na Chrzcie Świętym otrzymaną,

Święta Tereso, osobliwa czcicielko Najświętszego Oblicza,

Święta Tereso, któraś zasłużyła na poufałe przestawanie z Jezusem,

Święta Tereso, pałająca gorącym pragnieniem męczeństwa,

Święta Tereso, któraś wiele cierpiała,

Święta Tereso, nawiedzana wielu cierpieniami,

Święta Tereso, któraś z radością krzyż nosiła,

Święta Tereso, zwierciadło pokory,

Święta Tereso, przykładzie godny naśladowania ufności Bożej,

Święta Tereso, podporo małodusznych,

Święta Tereso, pocieszycielko chorych,

Święta Tereso, ucieczko uciśnionych,

Święta Tereso, pomocy w pokusach,

Święta Tereso, pełna bojaźni i wstrętu do grzechu,

Święta Tereso, która dopomagasz do zachowania cnoty czystości,

Święta Tereso, można orędowniczko za grzeszników,

Święta Tereso, przewodniczko dusz małych,

Święta Tereso, wierna i w małym,

Święta Tereso, trawiona tęsknotą do Nieba,

Święta Tereso, poddająca się Bogu przy śmierci,

Święta Tereso, wsławiona wielu cudami,

Święta Tereso, która się usilnie wstawiasz za nami przed Tronem Bożym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Tereso,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, Który rzekłeś: „jeżeli się nie staniecie jako dzieci, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego”, daj nam, prosimy Cię, Świętą Teresę w pokorze i prostocie serca tak naśladować, abyśmy żywot wieczny otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *