Rozpoczyna się dnia 7 lipca.
(na każdy dzień takie same modlitwy)

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich ogień miłości!

Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone i ziemi oblicze odnowione zostanie.

módlmy się:

O Boże! który światłością Ducha Twojego oświeciłeś serca twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą tegoż Ducha Świętego szli drogą mądrości i pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

I. O Maryo! jakże słusznie woła Bernard św.: Odziałaś słońce, słońce Cię odziało. Ach, i nas to słońce odziać bardzo pragnie! Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, woła Apostoł. Ale któż nas oblecze w tę zbroję światłości? Nikt inny, tylko Ty, 0 Maryjo! Boć do Matki należy oblekać swe dziatki, a zbroi tej zwycięskiej bardzo, nam potrzeba, bo toczymy bój nieustanny. O Maryjo! Bardzo nam potrzeba promiennych szat Twoich, przed których i blaskiem wnet pierzchną mieszkańcy Ciemności. Odziej nas słońcem, któremś odziana.

II. O Matko nasza! któż po Jezusie, Synu Twoim, taką pieczą otacza ród ludzki, jak Ty, o Maryjo, Strzeżesz wiernych; aby się nie zachwiali, strzeżesz grzeszników, aby się nawracali, strzeżesz świętych, aby się coraz więcej uświęcali. A cudownym znakiem Szkaplerza św. na duszy naszej kładziesz pieczęć swoją, aby szatan, Imię Twe ujrzawszy, uciekał przed Niem, jaki złodziej przed słońcem.

Ach, Maryo! wiem, że nie opuszczasz wiernych sług swoich, ale ze mną, sługą niewiernym, co będzie? O Maryjo, spraw w dobroci Twojej, abym Ci był wiernym, weźmij serce moje i nie oddawaj mi go, choćbym się go domagał, choćbym Ci je wydzierał. Przyjdź do serca mego i nie opuszczaj go, choćbym Cię wypędzał, aby, kiedy śmierć przyjdzie, a z nią piekło całe, ujrzawszy Cię w mem sercu, piekło pierzchnęło, a śmierć mi się stała słodką jak Imię Twoje i Twojego Syna. Dla czci Imienia Twojego, przy wyjściu duszy mojej z tego świata, wyjdź jej naprzeciw i przyjmij ją. Pociesz ją świętą obecnością Twoją, o Pani, bądź jej Drogą i Bramą Niebieską. Uproś jej świa­tłość wiekuistą i pokój na wieki. Amen. Zdrowaś Maryjo.

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

 

O Panno Maryjo! Niepokalaną jesteś w swoim poczęciu,

Módl się za nami do Ojca Niebieskiego, którego Syna Pana naszego

i Jezusa Chrystusa porodziłaś z poczęcia Ducha Świętego.

Modlitwa. O Boże, który uwalniając Pannę Najczystszą od grzechu pierworodnego, przygotowałeś w Łonie Niepokalanej Dziewicy godne mieszkanie Synowi Twojemu; racz przyjąć nasze serdeczne błagania.

A jako przez śmierć przewidzianą Jednorodzonego Syna Twojego zachowałeś Pannę Maryję od skazy grzechowej, tak przez Jej skuteczne wstawienie, daj nam przybyć do Ciebie oczyszczonymi od grzechu wszelkiego. Amen.

Modlitwa O Boże! któryś jest Pasterzem i Przewodnikiem Swych wiernych, racz wejrzeć okiem łaskawem na sługę Swego Leona, któremu być rozkazałeś głową Kościoła Twojego. Spraw, aby ci wszyscy, których Jemu pod władzę oddałeś, korzystać umieli z Jego słów i przykładów, tak, żeby razem z powierzoną Mu trzodą, przybył szczęśliwie do portu żywota wiecznego.  Amen.

Modlitwa. O Boże! któryś jest ucieczką naszą i mocą, Twórco Nieba i ziemi, Sprawco świątobliwości! wysłuchaj łaskawie modlitwy Kościoła Twojego i daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali dary, o które Cię z wiarą prosimy; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Maryjo! bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Odmów Litanię do Matki Boskiej,